San Mateo 12

1Wet 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet wet, Jweesus 'ilúunkye yaakyuyaj. Wet tà lakyuujwanhay nikyuuyuhen wet, lhaamelh waatanej tà 'ilaankye yaakyuyajlhayh. Wet lhaamelh tujw. 2Wet tà jwààlisewolhayis hi'ween tà màành-yejtso wet, lhaamelh yààme Jweesus tha yok: Lhek yahínhyah, 'akyuujwanhay yeenlhi 'imak tà tok t'uhaawétej kyek yeenlhih, tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. 3Tha hàp tà lhaam yààme lhaamelh tha yok: Hà tok lateetshanaye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yààme 'imak tà Laawitp'ante yeenlhih, tàjp'ante lhaam', lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej, nikyuuyuhen', 4tà lhaam tiyààjp'antekyàjwi Yooswuke', wet 'àp tújwp'ante pààn tà 'notiikyepej tà tataakye Yoos, tà lhaam', Laawit, tok t'uhaawétej kyek tujw, wok 'àp 'iyhàj tà 'íiyej, tsi tajlháame 'noohusewos tà 'iwóoye-k tujw? 5Wok hà tok lateetshanaye 'nolhààmet tà 'íihi Mooysesqalelhtshayahayh, tà yààme 'noohusewos tà 'iikyàjwi Yooswuke', tà lhaamelh tok 'iwolaháaya 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, tà nikyààtepej lawhaay 'not'eeelaq'wet; wet lhaamelh tok 'íikye lates? 6Tha hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Iikyenah hi'no tà yààm'pe Yooswuke'. 7Wet kyek lahaanayhiyej'net'at 'nolhààmet tà yok: 'Imak tà 'ohuumínkye wet, 'noop'attsenhyaj, tok hâàpe 'nooqathatkyà', kyek 'owaatlà', wet tok hàp kyek lhenayhi'nelatéesa lhaamelh, tà qanéeyakye 'imak tà nii'sa-k 'íiyej. 8Tsi hàp tà Hi'noolhàs wet, hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet lawuuk. 9Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, Jweesus yik-ky'ooye tà 'íihi'. Wet nikyâàte hup tà lhaa-melh t'aalhyaj'wet, wet tiyààjkyàjwih. 10Wet hàp tà hi'ween hi'no tà takey tam- kyày'. Wet 'íikye wikyi tà yahuumin kyek t'àànhoplhi Jweesus; wet hàp tà tameenej tà lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: - Hà 'iwóoye-k 'nokyeeset hi'no tà t'inhaayaj'íhi', tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 11Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: Kyek 'íikye 'aa'elhay 'iwehyáalha-k hi'ween tsoo'nataj, wet kyek 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet tha', tsoo'natajtso nikyâàtkye kyowej, hà tok 'iwóoye-k takyúuma-k 'itoonphà'? 12Tha hàp tà hi'not'a-k hâàpe wet, wuujw laha', yààm'pe tsoo'nataj. Wet tameenej tà 'oyok: 'Iwóoye-k hi'no yeenejlhi 'eelh 'imak tà 'is'aalhóho', 'ijwáalas tà 'not'eelaq'wet. 13Wet màànhyejtso' tha', yààme hi'nootso' tha yok: Piyeen 'akey'. Wet lhaam', 'ipiiynhi takey'. Wet 'ikyees takey', màànhyej'iwóye 'eelh tà 'is. 14Wet màànhyejtso' tha', 'inúukephà' jwààlisewolhayis; wet 'iwolakyoowhayáyej Jweesus, tà yahuuminlhayis kyek 'itààyhet. 15Wet Jweesus yahaanéjt'et' tà màànhyejtso wet, yikky'ooye lhaamelh. Wet wuujwpe wikyi tà yikkye'. Wet 'ikyeesthen' tha nilhóoqej. 16Wet yom'ààytaji lhààmet tà 'ijweenho lhaa-melh tha yok: - Hiyéja lhààmaylhi'nóyej. 17Tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmetp'ante Yooslhàmetwo tà lheey 'Iisáyas yààmeh, tà yok: 18Hàp tààja 'ooqawo', tà 'otkyúumah, 'oohumnek, tà 'oohusek 'aqààjejlhih. 'Otiihla'pe 'Ooyalh tà 'isi', wet 'ijweenhomhma 'imak tà 'is'aalhóho' nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat. 19Tok taahuyhilhinah, wet tok 'àp t'àànhlah, wet tok 'iihikyela hi'not'a-k hâàpe-k 'ilààte lapaq, kyek 'íikye hupqaawayhilh. 20Tok hààpqhila-k 'ithatlahonháateh qaanohi tà 'ipoojókeh, wet 'nookyàklhàq tà tuutsaj tâlho', wet tok 'àp 'yomeethilah, yàt pajla' tha nikyâàte 'ijwáala tà 'imak tà 'is'aalhóho hi'ween laha'. 21Wet nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, tataayhiyela lheey'. 22Wet 'nohààne Jweesus hi'no tà 'nookya tà nii'sa' 'íihi'. Tok hi'weenkyehonhat, wet tok 'àp taahuy'. Wet Jweesus 'ikyeeset. Wet 'asnaamtso wet, neky'e hi'weenkyehonhat, wet taahuy'. 23Wet nilhóoqej wikyi', tok yahankyelakyoowhayej. Wet lhaamelh taahuyhen' tha yok: - Hà qhiit'ah, p'íiya', tààjtsih Laawitlhàs? 24Tha hàp tà jwààlisewolhayis, tà lhaamelh 'ilààtkye tààjtso wet, taahuyhen' tha yok: Hi'nootso wet, tok lhaam kyek 'ithaatkyéphà 'nookyalh, tajlháme tà 'ithaatejkyéphà 'nookyalh Weelsewuh, tà hâàpe 'nookyalhqaniyat tà lhámhyah. 25Wet tà Jweesus yahaane lhaamelh latiikyunhayahay wet, yààme lhaamelh tha yok: 'Nooniyatyájt'a-k hâàpe-k lhaahiky'esaj, kyek tataaylahilà', wet nojwiilah. Wet wikyii'wett'a-k hâàpe', wok 'noo'wett'a-k hâàpe', kyek lhaahiky'esaj, kyek tataaylahilà', wet tok t'uunhlah. 26Wet kyek Saatanas 'ithaatphà Saatanas wet, lhaahiky'esaj, wet tataaylahilà'. Wet ky'àj kyihla 'iwóoye-k 'íihit' tà 'íihi' laniiyat-yaj? 27Tha kyek 'olhaam 'othaatejkyéphà 'nookyalh tà nii'sa' Weelsewuh; wet 'àp háats'i tà ha-ky'ootjwas 'ithaatejkyéphà 'nookyalh. Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Lhaamenhla-k 'aahi'nàlitay tà tok 'aa'iskye'alhóho'. 28Tha kyek hâàpe Yoosyalh tà 'Isi', tà 'othaatejkyéphà 'nookyalh tà nii'sa', wet maat, pajkye nààm'ameye Yoosniyatyaj. 29Tsi ky'àj kyihla 'iwóoye-k hi'no tiyààjkyàjwi hup tà lawuuk taqhaajay', kyek takyúuma laqaa'imayheyh, kyek niikyunqáta-k 'inaayhetlhih? Tajlháme-k yààyitlhi hi'no wet, neeky'e-k 'iwóoye-k 'itoonphà 'imaayhey tà 'iikyàjwi la'wet. 30'O'elht'a-k hâàpe-k neeya'nóyej wet, tataay'ohlà'? Wet 'o'elh kyek niitky'ota'nóye-k 'ohuutwek 'imaayhey wet, hààpet'at 'o'elh tà 'itsaatqatpe honhat 'imaayheyh. 31Wet hàp tà tameenej tà 'ojweelh'ameyho 'athaana' tha 'oyok: Nilhoq 'nooqey tà nii'sa', wet 'noolàkwyhanhyahayh, 'notààyhthihomkyela wikyi'; tha 'o'elht'a-k hâàpe-k lalààkwyhanhyaj'itíye Yoosyalh tà 'Isi', wet lham tok 'notààyhthomhma lates. 32'O'elht'a-k hâàpe-k 'itíiye lhààmet tà qanii'sa' Hi'noolhàs, wet 'iwoohiyela-k 'notààyhthomhmah; tha 'o'elht'a-k hâàpe-k taahuy kyek tataayhlà Yoosyalh tà 'Isi', wet lham tok 'iwóoye-k 'notààyhtho lates, 'athaanah, wet yàtla-k tiyààje'tsih. 33Kyek lheenaylhi ha'là-k 'is wet, lhaay 'àp 'is; tha kyek lheenaylhi ha'là-k nii'sa wet, tok 'àp 'is lhaayh. Tsi hàp tà lhaay tà tameenej tà 'notààjwélej ha'là'. 34'Aahàpehen wikyi tà 'amlhààst'at! Kyihla 'iwóoye-k 'is 'ààmtes, tà 'aahàpehen wikyi tà nii'sa'? Tsi 'imak tà tapóoyej t'ootle' hi'no wet, hàp tà tâlhkye lhaayhi tà tájphà'. 35Hi'no-k 'is wet, 'itààlhtho t'ootle' 'imak tà yahuutwek tà 'is; tha hi'no-k nii'sa wet, 'itààlhtho t'ootle' 'imak tà yahuutwek tà tok 'is. 36Tha hàp tà 'olhaam', 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek tajiila 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj wet, wikyi yaqaalelhthiyejomkyela Yoos lhaamelh lhààmtes tà lajlaháala'. 37Tsi 'ààmtestso wet, hàp tà tameenhla'ámej kyek 'no'ayom'is'aalhóho', wok 'no'aa'itàyhet. 38Wet 'iyhàj 'nootshànhaywos, wet jwààli sewolhayis, yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ohuumin kyek 'o'ween 'noo'nàlitsek kyek lheenlhih. 39Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha yok: Wikyiina tà nii'sa', tà 'iléeyej Lawuuk, t'aalhky'oye 'noo'nàlitsek. Tha hàp tà tok 'nopààynhiyela 'noo'nàlitsek, tajlháame 'noo'nàlitsek tà hâàpe Yooslhàmetwop'ante lheey Jwoonas. 40Tsi hàp tà màànhyej'iwóye Jwoonas, tà 'íihip'ante 'waahat tà wuujwkye' lats'ee', 'ijwáalas 'íihi laajtumjwáyah, wet 'àp honaahay laajtumjwáyah, wet 'àp mânhiyejat'tso Hi'noolhàs, 'ihlahonhaatky'óyeh, 'ijwáalas 'iihihla laajtumjwáyah, wet honaahay laajtumjwáyah. 41Kyek tajiila 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj wet, wikyiip'ante 'íihi honhat tà lheey Níiniweh, neehiyejkyephàla wikyiinah, wet 'itiihiyela lates; tsi hàp tà lhaamelh 'iléekyep'ante laqeeyis tà nii'sa', tà lhaamelh 'ilààte Jwoonas tà yààmlhih. Wet lhek yahínhyah, 'iikyena 'imak tà yààm'pe Jwoonas. 42Wet kyek tajiila 'ijwáala tà 'nooqalelhthayaj, wet niyaattsinhap'ante la'wet honhat tà tapiinhíyeh, neehiyejphàla wikyiinah, wet 'itiihiyela lates; tsi hàp tà lhaam tàlhp'antelhíipe honhat, tà yahuumin kyek 'ilààte Saalomonhanhyaj. Wet lhek yahínhyah, 'iikyena 'imak tà yààm'pe Saalomonh. 43- Kyek 'nookya tà qóoq'ayeh 'inúuphà-k tâlho hi'no wet, 'iluunkyet'at honhaates tà tamkyày', tà t'uuket'at la'wet. Tha tok hi'weenh. 44Wet màànhyejtso' tha yok: 'Oyààple 'oo'wetnaj 'otàlhkyàjwiih. Wet nikyâàte' tha', 'itoolajkyàjwih, nojwkyàjwiih, wet 'nosiilatyenh. 45Wet yik tà 'ikyààjlhámkye 'iyhàj 'nookyalh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà hiky'aatlhámej, yààm'pe lhaam'. Wet lhaamelh tiyààjkyàjwih, wet yenlhayisla'wéeta'. Wet hàp tà hi'nootsoh, wuujw tà nii'sa', yààmhla'pe tàhaj neeky'éleh. Wet màànhiyejatsoh wikyiinah lawiit'àhyaj. 46Wet tà qamaj lhaam yààmhopt'awethà wi-kyi wet, nààm laqoh, lhà'ya lapuuhjwas. Lhaamelh wet, 'i'aalhotajeh, tà yahuumin kyek yààmhoplhih. 47Wet 'íikye 'iwehyáalha hi'no tà yààme Jweesus tha yok: 'Aqoh, wet 'apuuhjwas, lhaamelh 'i'aalhotajeh, tà yahuumin kyek yààmlhi'ámhop. 48Wet Jweesus nikyúulho hi'no tà yààme lhaam', wet yok: 'Àp háats'i tà 'ooqoh, wet 'àp háats'i tà 'oopuhjwas? 49Wet 'ipiiyen'pe takey lakyuujwanhay' tha', taahuy' tha yok: - Hàp tààhesni 'ooqoh, wet 'oopuhjwas. 50Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye tà 'iwóoye 'Oojkya tà 'ipuuléyeh, wet lham hâàpe 'ooky'inij, wet 'ooky'inhà', wet 'ooqoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\