San Mateo 18

1Wet 'ijwaalastetso'íkyena wet, Jweesuskyujwanhay yahóoye lhaam', wet yààme' tha yok: - 'Àp háats'i 'elh tà lawuujwyaj yààm'pe nilhóoqej 'iyhàj, tà 'íihi puuleniyatyaj? 2Wet Jweesus t'ààne ha'nààjwaj, wet 'itíihi lhaamelh lakyoowej. 3Wet taahuy' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Kyek 'aamey qawoyaya'iyhâàja 'atiikyunhayhayh, wet kyek 'àp 'aaqateky'eynayáyej nàà'tshas, wet tok latiiyàjayhomhma puuleniyatyaj. 4Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k lhaa'yayhetkyà', kyek lhaa'iteky'eynej ha'nààjwajnah, wet lham hàp tà lawuujwyaj yààm'pe 'iyhàj, tà 'íihi puuleniyatyaj. 5Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'itíihi 'olheey', kyek takyuumhlà ha'nààjwaj tà màànhyejnah, wet 'olhaamt'at tà takyuum'ohlà'. 6- Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'iweetahat 'elh nàà'tshas tà t'ekhaa'nóye wet, 'imak tà 'iskye wet, 'nojwuunhthilhi la'wo' tuunte tà 'aasnotonek, tà 'íihi jweelhek, wet 'nothat'inààtky'óyeh. 7Lawiit'àhyaj'íhi honhat tà tameenej wikyi tà 'iwóoye 'imak tà qanii'sa'! Tsi hàp tà 'iihikyelat'at 'imaayhey tà tameenej wikyi tà 'iwohlalaqéeya'. Tha hàp tà lawiit'àhyaj'íhi hi'no-k 'nooqey tâlheh! 8Wet tameenej tà 'oyok: Kyek 'akey', wok 'apaaky'o', tameen'ámej kyek lawóoye 'imak tà nii'sa', wet 'iisit, wet wom'. Tsi 'is kyek 'aam tatàày'ámej 'elh 'akey', wok 'elh 'apaaky'o', wet latiiyâjo 'noo'watshankyeyaj. Tha hàp tà tok 'is kyek nitàk akeeyeyh, wok nitàk 'apaaky'olh, kyek 'nothaatla'ámho 'iitàj tà niihanáyej kyek 'yomh. 9Wet kyek 'ateelho tameen'ámej kyek lawóoye 'imak tà nii'sa', wet laanhi', wet wom'. Tsi 'is kyek tatàày'ámej 'elh 'ateelho', wet latiiyâjo 'noo'watshankyeyaj. Tha hàp tà tok 'is kyek nitàk 'ateelhoyh, kyek 'nothaat'ámho 'noop'attseyaj'wet tà hâàpe 'iitàj. 10- Lhek yaahináyhyah, tok 'iwóoye-k qawoyayalaháaya 'elht'a-k hâàpe lhaamelhtso tà 'iwet 'imaayheyhyast'at. Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho tà laqaa'ánjweles tà 'íihi puule', hi'weenlhayist'at 'Oojkya tà 'íihi puule' tatee'pe'. 11Tsi hàp tà Hi'noolhàs yahuumin kyek 'ijwaayhthen wikyi tà tatààyhen', wet hàp tà tameenej tà lhaam nàmhhonhaatenah. 12Kyi 'iwóoye 'atiikyunhayahayh 'athaanah: Kyek 'íikye hi'no-k hi'ween tsoo'natas 'íihi tijwek tijwek, wet kyek tatày 'eelh 'iwehyáalhah, hà tok 'iwoomqatsi p'íiya 'iyhàj, wet yik kyek tiyâàjkye taayhi', kyek t'úuke lalà tà wetáayej 'iyhàj? 13Wet máatkye tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek hi'ween wet, wuujw tà 'aqààjejlhih, yààm'pe 'iyhàj tà qaniitàyawethà'. 14Wet màànhyejtso latiikyunhayaj 'Ajkyaayay tà 'ipuuléyeh: Tok yahuumin kyek tatày 'eelh 'iwehyáalha lhaamelh tà 'iwet 'imaayheyhyast'at. 15- Wet kyek 'apuuhjwa 'iwolateesa'ahilà wet, hóyeh; wet kyek tajlhámet' lhaam kyek 'iiqatsi wet, jwenho 'imak tà lhaam yeenlhi'ámej. Wet kyek taky'aahu'áme wet, laqáalho 'apuuhjwah. 16Tha kyek niitky'ahuya'áme wet, kyàj'áamkye 'iwehyáalha wok nitàk 'aa'yhàj, tsi hàp tà 'imakt'a-k hâàpe-k 'nowoophahiyeja-k 'noqaalelhthilahkyà', wet 'iwaatlà-k 'íikye nitàk wok laajtumjwáya wikyi-k hi'weenej, kyek lhaamelh 'iwolhààmeta'pe'. 17Tha kyek 'àp hààte niitky'ahuyáye lhaamelhtso wet, jwenho Yoosqawikyi'. Wet kyek 'àp hààte niitky'ahuyáye Yoosqawikyi wet, 'eene hi'no tà qaniitàjweláyej Yoos, wok 'elh lhaamelh tà t'aalhehen 'iyhàj kyiinajt'àj. 18Wet máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Nilhóoqla 'imak kyek lanaayhetay honhaatena wet, 'àp hààte 'ihlapuuléye-k 'nonaayhet; wet nilhóoqla 'imak kyek lalaanakye honhaatena wet, 'àp hààte 'ihlapuuléye-k 'nolaankye'. 19Wet 'àp hààte 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Aameyh, kyek 'aanitàkjwas tà lheyayhhonhaatenah, kyek lhomay'iwehyaalha 'atiikyunhayaj kyek lat'aalhayéje 'imakt'a-k hâà- pe' 'Oojkya tà 'ipuuléyeh, wet lhaam yeenhilhina'ameyho'. 20Tsi kyek 'íikye nitààkjwas wok laajtumjwa-yajwas wikyi kyek lhaayahutejwek 'olheey', wet hàp tà 'o'íihi lhaamelh lakyoowej. 21Wet màànhyejtso' tha', Tuuntehen yahóo-ye Jweesus, wet yààme' tha yok: - 'Iwuuk, kyi hààte-k 'iwóoye-k 'otààyhtho 'oopuhjwah laqeey tà 'itii'nóyeh? Hà naaya p'íiya kyek 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitààkjwas? 22Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Tok hàp kyek 'ojweelh'ámho-k 'oyok: 'Nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitààkjwas; tajlháme tà 'oyok: 'Nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk tijwek, wet 'àp 'ii'pe 'nookey 'iweh-yáalha 'ii'pe nitàk. 23- Tsi hàp tà puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye hi'no tà niyaat, tà yahuumin kyek 'iyaahinhlà laqaawosqapi'àlis. 24Wet tà lhaam waatanej tà 'iyaahinhlà pi'àlis wet, 'íikye hi'no tà laqaapi'à 'iihlà', 'íihi tijwek milhlhayis kyiinajt'àhes tà wuujw laha'. 25Wet lhaamtso wet, tok 'waawúlhe-k 'iwolaháaya'. Wet màànhyejtso' tha', laqaaniyat 'isúuknej laqaawikyi tà ne'te-k 'iwom lhaam', lhà'ya laky'eejwah, lhà'ya lalees, lhà'ya nilhoq 'imak tà 'íiyej, wet lahaatso wet, 'notiisqanejpe laqaapi'à'. 26Wet màànhyejtso' tha', qawootso wet, taqhooskyàjwi laqaaniyat, wet t'áalhe' tha yok: 'Iwuuk, teelàyit'ayej'nóyej. 'Olhaam wet, 'o'aatisilat'at, 'owohlalaháaya nilhoq 'ooqapi'à'. 27Wet laqaaniyat wet, 'ilààte tà hip'aattsenh. Wet 'iwaahintshi tà yik, wet 'itààyhtho lates tà 'íihi'. 28Wet tà yik wet, hi'ween 'eelh tà laky'ootjwah, tà laqaapi'à 'iihlà lhaam', 'íihi tijwek tijwek kyiinajt'àhes tà tok wuujwya laha'. Wet 'itsooqlhih, wet 'itsooqlà layaalh, wet yààme' tha yok: Tis'no', 'aqaapi'à tà 'ii'nó- yej. 29Wet 'eelhtso wet, laqaamkyetey hip'oonkyà-jwih; wet yààme' tha yok: Teelàyit'ayej'nóyej, 'o'aatisilat'at, 'owohlalaháaya nilhoq 'ooqapi'à'. 30Tha hàp tà lhaam', tok 'iwóoyeh. Tajlháme tà hip'óohi 'eelh, yàt pajla' tha nojw laqaapi'à'. 31Wet tà 'iyhàj qawoos hi'ween tà màànhyej-tso wet, wuujw tà lajwiitahayahay'íhikye'. Wet yikhen tà yahóoye laqaaniyat, wet 'ijweenho nilhoq 'imak tà lhaamelh hi'ween tà màànhyejtsoh. 32Wet màànhyejtso' tha', niyaat t'àànhlà la-qaawotsoh. Wet yààme' tha yok: 'Aahâpe qawoo tà tok 'is p'at'a'. Nilhoq 'aqaapi'àtso wet, 'otààyhetmat'ámho', tsi hàp tà lat'aa-lhejmat'nóyeh. 33Wet ky'àj kyi hààte tà tok hap'aattsenhyaj- latíyej 'aa'elh, màànhyej'iwóye 'olhaam tà 'o'aahip'attsenh? 34Wet wuujw tà jwitsáajej laqaawo'. Wet yaa-kyâje wikyi tà lhayenlawóosa 'iyhàj tà 'itaas-nhen', wet pajla' tha nojw tà 'iwolaháaya laqaapi'à'. 35Wet 'àp màànhiyejatso 'imak tà 'Oojkya tà 'ipuuléyeh, yeenhiyejlhina 'aa'elhay 'iweh-yáalha-k qaniitàlhtáho t'ootle', kyek 'itààyh-tho 'eelh lates tà 'iihlà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\