San Marcos 6

1Wet Jweesus yikky'ooye honhaatp'ante 'íihi', wet nikyâà tho laqaahonhat. Wet lakyuujwanhayh, yikkyeet'at. 2Wet tàjp'ante nikyâàte 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet wet, waatanej tà 'iwolakyuujwanhyája', tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet. Wet wuujwpe wikyi tà 'inúuyejphà', tà lhaamelh taky'aahúyeh. Wet lhaamelh yok: - Hi'nootsi wet, ky'àj kyi 'itààlhthi 'imaayheytsoh? 'Noo hanhyajt'et' kyek hâàpe', tà 'no'weenho'? Wet kyi 'iwóoye tà hi'nààlit 'imak tà ky'áhyamhaj kyek 'nàl', tà yeenejlhi takeeyeyh? 3Hà qhiit'ah, p'íiya', tààjtsih, hi'no tà lakyuumet ha'lààyh, tà Maaliyalhàs, tà 'àp lapuuhjwas Jwaakówoh, wet Jwoseh, wet Jwuulas, wet Siimonh? Hà neeya'inamejen', p'íiya', lapuuhjwas tà 'atsiinhayh? Wet lhaamelh yenlanaahhawéta lhaam'. 4Tha hàp tà Jweesus, yààme lhaamelh tha yok: - Tok 'íikye Yooslhàmetwo kyek 'nogniwoyalaháaya', tajlháme-k 'íihi laqaahonhat, wet kyek 'àp 'íiyej 'iyhàj, wet kyek 'àp 'íihi la'wet, tà tok 'nowolaháaya'. 5Wet 'íihi tà tok 'iwóoye-k yeenlhi 'nooqàpjwayaj kyek hâàpe', tajlháme tà 'ikyeesthen 'iyhààjwas wikyi tà lhaa 'ilàthen', tà 'itii'pe takeeyeyh lhaamelh. 6Wet lhaam', 'inúuyejphà lhaamelh laqaakwhanhyahayh. Wet 'iluunkyet'at wikyii'wetes tà 'ikyelhiipeyeh, wet 'iwolakyuujwanhyája'. 7Wet Jweesus t'àànkyép'ante laqaawikyi tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet waatanej tà 'ithaatshi', nitààkjwáspej. Wet hi'weenhómkye laqhaajyhayaj kyek 'iihla'pe 'nookyalh tà qóoq'ayeh. 8Wet 'ijweenhóp'ante lhaamelh tà ne'te-k tok 'ikyàj 'imakt'a-k hâàpe', tà lhaamelh 'inúuke 'nààyij, tajlháme latsut. Tha mat qhàyhiis, wet pàành, tok 'iwóoye-k 'ikyàj. Wet kyiinajt'àj wet, tok 'àp 'iwóoye-k lhaamelh 'ikyâàji laqaawaq. 9'Iwóoye-k t'àsíikye niisàhes; tha tok 'is kyek 'itààkwyen laqaa'yukye'. 10Wet 'àp yààme lhaamelh tha yok: - Kyek lahooyaye hupt'a-k hâàpe wet, 'eeyayejah, pajla' tha 'àp lhekaayky'oye'. 11Tha wikyit' kyek hâàpe-k qaniiyahina'ahilàmhen', wet kyek 'àp niitky'ahuya'ameyeh, wet màyaaylaky'oye', sikyààthenna honhat tà 'íiyej 'apaaky'olh, hààpqhila-k 'ateetnékej lhaamelh. 12Wet lhaamelh yikhen tà yààmejlhi 'nolhààmet, tà ne'te-k wikyi' lhaa'itilhqátej 'imak tà nii'sa'. 13Wet lhaamelh yookeskyéphà wuujwpe 'nookyalh, wet 'yiilenejpe qape' wuujwpe wikyi tà t'inhaayahay'íhikye'. Wet 'ikyeesthen'. 14Wet niyaat tà lheey 'Eelóles, 'ilààtkyép'ante tà 'noyààmejlhi Jweesus, tsi 'nolheeytso wet, pajkye 'nootàjwlek. Wet taahuy' tha yok: - Hâàpe Jwààn tà 'noonah yajwo', tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'i tseyheyh, wet hàp tà tameenej tà màànhyej tso la qhaajyhayaj tà 'íihi'. 15Tha 'iyhâàjt'et' yopej: - Hâàpe 'Eelíyas. Wet 'àp 'iyhàj yopej: - Hâàpe Yooslhà metwo', màànhyej'iwóye 'elht'a-k hâàpe' Yooslhàmetwosp'anteh. 16Wet tà 'Eelóles 'ilààtkye tààjtso wet, yok: - Hâàpe Jwàành, hi'noohte 'oyiisit lheetek. Hàp tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 17Tsi hàp tà lhaamt'at 'Eelóles tà 'ikyéent'et' wikyi', tà ne'te-k 'itsooqlhi Jwàành, wet 'àp yààyitlhih, tà 'iikyàjwi 'noo p'onthih. Wet hâàpe 'Eelolíyas, tà 'Eelolespuhjwa tà lheey Jwelíipeh laky'eejwah, tà tameenej tà 'iwooynejetsoh, tsi hàp tà 'Eelóles pajkyet'et' ta- kyúuma 'atsiinhatsoh, wet yenlaky'eejwáya'. 18Tsi hàp tà Jwàành, 'ijweenho 'Eelóles tha yopej: - Tok 'is tà lhéeyej 'atiikye'. 19Tha hàp tà 'Eelolíyas, nikyuuwéte Jwàành, wet t'uuket'at la'nààyij kyek 'ilàành, tha tok yaqáalhej. 20Tsi 'Eelóles nowáaye Jwàành, tsi yahaanej tà hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho', tà Yoost'amajkyet. Wet lhaam', t'úuyeh. Wet tà 'ilààtepej Jwààn wet, wuujw tà tok yahanejlhaa'iwoynéjeh, tha hàp tà yahuumin tà taky'aahúyeh. 21Tha hàp tà nikyâàte 'ijwáala tà la'weet'íyeji', wet hàp tà taj 'Eelolesqanekkyà', tà 'nowo'nooqàjyaja'pe'. Wet laniiyatjwas, wet kuuykoqaniyateyh, lhà'ya 'iyhàj wikyi tà lhaaménhyah, tà 'íihi Waaliléyah, takyuujwí yej lhaam'. 22Wet 'Eeloliyaslhàse', tiyààjkyàjwihup tha', taqaatínp'anteh. Wet 'Eelóles, lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej 'nolhàq'wet, wuujw tà yahuumínkye'. Wet taahúyej 'atsiinhalhutsha' tha yok: - 'Aalhej'nóyeh 'imakt'a-k hâàpe-k lahuuminh, wet 'o'weenhla'ámho'. 23Wet 'imaatho lhààmet tha yok: - Nilhoq 'imak kyek lat'aalhej'nóyeh, wet 'o'weenhla'ámho', tej kyek 'àp hàp 'ooniyatyaj kyek 'oky'eesaj'ámej. 24Wet 'atsiinhalhutsha', 'inúuphà' tha', ta'yààtshane laqo' tha yok: - 'Àp háats'ihila 'imaayek kyek 'ot'áalheh? Wet laqo yok: - Jwààn tà 'noonahyajwo' lheetek. 25Wet màànhyejtso' tha', tháhya' tha yààple niyaat, wet t'aalhe' tha yok: - 'Ohuumin kyek lakyâàji 'nolhàqhiih Jwààn tà 'noonahyajwo' lheetek, kyek la'ween'nóho', tháhyah. 26Wet lhaam niyaat, wúujwp'ante tà lajwiitahayaj'íhi'. Tha hàp lhààmetne 'imaatho', tà 'íikye tà tataakye 'iyhàj tà 'íiyej 'nolhàq'wet, wet hàp tà tameenej tà tok yahuumin kyek lhaa'ijwonhlà'. 27Wet màànhyejtso' tha', mâlhtej tha', 'ikyeen 'elh laqaasthaynek, tà ne'te-k 'ikyààj'alhóho Jwàànlhetek. 28Wet yik 'nooqasthaynek, wet tà nikyâàte Jwàành, tà 'iikyàjwi 'noop'onthih, wet yiisit lheetek. Wet waaq'alh tha', 'itíihi 'nolhàqhiih, wet 'ikyâàje 'atsiinhalhutsha'. Wet lhaam', hi'wee nho laqoh. 29Wet tà lakyuujwanhay yahaanej tààjtso wet, neke lap'iitsek, wet 'ikyàj, wet yahààne 'not'oolis. 30Wet 'aapostolhlhayis, lhaayahúte Jweesus, wet 'ijweenho nilhoq 'imak tà yeenlhih, wet 'imak tà lhaamelh 'ikyuu jwanej wikyi'. 31Wet lhaam', taahúyej lhaamelh tha yok: - Mààh, 'ineekhen', 'inaahóye honhat ta ts'ani', kyek tajlhámet' 'inaamelh kyek 'iyéehi'. 'Is kyek lawoyayhla'eelaq'wéta lhímphaj. Tsi hàp tà wúujwp'ante wikyi tà 'ijwúuteh, yàt paj tha lhaamelh tok latáamsekej 'imak kyek tujw. 32Wet lhaamelh tiyâàjo 'noohi' tha yikhen', tà tiyâàje honhat tà ts'ani'. 33Tha hàp tà wuujwpe wikyi tà hi'weenkye'. Wet nitààjwélh kye'. Wet wikyi tàlhóomkye la'weetes, wet yikhen tà yahóoyeh, tà t'àskyà'. Wet lhaamelh t'ikyun tà yààmhen', wet lhaayahúte lhaam'. 34Wet Jweesus 'inuuhkyà' tha', hi'ween wikyi tà wuujw. Wet lap'aattsenhyaj'itíyej lhaamelh, tsi màànhyejent'a'iwóye tsoo'natas tà lajlawóoya'. Wet waatanej tà 'ikyuujwanej lhaamelh wuujwpe 'imaayheyh. 35Wet tà nikyâàte tà honaajlà wet, lakyuujwanhay yahóoye lhaam' tha yok: - Honhaatna wet ts'ani', wet 'àp honaj. 36'Is kyek lakyeen wikyi', hààpqhila-k lhaamelh tiyâàje honhaates wok hupuuy tà nii'tosayého qaanah, kyek lhaamelh 'ikyàj pàành. Tsi tok hi'ween 'imak kyek tujw. 37Tha hàp tà nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Is kyek 'aamey kyek la'weenayhómkye lhàq. Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Hà lahuumin kyek 'olhaamelh 'oyikhen', kyek 'okyâàjej pààn kyiinajt'àhes tà 'íihi doscientos, kyek 'o'weenhómkye lhàq? 38Wet ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - Kyi hààte pààn tà 'ii'amejen'? Mààh, yaahnayeh! Wet lhaamelh yahaanej tha', 'ijweenho' tha yok: - 'Iikye pààn tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'waahat nitààkjwas. 39Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - 'Is kyek lasúuknej wikyi-k lhaayahutkyewek, kyek tapààkye phà'pe huples tà 'waatshanh. 40Wet lhaahi'wenhthen', tà 'íihipej tijwek tijwek, wet 'àp 'íihipej 'nookey 'iwehyáalha tijwek, wet tapààkyéphàp'anteh. 41Wet Jweesus, takyúuma pààn tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'waahat tà nitààkjwas, wet 'iyaahno puule' tha', hi'iisyenh. Wet tajwaatshi' tha', hiky'eesaj pàành, wet hi'weenho lakyuujwanhayh, tà ne'te-k hi'weenhómkye wikyi'. Wet 'àp hiky'eesajen 'waahat tà nitààkjwas, wet hi'weenhómkye nilhóoqej. 42Wet nilhóoqej lhaamelh tà t'ekhen', wet 'ilààyhen'. 43Wet lhaamelh yahuutwek pàànlhipeyh, wet 'àp 'waahat tà 'imààlhéhi', wet lahiis 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà tapóoke'. 44Wet 'íihip'ante 'nookey 'iwehyáalha milhlhayis hi'noolh tà t'ekhen'. 45Wet tajwaatshíp'ante tà màànhyejtso' tha', 'iniityenho lakyuujwanhayh 'noohih, tà ne'te-k t'ikyuunhlà', kyek tiyâàjo honhat tà lheey Weetsáylah, tà 'i'úujweh. Wet 'ikyéenp'ante wikyi', tà ne'te-k yààpnhóm kye la'weetes. 46Wet tà tajwaatshi tà 'ikyeen wikyi wet, tiyààjpe kyeenaj, tà 'iwot'aalhyája'. 47Wet nikyâàte tà honaatsi' tha', 'noohi 'íihi 'inààtkyo wej, wet tajlhámet' lhaam tà 'i'úujweh. 48Wet hi'weenkyép'ante lakyuujwanhay tà lap'aattseya hay'íhi', tà 'itaayhetlà layaalh lahiih. Wet hààpet'et' tà 'ijwaa láhya wet, Jweesus yik tà t'âskye 'inààt, tà yahóoye lhaamelh, wet yahuumin kyek t'ikyuunhlà'. 49Wet lhaamelh hi'weenhlà tà t'âskye 'inààt tha', lhaamelh yeene-k 'imaayek, wet t'àànhen'. 50Tsi nilhóoqej lhaamelh tà hi'weenhlà', wet nowaa yhénp'anteh. Tha hàp tà tháhya' tha', Jweesus taahúyej lhaamelh tha yok: - 'Aaqhajyenayhen', 'olhaam tààjah, yej lanoowa yhen'! 51Wet tiyâàjop'ante 'noohi tà lhaamelh 'íihi'. Wet taqaasit layaalhtaj. Wet lhaamelh wúujwp'ante tà 'inuuhat lhámho', wet 'inúuyejphà'. 52Tsi hàp tà lhaamelh, qamaj tok nitààjwélej 'imaaknaj 'noyeene pàành, tsi t'ootlelis t'uunhen'. 53Wet tà tajwaatshít'et' tà lhaamelh 'inuu'pe 'inààt wet, nikyâàte lhiip honhat tà lheey Jweenesalet. Wet lhaamelh 'itoon'pe 'uujw lahiih. 54Wet tà lhaamelh 'inuukehkyà', tà tâlho lahiih, wet tháhya' tha wikyi nitààjwélej. 55Wet yikhen tà 'ilúunkye nilhóoqej honhaates tà 'ikyelhiipeyeh. Wet lhaamelh waatanej tà 'ikyàj 'not'inhaayajlànhayh, tà 'itàlhetlhiipeyeh; wet lhaamelh 'imààlhetkye'pe lamààwetes, wet 'ikyâàje honhat tà lhaamelh yahaanky'oye tà Jweesus 'íihi'. 56Wet honhatt'a-k hâàpe-k Jweesus tiyâàjo', wok tiyâàjo wikyii'wet tà wuujw, wok 'àp hàp honhaates tà niiwúsa', wet lhaamelh 'itiiwhàye 'nààyij 'iyhàj tà lhaa'ilàthen'. Wet lhaamelh 'iniityenej Jweesus kyek 'iwóoye-k tajlhámet' la'wuuypes kyek lhaamelh ta-kyuum'pe'. Wet nilhóoqej lhaamelh tà ta kyuum'pe lhaam wet, 'ikyeesen'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\