San Mateo 15

1Wet tà màànhyejtso wet, 'íikye 'iyhàj 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis, tà la'wet Jweelusalenh, tà yahooyelhayis Jweesus; wet yààme' tha yok: 2- Kyi hààte 'akyuujwanhay tà tok 'iwolaháaya 'nookyumhyahay tà paajkyehen', tà tâlhe wikyiip'ante laqaathànhàyh? Tsi hàp tà lhaamelh, tujw pàành, tà qamaj niilejakyehen lajwuus? 3Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha yok: Kyi hààte tà 'aamey tok 'àp lawoyaylaháaya 'imak tà tâlhe Yoos, tà lhekaakye 'akyuumhyahayh? 4Tsi hàp tà Yooslhàmet yok: Woyaylaháaya 'ajkyah wet 'aqoh. Wet 'àp yok: 'O'elht'a-k hâàpe-k taahúye lajkyah, wok laqoh, wet tok 'íikye 'imak kyek 'isej, mat t'uhlà-k 'yilh. 5Tha hàp tà 'aameyh lhoyayh: Hi'not'a-k hâàpe-k yààme lajkyah, wok laqoh, kyek yok: Nilhoq 'imak tà 'iwoohiye'ne kyek 'o'ween'ámho', kyek 'otky'oot'ámeh, wet hàp 'imaaktso tà 'oyaakyâje Yoos, 6wet hi'nootso wet, tok t'uhlà-k yeenejlhi 'imak tà 'is lajkyah, wok laqoh. [Wet màànhyejtsoh 'ààmetayh.] Wet tà màànhyejtso wet, 'aamey latààyhetay Yooslhàmet, tà lawo-yaylayíiya 'akyuumhyahay tà paajkyehen'. 7'Aa'aqantses! 'Is'aalhóho Yooslhàmet tà 'Iisáyas yààmeh, tà yààmej'ameyeh, tà yok: 8Wikyiina wet, 'iwet lhààmtest'at tà jwetaj yahuumin'no', wet t'ootlelis 'atoojwe'nóho'. 9Tsi hàp tà tok máatkye-k yahuumin'no', wet lakyuujwanhyajtso' tha hààpet'at hi'noolhlhàmtes. 10Wet Jweesus t'ààne wikyi tà wuujw tha yok: Ky'ahuuyay'nóyeh, wet 'is kyek lalààtay'nóyeh: 11Qhiit'a kyek hiky'ooyhet hi'no' 'imak tà tiyâàjkye lhaayhi', tajlháme 'imak tà tâlhkye lhaayhi', wet lham hàp tà hiky'ooyhet hi'no'. 12Wet lakyuujwanhay yahóoye lhaam', wet yààme' tha yok: - Hà lahaanej tà jwààlisewolhayis 'ilààt 'ààmtes tà lawooynejetsoh? 13Tha hàp tà lhaam', nikyúulho lakyuujwanhay' tha yok: Ha'la'a-k hâàpe-k niitàlháye 'Oojkya tà 'ipuuléye-k 'itiihkyà', wet 'notoonhihikyelah. 14Teejáytsih, yej lataaky'ahuyaye lhaamelh. Tsi 'asnaamis, tà yikkyàjwii 'iyhàj tà 'àp 'asnaamis. Wet kyek 'asnaam yikkyàjwii 'eelh 'asnaam wet, hap'áaqej tà nikyâàtkye kyowej. 15Wet Tuuntehen nikyúulho' tha', yààme' tha yok: Jwelh'nóohomkye 'nolhààmettsoh. 16Wet Jweesus yok: Kyi hààte 'aameyh, hà qamaj tok 'àp 'imaak lahaanayej? 17Hà tok lahaanayej tà nilhoq 'imak kyek tiyâàjkye lhaayhi hi'no wet, tiyâàjo lats'ee', wet tajkyà qanhih? 18Tha 'imak tà tâlhkye lhaayhi hi'no wet, tâlho t'ootle', wet hàp tà hiky'ooyhet hi'no'. 19Tsi hàp tà 'nootikyunhayaj tà nii'sa', wet 'noolànhyaj, wet 'nooqahi'nohyaj, wet 'not'eetanhyaj, wet 'not'iskyeenhyaj, wet 'nolhààmtes tà niimatakyehen', wet 'noolàkwyhanhyaj, hàp tà tâlho t'ootle' hi'no'. 20Wet hàp 'imaayheytso tà hiky'ooyhet hi'no'. Tha kyek niilejakyehen lajwuus kyek t'ek wet, qhiit'a-k tameenej kyek taky'oy'. 21Wet Jweesus tâlho honhaattsoh, wet yik tà tiyâàjo honhat tà Tíiloh wet Siilonh 'íihi'. 22Wet 'íikye 'atsiinha tà Qanaanlhele', tà la'wet honhaattsoh, tà yiklà Jweesus. Wet t'ààn'pe' tha yok: - 'Iwuuk, Laawitlhàs, p'aattsen'no'! 'Olhààse wet, wuujw tà p'aliitsaj, tà 'nookya tà nii'sa' tà 'íihi'. 23Tha Jweesus tok nikyúulho'. Wet lakyuu-jwanhay yahóoye' tha', yààme' tha yok: - Qawooyhlà 'atsiinha tà t'àànlhih, tà 'imààlhkye lhaa'nàyij. 24Wet Jweesus, nikyúulho lhaamelh tha yok: - Tajlháme tà 'nokyeen'nóye tsoo'natas tà tatààwethà', tà 'Iisla'elhlhayis. 25Wet 'atsiinha yahóoho tà tataakye', wet laqaamkyetey hip'oonkyàjwi' tha yok: - 'Iwuuk, ky'ot'nóoyeh! 26Wet lhaam nikyúulho' tha yok: - Ky'áhya-k 'is kyek 'nosóoyej pààn 'nooles, kyek 'nothaatlahlà 'asiinhàs. 27Wet 'atsiinha yok: - Máatkye', 'Iwuuk, tha hàp tà 'àp hààte 'asiinhàs, tujw lhiipey tà naatkyà', tà tàlhpe 'nolhàq'wet. 28Wet màànhyejtso' tha', Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Eeh, 'atsinhah, wuujw 'ekhaahyaj tà 'íihi'. 'Is kyek 'noyeen'áme 'imak tà lahuumínkye'. Wet hàpet' tà 'iwooyetso wet, 'ikyees lhààse'. 29Wet Jweesus tâlho honhaattsoh, wet yik tà 'inúuke lhiip 'inààttsajpe tà 'íihi Waaliléyah. Wet tiyààjpe kyeenaj, wet tapààphà'. 30Wet wuujwpe wikyi tà yahóoyeh, tà 'ikyâàje tsuujwlas, wet 'asnaamis, wet ky'isuukis, wet keeyayt'oyhen', wet wuujwpe 'iyhàj tà 'not'inhaayajlànhayh. Wet lhaamelh 'notíihi tà tataakye Jweesus. Wet lhaam 'ikyees-then'. 31Wet tameenej wikyi tà 'inúuyejphà'. Tsi hàp tà lhaamelh hi'ween ky'isuukis tà neky'e 'iwóoye tà taahuyhen', wet keeyayt'oyhen tà 'àp 'ikyeesen', wet tsuujwlas tà 'àp 'iluunwethà', wet 'asnaamis tà 'àp hi'weenkyehenhhonhat. Wet tà màànhyejtso wet, lhaamelh 'iwuujwyen 'Iisla'elhlhayis-qaYos. 32Wet Jweesus t'ààne lakyuujwanhay' tha yok: - 'Op'aattsen wikyi', tsi hàp tà 'íihi 'ijwáa-las laajtumjwáya tà 'ii'nóyej, wet tok hi'weenlhayis lhàq kyek tujw. Wet kyek niit'ekahen wet, tok 'ohuumin kyek 'okyeen kyek yàpilhkyela'weeteseh, tsi 'is'aalhóho wet, 'ikyet' 'nààyij kyek layaalh tatààyhen'. 33Wet tà màànhyejtso wet, lakyuujwanhay yààme' tha yok: - Kyi 'iyaatàlhthi pàành, tà 'iyéehi ts'aniinah, kyek 'iyaa'wenho wikyi tà wuujw, paj tha 'ilààyejen'? 34Wet Jweesus ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - Kyi hààtejwas pààn tà 'ii'ameyej? Wet lhaamelh yok: - 'Ii'noyejen pààn 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitààkjwas, wet 'àp hààte 'iyhààjwas 'waahat, tà 'ii'noyejen'. 35Wet lhaam ne'te-k wikyi tapààhikyéphà honhat. 36Wet takyúuma pàành, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet lhà'ya 'waahat 'iyhààjwas, wet hi'iisyene Yoos, wet hiky'eesajen'. Wet hi'weenho lakyuujwanhayh, wet lakyuujwanhayh, hi'weenho wikyi'. 37Wet lhaamelh nilhóoqej tà t'ekhen', wet 'ilààyhen'. Wet lhaamelh takyúuma lhiipey tà 'imààlhéhi', wet 'ithaatkye lahiis, wet paj tha 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk lahiis tà tapóoke'. 38Wet wikyi tà t'ekhen wet, 'íihi tumwek milhlhayis hi'noolh. Wet 'àp hààte 'íikye 'atsiinhayh, wet nàà'tshas. 39Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, Jweesus yààme wikyi' tha yok: - Màhen', 'àpilayhha'wéeteh. Wet tà tajwaatshi wikyi wet, lhaam tiyâàjo 'noohi tà 'íihi 'inààt, wet tiyâàje honhat tà lheey Maaklálah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\