San Mateo 14

1Wet 'ijwaalastékye wet, niyaat tà 'ii'pe Waa-liléyah, tà lheey 'Eelóles, yahaant'et'ky'oye Jweesus tà 'noyààmejlhih. 2Wet yààme laqaawos tha yok: Hâàpe Jwààn tà 'noonahyajwo', tà 'inúuphà tà tâlho 'noop'itseyheyh. Wet hàp tà tameenej tà laqhaajyhayaj'íhi', tà yeenlhi 'imaayheytsoh. 3Tsi hàp tà 'ijwáalas tà tajwaatshitso wet, 'Eelóles 'itsooqlhít'et' Jwàành. Wet 'inaayhetlhih, wet hip'óohit'et'a'. Tsi hàp tà 'Eelóles 'íiyej latiikye', 'Eelolíyas, hàp lapuuhjwa tà lheey Jweelípeh laky'eejwah. 4Wet Jwàành, yààmét'et' 'Eelóles tha yok: Tok 'is tà lhéeyej 'atiikye'. 5Wet hàp tà tameenej tà 'Eelóles 'itíikyep'ante kyek 'ilàành. Tha hàp tà lanoowahyaj'itíye wikyi'; tsi hàp tà wikyi 'itíiyej Jwààn tà hâàpe Yooslhàmetwo'. 6Tha hààpet'et' tà taj laqaanekkyà 'Eelóles wet, 'nowo'nooqàjyaja'pe'. Wet 'Eeloliyaslhàse yaqooy', tà 'íihi wikyiikyowej, wet wuujw tà 'Eelóles yahuumínkye'. 7Wet tameenej tà hi'weenho lhààmet tà máatkye', wet 'ijweenho' tha yok: - 'Imakt'a-k hâàpe-k lat'aalhej'nóye wet, 'o'weent'a'ámho'. 8Tha hàp tà 'atsiinhalhutshatso wet, laqóot'et' 'iwolakyooweja'. Wet hàp tà tameenej tà yààmép'ante 'Eelóles tha yok: - Hàn'nóoye' tha', thatho 'nolhàqhiih, Jwààn tà 'noonahyajwo' lheetek. 9Wet niyaat 'ilààtép'ante 'atsiinhalhutsha tà 'iwóoyetso' tha', lajwiitahayaj'íhi'. Tha hàp tà lhààmet tà pajkye hi'weenho 'atsiinha-lhutsha', tà 'íikye tà tataakye 'iyhàj tà 'íiyej 'nolhàq'wet, wet hàp tà tameenej tà ne'te-k 'no'weenhot'at. 10Wet 'isúukun laqaakuyko' tha yok: - Hóye Jwàành, tà 'iikyàjwi 'noop'onthih, wet 'iisit lheetek. 11Wet tajwaatshíp'ante' tha', 'nokyààj'alhóho lheetek, tà 'nothaatho 'nolhàqhiih, tà 'no-hààne 'atsiinhalhutsha'. Wet lhaam yaa-kyâje laqoh. 12Wet màànhyejp'antetso' tha', nààmhen Jwàànkyujwanhayh. Wet lhaamelh takyúu-map'ante lap'iitsek, wet tajhàànky'oye'. Wet lhaamelh yikhénp'anteh, tà yahaanhatej Jweesus. 13Wet tà Jweesus yahaanej tààjtso wet, yik-ky'ooye tà 'íihi', wet yikkye 'noohi tà 'inuu'- pe 'inààt, tà tiyâàje honhat tà ts'ani', tà 'atoojwehohlà wikyi'. Tha hàpet' tà wikyi yahaanej wet, tàlhóomkye la'weetes, wet yikhen tà t'àskyeehkyà', tà yahàành. 14Wet Jweesus yàmlhíipe' tha', hi'ween wikyi tà wuujw. Wet lhaam hip'aattsenhen lhaa-melh, wet 'ikyeesthen 'iyhàj tà lhaa'ilàthen'. 15Wet tà nikyâàte tà honaatsi wet, lakyuu-jwanhay yahóoyeh; wet yààme' tha yok: - Honhaatna wet, ts'ani', wet pajkye yààmkye honaj. 'Is kyek lakyeen wikyi', kyek tiyâàje hupuuyt'a-k hâàpe-k 'ikyàj 'imaayek kyek tujw. 16Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: Tok 'is kyek yikhen', lhaamelh. 'Is kyek 'aamey kyek la'weenayho lhàq. 17Wet lhaamelh yok: Tààjna wet, tajlháame tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha pààn tà 'ii'inamejen', wet 'waahat nitààkjwas. 18Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: Hànaay'nóyeh. 19Wet Jweesus ne'te-k wikyi tapààkyéphà', kyek 'ii'pe huplees. Wet takyúuma pàành, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'waahat, tà 'íihi nitààkjwas. Wet 'iyaahnho puule' tha', hi'iisyenh. Wet hiky'eesajen pàành, wet hi'weenhómkye lakyuujwanhayh. Wet lakyuujwanhayh, hi'weenhómkye wikyi'. 20Wet nilhóoqej tà t'ekhen', wet 'ilààyhen'. Wet lhaamelh yahuutwek lhiipey tà 'imàà-lhéhi'. Wet lahiis 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà tapóoke'. 21Wet wikyi tà tujwtso wet, màànhyejt'a-k 'íihi 'nookey 'iwehyáalha milhlhayis hi'noolh. Wet 'àp hààte 'íikye 'atsiinhayh, wet nàà'tshas. 22Wet tajwaatshi' tha', Jweesus ne'te-k lakyuujwanhay tiyâàjo 'noohi tà 'íihi 'inààt, tà ne'te-k lhaamelh t'ikyuunhlà', tà tiyàj'úujweh. Wet lhaam 'imààlhehkyà', tà 'iwosiilâta wikyi tà yikhen'. 23Wet tà nojw tà 'iwosiilâta wikyi wet, yik tà tiyààjpe kyeenaj, tà 'iwot'aalhyája', tà tajlhámet' lhaam'. Wet tà honaatsi wet, hààtejwajt'anih, tà 'íihi tà 'íihi'. 24Wet 'noohitso wet, 'íihi lakyoowej 'inààt, wet p'ààjp'àjtas tajlhih. Tsi hàp tà 'ààytaji layaalh tà tataayhlà'. 25Wet tà 'ijwaalahlà wet, Jweesus yik tà yahóoye lhaamelh, tà t'âskye 'inààt. 26Wet lakyuujwanhay hi'weenhlà tà t'âskye 'inààt tha', 'inuuhatlhámho'. Wet yok: - 'Imaayek tààjtsih. Wet lhaamelh t'àànhen', tà nowaayhen'. 27Tha hàp tà Jweesus, tháhya' tha yààme lhaamelh tha yok: 'Aaqhajyenayhen'! 'Olhaam tààjah, hiyej lanoowayhen'! 28Wet màànhyejtso' tha', Tuuntehen nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - 'Iwuuk, kyek 'aahâpe 'aam wet, 'is kyek lasuukun'nóyej kyek 'ot'âskye 'inààt, kyek 'ohoo'ámeh. 29Wet Jweesus yok Lhuuh! Tuuntehen', 'inuuhkyà tà tâlho 'noo-hih, wet yik tà t'âskye 'inààt, tà yahóoye Jweesus. 30Tha hàpet' tà hi'ween layaalh tà 'ààytaji wet, 'inuuhatlhámho'. Wet 'íihi tà yahooh-kyà'. Wet t'àànlhi' tha yok: - 'Iwuuk, jwayheet'no'. 31Wet tháhya' tha Jweesus 'ipiiyne takey', tà takyúumah. Wet yààme' tha yok: - 'Aahâpe hi'no tà t'ekhaahyaj tok wuujw. Kyi hààte tà 'akyoowejlháhi'? 32Wet hàpet' tà lhaamelh tiyâàjo 'noohi wet, taqaasit layaalh. 33Wet tà màànhyejtso wet, lhaamelh tà 'íihi 'noohih, yahóoyeh, wet 'iwuujwyenh. Wet yààme' tha yok: - Máatkyep'at' tà 'aahâpe Yooslhàs. 34Wet tà lhaamelh tajway'úujwe wet, nekhoolhayis honhat tà lheey Jweenesalet. 35Wet wikyi tà la'wet honhaattso wet, nitààjwélej tà hâàpe Jweesus. Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh 'ithaathómkye lhààmet ni-lhóoqej honhaates tà 'iikyehen lhiipeyh. Wet 'nohààne Jweesus nilhoq 'not'inhaayajlànhayh. 36Wet lhaamelh t'áalheje-k 'iwaahnej kyek tajlhámet' la'wuuypes kyek lhaamelh takyuum'pe'. Wet nilhóoqej lhaamelh tà takyuum'pe wet, 'ikyeesen'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\