San Marcos 5

1Wet lhaamelh nikyàtp'ante'úujweh, wet nikyâàtho honhat tà 'noyok Jweelásah. 2Wet Jweesus 'inuuhkyà', tà tâlho 'noohih, wet tháhya' tha 'íikye hi'no tà nekla', tà tâlho 'not'oolis. Wet hi'nootso wet, 'nookya tà qóoq'ayeh lalàànek, 3wet la'weett'at'et'a 'not'oolis. Wet ky'áhya-k 'íikye hi'no-k yahanej'iwooynéje-k yààyit. Tej kyek jwetaj 'noyààytej kyiinhas tha', tok 'iwóoyeh. 4Tsi 'noyààytejpej 'nookeyt'aqayh, wet 'àp kyiinhas, tha hàp tà yiisthen kyiinhas, wet 'iwolhootaya 'nookeyt'aqayh, wet 'iihikyét'a hi'no-k hâàpe-k yahanej'iwooynéje-k 'ijwiihat. 5Wet mânhyejt'atsoh, 'ijwaalakyepej wet honaajkyepej, t'àànlhit'at tà 'íihi kyeenhas wet 'not'oolis. Wet takyuumapej tuuntelhipeyh, wet 'isaajlhilhámej. 6Wet tà hi'weenp'antehlà Jweesus, tà qamaj 'atoojwlà', wet 'inuu 'alhó ho tà yiklà'. Wet nikyâàte' tha', laqaamkyetey'itíhi honhat, tà 'íikye tà tataakye lhaam'. 7Wet yom'ààytaji lapaq tà t'ààn' tha yok: - Ky'àj kyi hààteh? 'Àp háats'i 'imak tà lawaatej'ohlà', Jweesus, tà 'aahâpe Yoos tà 'Atoojwphà' lhààs? Máatkye', 'otíihi Yooslhey tà 'ot'aalh'ámeh: Yej lap'aattsenlhi'no'. 8Tsi hàp tà Jweesus pajkyet'et' 'ikyeen' tha yok: - Núphà', 'nookya tà qóoq'ayeh, tà lhéehi hi'nootsih! 9Wet Jweesus ta'yààtshane' tha yok: - Kyi 'iwóoye 'eey'? Wet nikyúulho' tha yok: - 'Olheey Niijwotaj, tsi hàp tà 'olhaamelh 'owuujw pe'. 10Wet wuujw tà 'iniityen Jweesus kyek 'noqniikyenaky'oye honhat tà 'íihi'. 11Wet 'íikyet'et' kuutsilis tà wuujwpe', tà t'ekweethà', tà 'iiwhàye kyeenaj. 12Wet nilhóoqej lhaamelh 'nookyalh tà welaantas, t'áalhe Jweesus tha yok: - Kyen'nooyehen kuutsilis'lenih, kyek 'otiyâàjomkye'. 13Wet Jweesúst'et' 'iwaahnej. Wet 'inúukephàt'et' 'nookyalh tà qooq'ayetsoh, wet tiyâàjomkye kuutsilis, tà lhaamelh màànhyej kyek 'íihit'et' milhlhayis nitàk. Wet 'itshààtaytso wet, 'inuuke 'alhóho tà tiyâàje kyeenajlhip tà nistaaqkyà'. Wet tiyâàjo 'inààttsajpe', wet hiky'aahen'. 14Wet wikyi tà t'úuye kuutsilis, 'inúuke'alhóho tà yikhen'. Wet lhaamelh 'iwosiilàtáye wikyi tà 'iihi la'wet, lhà'ya 'iyhàj tà 'ikyelhiipeyeh. Wet wikyi yikhen tà 'iyaahne 'imak tà 'íikye'. 15Wet lhaamelh nikyâàte Jweesus tha', hi'ween hi'noot'a'mhaj 'nookyalànek, tà wúujwt'amhaj 'nookyalh tà 'íihi', tà lhaam neky'e tapààphà', wet 'àp la'wuuy'íhi', wet 'àp neky'e 'iwolatáamseka'. Wet lhaamelh lanoowahyahay'íhikye'. 16Wet wikyi tà hi'weenej wet, 'ijweenhómkyet'et' lhaamelh 'imak tà 'noyeene hi'noot'amhaj welaanh, lhà'ya kuutsilis. 17Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh waatanej tà 'iniityen Jweesus kyek yikky'ooye laqaahonhat. 18Wet tà Jweesus tiyâàjo 'noohi wet, hi'noot'amhaj welaanh, t'áalhe' tha yok: - 'Ohuumin kyek oyik'áamkye'. 19Tha hàp tà Jweesúst'et' tok 'iwóoyeh, tajlháme tà yok: - Mààh, 'ààple ha'wet! Hóye 'aa'yhàj, wet jwenhoomkyela 'imaakne wuujw tà 'is tà 'Noowuk yeen'ámeh, wet tà 'àp hip'aattsen'ámeh. 20Wet yíkp'anteh. Wet waatanej tà yààmhilhit'at honhat tà lheey Leekápolis, tà 'ijweelh 'imak tà 'is'aalhóho', tà Jweesus yeenét'et'a'. Wet nilhóoqej wikyi tà 'inúuyejphà'. 21Wet Jweesus, yaakyâjo tà yikkye 'noohi tà tiyàj'úujweh. Wet nikyàtp'ante'úujwe' tha', wuujw wikyi tà lhaayahúteh, tà lhaam 'iiwhàye 'inààttsajpe'. 22Wet màànhyejt'et'tso' tha nààm hi'no tà 'not'aalhyaj'wet wo', tà lheey Jwáayloh. Wet hi'ween Jweesus tha', taqhoosqatsih, 'íikye tà tataakye'. 23Wet wuujw tà lhaahip'attsene' tha yok: - 'Olhààsejwajtso' tha 'yínhyah, 'is kyek laneek'nóke', kyek latiihla'pe 'akeeyeyh; wet hààpqhila-k 'ikyees, wet 'waatshanhilah. 24Tà màànhyejtso wet, Jweesus yikkye'. Wet wuujwpe wikyi tà yahàành, wet hip'áajthi lhaam'. 25Tha hàp tà 'íikyep'ante 'atsiinha tà paajkye tà 'woyiistaj 'ilààn; 'íihi nekkyààmis tijwek 'ii'pe nitàk, tà t'inhaayaj'íhi'. 26Wet wúujwt'et' lap'aattseyaj tà 'iihlà wuujwpe qakyaawos, wet lhaam 'iwaasthi nilhoq 'imak tà 'íiyej, tha hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'imak kyek 'isej, mat tajmátyayeh. 27Wet 'atsiinhatso wet, 'ilààtkyét'et' tà 'noyààmejlhi Jweesus, wet màànhyejtso' tha', 'imààlhkyét'et' wikyi tà wuujw la'nààyij, pajt'et' tha nikyâàte Jweesus. Wet takyuum'pe la'wuy'. 28Tsi hàp tà latiikyunhayaj yok: - Kyek tajlhamhiyela-k 'otkyuum'pe la'wuy wet, 'okyeeslah. 29Wet tháhya' tha', 'yimhi la'wooyis, wet 'ilààte t'isan tà 'ikyeesej t'inhaayajmhe 'ilàành. 30Wet tà Jweesus 'ilààte laqhaajyhayaj tà 'inúuphà', wet nitiilhaqlà wikyi' tha', ta'yààtshane' tha yok: - 'Àp háats'i'ne tà takyuum'pe 'oo'wuy'? 31Wet lakyuujwanhayh, yààme' tha yok: - La'ween tà wuujw wikyi tà hip'aajtit'ámhi'. Kyi hààte tà lhok: 'Àp háats'i'ne tà takyuum'nóyeh? 32Mat lhaam', 'iyaahin lhiipeyh, tà t'úuke 'eelh tà 'iwooy nejetsoh. 33Wet 'atsiinhatsoh, nowáayeh, wet takyettékye', tsi hàp tà yahaanejt'at 'imak tà 'noyeeneh. Wet màànhyejtso' tha yahóoyeh, wet taqhooskyàjwih, tà 'íikye tà tataakye', wet 'ijweenho 'imak tà máatkye'. 34Wet Jweesus yààmét'et' tha yok: - Yàseh, 'ekhaahyaj tà 'aa'ijwayhet. Mààh, 'atáamsek 'iihla'ámej, lakyeesej 'inhaayajmhe 'aa'ilành. 35Wet tà qamaj yààmlhi wet, nààmhen 'iyhàj tà tâlhe 'not'aalhyaj'wetwo'wet. Wet lhaamelh yààme lhaam' tha yok: - 'Ààsetso' tha pajkye 'yilh. 'Isiit'a-k qamaj yikt'aat tà lalhaaq'litlhi 'Nookyujwanhyajwotsih. 36Tha hàp tà Jweesus, tà 'ilààte lhaamelh lhààmet tà màànhyejtso wet, taahúyej hi'no tà 'not'aalhyaj'wetwo' tha yok: - Yej lanoowáy', tajlháme tà wo'ekhaah-yája'. 37Wet tok 'iwaahnej hi'not' kyek hâàpe-k yikkye', taj lháme Tuuntehen', wet Jwaakówoh, wet Jwàành, tà Jwaakowopuhjwah. 38Wet nikyâàtet'et' 'not'aalhyaj'wetwo'wet tha', hi'ween wikyi tà lalhaaq'lis wuujw tà 'íihikye'. Taajw kyehkyà', wet yom'ààytaji lhaajwyhayahayh, tà lhaamelh 'iwolatéeneka'. 39Wet tiyààjt'et'kyàjwihup tha', yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lawoyayhuuyája', wet lataajwkyehkyà'? Ha'nààjwaj tok 'yilh, tajlhámet' tà 'imà'. 40Wet lhaamelh 'ilààklhít'et'a'. Tha hàp tà lhaam', 'ilhooqnej tà 'ikyen'aalhotajeh, wet 'ikyààjlhámkye ha'nààjwajjkyah, wet laqoh, lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej lhaam'. Wet tiyààjt'et'kyàjwi hupqaakyowej tà ha'nààjwaj 'iikyàjwih. 41Wet takyúumat'et' ha'nààjwajkey' tha', yààme' tha yok: - Talita, kumi. ('Nolhààmettso wet, 'inúuphà' tha yok: Ha'nà jwaj, 'aam tà 'oyààm'ámeh, néephà'.) 42Wet tháhya' tha', néephà ha'nààjwaj, wet 'iluunlhit'at. Tsi hàp tà laqaanekkyàmis 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet lhaamelh, wúujwp'ante tà 'inúuyejphà'. 43Tha hàp tà Jweesus 'ijwiitsenej lhààmet tà 'iniityen lhaamelh tha yok: - Yej lajweelayho hi'not' kyek hâàpe'. Wet ne'te-k 'no'weenho ha'nààjwaj 'imak kyek tujw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\