San Mateo 10

1Wet Jweesus t'ààne lakyuujwanhay tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet hi'weenhómkye laqhaajyhayahay kyek 'inuuhatkyéphà 'nookyalh tà qóoq'ayeh, wet 'àp 'ikyeestej wikyi nilhoq t'inhaayahayh, wet lataajyhayahayh. 2Wet hàp tààja lheeyis 'aapostolhlhayis tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk: T'ikyuun'pe honhat tha', hâàpe Siimonh, tà 'àp lheey Tuuntehen', wet 'Aanles, tà lapuuhjwah, wet Jwaakówoh, tà Seewelewolhàs, wet Jwàành, tà lapuuhjwah, 3wet Jweelípeh, wet Waalhtolomeh, wet Toomas, wet Maatéwoh, tà kyiinajt'àjwo', wet Jwaakówoh, tà 'Aalhjwewolhàs, wet Leewéwoh, tà lheey 'eelh Taaléwoh, 4wet Siimonh, tà hâàpe 'elh wikyi tà 'as- kyeentses, wet Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà lhaam yaakyàjila Jweesus. 5Hàp tààjtso hi'noolh, tà 'íihi tijwek 'ii'pe ni-tàk, tà Jweesus 'ikyeene lakyuumet. Wet 'ikyuujwanej la'nààyij tha yok: Tok 'iwóoye-k lanuuyake 'nààyij tà tiyâàje wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet tok 'àp 'iwóoye-k latiiyàjayho wikyii'wett'a-k hâàpe-k 'íihi honhat tà lheey Saamályah. 6Mat màhen', tiyààjaye tsoo'natas tà tatàà-wethà', tà hâàpe 'Iisla'elhlhayis. 7Wet tà lhekheenna wet, 'ààmaye wikyi', 'oyayh: Puuleniyatyaj wet, toott'a'alhóho'. 8Kyestaayhen 'not'inhaayajlànhayh, lejaayej 'amoostaslànhay laqooq'hayahayh, naakyàjaye la'waatshankyeyahay wikyi tà 'yinhen', 'ookesaykyéphà 'nookyalh tà nii'sa'. Hiyéja lat'aalhayéje wikyi-k 'iwolaháala 'imaayhey tà lawooyayhiyejelatsoh, tsi hàp tà 'àp hààte 'aameyh, tok lawoyaylaháaya 'imak tà lataakyumayhlà', tsi tâlhe Yoos'isyaj. 9Tok 'iwóoye-k lakyààjay'ámkye kyiinajt'àjt'a-k hâàpe', wok yaqaa'tu', wok 'ipeelaj, wok 'ikyààt, kyek lakyààjayhíkye 'aqaawa-qayh. 10Wet tok 'àp 'iwóoye-k lakyààjay 'aqhààyhis, tà lanuuyake 'nààyij, wet tok 'àp 'iwóoye-k lhomaynitàk 'aaqa'yukyelis. Wet tok 'àp 'iwóoye-k lat'ààsayhíkye 'aniisàhes, wet tok 'àp 'iwóoye-k lakyààjay 'atsuutes. Tsi hàp tà hi'no tà kyumaaj, t'uhaawétej tà 'no'weenho lhàq. 11Tha kyek latiiyàjayho wikyii'wett'a-k hâàpe', wok honhatt'ak hâàpe', wet lat'uuyake hi'no-k 'is'aameyeh, wet hààpqhila-k lheeyayhiyeja la'wet, pajla' tha 'àp lhekaayhlaky'oye'. 12Wet kyek latiiyàjaykyàjwi 'noowuke wet, lawoyaysiilâta wikyi tà 'íihi la'wet. 'Oyayh: 'Is kyek 'nootámsek 'ii'amejen'. 13Wet kyek huptso t'uhaawétej 'nootámsek, wet 'ataamsekay nekhiila'pe'. Tha kyek huptso niit'uhawetáyej 'nootámsek, wet 'ataamsekay yààpnhila'ameyeh. 14Tha kyek 'íikye wikyit'a-k hâàpe-k niitkyumaya'ahilàmhen', wet kyek 'àp niitky'ahuyáye 'imak kyek lhààmayeh, wet màyaayky'oye huptsoh, wok wikyii'wettsoh, kyek lheeyayhi'. Wet 'is kyek lasiikyàtayhen honhat tà 'íihikye 'apaaky'olh. 15Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Wikyii'wettsoh, kyek tajiila 'ijwáala tà hààpqhila 'nooqalelhthayaj, wet 'nootasnhayaj tà 'notiihiyelah, yààmhla'pe 'nootasnhayaj tà 'notiihiyela wikyi tà 'íihip'ante Soolóma wet Woomólah. 16- Lhek yaahinháyhyah, 'aamànhyejen'iwóye tsoo'natas tà 'okyeenho t'owaalhaskyowej. Wet t'uhlà-k 'aalateky'eynayej 'amlhààs, tà yahankyehonháatej, wet 'àp 'aalateky'eynayej hookinhas, tà nooyahenkeh. 17Wet 'aa'amajayejlà wikyi'. Tsi hàp tà lhaamelh yaakyàjila'ameye 'imaayheywos; wet lhaamelh 'àp 'aa'itasnhenhna-k lheeyaykyàjwi t'aalhyaj'wetes. 18Wet 'àp hààte 'noyaakyàjila'ameye wikyiiwos wet niyaatey tà lhaaménhyah, tà 'olhaamhla-k 'otmeen'ameyej. Wet lhààmayhilhina'nóyej kyek lheeyakye tà tataakye lhaamelh, lhà'ya wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 19Tha kyek 'noyaakyàjila'ameye lhaamelh wet, tok 'iwóoye-k 'alhaaq'lis'íyeji 'imak kyek lhààmayeh. Tsi kyek tajiila lawhàày wet, 'no'weenhla'ameyho 'imak kyek lhàà-mayhiyelah. 20Tsi hàp tà qhiit'ala 'aamey kyek lataahuyhen', tajlhamhiyela-k hàp 'Nooyalh tà 'Isi', tà tâlhe 'Ajkyaayayh, tà hààpqhila-k taahuy', tà 'ii'ameyhíkye'. 21'Noopuhjwah, yaakyàjiyela latààhyaj lapuuhjwah; wet 'Noojkyah, lham yaakyàjila lhààs. Wet 'nooles, tataayhikyelahlà lajkyaalis, wet 'ilàànhenhnah. 22Wet 'aamey wet, nilhooqhiyeja wikyi-k nikyuuwethiyeja'atapehen 'olheey'. Tha hàp tà 'o'elhla-k 'iteelàytej, yàtla-k taj lapes, wet hààpqhila-k tajwaayh. 23Tha kyek wikyi 'aa'ilhaq'litwethà', kyek lheeyayhit' kyek lhéehi', wet 'is kyek laleethanayho 'eelh honhat. Tsi hàp tà máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Tok qamaj nojwiiphàla wikyii'wetes tà 'íihi 'Iisla'elh, kyek latiiyàjayhihomkyelah, wet nààmhla Hi'noolhàs. 24'Nookyujwanek wet, tok yààm'pe lawoo'; wet 'nooqawo', tok yààm'pe lawuuk. 25Naayat'at 'nookyujwanek kyek màànhyej'iwóye lawoo', wet 'nooqawo', kyek màànhyej'iwóye lawuuk. Kyek 'noojkya tà hupwuuk kyek 'nowuunitej Weelsewuh, hà tok lhà'yahlalhiip kyek 'notiihiyela la'weetlheleyh 'nolheeyis tà nii'sa'? 26- Wet tameenej tà 'oyok: Yej lanoowayaye wikyi'. Tsi hàp tà tok 'íikye 'imak kyek 'nop'oo'pe', kyek 'noqnii'nàlithila'pe'; wet tok 'àp 'íikye 'imak kyek 'nosqat, kyek 'noqniihanhiyeja'íhi'. 27'Imak tà 'ojweelh'ameyho', tà 'iyéehi honaatsi', 'ààmaye-k lheeyayhi 'isi'. Wet 'imak tà 'otsaamsaméjkye haky'ooteyh, jwelaay' tha 'aa'omay'àytesíkye', kyek lheeyay'pe hup. 28Hiyej lanoowayaye wikyi tà yahanej'iwooynéje-k 'ilààn 'not'isan', tha tà lhaamelh niihanhiyejt'a'iwoynéje-k 'ilààn 'noohusek. Taj lháme-k lanoowayaye hi'no tà yahanej'iwooynéje-k 'itààyhet 'noohusek wet 'not'isan', kyek 'ithaatho 'nootajyhayaj'wet tà hâàpe 'iitàj. 29Ky'àj kyi hààteh, hà tok 'iwóoye-k 'nowom 'ajweenkyey nitààkjwas, kyek 'notíihi laha tà niiwújwa'? Tha hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'ajweenkyet'a-k hâàpe-k nikyàthonháateh, kyek niitàlháye 'Ajkyaayayh. 30Wet 'yájet' ha'wooley tà nilhoq tà pajkye 'noqaalelhàtlà'. 31Wet tameenej tà 'oyok: Tok 'iwóoye-k lanoowayhen'. Tsi hàp tà 'ahaayayh, yààm'pe wuujw 'ajweenkyeyh. 32'O'elht'a-k hâàpe-k lhaayaqalelhàt'nóyej tà 'itíikye tà tataakye wikyi', wet 'àp hààte 'olhaam', 'olhaayaqalelhthiyeja tà 'otíihikyela tà tataakye 'Oojkya tà 'íihi puule'. 33Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k lhaa'ijwon'nóyej tà 'itíikye tà tataakye wikyi', wet 'àp hààte 'olhaam', 'olhaa'ijwonhiyejah, tà 'otíihikyela tà tataakye 'Oojkya tà 'íihi puule'. 34- Tok 'iwóoye-k latiiyayej kyek 'okyàjhonhaatena 'nootámsek. Tok hàp kyek 'onek kyàjwii 'nootámsek; tajlhámet' 'nookelhele'. 35Tsi hàp tà 'onekkyàjwii 'nolhààq'lehyaj; wet hààpqhila-k hi'no', tataayhlà lajkyah, wet 'atsiinha', tataayhlà laqoh, wet 'nootikye', tataayhlà laqaatelah. 36Wet hi'no', lataahjwaslat'at la'weetlheleyh. 37'O'elht'a-k hâàpe-k yahuumin lajkyah, wok laqoh, kyek niihuminhya'no', wet tok nikyààtej'ohlà'. Wet 'o'elh kyek yahuumin lhààs, wok lhààse', kyek niihuminhya'no', wet 'àp hààteh, tok nikyààtej'ohlà'. 38Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k niitkyumáye laqaakulus, kyek 'imààlhkye 'oo'nàyij, wet tok nikyààtej'ohlà'. 39'O'elht'a-k hâàpe-k nilhóoqe la'waatshankyeyaj wet, la'waatshankyeyaj tatààyhiye-jah. Tha 'o'elh kyek 'itààyhet'o'péyej la'waatshankyeyaj wet, lham nilhooqhiyelah. 40- 'O'elht'a-k hâàpe-k takyuum'ahilàmhen wet, 'olhaamt'at tà takyuum'ohlà'. Wet 'o'elh kyek takyuum'ohlà wet, 'àp takyuumhlà hi'no tà lakyeenek'no'. 41Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k takyuumhlà Yooslhàmetwo', tsi yahaanej tà hâàpe Yooslhàmetwo', wet takyuumhlahlà laqaaha' tha màànhiyejat''iwóye Yooslhàmetwo' laqaaha'. Wet 'o'elh kyek takyuumhlà 'eelh kyek 'is'aalhóho', tsi yahaanej tà hâàpe 'eelh tà 'is-'aalhóho', wet takyuumhlahlà laqaaha' tha màànhiyejat''iwóye hi'no tà 'is'aalhóho' laqaaha'. 42Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k tajlhámet' 'inààtkyàlejwaj tà teekyàji-k hi'weenho 'elh lhaamelhtso tà niiwújwa', tsi yahaanej tà hâàpe 'ookyujwanek, wet máatkye tà 'ojweelh'ameyho: Tok 'iihikyela-k tatâàyej laqaaha'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\