San Mateo 13

1Wet 'ijwaalakyetso wet, yik tà tâlhe la'wet. Wet tiyâàje 'inààttsajpe', wet tapààphà', tà 'iiwhàye 'inààt. 2Wet màànhyejtso' tha', wuujwpe wikyi tà lhaayahúteh. Wet lhaam tiyâàjo 'noohi tà 'íihi 'inààt; wet tapààphà'. Wet wikyiitso' tha', 'ii'pe 'uujw. 3Wet wuujwpe 'imaayhey tà 'ijweenho lhaamelh, tà 'iteeky'eynejlà 'iyhàj 'imaayheyh. Wet yààme' tha yok: Lhek yaahinháyhyah, 'íikye hi'no tà 'nuutkyenaj, tà yik tà tuutkyey'. 4Wet tà tuutkyey wet, 'íikye yaakyuyajlhoy tà nikyâàtho 'nààyijlhip. Wet nààmhen 'ajweenkyeyh, wet tujw. 5Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoyh, nikyâàtho tuunteles, tà tok wuujw honhat kyek 'ii'pe'. Wet mâlhtej tha', tàlh; tsi hàp tà tok wuujw honhat tà 'íihi tuunteles. 6Wet 'inúuphà 'ijwaala' tha', yahuutun'pe'; wet 'yo'. Wet tà lajwee'tsilh nii'tojwahkyà wet, tamkyày'. 7Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoy wet, nikyâàtho ky'uthaanis. Wet ky'uthaanis yikkyeephà', wet hip'oo'pe'. 8Tha hàp tà 'iyhàj yaakyuyajlhoy wet, nikyâàtho honhat tà 'iseh. Wet 'iwolháaya' tha', 'íikye 'eelh tà lhaay 'íihi tijwek tijwek, wet 'eelh wet, 'iwolháaya' tha', 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalha tijwek, wet 'eelhtso wet, 'iwolháaya' tha', 'íihi laajtumjwáya tijwek. 9'O'elh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat, wet 'is kyek 'ilààteh. 10Wet màànhyejtso' tha', lakyuujwanhay lhaa- 'itott'ayne lhaam'; wet lhaamelh yààme' tha yok: - Ky'àj kyi hààte tà lateeky'eynejlà 'imaayheyh 'ààmtes tà lajweenho wikyi'? 11Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha yok: 'Aameyh, t'uhlà-k latààjwelayej 'imaayek tà nii'nàla'pe', tà hâàpe puuleniyatyaj. Tha hàp tà lhaamelh wet, tok 'notààjwnhátej 'imaayheytsoh. 12Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k hi'ween 'imaayek wet, lhà'yahlalhiip kyek 'no'weenhomhma 'imak kyek 'íiyej. Tha 'elh kyek 'imaak neehyáyej wet, lham 'nosoohiyeja 'imaakjwaj tà 'íiyej. 13Wet hàp tà tameenej tà 'oteeky'eynejlà 'imaayheyh 'olhààmtes tà 'ojweenho lhaamelh. Tsi hàp tà lhaamelh, tej tà hi'weenkyeqatsi' tha', tok hi'weenkyeqatsih; wet tej tà 'ilààtkyehonhat tha', tok 'ilààtkyehonhat. Wet lhaamelh, tok 'imaak 'ilààteh. 14Wet màànhyejtso' tha', tájo la'wet lhaamelh 'nolhààmet tà 'Iisayasp'ante yààmeh, tà yok: Lalààthikyehennahonhat, tha tok 'imaak lahaanayhiyejah; wet la'weenhikyehennaqatsih, tha tok 'imaak la'weenayhlah. 15Tsi hàp tà wikyiina wet, t'ootlelis t'uunhen', wet laky'ooteytso' tha', 'àp hip'ooke'pe', wet tateelhoy wet, 'àp 'isuujwhatwek. Wet hààpqhila-k lhaamelh tok hi'weenejqatsi tateelhoyh, wet tok 'àp 'ilààthiyejkyelahonhat laky'ooteyh, wet tok 'àp 'ilààthiyejela t'ootlelis, wet tok 'àp lhaa'itilhqathila'noyeh, kyek 'okyeesthen'. 16Tha hàp tà 'aameyh, la'iisyaj'íhi 'ateelhoyh, tà hi'weenkyehonhat; wet la'iisyaj'íhi haky'ooteyh, tà 'ilààtkyehenhonhat. 17Tsi hàp tà máatkye tà 'ojweelh'ameyho: Wuujwpe Yooslhàmetwos, wet lhà'ya 'iyhàj wikyi tà 'iskyee'alhóho', lhaamelh 'itíikyep'ante kyek hi'ween 'imak tà 'aamey la'ween 'athaanah; tha hàp tà tok lhaamelh hi'wéenp'anteh. Wet lhaamelh 'àp 'itíikyep'ante kyek 'ilààte 'imak tà 'aamey lalààtaye 'athaanah; tha hàp tà tok lhaamelh 'ilààtép'anteh. 18- Ky'ahuuyay'nóyeh, tà 'oyààme hi'no tà 'nuutkyenaj: 19'O'elh kyek hâàpe-k 'ilààte 'nolhààmet tà yààme Yoosniyatyaj, wet kyek tok 'ilààteh, wet nek 'Imak tà Qanii'sa', wet 'isóoyej 'imak tà 'notíihi t'ootle'. Wet hàp tààjtso tà 'oyààméje yaakyuyajlhoy tà nikyààtwhàye 'nààyij. 20Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoyh, tà nikyâàtho honhat tà tuunteles'íhi', hàp tà 'oyààméje hi'no tà 'ilààte 'nolhààmet, wet mâlhtej tha', takyuumhlà' tha 'aqààjlhih. 21Tha hàp tà lajwee'tsilh tok 'iihyáhi', wet la'waatshankyeyaj tok pitaaj. Tsi hàp tà nek lalhaaq'lis, wok 'àp hàp tà tok 'nowolataamsekáyej 'nolhààmet, wet tameenej lhaam tà 'iléekye'. 22Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoyh, tà nikyâàtho ky'uthaanis, wet hàp tà 'oyààméje hi'no tà 'ilààte 'nolhààmet; tha hàp tà 'noolhaq'lis tà 'ihonhaatenah, wet 'not'aqaanhyaj tà hâàpe kyiinajt'àj, 'imaayheytso wet, hip'oo'pe 'nolhààmet, wet tameenej tà tok 'iwolháaya'. 23Tha mat yaakyuyajlhoy tà nikyâàtho honhat tà 'ise wet, lham 'oyààméje hi'no tà taky'aahúye 'nolhààmet, wet 'àp 'ilààteh. Wet 'iwolháaya' tha', 'íikye 'eelh tà lhaay 'íihi tijwek tijwek, wet 'eelh wet, lhaay 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalha tijwek, wet 'eelhtso wet, lhaay 'íihi laajtumjwáya tijwek. 24Wet 'àp yààmejlà 'eelh 'imaayek tha yok: Puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye hi'no tà 'ithaatho lalaajwek yaakyuyajlhoy tà 'is. 25Wet tà nilhóoqej wikyi tà 'imààhen wet, nek lataahjwah; wet tuutkyeyejpe ha'lààtàlhes tà qanii'sa' huplhaay tà 'is. Wet 'àp yik. 26Wet tà yikkyéephà 'nooqàs tà 'is, tà 'iwo-lháaya', wet 'àp 'inúuphà ha'lààtàlhes tà qanii'sa'. 27Wet 'noojkyatso wet, nààmhen laqaawos wet, yààme lawuuk tha yok: 'Iwuuk, hà tok 'is'náji yaakyuyajlhoy tà lathaatho 'alaajwek? Wet ky'àj kyi tâlhi ha'lààtàlhes tà qanii'sa'? 28Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: 'Ootahjwa tà yeenlhi 'imaaktsó'we'. Wet laqaawos yààme' tha yok: Tà màànhyejtso wet, hà lahuumin kyek 'olhaamelh 'oyikeh, wet 'otoonhíkye'? 29Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: Qhaa', tsi kyek latoonayhíkye ha'lààtàlhes tà qanii'sa', wet 'isiila'alhóho wet, hap'áaqej kyek latoonayhíkye huplhaay tà 'is. 30Tejt'áani 'imak tà qanii'sa', tà yikeejkyéphà 'imak tà 'is, yàt pajla' tha 'nolaanhi'. Wet kyek tajiila lawhàày kyek 'nolaanhi wet, 'oyààmhiyela wikyi tà 'ilaanhihla yaakyuyaj, wet 'oyohlak: Kyuunqatay'ayej ha'lààtàlhes tà qanii'sa', tà lataakyumayeh; wet 'ààytayhómkye', wet p'oyaayh. Tha huplhaay wet, hutaaywek, wet hànaaye 'ooqapukyehih. 31Wet 'àp yààmejlà 'eelh 'imaayek tha yok: Puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye moostasalho', tà hi'no takyúuma wet 'itiihkyà', tà 'ithaatho lalaajwek. 32Ha'lààlhotso wet, máatkye', hààpet'at ha'lààlho tà tok 'íikye 'eelh kyek 'waawúlheh, tà niiwújwa'. Tha hàpet' tà yíkphà wet, yààm'pe nilhóoqej 'nooqàs tà wuus, yàt paj tha nikyâàte tà ha'là tà 'atoojwphà'. Wet nekhen 'ajweenkyey tà 'iikyàjwi puule', wet 'iwolhuupisahíkye lhaakyalh. 33Wet 'àp 'eelh 'imaayek tà yààmejlà', tà 'ijweenho lhaamelh. Wet yok: Puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye pàànlhísqat, tà 'atsiinha takyúuma wet yaqaasóyej huplhaaymok, 'íihi lahiis laajtumjwáyah, paj tha nilhoq tà tawoojyhómkye'. 34Wet tà Jweesus 'ijweenho wikyi Yoos- niyatyaj wet, yahuumin tà 'iteeky'eynejlà 'imaayheyh. Wet kyek nii'wéna 'imak kyek 'iteeky'eynejlà wet, lhaam tok yààmlhih. 35Wet tà màànhyejtso wet, 'itaajtho la'wet Yooslhàmetwop'anteh lhààmet, tà yok: Hats'iilaqt'at 'imaayhey tà 'oteeky'eynhiyejahlà Yoosniyatyaj, 'oqaalelhthila 'imaayhey tà 'noosqálhek, tâlhe tàjp'ante neky'e 'noyeenlhi honhat. 36Wet Jweesus yikky'ooye wikyi', wet tiyààj-kyàjwi hup. Wet màànhyejtso' tha', lakyuu-jwanhay yahóoyeh, wet lhaamelh yààme' tha yok: - Lhek jwelh'nóohomkye', 'àp háats'i 'imak tà lhààmeh, tà lateeky'eynejlà ha'lààtàlhes ta qanii'sa', tà 'ii'pe honhat? 37Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha yok: Hi'no tà 'itiihkyà yaakyuyajlhoy tà 'is, wet hààpet'at Hi'noolhàs. 38'Noolajwek wet, hààpet'at honhaatná'we'. Wet yaakyuyajlhoy tà 'is wet, hààpet'at Yoosniyatyaj lalees, wet ha'lààtàlhes tà qanii'sa wet, hààpet'at 'Imak tà Qanii'sa' lalees. 39Wet 'nootahjwa tà 'itiihkyà wet, hààpet'at 'ahààttaj. Wet yaakyuyaj tà 'nolaanhi wet, hààpet'at tà taj lapes honhat. Wet wikyi tà 'ilaanhi yaakyuyaj wet, hâàpe Yooskyenhayh. 40Wet màànhyej'iwóye ha'lààtàlhes tà 'noyiisit, tà 'àp 'nop'o', wet mânhiyejat'tso kyek taj lawhàày tà lapes honhat. 41Tsi hàp tà Hi'noolhàs, 'ikyeenhla lakyeenhayh, wet lhaamelh takyuumhiyela wikyi tà tameenej 'iyhàj tà 'iwolaqeeyisa', wet lhà'ya nilhóoqej lhaamelh tà 'iwóoye 'imak tà nii'sa', 42wet lhaamelh 'ithaathikyela 'noonhonthih, tà hâàpe 'iitàj. Wet hààpqhila-k lhaamelh 'iihihla-k taajwkyehkyà', wet yookajhilawek latsooteyh. 43Wet kyek màànhiyejatso wet, wikyi tà 'iskyee'alhóho' laq'eehenhnah, màànhiyeja'iwóye 'ijwaala', tà lhaamelh 'iihihla Lajkya laniiyatyaj. 'O'elh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat wet, 'is kyek 'ilààteh. 44- Wet puuleniyatyaj wet, 'àp hààte màànhyej'iwóye 'nooqàyet tà wuujw tà lahaa'íhi', tà 'noosqálhek, tà 'íihi lhiipt'a-k hâàpe 'nooqàs'wet. Wet hi'no tà nilhóoqe wet, 'àp yaakyâjo tà 'isqat. Wet wuujw tà 'aqààjejlhih. Wet yik, wet 'iwom nilhoq 'imaayhey tà 'íiyej. Wet 'ikyàj 'nooqàs'wettsoh. 45- Wet puuleniyatyaj wet, 'àp hààte màànhyej'iwóye hi'no tà t'úuke tuuntey tà lahaalh'íhikye', tà yenlawóomeka'. 46Wet tà nilhóoqe tuunte tà wuujw tà lahaa'íhi', wet yik, wet 'iwom nilhoq 'imaayhey tà 'íiyej, wet 'ikyàj. 47- Wet puuleniyatyaj wet, 'àp hààte màànhyej'iwóye 'not'aajnhat tà 'nothat'inâàteh; wet 'ikyààj'alhóho nilhoq 'waahat tà 'weenhakyelhámej. 48Wet 'noton'úujwe' tha', tapóoyej. Wet niwooq tapààkyéphà tà t'âàhi 'waahat tà 'isiis, wet lhaamelh 'ithaatho lahiis. Wet 'waahat iyhàj tà nii'sa wet, lhaamelh 'iwoomlhih. 49Màànhiyejatso kyek taj lawhàày tà lapes honhat. 'Inuuhikephàla Yooskyenhayh, wet t'ààhihla wikyi tà nii'sakye'alhóho', tà lháhi 'iyhàj tà 'iskyee'alhóho'. 50Wet 'ithaathikyela lhaamelh 'noonhonthi tà hâàpe 'iitàj. Wet hààpqhila-k lhaamelh 'iihihla-k taajwkyehkyà', wet yookajhilawek latsooteyh. 51Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Hà lalààtaye nilhóoqej 'imaayhey tà 'oyààmetsoh? Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - 'Uuh, 'Iwuuk, 'olhaamelh 'olààt'ámeh. 52Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: 'Nootshànhaywot'a-k hâàpe-k nikyâàte tà nitààjwélej puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye 'noojkya tà la'weetlheley'íhi'; lhaam hi'ween 'imaayek tà 'itoonphàpej, tà 'itààlhtho lahiih, 'imaayhey tà neeky'eyhis, wet 'imaayhey tà lawuumhayh. 53Wet tà Jweesus nojw tà yààme 'not'iittshay-tso wet, tâlho tà yikky'ooye honhaattsoh. 54Wet tà nààmho honhat tà la'wet wet, waatanej tà 'ikyuujwan lhaamelh, tà 'iikyàjwi lhaamelh t'aalhyaj'wet. Wet lhaamelh 'inúuyejphà'; wet taahuyhen' tha yok: - Ky'àj kyi 'itààlhthi lahaanhyajnah, wet 'imaayhey tà hi'nààlithen'? 55Hà qhiit'ah, p'íiya', lajkyah hi'no tà lakyuumet ha'lààyh? Wet hà qhiit'ah, p'íiya', laqoh 'atsiinha tà lheey Maalíyah, wet lapuuh-jwas Jwaakówoh, wet Jwoseh, wet Siimonh, wet Jwuulas? 56Hà neeya'inámej nilhóoqej laky'iinhàlis? Wet ky'àj kyi 'itààlhthi nilhoq 'imaayheynah? 57Wet lhaamelh yenlanaahhawéta lhaam'. Tha hàp tà Jweesus, yààme lhaamelh tha yok: Tok 'íikye Yooslhàmetwo kyek 'noqniwoyalaháaya'; tajlháme-k 'íihi laqaahonhat, wet kyek 'àp 'íihi la'wet, tà tok 'nowolaháaya'. 58Wet lhaamelh laqaakwhanhyahayh, hàp tà tameenej tà tok wuujw 'imak kyek hi'nààlit, tà 'íihi Naasalet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\