San Marcos 7

1Wet jwààlisewolhayis, wet 'iyhààjwas 'nootshànhaywos, tà tâlhe Jweelusalenh, lhaayahutwékp'ante tà 'íiyej Jweesus. 2Wet lhaamelh hi'wéenp'ante Jweesuskyujwanhay 'iyhàj tà tujw pàành, tà lajwuus taky'ookyehen', tà qamaj niilejakyehen'. Wet lhaamelh yen latéesayej. 3Tsi hàp tà jwààlisewolhayis, wet nilhóoqej 'iyhàj jwuulales, lhaa'isatyenej 'nookyumhyahay tà paajkyehen', tà tâlhe laqaathànhàyh, wet kyek qamaj niilejakyehen lajwuus wet, tok t'ekhen'. 4Wet tà tâlhepej 'nooqasthawet, kyek qamaj niinayahen', wet tok t'ekhen'. Wet 'íikye wuujwpe 'noo kyumhyahay tà màànhyejtsoh, tà lhaamelh t'aamájej, tà tâlhe lateetselh, màànhyej'iwóye tà lhaamelh 'iléejomkyepej 'nolhààthis, wet 'nooponthis, wet 'imaayhey tà kyiinaj, wet lamààwetes. 5Wet tà màànhyejtso wet, jwààlisewolhayis, lhà'ya 'nootshà nhaywos, ta'yààtshanét'et' Jweesus tha yok: - Kyi hààte tà 'akyuujwanhayh niinuyáke 'nookyumh yahay tà tâlhe lhaatetselh, mat lhaamelh tujw pàành, tà lajwuus taky'ookyehen'? 6Wet nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Aa'aqantses, wet 'is'aalhóho 'nolhààmet tà Yooslhàmetwo tà lheey 'Iisáyas yààmeh, tà yààmej'ameyeh. Màànhyej tà 'íihi lahiih, tà yok: Wikyiina wet, 'iwet lhààmtest'at tà jwetaj yahuumin'no', wet t'ootlelis 'atoojwe'nóho'. 7Tsi hàp tà tok máatkye-k yahuumin'no', wet lakyuujwanhyajtso' tha hààpet'at hi'noolhlhàmtes. 8Tsi hàp tà maat, laleeyayej Yoossukunhyaj, wet 'aalasatyenayej hi'noolhkyumhyahayh, màànhyej'iwóye tà laléejomkyepej 'nooponthis wet 'nolhààthis, wet 'àp lheenaylhi wuujwpe 'iyhàj 'imaayhey tà nikyààtejlà'. 9Wet 'àp 'yísej tà yààme lhaamelh tha yok: - Hàp lham tà qawoyayalaháaya Yoossukunhyaj, tajlhámet' 'akyuumhyahay tà lat'aamajayej. 10Tsi hàp tà Mooysesp'ante yok: Humiin 'ajkyah, wet 'aqoh; wet: ' O'elh kyek nii'sa' lhààmet kyek taahúye lajkyah, wok àp laqoh, wet tok 'íikye 'imak kyek 'isej, mat t'uhlà-k 'yilh. 11Tha 'aamey lhoyayh: Hi'not' kyek hâàpe-k taahúyej lajkyah, wok laqoh, kyek yok: Nilhoq 'imak tà 'iwoohiye'ne kyek o'ween'ámho-k 'otky'oot'ámeh, wet hâàpe Corban (tààjtso wet, hâàpe 'imak tà 'noyaakyâje Yoos), 12wet hi'nootso wet, nemhit' lawaahnayej kyek taky'óote lajkyah, wok laqoh. 13Tà màànhyejtso wet, latààyhetay Yooslhàmet, tà lawoyaylayíiya 'akyuumhyahay tà paajkyehen'. Wet wuujwpe 'imaayhey tà màànhyejtsoh, tà lheenaylhih. 14Wet Jweesus t'ààne nilhoq wikyi', wet yààme lhaamelh tha yok: - Lhoqaayej tà lataaky'ahuyay'nóyeh, wet hanaayej 'imak tà 'oyààmeh: 15Tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k hi'no 'itsuujwanlhámkye', kyek hiky'ooyhet hi'no'. Tajlhámet' 'imak tà tâlho lahuusek, hàp tà 'iwóoye-k hiky'ooyhet hi'no'. 16Kyek 'íikye 'o'elh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat, wet 'is kyek 'ilààteh. 17Wet Jweesus yikky'ooye wikyi', wet tiyààjkyàjwi la'wet. Wet màànhyejtso' tha', lakyuujwanhay ta'yààtshanéje t'iittsektsoh. 18Wet lhaam', yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààteh, hà tok 'àp lalààtayeh? Hà tok lahaanayej tà 'imak kyek hâàpe-k hi'no 'itsuujwanlhámkye', wet tok 'iwóoye-k hiky'ooyhet? 19Tsi hàp tà tok tiyâàjo t'ootle', tajlháme tà tiyâàjo lats'ee', wet tiyâàje la'nààyij, wet tajkyà qanhih. Tà Jweesus yààme tààjtso wet, yaqaalelhàt tà nilhoq 'nolhàq tà 'aqààjeh. 20Tha hàp tà yok: - 'Imak tà tâlho hi'no wet, hàp tà hiky'ooyhet. 21Tsi hàp tà 'imaayhey tà nii'sa', tâlho hi'no', wet tàlhoot'at hi'noot'otle', màànhyej'iwóye 'nootikyunhayahay tà nii'sa', wet 'nooqahi'noh yahayh, wet 'noosoytayahayh, wet 'noolànhyahayh, 22wet 'not'eetanhyahayh, wet 'not'aqàànhyahayh, wet 'nooqeyis tà nii'sa', wet 'not'aqaanhyaj, wet 'not'isaant'aqànhyaj, wet 'not'iskyeenhyaj, wet 'not'ààytenhyaj, wet 'noolàkwyhanhyaj, wet 'nooky'isukwyaj. 23Nilhóoqej 'imaayhey tà nii'satsoh, tâlho hi'no', wet hàp tà hiky'oo yhet. 24Wet Jweesus tâlhop'ante tà 'íihi', wet yik tà tiyâàje honhaatlhip tà toott'ayého wikyii'wetes tà 'noyok Tíiloh wet Siilonh. Wet tiyààjkyàjwi hup, wet tok yahuumin kyek 'nohaanej. Tha hàp tà tok yaqáalhi-k lhaa'isqat. 25Tsi hàp tà 'íikye 'atsiinha', tà lhààse' 'nookya tà qóoq'ayeh 'íihi', tà 'ilààtkye tà 'noyààmejlhi Jweesus. Wet nààmh, wet laqaamkyetey 'itsiinenkyàjwih. 26Wet 'atsiinhatso wet, tok hâàpe Jwuulalhàse', wet la'wet Jweenís yah, tà Siilyalhip. Wet taahuy' tha', 'iniityen Jweesus kyek yookésphà 'nookya tà nii'sa', tà 'íihi lhààse'. 27Tha hàp tà Jweesus yààme' tha yok: - Waahnej nàà'tshas kyek t'ikyun kyek t'ekhen', yàtla-k 'ilààyhen'. Tsi hàp tà tok 'is kyek 'nosóoyej nàà'tshas laqaapành, kyek 'no'weenho 'asiinhàs. 28Wet 'atsiinha', nikyúulhot'et' tha', yààme' tha yok: - Maat, 'Iwuuk, tha hàp tà 'àp hààte 'asiinhàs tà 'iikyàjwi 'nolhàq 'wet, lhaamelh 'àp tujw 'nolhàqlhiipeyh, tà nàà'tshas 'iléeyej. 29Wet Jweesus yààmét'et' tha yok: - 'Ààmettso wet, hàp tà tameenej tà 'oyok: Mààh! 'Nookya tà nii'satsoh, pajkye 'inúuphà', tà tâlho 'ààse'. 30Wet tà nikyâàte la'wet wet, hi'ween lhààse tà 'imàà'pe lamààwet, wet 'nookya tà nii'sa', pajkyet'et' 'inúuphà'. 31Wet Jweesus 'àp yíkp'anteh, tà tâlho honhat tà lheey Tíiloh, wet yahooyejpe honhat tà lheey Siilonh, wet honhat tà 'noyok Leekápolis, wet nikyâàte 'inààttsajpe', tà 'íihi Waaliléyah. 32Wet 'nohàànép'ante hi'no tà ky'ooteky'o', wet tà 'àp lhààmtes t'uunhí kye'. Wet 'noniityenej Jweesus kyek 'itii'pe takey'. 33Wet Jweesus 'itiiyejqanhiky'oye wikyi' hi'no tà ky'ooteky'o', wet 'yuuyit kyehen lajwuus laky'ooteyh. Wet 'ijwaats'unh, wet takyuum'pe laq'aajlhiky'u'. 34Wet 'iyaahnho puule' tha', layaalh 'iwóomejphà', wet yààme' tha yok: - Efata! 'Nolhààmettso wet, 'inúuphà' tha yok: 'Aajwoyenkye'. 35Wet tháhya' tha', tajwookyehen laky'ooteyh, wet nààmhi t'aq laq'aajlhiky'u', wet neky'e 'is tà taahuy'. 36Wet Jweesus taahúyej lhaamelh tà ne'te-k tok 'ijweenho hi'not'a-k hâàpe. Tha tej tà tujwlháahi lhààmettso' tha', tajmátyaye tà lhaamelh yààmejlhih. 37Wet wuujw tà wikyi 'inúuyejphà', wet lhaamelh yààmejlhi' tha yok: - Nilhoq 'imak tà yeenlhi wet, wuujw tà 'is. Wikyi tà ky'ooteky'olh wet, lhaam 'ilààtyenkyehenhhonhat; wet lhaamelh tà nhaanáyej kyek taahuyhen wet, lhaam yààmhyenwethà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\