San Marcos 4

1Wet Jweesus 'àp yaakyâjo tà waatanej tà 'iwolakyuujwanh yája', tà 'iiwhàye 'inààttsajpe'. Wet wuujwpe wikyi tà lhaayahúteh, pajt'et' tha lhaam tiyâàjo 'noohih, tà 'íihi 'inààt. Wet tapààphà', tà 'íihi 'noohih, tà 'íihi 'inààttsajpe', wet wikyiitso' tha 'ii'pe 'uujw. 2Wet 'ikyuujwanej lhaamelh wuujwpe 'imaa-yheyh, tà 'iteeky'eynejlà 'iyhàj 'imaayheyh. Wet tà 'iwolakyuujwanhyája wet, yààme lhaamelh tha yok: 3- Ky'ahuuyay'nóyeh! 'Iikye hi'no tà 'nuutkyenaj, tà yik tà tuutkyey'. 4Wet tà tuutkyey wet, 'íikye yaakyuyajlhoy tà nikyâàtho 'nààyijlhip. Wet nààmhen 'ajweenkyeyh, wet tujw. 5Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoy wet, nikyâàtho tuunteles, tà tok wuujw honhat kyek ii'pe'. Wet tháhya' tha tàlh, tsi tok wuujw honhat. 6Tha hàpet' tà 'ijwáala 'inúuphà wet, ha'lààtàlhestso wet, 'yo', tsi hàp tà tok lajwee'tsilh'íhi'. Wet tamkyày'. 7Wet 'àp 'iyhàj yaakyuyajlhoyh, nikyâàtho ky'uthaanis. Wet ky'uthaanis yikkyéphà', wet hip'oo'pe'. Wet tok 'iwolháaya'. 8Wet 'àp 'iyhàj yaakyuyajlhoyh, nikyâàtho honhat tà 'iseh. Wet tàlh, wet yikkyéphà', wet 'iwolháaya'. Wet 'íikye 'eelh tà lhaay 'íihi laajtumjwáya tijwek, wet 'eelh wet, lhaay 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalha tijwek, wet 'eelh wet, lhaay 'íihi tijwek tijwek. 9Wet Jweesus 'àp yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'O'elh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat wet, 'is kyek 'ilààteh. 10Wet tà neky'e tajlháme lhaam', tà 'íiyej 'iyhàj tà tóott'a', lhà'ya lakyuujwanhay tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet lhaamelh ta'yààtshanéje t'iittsekne 'iwóoyeh. 11Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Aameyh, t'uhaawétej kyek latààjwelayej 'imak tà nii'nàla' pe', tà hâàpe Yoosniyatyaj. Tha hàp tà lhaamelh tà 'iiyej qanhih, tajlhámet' tà takyuumhlà 'ot'iittshayh, tà 'oteeky'eynejlà 'imaayheyh, 12hààpqhila-k lhaamelh, hi'weenejkyeqatsi tateelhoyh, tha tok lhaamelh hi'weenhiyela 'imakt'a-k hâàpe', wet 'àp ilààtejkyehenhhonhat laky'ooteyh, tha tok lhaamelh 'ilààthiyela 'imakt'a-k hâàpe'. Wet hààp qhila-k tok lhaa'itilhqathen', wet tok 'àp 'notààyhthomh ma laqeeyis. 13Wet 'àp yààme lhaamelh tha yok: - Hà tok lalààtaye 'imaakne 'oyààmeh, tà 'o'yiittejlà 'nuutkyenaj? Kyek màànhyejtso wet, kyihla 'iwóoye-k lalààtaye nilhóoqej 'iyhàj 'ot'iittshayh? 14'Nuutkyenajtso wet, hâàpe hi'no tà tuutkyéyej 'nolhààmet. 15Wet 'nààyijlhip wet, hàp tà 'oyààméje lhaamelh tà 'notuutkyéyhi 'nolhààmet, wet hàpet' tà lhaamelh 'ilààte wet, tháhya' tha nek 'ahààttaj, wet 'isóoyej 'nolhààmetne 'notuutkyéyhi t'ootlelis. 16Wet yaakyuyajlhoy tà nikyâàtho honhat tà tuunteles'íhi, hàp tà 'oyààméje lhaamelh tà 'ilààte 'nolhàà met, wet takyuumhlà', wet 'aqààswethà'. 17Tha hàp lham tà lhaamelh tok lajwee'tsilh'íhi', tajlháme tà pitaajit'a la'nààyij. Tsi hàpet' kyek nek 'noop'attseyaj, wet 'àp 'noo'nàjwtsenhyajpéyej 'nolhààmet, wet lhaamelh 'iléeyej. 18Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoy tà nikyâàtho ky'uthaanis wet, hàp tà 'oyààméje lhaa-melh tà 'ilààte 'nolhààmet, 19tha hàp tà lhaamelh lalhaaq'lis'íyej 'imaayhey tà 'ihonhaatenah, wet 'àp 'yaqààne kyiinajt'àj, wet 'iyhàj 'imaayheyh, wet laneeky'etha yahaytso wet, tiyâàjomkye lhaamelh, wet hip'oo'pe 'nolhààmet, wet hàp tà tameenej tà tok lhaay'íhi'. 20Tha mat yaakyuyajlhoy tà nikyâàtho honhat tà 'ise wet, hàp tà 'oyààméje lhaamelh tà 'ilààte 'nolhààmet, wet takyuumh là', wet 'iwolháaya'. Wet 'íikye 'eelh tà lhaay 'íihi laajtumjwáya tijwek, wet 'eelh tà lhaay 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalha tijwek, wet 'àp 'eelh ta lhaay 'íihi tijwek tijwek. 21Hààte yààme lhaamelh tha yok: - Kyi 'iwóoyeh? Hà 'iwóoye-k 'nokyààj'alhóho 'nookyàk kyek 'notiikyàjwi 'imaayheyhhih, wok 'àp 'notiikyàjwi 'noomàwet? Hà qahâàpeya-k 'notii'pe 'nookyàk'wet? 22Tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'imak kyek 'noosqálhek kyek nii'nànhila'pe'. Wet 'iihikyét'a 'imak kyek 'nosqat kyek neeyahihla tà 'isi'. 23Kyek 'íikye 'o'elh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat wet, 'is kyek 'ilààteh. 24Hààte yààme lhaamelh tha yok: - Tetshaanay 'imak tà lalààtayeh! Tsi hàp tà 'nooqa'walhlhanhat tà la'waawulhtayej 'imak tà la'weenayho 'aa'yhàj wet, hààpqhila-k 'no'waawulhthiyeja 'imak tà 'noweenhla'ameyho', wet 'àp lataakyumayhlahlà lhiip. 25Tsi hàp tà 'o'elh kyek hi'ween 'imaayhey wet, 'àp 'no'weenhomh mah lhiip; tha 'o'elh kyek 'imaak nii'wéna wet, 'nosoohiyeja 'imaakjwaj tà 'íiyej. 26Wet Jweesus 'àp yok: - Yoosniyatyaj wet, màànhyejt'a tà hi'no takyúuma yaakyuyajlhoyh, wet 'ithaatho honhat. 27Wet 'imààpej, wet neephàpej, honaajkyepej wet 'ijwaalakyepej. Wet yaakyuyajlhoy tàlh, wet 'àp yikkyéephà', wet ky'áhya-k lhaam yahaanej 'imak tà hâàpe'. 28Tsi hàp tà lhaamt'at tà 'iwolháaya', tà 'íihi honhat. Tà neeky'éle wet, 'íikye latààlhe', wet tajwaatshi' tha', neky'e hàp lhiile', wet tà lapéese wet, lhaay'íhi'. 29Wet tà waaq'alh lhaay wet, tháhya' tha 'nojwáajphà', tsi hàp tà taj lawhàày tà 'nolaanhi'. 30Wet hààte 'àp yok: - 'Àp háats'i 'imak kyek 'iyaateky'eynejlà Yoosniyatyaj? 'Àp háats'i 'not'iittsek kyek 'waawúlheh? 31Màànhyej'iwóye moostasalho', tà hàpet' tà 'nothaatho honhat wet, hààpet'at yaakyuyajlho tà lhà'yalhiip tà niiwújwa', tok màànhyej'iwóye 'iyhàj ha'lààlhoy tà 'ii'pe honhat. 32Tha hàpet' tà tajwaatshi tà 'notiihkyà wet, yíkphà', yàt paj tha yààm'pe nilhóoqej 'iyhàj 'nooqàs. Wet wuuskye lhaakyalh tà 'iwóoyeh, wet paj tha 'ajweenkyey 'iwolhuupisáhi', tà 'iikyàjwi lahuupelh. 33Wuujwpép'ante 'not'iittshay tà màànhyej-tsoh, tà Jweesus yààméje Yooslhàmet. Wet 'ijwee nhómkye wikyi 'nolhààmet tà 'waawúlhe-k 'ilààteh. 34Wet kyek nii'wéna 'imaayek kyek 'iteeky'eynejlà', wet tok yààmlhih. Tha hàpet' tà tajlháme lhaam tà 'íiyej lakyuujwanhay wet, yaqaalel hthómk yepej nilhóoqej 'imaayheyh. 35Wet tà nikyâàte tà neeky'ehonaj wet, Jweesus taahúyej lakyuu jwanhay' tha yok: - 'Inatumej'úujweh! 36Wet lhaamelh yikky'ooye wikyi', wet yikhen', lhà'ya Jweesus, tà pajkye 'íihi 'noohih. Wet 'àp 'íikye 'iyhàj 'noohis tà yikkye'. 37Tha hàp tà nékp'ante ts'uulhqhitaj tà 'ààytaji', wet p'ààjp'àjtasqa'inàt 'itaasinlhi 'noohih, yàt pajt'et' tha yahoolhahkyà'. 38Wet Jweesus 'íihi 'noohilhip tà 'imààlhhen', 'imààt'at tà t'aaláyej 'not'aa laj. Wet lhaamelh hi'noomhatlhi' tha yok: - 'Iwuuk, kyi hààteh, hà tok 'alhaaq'li'íhi', tà 'iyaa ky'ahenhnah? 39Wet lhaam', néephap'anteh, wet yààhâye layaalhtaj. Wet taahúye 'inààt tha yok: - Ky'eet! Wo'atáamseka'! Wet taqaasit layaalh, wet wuujw tà 'iwolatáa mseka'. 40Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Ky'àj kyi hààte tà lanoowayhen'? Hà qamaj tok 'ekhaahyahay'íhikye'? 41Tà màànhyejtso wet, lhaamelh wuujw tà lanoowahyahay'íhikye', wet tahuulhamejen' tha yok: - 'Àp háats'itsih? 'Yajet' layaalh, wet 'inààt, tà taky'aa húyeh!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\