San Marcos 9

1Wet hààte yààmép'ante lhaamelh tha yok - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Lhaamelhtsi tà 'iikyenah, 'íikye 'iyhàj tà tok 'itaamaqhiyela latààhyahayh, yàtla-k pajkye hi'ween Yoosniyatyaj, kyek nààmh, kyek 'íihi 'nooqhajyhayaj tà wuujw. 2Wet tà tajwaatshít'et' 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet takyúumap'ante Tuuntehen', lhà'ya Jwaakówoh, lhà'ya Jwàành, wet yahààne lhaamelh kyeenaj tà 'atoojwphà', tà tajlhá met' lhaamelh. Wet lhaa'iwelanhátp'anteh, tà 'íikye tà tataakye lhaamelh. 3Wet la'wuuyis 'nâle' tha laq'eehen', wuujw tà 'ipeelaj, màànhyejt'a'iwóye jwi'yeett'isan'; wet ky'áhya-k 'íikye 'noolejekwo', kyek 'íihi honhaatnah, kyek yómhya 'ipeelaj kyek màànhyejtsoh. 4Wet 'nâle 'Eelíyas, lhà'ya Mooyses, wet lhaamelh yààmhoplhi Jweesus. 5Wet màànhyejtso' tha', Tuuntehen', yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'ist'a-k 'iyeehit'at tààjah. 'Is kyek 'iyeenwethà laajtumjwáya hupuuyh; 'eelh wet, 'awuuke', wet 'eelhtso wet, Mooyseswuke', wet 'àp 'eelhtso wet, 'Eelíyas tà lawuuke'. 6Tsi hàp tà lhaam', tok yahaanéjt'et' 'imak tà yààmeh, tsi hàp tà lhaamelh wuujw tà nowaayhen'. 7Wet nààm puule tà 'iwolahuupela'pe', wet pitsaaje 'noopaq tà túmho puule' tha yok: - Hàp tààjtsi 'olhààs tà 'oohumnek, hàp tà ky'ahuuya yeh! 8Wet tajwaatshi' tha', lhaamelh 'iyaahint'et'qanhi' tha', sétlhayejt'et' tà tok hi'ween 'iyhàj, tajlhámet' Jweesus. 9Wet tà lhaamelh 'inuukehkyà', tà tàlhpe kyeenaj, wet lhaam taahúyej lhaamelh tha yok: - Hiyéja lajweelayho hi'not'a-k hâàpe' 'imaakne la'wee nayh, pajla' tha Hi'noolhàs 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itse yheyh. 10Wet lhaamelh 'iteetshánp'ante lhààmet tà 'iwooyetsoh, wet yààmt'awethàlhamenhómkye' tha yok: - Ky'àj kyi màànhyej, 'àp háats'i 'imak tà yààmeh, tà yok: Hi'noolhàs 'inuuhiphàlah, kyek tâlho 'noop'itseyheyh? 11Wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: - Kyi hààte tà 'nootshànhaywos yok: T'uhlà-k 'Eelíyas kyek t'ikyuun'alhóho'. 12Wet nikyúulhot'et' lhaamelh tha', yààme' tha yok: - Máatkye', 'Eelíyas t'uhlahlà-k t'ikyuun'alhóho', wet 'ineeky'eynhihikyela nilhóoqej 'imaayheyh. Tha hàp tà', kyi hààte tà 'notshàànhíp'ante 'nolhààmet tà yààme Hi'noolhàs tà t'uhlà-k wuujw lap'aattseyaj kyek 'íihi', wet tà àp tok 'nowolaháaya'? 13Tha hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Eelíyas pajkyehte nààmh, wet lhaamelh yeene nilhóoqej 'imaayhey tà lhaamelh yahuumínkye', màànhyej tà 'íihi lahiih, tà 'noyààméje lhaam'. 14Wet nikyâàtep'ante lakyuujwanhay' tha', hi'ween wikyi tà wuujw, tà hits'úulhàqej, wet 'àp 'nootshànhaywos, tà taahúyej lhaamelh. 15Wet tà wikyi hi'weenhlà Jweesus wet, nilhóoqej tà t'iséelitej. Wet 'inuuke'alhóho tà yahóoyeh, tà 'iwosiilâta'. 16Wet lhaam', ta'yààtshanét'et' lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà lhààmayeh, tà lataahuyayej lhaamelh? 17Wet 'elh tà 'íihi wikyi tà wuujw, nikyúulho' tha yok: - 'Okyààjne'áme 'olhààs, tsi hàp tà 'nookya tà 'íihi', yenky'i súuka'. 18Wet 'iikyepejt'a-k 'íikye tà neke ha'nààjwaj, wet 'ithaat qatsih. Wet ha'nààjwaj wet, 'iwolaqhoojwáhi lhaayhi', wet yookajwek latsooteyh, wet lhiiley taqhaajkyehen'. Wet 'otaahuyejne 'akyuujwanhayh, tà 'one'te-k yookésphà', tha hàp tà lhaamelh tok yaqáalhi'. 19Wet Jweesus nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - 'Eeh, 'aahâpe wikyi tà 'aqaakwhantses! Kyi hààte lawhàày tà 'iwóoye-k 'o'iihla'ameyej? Wet kyi hààte lawhàày tà 'iwóoye-k 'oteelàyit'ameyej? Hàn'nóoye ha'nààjwajpaqanah! 20Wet lhaamelh yahàànét'et'a'. Wet 'nookya hi'wéent'et' Jweesus tha', tháhya' tha 'ijwiitsenej tà 'isiikyâthi ha'nààjwaj. Wet lhaam', nikyàthonháateh, wet wophalhit'qáatsih, wet 'iwolaqhóojwa'. 21Wet Jweesus ta'yààtshanét'et' lajkya' tha yok: - Hà paajkye tà màànhyejtsih? Wet yok: - Tâlhe tà qamaj niithalâka'. 22Wet wuujwpe tà 'ithaathopej 'iitàj, wet 'àp 'inààt, tà yahuumin kyek 'ilàành. Tha kyek 'íikye 'imak kyek 'iwóoye-k lheenlhi wet, p'aattsen'nohen', wet ky'ot'nooyehen'. 23Wet Jweesus yààme' tha yok: - Kyi hààte tà lhok: Kyek 'iwóoye-k lheenlhih? 'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekhaahyaj'íhi wet, 'iwóoye-k yeenlhi nilhóoqej 'imaayheyh. 24Wet tháhya' tha', ha'nààjwajjkyah, lhaa'ijwitsenej tà t'ààn' tha yok: - 'Ot'ekhaahyaj'íhi'. Ky'ot'nóoye tà 'ooqakwhanhyaj'íhi'. 25Wet Jweesus hi'wéent'et' tà wuujw wikyi tà lhaayahúteh, wet màànhyejtso' tha', 'ijwiitsenej lhààmet tà taahúye 'nookya tà qóoq'aye' tha yok: - 'Nookya tà ky'isuuk, wet 'àp ky'ooteky'o', 'o'aa'isúkun' tha 'oyok: Màky'ooye', hiyéja 'àp lataapinho'. 26Wet 'íihi tà t'àành, wet 'isiikyâthi' tha yom'ààytaji', wet màànhyejtso' tha 'inúuphà'. Wet ha'nààjwajtso wet, 'íihi tà màànhyejt'a-k 'yilh, wet paj tha wuujwpe wikyi tà yok: - 'Yilh lhaamtsih. 27Tha hàp tà Jweesus takyúumat'et' ta key', wet 'ineeyhetphà'. Wet lhaam', néephà'. 28Wet Jweesus yààpnhóp'ante la'wet. Wet tà tajlhámet' lakyuujwanhay tà 'íiyej, wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: - Kyi hààte tà 'olhaamelh tok 'oqáalhi-k 'onuuhat phà'? 29Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Imaayektso wet, 'eelhit'a 'imak kyek lakya', tajlháme kyek 'nowo'not'aalhyája', wet kyek 'àp 'nolhaa'ikyuyuhat, kyek tameenej kyek 'inúuphà'. 30Wet lhaamelh tâlhet'et' tha yikhen', wet 'iluunkyet'at Waaliléyah. Wet Jweesus tok yahuumin kyek hi'not' kyek hâàpe-k yahaanej'íhi'. 31Tsi hàp tà 'ikyuujwanhen lakyuujwanhayh, wet yààme' tha yok: - Hi'noolhàs wet, 'noyaakyàjomhma hi'noolh takeeyeyh, wet 'nolàànhlah. Tha hàp tà', kyek tajwaayhitshila kyek 'yilh wet, 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet 'inuuhiphàlah. 32Tha hàp tà lhaamelh, tok 'ilààtét'et' lhààmettsoh, wet nowáaye-k ta'yààtshaneh. 33Wet nikyâàthop'ante Kapeelhna'umh. Wet tà 'íihi la'wet wet, ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i'mat 'imak tà lhààmayeh, tà lhe'nààyíjkye'? 34Tha hàp tà lhaamelh tok taahuyhen'. Tsi tà lhaamelh 'inúuke 'nààyij wet, yààmt'awethàlhamenhómkye' tha yok: - Tàjt'et' kyek hâàpe tà lhámhyah, pa'íikyenah? 35Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus tapààphà', wet t'ààne lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet yààme' tha yok: - Kyek 'íikye 'o'elh kyek yahuumin kyek t'ikyunh, wet t'uhlà-k hâàpe-k 'imààlhhen', wet 'àp 'iyhàj lakyuumh yenek. 36Wet takyúumap'ante ha'nààjwaj, wet 'itíihi lakyoowej lhaamelh. Wet taky'áawej, wet yààme lhaamelh tha yok: 37- 'O'elh kyek hâàpe kyek takyuumhlà'pe 'olheey' ha'nààjwaj tà màànhyejnah, wet 'olhaam tà takyuum'ohlà'; wet 'o'elh kyek takyuum'ohlà wet, tok 'olhaam kyek ta- kyuum'ohlà', tajlháme tà takyuumhlà 'o'elh tà lakyeenek'no'. 38Wet Jwàành, nikyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'o'weennaj hi'no tà 'inuuhtejkyé phà 'eey 'nookyalh tà nii'sa', tha hàp tà lhaam', tok hâàpe-k nek'ináamkye'. Wet 'olhaamelhnaj 'o'nâàyejo', tsi hàp tà tok 'inaayahànlhih. 39Tha hàp tà Jweesus yok: - Yéjay la'nâàyejo', tsi hàp tà 'iihikyét'a hi'no-k yeenejlhi 'olheey 'noo'nàlitsek tà 'ààytaji', wet kyek 'àp tháhya-k nii'ísa lhààmet kyek 'itii'nóyeh. 40Tsi hàp tà hi'not'a-k hâàpe-k niittaya'inahlàmhen wet, hàp tà lhaa'ithat'inámkye'. 41Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k 'olheey kyek tameenej kyek hi'ween'ameyho 'nolhààthi tà 'inààt'íhi', tsi yahaanej tà lheeyayej Kilíistoh, wet máatkye tà 'ojweelh 'ameyho': Lhaamtso wet, t'awaayhet tok tatààyhlah. 42- 'O'elht'a-k hâàpe-k tameenej 'elh nàà'tshas tà t'ekhaa'nóyeh, kyek 'iwolaqéeya', wet 'imak tà 'iskye wet, 'noyààytej la'wo' tuunte tà jweelhek, wet 'nothatlaky'óoye 'inààttsajpe'. 43Wet kyek 'akey' tameen'ámej kyek lawo'aqéeya', wet 'iisit. Tsi hàp tà 'ist'aat kyek tatàày'ámej 'elh 'akey', wet 'àp latiiyâjo 'noo'watshan kyeyaj; tha hàp tà tok 'is kyek nitàk 'akeeyeyh, kyek latiiyâjo 'noop'attseyaj'wet, tà hâàpe 'iitàj tà nhaanáyej kyek 'yomh, 44tà hàp tà 'íihi tà lhaamelh laqaa'iwos tok 'yinhen', wet ky'àhyahla-k 'àp 'yomhiila 'iitàj. 45Wet kyek 'aqààlà' tameen'ámej kyek lawo'aqéeya', wet 'iisit. Tsi hàp tà 'ist'aat kyek tatàày'ámej 'elh 'aqààlà', wet 'àp latiiyâjo 'noo'wa tshankyeyaj; tha hàp tà tok 'is kyek nitàk 'aqààlàyh, kyek 'nothaat'ámho 'noop'attseyaj'wet, tà hâàpe 'iitàj tà nhaanáyej kyek 'yom', 46tà hàp tà 'íihi tà lhaamelh laqaa'iwos tok 'yinhen', wet ky'áhyahla-k 'àp 'yomhiila 'iitàj. 47Wet kyek 'ateelho' tameen'ámej kyek lawo'aqéeya', wet laanhi'. Tsi hàp tà 'ist'aat kyek tatàày'ámej 'elh 'ateelho', wet 'àp latiiyâjo Yoosniyatyaj; tha hàp tà tok 'is kyek nitàk 'ateelhoyh, kyek 'nothaat 'ámho 'noop'attseyaj'wet, 48tà hàp tà 'íihi tà lhaamelh laqaa'iwos tok 'yinhen', wet ky'áhyahla-k 'àp 'yomhiila 'ii-tàj. 49Tsi nilhooqhiyeja wikyi kyek 'nonoosyhaynejen 'iitàj; wet nilhóoqej 'nooqathatkyà wet, 'nonoosyhaynhiyeja nisoy'. 50Nisoy wet, hààpet'at 'imak tà 'is; tha kyek nisoy tatày lanoosyhayaj wet, ky'áhya-k 'àp 'iwooye-k 'nowolanoosyhayája'. 'Is kyek nisoy 'ii'ameyhíkye', wet 'is kyek latii'ameyej 'nootámsek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\