San Mateo 11

1Wet nojw tà Jweesus hi'weenho la'nààyij lakyuujwanhay tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet yik tà tiyâàjomkye honhaates tà 'ikyelhiipeyeh, tà hààpqhilak 'íihi-k yààmlhipej, wet 'àp 'iwopejlakyuujwanhyája'. 2Wet tàjp'ante Jwààn 'iikyàjwi 'noop'onthi wet, yahaanky'oye 'imaayhey tà Jweesus yeenlhih, wet 'ikyeenét'et' nitàk lakyuujwanhayh, 3tà ne'te-k ta'yààtshane kyek yok: - Hà 'aahâpe hi'no tà tatooyhlà tà nààmh-lah, wok 'olhaamelh 'oniihihlaky'oye 'eelh hi'no'? 4Wet Jweesus, nikyúulho lhaamelh tha yok: Mahen', haanhtayej Jwàành nilhóoqej 'imaayhey tà lalààtayeh, wet 'àp la'weenayh. 5'Asnaamis, hi'weenkyehenhhonhat, wet tsuujwlas, neky'e 'iwóoye tà 'weleekwethà', wet 'amoostaslànhayh, 'ikyeesejen laqaa'mos, wet ky'ooteky'olh, 'ilààtkyehenhhonhat, wet wikyi tà 'yinhen', 'nonaakyàjehen la'waatshankyeyahayh, wet wikyi tà p'aliitses, 'nojweenhómkye silààt tà 'is. 6Wet la'iisyaj'íhi 'o'elh kyek niitnhàphànhila'nóyej. 7Wet tà tajwaatshi tà lhaamelh yikhen wet, Jweesus waatanej tà yààme Jwàành; wet ta'yààtshane wikyi' tha yok: 'Àp háats'ip'ante 'imak tà lahuuminay kyek la'weenayh, tà latiiyàjayho ts'ani'? Hà qaanohi tà layaalh 'isiikyâthi', p'íiya'? 8Wok 'àp háats'ip'ante imak tà lahuuminay kyek la'weenayh? Hà hi'no tà la'wuuyis 'isiis, p'íiya'? Qhaa'. Tsi hàp tà wikyi tà la'wuuyis 'isiis wet, 'iikyekyàjwi niyaateywukeyh. 9Tha hàp tà', 'àp háats'ip'ante 'imak tà lahuuminay kyek la'weenayh, tà latiiyàjayho ts'ani'? Hà Yooslhàmetwo', p'íiya'? 'Uuh. Tha hàp tà 'ojweelh'ameyho tà', yààm'pe 'iyhàj Yooslhàmetwos. 10Tsi hàp tà hâàpe hi'nootso tà 'nootshànhayp'ante yààme' tha yok: Lhek yahínhyah, 'okyeen 'olhààmetwo', tà 'okyuunqat'ahilà', tà lhaam 'iwaaq'lhathilahkyà ha'nààyij tà 'íikye tà lataatakye'. 11Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Ky'áhya-k 'íikye hi'not'a-k hâàpe-k nikyààtkyà-k tâlho laqoh, kyek yààm'pe Jwààn tà 'noonahyajwo'; tha hàp tà 'elht'a-k hâàpe-k lhà'yalhiip tà niiwújwa', tà 'íihi puuleniyatyaj, wet yààm'pe Jwàành. 12Tâlhe 'ijwáalas tà Jwààn tà 'noonahyajwo' 'íikye', yàt hàp 'athaanah, wet 'ààytaji 'nooqa'tshayaj tà 'notíiyej puuleniyatyaj, wet 'íikye wikyi tà yom'ààytaji tà 'itíikye-k 'itsooqlhih. 13Tsi hàp tà nilhóoqej Yooslhàmetwosp'anteh, lhà'ya Mooysesqalelhtshayahayp'anteh, yààmép'ante 'imaayhey tà t'uhaawethiyejp'ante-k 'íikye', yàt paj tha nààm Jwàành. 14Wet kyek 'aamey lat'eekhayakye', wok tok lat'eekhayakye', tha hàp tà lhaam hààpet'at 'Eelíyas, tà tatooyhlà tà nààmhlah. 15'O'elh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat, wet 'is kyek 'ilààteh. 16Tha 'àp háats'i 'imak kyek 'oteeky'eynej wikyiinah? Lhaamelh wet, màànhyejen'iwóye nàà'tshas tà tiyâàjo 'nooqasthawet, tà tapààkyéphà'; wet t'àànkyehen laqaala'yis tha yok: 17'Olhaamelh 'oyaajwutkyehen 'noojwolis; tha hàp tà 'aameyh, tok laqooyayhlà'. Wet 'op'aattsenkyehen 'nootenqayh; tha hàp tà 'aameyh, tok lataajwkyehkyà'. 18Tsi hàp tà nààm Jwàành, wet tok t'ek, wet tok 'àp 'iyàà'. Wet 'noyok: 'Nookya tà nii'sa', tà 'íihi'. 19Wet nààm Hi'noolhàs, wet lham t'ek, wet 'iyàà'. Wet 'noyok: Hi'nootsi wet, yaalhq'al', wet 'uuwast'iqot, wet hâàpe hi'no tà laqaala'yis wikyi tà kyiinajt'àjwos, wet qeeyislànhayh. Tha hàp tà 'Noohanhyaj lalees, hi'nààlit lajkya tà 'is'aalhóho'. 20Wet màànhyejtso' tha', Jweesus waatanej tà 'ilààki wikyii'wetes tà lhaam 'íihi', tà yeenlhi la'nààlitshay tà 'isiis; tsi hàp tà lhaamelh tok 'iléekye laqeeyis tà nii'sa'. Wet taahuy' tha yok: 21- La'eyh, 'aamey tà lheeyayhi Koolasinh! La'eyh, 'aamey tà lheeyayhi Weetsáylah! Tsi kyek 'noyeenhihilhíp'ante Tíiloh wet Siilonh 'noo'nàlitshay tà 'noyeenlhi'ameyhíkye', wet lhaamelh tok 'ataqhilhaayakyàjen' tha', lhaamelh 'yuuhikyehénp'ante la'wuuyis tà nii'sa', wet 'àp 'itsààyhip'antelatape maq'ootaj. 22Wet hàp tà tameenej tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek nikyààthiyela 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj wet, 'nootasnhayaj tà 'no'weenhla'ameyho', yààmhla'pe kyek 'no'weenhomhma wikyiip'ante 'íihi Tíiloh wet Siilonh. 23Wet 'aam', Kaapelhna'umh, hà 'no'aa'ineyhthiphàla p'íiya', yàt pajla' tha lakyàtpuuléyeh? Qhaa', 'no'aa'ithatlahkyà', yàt pajla' tha lakyâàtho 'noop'itseyhey'wet. Tsi kyek 'noyeenhihilhíp'ante Soolómah 'noo'nàlitshay tà 'noyeenlhi'ámhi', wet tok mâànhiyejtso-k tatày Soolómah. 24Wet hàp tà tameenej tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek nikyààthiyela 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj wet, 'nootasnhayaj tà 'no'weenhla'ameyho', yààmhla'pe 'nootasnhayaj tà 'no'weenhomhma honhaatp'ante lheey Soolómah. 25Wet 'ijwáalas tà 'íihi wet, taahuy Jweesus tha yok: 'O'aqààjlhi'ámej, 'Ijkyah, tà 'aalawuk puule wet honhat. Tsi hàp tà 'imaayheyna wet, lasqaatlhihlà wikyi tà yahankye'imáakej, lhà'ya tà 'àp yahankyehenhhonháatej, wet la'nààlitej nàà'tshas. 26Máatkye', 'Ijkyah, tsi hàp tà 'aam', lahuumínkye tà màànhyejtsoh. 27Nilhóoqej 'imaayhey tà 'Oojkya hi'ween-'nóho'. Wet ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek nitààjwélej 'Nolhààs, tajlháme Lajkyah, tà nitààjwélej. Wet tok 'àp 'íikye 'elh kyek ni - tààjwélej 'Noojkyah, tajlháme Lhààs, tà nitààjwélej, wet lhà'ya 'elh tà Lhààs 'itààjwnhátej. 28Lhuuyayh, hoyaay'nóyeh, nilhóoqej 'aamey tà 'aakyumhas, tà 'alhuuyis'íhikye'; wet 'olhaam', 'o'weenhla'ámeyho 'eelaq'wetes. 29Tiyààjaykyàjwi 'oolhuk'wet, wet 'aakyujwanay'nóyej, tà 'ohâàpe 'elh tà 'ijwi', tà tok lhaa'ikyàjlhih; wet hààpqhila-k 'ahuusey lataamsekis'ihihlah. 30Tsi 'oolhuk'wet wet, tok 'athaa'; wet 'oolhuk wet, tok kyooyhet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\