San Mateo 16

1Wet jwààlisewolhayis wet sààlusewolhayis, nekhen tà yeelhte Jweesus. Wet lhaamelh t'áalheje-k hi'nààlit 'noo'nàlitsek kyek tàlh-puuléyeh. 2Tha hàp tà lhaam', nikyúulho' tha yok: - Tà honaatsi wet, lhoyayh: 'Isiilahkyà', tsi hàp tà 'ikyààt puules. 3Wet tà neeky'ejwála wet, lhoyayh: 'Ijwaalana wet, tok 'isiilahkyà', tsi hàp tà puulenàmh, wet 'ikyààt puules. 'Aa'aqantses! Tà la'weenaye puules wet, wuujw tà latààjwelayej 'imak tà 'iihikyelah; tha mat 'imaa-yhey tà 'no'nààlit'ameyej 'ijwaalasnah, wet tok lahanayejlawooynéje-k lanuuhatayphà 'imak tà yààmeh, tà 'iihikyelah. 4Wikyiina tà nii'sa', tà 'iléeyej Lawuuk, t'aalhky'oye 'noo'nàlitsek. Tha hàp tà tok 'nopààynhiyela 'noo'nàlitsek, tajlháme 'noo'nàlitsek tà hâàpe Yooslhàmetwop'ante lheey Jwoonas. Wet lhaam yikky'ooye lhaamelh. Wet yik. 5Wet tà lakyuujwanhay nikyàt'úujwe wet, lhaamelh tok lakyoowej'inúye kyek 'ikyàj pàành. 6Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Lhek tetshaanay 'olhààmet: 'Omay'aahi'nohlà pàànlhisqat tà tâlhe jwààlisewolhayis wet sààlusewolhayis. 7Wet lhaamelh latiikyunhayahay yok: - Tsi hàp tà tok 'iyaakyàjmáthi pàành, wet hàp tà tameenej tà 'iwooynejetso lhààmet. 8Wet Jweesus yahaane tààjtsoh; wet yààme lhaamelh tha yok: - Tok wuujw 'ekhaahyahayh! Kyi hààte tà latiiyay'ameyhíkye 'atiikyunhayahay tà yok: Tok pààn 'ii'inamejen'. 9Hà qamaj tok lahaanayej'íhi'? Hà tok 'akyoowej'inuyayhlà tàhaj pààn 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, tà 'iyaa'wenho hi'noolh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha milhlhayis? Wet 'àp kyi'naj hààte lahiis tà lataaponitayej, tà 'imààlhéhi'? 10Wet tàhaj pààn 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitààkjwas, tà 'iyaa'wenho hi'noolh tà 'íihi tumwek milhlhayis, wet 'àp kyi'naj hààte lahiis tà lataaponitayej, tà 'imààlhéhi? 11Ky'àj kyi hààte tà qatààjwelayákye tà tok hâàpe pààntso tà tameenej tà 'oyààmne'ameye' tha 'oyok: 'Omay'aahi'nohlà pàànlhisqat tà tâlhe jwààlisewolhayis wet sààlusewolhayis? 12Wet màànhyejtso' tha', neky'e lhaamelh nitààjwélhkye tà lhaam tok yààméje pàànlhisqat, tajlháme tà lhaamelh 'iwóoye-k lhayomhhi'noohlà jwààlisewolhayis wet sààlu-sewolhayis lakyuujwanhyaj. 13Wet Jweesus nikyâàtho lhiip honhat tà lheey Seesaléya Jwiilípoh; wet màànhyejtso' tha', ta'yààtshane lakyuujwanhay' tha yok: - Kyi 'iwóoye wikyi tà yààmepej Hi'noolhàs, 'àp háats'i tà lhaamelh yeene-k hâàpe'? 14Wet lhaamelh yok: - 'Iikye 'iyhàj tà yok: Jwààn tà 'noonahyajwo'. Wet 'iyhàj 'àp yok: 'Eelíyas. Wet 'iyhàj 'àp yok: Jweelemíyas; wok 'elht'a-k hâàpe Yooslhàmetwo'. 15Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - Wet 'aameyh, kyi lawooyayeh? 'Àp háats'i tà lheenaye-k 'ohâàpe'? 16Wet Siimon Tuuntehen', nikyúulho' tha yok: - 'Aahâpe Meesíyas, Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi' lhààs. 17Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'A'iisyaj'íhi', Siimonh, tà 'aahâpe Jwoonaslhàs, tsi tok hâàpe 'not'isan', wok 'noo'woyis, kyek hi'nààlit'ámej 'imaaktsoh, tajlháme 'Oojkya tà 'ipuuléyeh, tà yahaanhat'ámej. 18Wet 'àp hààte 'oyààm'áme' tha 'oyok: 'Eey' Tuuntehen', wet 'aahâpe tuunte tà 'ooqawikyi tà 'oyeenhilhinah, 'iihla'pe'. Wet ky'áhyahla-k 'iikye-k 'Nootàhyaj yaqaalhomhma-k 'itààyhet. 19Wet 'aamhla-k 'o'ween'ámho puuleniyatyaj lapeekyalh. Wet nilhóoqla 'imak kyek laayhet honhaatena wet, 'àp hààte 'ihlapuuléye-k 'nonaayhet; wet nilhóoqla 'imak kyek lalaankye honhaatena wet, 'àp hààte 'ihlapuuléye-k 'nolaankye'. 20Wet tajwaatshi tà 'iwooyetso wet, 'ijweenhómkye lakyuujwanhay' tha yok: - Ky'áhya-k 'iwóoye-k lajweelayho hi'not'a-k hâàpe-k lhoyayh: Lhaam', Jweesus, hâàpe Meesíyas. 21Wet 'itààlhte 'ijwaalastso tà Jweesus waatanej tà 'ijweenhómkye lakyuujwanhay latààhyaj. Wet yok: - 'Olhaam wet, t'uhlà-k 'oyik tà 'otiyâàje Jweelusalenh; wet wikyiiqathànhàyh, wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'noo-tshànhaywos, lhaamelh wúujwla-k hi'ween-'nóho 'oop'attseyaj. Wet t'uhlà-k 'o'yilh, wet 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwaya wet, 'onuu-hiphàlah. 22Wet màànhyejtso' tha', Tuuntehen ya-hàànejqanhi Jweesus, wet waatanej tà 'ikyuujwane' tha yok: - 'Iwuuk, 'is kyek Yoos t'aamaj'ámej. Tok 'is kyek 'aamànhiyejatsoh. 23Tha hàp tà lhaam nitiilhaqlà' tha', yààme Tuuntehen' tha yok: - Màky'ooye tà 'ottaakye', Saatanas! 'Aahâpe 'oonahhawet. Tsi hàp tà 'atiikyunhayajtso wet, tok hàp kyek tâlhe Yoos, tajlháme tà tàlhet' hi'noolh. 24Wet Jweesus yààme lakyuujwanhay' tha yok: - 'O'elht'a-k hâàpe-k yahuumin kyek yahààn 'oo'nàyij wet, 'is kyek lhaa'ijwonlhámej; wet takyúuma laqaakulus, wet yahàànt'a'no'. 25Tsi 'o'elht'a-k hâàpe-k yahuumin kyek 'ijwaayhet la'waatshankyeyaj wet, lham 'itààyhthilah. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'otmeenej kyek tatày la'waatshankyeyaj wet, lham 'ijwaayhthilah. 26Tsi hi'no-k yaqáalhi nilhoq honhat, kyek lahuusek tatààyhla wet, 'àp háats'ihila 'imak kyek teesqanej hi'no'? Wok 'àp háats'ihila 'imak kyek hi'no tiisqanejpe lahuusek? 27Tsi hàp tà Hi'noolhàs nekhiihla Lajkyaawujwyaj, lhà'ya Yooskyenhayh, wet hààpqhila-k 'iwolaháayayej hi'no 'iwehyáalhapej lakyuumett'a-k hâàpe'. 28Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Iyhàj lhaamelhtsi tà 'iikyenah, tok 'itaamaqhiyela latààhyahayh, yàtla-k lhaamelh hi'weenhla Hi'noolhàs, kyek nekhiihla laniiyatyaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\