San Mateo 19

1Wet tà Jweesus 'iléeyej tà yààme lhààmtestso wet, yik tà yikky'ooye Waaliléyah, wet tiyâàjo honhaates tà Jwuuleyalhipeyh, tà 'ii'wekyéhi teewok tà lheey Jwoolanh. 2Wet wuujwpe wikyi tà yikkye'. Wet 'íihi tà 'ikyeesthen wikyi tà t'inhaayahay'íhikye'. 3Wet màànhyejtso' tha', nekhen jwààlisewolhayis tà yahóoye lhaam'. Wet lhaamelh yeelhte lhaam', wet yààme' tha yok: - Hà 'iwóoye-k hi'no lhaa'itiyejqanhiky'oye 'atsiinha', kyek yenlatéesa 'imakt'a-k hâàpe'? 4Wet lhaam', nikyúulho lhaamelh tha', yààme' tha yok: - Hà tok lateetshanaye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yààme hi'no tà yeenlhíp'ante wikyi', tàjp'ante neeky'éleh; lhaam yeenlhi hi'no', wet yeenlhi 'atsiinha'. 5Wet yop'antek: Hi'no', yikhiilaky'oye lajkyah wet laqoh, wet lhaahip'ajthiyeja 'atsiinha', wet lhaamelh, màànhiyeja-k 'iwehyáalha t'isan'. 6Wet hààpqhila-k màànhyejtso' tha', nemhilat' nitàk, neky'e 'iwehyáalha t'isan'. Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Hi'no', tok 'iwóoye-k 'isoowek 'imak tà Yoos hip'aajtitwek. 7Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Wet kyi hààte tà Mooyses 'iwaahnej hi'no-k 'iléeyej 'atsiinha', kyek hi'weenho lajwuukwyenek tà yààméje tà lhaamelh 'ileewek? 8Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - Hàpet' lham tà 'ootlelis t'uunhen', hàp tà tameenej Mooyses tà 'iwaahin'ameyej kyek latiiyayejqanhi 'atsiinhay kyek lheeyayej. Tha hàp tà tàjp'ante neeky'éle wet, tok màànhyejp'antetsoh. 9Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Hi'nót'a-k hâàpe-k 'iléeyej laky'eejwah, kyek qahâàpeya laqaahi'nohyaj kyek tameenej, wet kyek 'àp 'íiyej 'eelh 'atsiinha', wet lhaam 'iwolaqaahi'nohyája'. Wet hi'no-k 'íiyej 'atsiinha tà 'noléeyej, wet 'àp hààte 'iwolaqaahi'nohyája'. 10Wet lakyuujwanhay yààme' tha yok: - Wet kyek màànhyejtso la'nààyij hi'no-k 'íiyej 'atsiinha', wet tok 'iwóoye-k 'otwhaaye'. 11Wet màànhyejtso' tha', lhaam yààme lhaamelh tha yok: - Nilhooqhiyéjt'a wikyi kyek 'iwóoye-k ta-kyuumhlà 'imak tà 'oyààmetsoh, tajlhame-t'at wikyi tà Yoos hi'weenho kyek takyuumh-là'. 12Tsi hàp tà 'iikyet'at hi'noolh tà tok 'iwóoye-k 'iwolaky'eejwáya', tâlhe tà neky'e nikyààt-kyà', tà t'isan tok 'iwaatlà 'atsiinha'; wet 'iyhàj wet, wikyi tà tameenej tà niiwatahlà 'atsiinha', wet 'àp 'iyhàj wet, tok 'itíikye 'atsiinha-k 'íiyej, tsi hàp tà puuleniyatyaj tà tameenej. 'O'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye-k takyuumhlà 'ookyujwanhyajtso wet, 'is kyek takyuumhlà'. 13Wet 'nohààne Jweesus naa'tshas, tà 'none'te-k 'itiikye'pe takeeyeyh, wet t'aalhpe'. Wet lakyuujwanhay 'nâàyejo wikyi'. Wet lhaamelh yok: - Tok 'is tà 'aalawoynejehennah. 14Tha hàp tà Jweesus yok: - Teejáytsi nàà'tshas, waahinay'nóyeh, yej lheeyayhlà'. Tsi hàp tà lhaamelh tà màànhyejtsi wet, laqààyet puuleniyatyaj. 15Wet tà tajwaatshi tà 'itiikye'pe takeeyey wet, yikky'ooye tà 'íihi'. 16Wet 'íikye 'iwehyáalha hi'no tà yahóoyeh. Wet ta'yààtshane' tha yok: - 'Iwuuk, háats'i 'imak kyek 'is kyek 'oyeenhilhinah, kyek tameenhiyeja-k 'iihla'nóyej 'noo'watshankyeyaj tà lajlalapéesa'. 17Wet Jweesus yààme' tha yok: - Kyi hààte tà lataa'yàtshan'nóye' tha lhok: Háats'i 'imak kyek 'is? Ky'áhya-k 'íikye hi'no kyek 'is; tajlháme Yoos tà 'is. Tha kyek latíikye-k latiiyâjo 'noo'watshankyeyaj wet, wóye 'imak tà Yoos ne'te-k lawóoyeh. 18Wet lhaam ta'yààtshane' tha yok: - 'Àp háats'i 'imaayheytso tà ne'te-k 'owóoyeh? Wet Jweesus yok: Yéja lataaqàlànkyey'. Yéja lawo'aqaahi'nohyája'. Yéja lat'eetanh. Yéja lhààméje 'aa'elh 'imak tà qaniimatákye'. 19Wolaháaya 'ajkyah wet 'aqoh. Humiin 'aa'elh, màànhyej'iwóye 'aam tà 'aalahuminh. 20Wet hi'noomahse', yààme' tha yok: - Nilhóoqej 'imaayheytso wet, 'otààlhte tà 'oqamaj tà 'owóoyeh. Wet 'àp háats'i 'imak tà tatàày'nóyej? 21Wet Jweesus yààme' tha yok: - Kyek latíikye-k 'aa'is'alhóho', wet mààh, wom nilhóoqej 'imaayhey tà 'ii'ámej, wet lahaatso wet, 'wenhóomkye wikyi tà p'aliitses. Wet màànhiyejatso' tha', la'weenhla 'aqààyet tà wuujw laha', tà 'ipuuléyeh. Wet lhuuh, nek'nóoke'. 22Tha hi'noomahsetso wet, hàpet' tà 'ilààte tà 'iwooyetso wet, yik tha', wuujw lajwiitahayaj tà 'íihi'. Tsi hàp tà wuujw laqààyet tà 'íiyej. 23Tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Lakyuutshanhyaj'ihiyeja hi'no tà hi'ween 'imaayek, kyek tiyààjomhma puuleniyatyaj. 24Wet 'oyaakyâjo tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: 'Itshààwet tà 'noyok kaaméyoh, tok kyuutshanhya kyek 'inúuke kyiinajqanotte', tok màànhyej'iwóye hi'no tà hi'ween 'imaayek, tà lakyuutshanhyaj'íyej kyek tiyâàjo Yoosniyatyaj. 25Lakyuujwanhay 'ilààte tà 'iwooyetso' tha', lhà'yalhiip tà 'inúuyejphà'. Wet lhaamelh yok: - Wet 'àp háats'ihila-k tajwaayh, tà màànhyejtsoh? 26Wet Jweesus 'iyaahin lhaamelh tha yok: - Ky'áhya-k 'íikye hi'no-k yahanhiyeja'iwooynéje 'imaaktsoh, tajlháame Yoos tà tok 'íikye 'imak kyek 'atháaho'. 27Wet tà màànhyejtso wet, Tuuntehen nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - Lhek yahínhyah, 'olhaamelh wet, 'oléeyej nilhoq 'imaayheyh, wet 'oyik'áamkye'. Wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'olhaamelh 'o'weenh, kyek 'iihla'noyejen'? 28Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Kyek taj ' ijwáala tà 'noneeky'eynhihla nilhóoqej 'imaayheyh, wet kyek 'àp Hi'noolhàs tapààphà'pe niyaatwej'wet tà lasiilatyaj'íhi', wet 'àp hààte 'aamey tà lahàànaylhi'no', 'àp lheeyayhla'pe niyaatwej'wetes tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk; wet 'aaniyateyhiyeja wikyi tà latee tselh 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà hâàpe 'Iisla'elh. 29Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'olheey kyek tameenej tà hi'nààyqatsi la'wet, wok lapuuhjwas, wok lajkyah, wok laqoh, wok laky'eejwah, wok lalees, wok laqaahonhates, wet lhaam takyuumhlahlà 'imak tà yààm'pe tààhestsoh, wet 'àp hi'weenhla 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'. 30Tha hàp tà wuujwpe wikyi tà 'imààlhkyehen wet, hààpqhila-k t'ikyunh. Wet lhaamelh tà t'ikyuuntso wet, 'imààlhhikyehennah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\