San Mateo 17

1Wet tà tajwaatshi 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyaalhah, wet Jweesus takyúuma Tuuntehen', wet Jwaakówoh, wet Jwàành, tà Jwaakowopuhjwah, wet yikkyà-jwii tà yahààn'pe kyeenaj tà 'atoojwphà', tà ts'iilaqt'a lhaamelh. 2Wet lhaam lhaa'iwelanhátp'anteh, tà 'íikye tà tataakye lhaamelh. Wet tatee'pe 'ijwaaq'anh, màànhyej'iwóye 'ijwaala'; wet la'wuu-yis 'ipeelas, màànhyej'iwóye 'isi'. 3Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh hi'ween Mooyses, lhà'ya 'Eelíyas, tà yààmhoplhi Jweesus. 4Wet màànhyejtso' tha', Tuuntehen yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'ist'a-k 'iyeehit'at tààjah. Kyek lahuumínkye wet, 'olhaamelh 'oyeenwethà hupuuy laajtumjwáyah: 'Eelh wet 'awuuke', wet 'eelhtso wet Mooyseswuke', wet 'àp 'eelhtso wet 'Eelíyas tà lawuuke'. 5Wet tà lhaam qamaj yààmlhit'at wet, nààm puule tà lhaalh'íhi', tà hip'oo'pe lhaamelh. Wet pitsaaje 'noopaq, tà túmho puuletsoh, tà yok: - Hàp tààjtsi 'olhààs tà 'oohumnek, tà wuujw tà 'o'aqààjejlhih. Hàp tà ky'ahuuyayeh. 6Wet 'nookyujwanhay 'ilààte tà màànhyejtso tha', taqhooskyeqatsih, wet wuujw tà lhaamelh nowaayhen'. 7Wet tà màànhyejtso wet, Jweesus yahóoye lhaamelh, wet takyuum'pe'. Wet yààme' tha yok: - Néekyephà', yej lanoowayhen'. 8Wet lhaamelh 'iyaahinkyéphà' tha', tajlhámet' Jweesus tà lhaamelh hi'weenh. 9Wet tà lhaamelh tâlhet'et' kyeenaj wet, Jweesus 'ijweenhómkye' tha yok: - Ky'áhya-k 'iwóoye-k lajweelayho hi'not'a-k hâàpe 'imaakne 'ateey hi'weenh, yàt pajla' tha Hi'noolhàs 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itseyheyh. 10Wet màànhyejtso' tha', lakyuujwanhay ta'yààtshane' tha yok: - Ky'àj kyi hààte tà 'nootshànhaywos yok: T'uhlahlà-k 'Eelíyas kyek t'ikyuun'alhóho'? 11Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Máatkye', 'Eelíyas t'uhlà-k t'ikyuun'alhóho', wet 'ineeky'eynhihikyela nilhóoqej 'imaayheyh. 12Tha hàp tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: 'Eelíyas pajkye nààmh, wet wikyi tok nitààjwélej. Tajlháme tà lhaamelh yeenéje lhaam 'imakt'a-k hâàpe-k lhaamelh yahuumínkye'. Wet 'àp mânhiyejat'tso Hi'noolhàs, kyek lhaamelh hi'weenhomhma lap'aattseyaj. 13Wet màànhyejtso' tha', lakyuujwanhay nitààjwélhkye tà lhaam yààméje Jwààn tà 'noonahyajwo'. 14Wet lhaamelh nikyâàtet'et' wikyi tà wuujw tha', nek hi'no tà yahóoye lhaam'. Wet laqaamkyetey hip'oonkyàjwi Jweesus; wet yààme' tha yok: 15- 'Iwuuk, p'aattsen 'olhààs. Tsi hàp tà welaaq tà 'ilàành, wet wuujw tà p'aliitsaj. Tsi hàp tà 'iikyepej tà nikyâàtho 'iitàj, wet 'àp 'iikyepej tà nikyâàtho 'inààt. 16Wet 'ohààne 'akyuujwanhayh, tha hàp tà lhaamelh tok 'ikyeeset. 17Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Eeh, 'aahâpe wikyi tà lajt'ekhaahyahaya', tà tok yahankyelakyoowhayej. Kyi hààte lawhàày tà 'iwóoye-k 'o'iihla'ameyej? Wet kyi hààte lawhàày tà 'iwóoye-k 'oteelàyit'ameyej? Hànqaana ha'nààjwajpaqanah. 18Wet Jweesus taahúye 'nookya tà nii'sa', tà ne'te-k 'inúuphà'. Wet màànhyejtso' tha 'inúuphà', tà tâlho ha'nààjwaj. Wet tâlhe tààjtso' tha', 'ikyees ha'nààjwaj. 19Wet tà tajlhámet' lhaamelh wet, 'nookyu-jwanhay yahóoye Jweesus, wet yààme' tha yok: - Kyi hààte tà 'olhaamelh tok 'iwóoye-k 'onuuhatphà'? 20Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Tsi hàp tà tok lat'eekhayaye Yoos. Tsi hàp tà máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Kyek la'weenay 'ekhaahyaj, kyek màànhyej'iwóye moostasalhojwaj, wet 'iwóoye-k lataahuyaye kyeenajnih, kyek lhoyayh: Mààh, 'aayqanhih. Wet maathikyelah, t'aayhlah. Wet ky'áhyahla-k 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'aamey qahanayhiyejalawooynéje-k lheenaylhih. 21Tha hàp tà 'nookya-k màànhyejtso wet, 'eelhit'a 'imak kyek lakya', tajlháme-k 'nowo'not'aalhyája', wet kyek 'àp 'nolhaa'ikyuyuhat, kyek tameenhiyeja-k 'inúuphà'. 22Wet tà lhaamelh 'íihi Waaliléya wet, Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Hi'noolhàs, 'noyaakyàjiyela wikyi', 23wet lhaamelh 'ilàànhlah. Tha hàp tà tajiila 'ijwáalas laajtumjwáya wet, 'inuuhiphàlah. Wet lhaamelh 'ilààte' tha', wuujw tà lajwiitahayahay'íhikye'. 24Wet tà lhaamelh nikyâàtho Kaapelhna'um wet, wikyi tà t'aalhehen kyiinajt'àj, tà t'aalhpe Yooswuke', lhaamelh yahóoye Tuunte-hen', wet yààmelhayis tha yok: - 'Awuukayh, hà ky'áhya-k tiisqan'pe Yoos-wuke'? 25Wet lhaam yok: - 'Uuh, tiisqanh. Wet tà lhaam tiyààjkyàjwihup wet, Jweesus t'ikyun tà taahúyej tha yok: - Kyi 'iwóoye 'atiikyunhayaj, Siimonh? Niyaatey tà 'ihonhaatenah, 'àp háats'i tà tiisqan'pe la'wet? Hà lalees p'íiya', wok 'iyhàj wikyi'? 26Wet Tuuntehen nikyúulho' tha yok: - 'Iyhàj wikyi'. Wet Jweesus yààme' tha yok: - Wet tà màànhyejtso wet, lalees tok tiisqanhen'. 27Tha hàp tà tok 'is kyek 'iyaatihlà lhaamelh 'imak tà qanii'sa'. 'Athaana wet, mààh, tiyâàje 'inààttsajpe', wet that'inâàte 'aniikyàte'. Wet 'waahatla-k t'ikyun kyek lalààn wet, kyumaalah, wet ky'enhiila lhaayhi'. Wet la'weenhla kyiinajt'àj tà 'iwehyáalhah. Kyumaalah, wet 'wenhoola lhaamelh, kyek latiisqanej'o'pe', wet 'àp 'aam'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\