San Marcos 8

1Wet 'ijwaalasp'antékye wet, wuujw wikyi tà lhaayahutwek, wet tà lhaamelh tok hi'ween 'imak kyek tujw wet, Jweesus t'ààne lakyuujwanhay' tha', yààme' tha yok: 2- 'Op'aattsen wikyi', tsi hàp tà pajkye 'íihi 'ijwáalas laajtumjwáya tà 'ii'nóyej, wet tok hi'ween 'imak kyek tujw. 3Wet kyek 'okyenla'weeteseh, tà nikyuuyuhen', wet tok laqhaaj yhayahay'ihihlah, kyek 'inúuke 'nààyij. Tsi hàp tà 'iyhàj wet, 'atoojwe la'wet. 4Wet lakyuujwanhayh, nikyúulhot'et' tha yok: - Ky'àj kyihla 'notààlhthi pààn kyek tujw lhaamelhtsih, tà 'iyéehi honhat tà ts'aniinah? 5Wet ta'yààtshanét'et' tha yok: - Kyi hààte pààn tà 'ii'amejen'? Wet lhaamelh yok: - 'Iihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 6Tà màànhyejp'antetso wet, ne'te-k wikyi' tapààhi kyéphà honhat. Wet takyúuma pààntso wet, t'aalhpe'. Wet hiky'ee sajénp'anteh'. Wet hi'weenho lakyuujwanhay' tha', ne'te-k hi'weenhómkye wikyi'. Wet lhaamelh hi'weenhómkye wikyi tà wuujwtsoh. 7Wet lhaamelh 'àp 'waahathas tà 'íiyej. Wet lhaam', hi'iisye n' tha', ne'te-k 'àp 'no'weenhómkye wikyi'. 8Wet t'ekhen', paj tha 'ilààyhen'. Wet lhaamelh t'âàke lhiipey tà 'imààlhéhi', wet 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk kaanastalis tà tapóoke'. 9Wet wikyi tà t'ekhen wet, màànhyej'iwóye-k 'íihit'et' tumwek milhlhayis. Wet Jweesus 'ikyeen wikyi' tha yok: - Màhen', 'ààpilayh. 10Wet lhaam', lhà'ya lakyuu jwanhayh, tiyâàjo 'noohi tà 'íihi 'inààt, wet tiyâàje honhaat lhip tà lheey Laalmanútah. 11Wet nekhénp'ante jwààlisewolhayis tà yahóoyeh. Wet lhaamelh waatanej tà taahúyej lhaam', wet t'áalheje 'nootetnek kyek tàlhpuuléyeh, tsi hàp tà lhaamelh 'itíikyep'ante kyek yeelhteh. 12Wet Jweesúst'et' layaalh 'iwóomejphà' tha yok: - Kyi hààte tà wikyiinah t'aalhky'oye 'nootetnek? Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Tok 'no'weenhomhma 'nootetnek wikyiinah. 13Wet yikp'anteeky'oye wikyi' tha', 'àp yaakyâjo tà yààpnho 'noohih, wet yik tà tiyàj'úujweh. 14Wet lhaamelh tok lakyoowej'inúyep'ante pààn kyek 'ikyàj, wet tajlháme 'iwehyáalha pààn tà 'íiyej, tà 'íihi lahiih. 15Wet lhaam taahúyej lhaamelh tha yok: - Lhek yaahináyhyah, 'omay'aahi'nohlà jwààlisewolhayisqapànlhisqat, wet 'Eelolesqapànlhisqat. 16Wet lhaamelh yààmt'awethàlhamenhómkye' tha yok: - Tsi hàp tà qa'iyaakyâja pàành. 17Wet Jweesúst'et' nitààjwélej tha yok: - Kyi hààte tà lhààmwethà' tha lhoyayh: Tok 'ii'inámej pààn? Hà qamaj tok 'imaak lahaanayej? Hà qamaj 'ootlelistso' tha t'uunhen'? 18Tà 'ateey'íhi', hà tok la'weenkyehenhhonhat? Wet tà haky'ootey'íhi', hà tok lalààtkyehen hhonhat? Hà tok 'akyoowej'inuyayhlà 'imaaknaj 'íikye'? 19Tàhaj 'oky'eesajen pààn tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, tà 'o'weenhómkye wikyi tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha milhlhayis, wet kyi'naj hààte kaanastalis tà lataakyumayeh, tà pàànlhipey tapóoke'? Wet lhaamélht'et' yok: - 'Iihi tijwek 'ii'pe nitàk. 20- Wet tàhaj pààn tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'o'weenhómkye wikyi tà 'íihi tumwek milhlhayis, kyi'naj hààte kaanastalis tà lataakyumayeh, tà pàànlhipey tapóoke'? Wet lhaamelh yok: - 'Iihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 21Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Wet hà qamaj tok lahaanayej? 22Wet lhaamelh nikyâàthop'ante Wetsáaylah. Wet 'nokyàj hi'no tà 'asnaamh, tà 'nokyâàje Jweesus. Wet 'noniityenej Jweesus kyek ta kyuum'pe'. 23Wet Jweesus takyúuma hi'no tà 'asnaamh takey', wet yikhaatky'oye wikyii'wet. Wet 'ijwaats'unhómkye tateeyh, wet 'itii'pe' takeeyeyh. Wet ta'yààtshane kyek hi'ween 'imakt'a-k hâàpe'. 24Wet lhaam 'iyaahinqanhi' tha yok: - 'O'ween wikyi', màànhyejent'a'iwóye ha'lààyh, tha hàp tà 'o'ween tà 'iluunhen'. 25Tà màànhyejtso wet, Jweesus yaakyâjo tà 'itii'pe takeeyey 'eelhtelhoyh, wet ne'te-k 'iyaahinphà'. Wet neky'e 'is tà 'iyaahinqanhih. 'Ikyees, wet 'isíikye tateeyh. 26Wet Jweesus, 'ikyenla'wéete' tha yok: - Yej latiiyâjo wikyii'wet. Wet yej lajweenho hi'not'kyek hâàpe-k 'íihi wikyi'. 27Wet Jweesus wet lakyuujwanhayh, yikhénp'ante tà tiyâàje wikyii'wetes tà 'ilhíipe honhat tà 'noyok Seesaléya Jwiilípoh. Wet tà 'i'nààyíjkye wet, Jweesus ta'yààtsh ane lakyuu jwanhay' tha yok: - Kyi 'iwóoye wikyi'? 'Àp háats'i-k yeene-k 'ohâàpe'? 28Wet lhaamelh nikyúulhot'et' tha yok: - 'Iikye 'iyhàj tà yok: Jwààn tà 'noonahyajwo'. Wet 'iyhàj yok: 'Eelíyas. Wet 'iyhàj 'àp yok: 'Elht'a-k hâàpe' Yooslhàmetwos. 29Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Wet 'aameyh, 'àp háats'i tà lheenaye-k 'ohâàpe'? Wet Tuuntehen', nikyúulho' tha yok: - 'Aahâpe Meesíyas. 30Tha hàp tà Jweesus, 'ijwiitsenej lhààmet tà 'ijweenho lhaamelh tha yok: - Hiyéja lajweelayho 'aa'elhayt'a-k hâàpe', 'imaaktsoh. 31Wet waatanéjp'ante tà 'ikyuujwanhen' tha yok: - Hi'noolhàs wet, t'uhlahlà-k wuujw lap'aatseyaj kyek 'íihi', wet t'uhlahlà-k 'àp lhaamelh wikyi tà thàànhàyh, lhà'ya 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshànhaywos', 'itiiyejqanhih, yàtla-k 'àp 'nolààn. Wet kyek tajiila 'ijwáalas laajtumjwáya wet, 'inuuhiphàlah, kyek tâlho 'noop'itseyheyh. 32Hàp tààjtso 'imak tà qaalelhâje tà yààmeh. Wet màànhyejt'et'tso' tha', Tuuntehen', takyúumap'anteh, wet 'itiiyejqanhih, wet waatanej tà yààhâyeh. 33Tha hàp tà Jweesus, nitíilhaqhit'et' tha', 'iyaahne lakyuujwanhayh. Wet taahúye Tuuntehen' tha yok: - 'Aathatqanhih, Saatanas, tà lhéekye tà 'ottaakye'. Tsi hàp tà tok layaahin 'imaayhey tà 'íiyej Yoos, tajlhámet' 'imaayhey tà 'íiyej hi'noolh. 34Wet t'ààne wikyi', lhà'ya lakyuujwanhayh, wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyek 'íikye 'o'elh kyek yahuumin kyek yahààn 'oo'nàyij, wet 'is kyek lhaa'ijwonlhámej, wet t'uhlà-k takyúuma laqaakulus, wet nek'nóoke'. 35Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k yahuumin kyek 'ijwaayhet la'waatshankyeyaj, wet 'itààyhthilah. Tha hàp tà o'elht'a-k hâàpe-k lhaa'ità yhet'o'pe', wok 'àp lhaa'itàyhetpe silààt tà 'is, wet lham 'ijwaayhthila la'waa-tshankyeyaj. 36Tsi hàp tà', 'àp háats'ihila 'imak kyek teesqanej hi'no-k yaqáalhi nilhoq honhat, kyek lahuusek tatààyhlah? 37Wok 'àp háats'i 'imak kyek 'iwóohiyela-k hi'no tiisqanejpe lahuusek? 38Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k 'nàjweelh'o'pe', 'yáje 'olhààmtes, tà 'íihi wikyi tà qaahi'noyalis wet qeeyis lànhaynah, wet hààpqhila-k Hi'noolhàs, 'àp hààte 'nàjweenhla'pe', kyek taj lawhàày kyek nekhiihla Lajkyaasilatyaj, kyek lhà'ya 'nookye nhay tà Yoost'amajkyetes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\