San Mateo 2

1'Ijwaalasp'ante tà niyaat 'Eelóles wet, Jweesus nikyààthihkyà honhat tà lheey Weelenh, tà Jwuuleyalhip. Wet màànhyej-p'antetso' tha', nààmho Jweelusalenh wikyi tà 'ahaantses, tà tàlhkyeelhayis tà 'ijwáala tâlhkye'. 2Wet lhaamelh yok: Kyi tà 'íihi' jwuulalesqaniyat tà nikyààtkyà'? Tsi hàp tà 'olhaamelh 'o'weenkyehte laqaaqates tà yikphà'. Wet 'onekhen', tà 'ohuumin kyek 'owuujwyenh. 3Wet niyaat tà lheey 'Eelóles, 'ilààtkye tààjtso' tha', lalhaaq'li'íhi', lhà'ya nilhóoqej wikyi tà 'íihi Jweelusalenh. 4Wet lhaam t'àànhlà nilhóoqej 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet lhà'ya 'nootshànhay-wos tà 'íihi wikyi', wet ta'yààtshane lhaa-melh tha yok: - Kyihla 'íihi-k nikyààthihkyà Meesíyas? 5Wet lhaamelh yààme' tha yok: 'Iihihla Weelenh, tà Jwuuleyalhip. Tsi hàp tà màànhyejtso 'nolhààmetp'ante Yooslhàmetwo 'itshàànhi', tà yok: 6Wet 'aam', Weelenh, tà lhéehi Jwuulaqahonhat, tok 'aahâpe 'elh kyek qaniiwújwa', tà lhéehi 'aa'yhàj tà lhaaménhyah, tà 'íihi Jwuulah. Tsi hàp tà 'aam', tàlhiila'ámho niyaat tà lhámhyah, tà yikhiilakyàjwi 'ooqawikyi', tà hâàpe 'Iisla'elh. 7'Eeloles 'ilààtét'et' lhaamelh lhààmettso' tha', 'iweesqátej tà t'àànhlà 'ahaantses tà yààmét'et' qates tà lhaamelh hi'weenkye'. Wet t'ámmajej tà ta'yààtshanéje lhaamelh tha yok: Kyi'naj hààte tà la'weenakye qates tà lhààmayetsoh? 8Wet 'Eelóles 'ikyeene lhaamelh Weelen' tha yok: - Màhenh, tiyààjayho Weelenh, wet qaalelhàtayky'oye ha'nààjwaj. Wet kyek la'weenay wet, 'is kyek lajweelay'nóyeh; wet hààpqhila-k 'àp hààte 'olhaam', 'oyikhiilah, kyek 'owuujwyenh. 9Lhaamelh 'ilààtét'et' niyaat tà 'iwooyetso wet, yikhen'. Wet lhek yahínhyah, qatees-p'ante lhaamelh hi'weene tà yikphà', 'àp 'nâleh. Wet t'ikyuunhlà lhaamelh, yàt paj tha nikyâàte honhat tà ha'nààjwaj 'íihi'. Wet taqaasit tà yiiwitpe ha'nààjwaj. 10Wet tà lhaamelh hi'weenkye qates wet, wuujw laqààjyaj tà 'íihi lhaamelh. 11Wet lhaamelh tiyààjkyàjwi hup tha', hi'wéenp'ante ha'nààjwaj, tà lhà'ya laqoh, tà lheey Maalíyah. Wet lhaamelh taqhoos-whàye', wet 'iwolaqààjyaja'pe'. Wet lhaamelh 'ijwooyenkye'pe laqhààyhis, wet 'itoonkyéphà kyiinajqa'tu', wet ha'lààlhits'i tà latuutsajnij ' aqààjkye', wet 'eelh ha'lààlhits'i tà 'noyok míilah, tà 'àp hààte laniij 'aqààj-kye', tà yenlhayist'awaayhéta'. 12Wet tà lhaamelh 'imààhen wet, tajwiilhanhen' tha', 'nojweenho tà tok 'iwóoye-k lhaamelh yààple 'Eelóles. Wet màànhyejt'et'tso' tha lhaamelh yikhen tà yàpilhla'wéete' tha', 'inúuke 'eelh 'nààyij. 13Wet tà lhaamelh tajyààmehen tà yikhen wet, Jwose tajwiilhnej 'Noowukkyenek, tà lhaam yààme' tha yok: Néephà', kyuma ha'nààjwaj, wet lhà'ya laqoh, letaanho honhat tà lheey 'Eejwíptoh. Wet 'is kyek lheehit'at 'Eejwíptoh, yàtla-k 'àp 'ojweelh'ámho'. Tsi hàp tà 'Eeloles waatanhiyeja tà t'úuke ha'nààjwaj, tà 'itíikye-k 'ilàành. 14Wet lhaam 'nom' tha', takyúuma ha'nààjwaj, lhà'ya laqoh, wet yikhen', honáajkye', tà tiyààjelhayis 'Eejwíptoh. 15Wet lhaam 'iihit'at 'Eejwíptoh, paj tha nikyâàte tà 'yilh 'Eelóles. Tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'Noowuk 'ituumhatkye lhààmetwolhayhi', tà yok: 'Ot'ààne 'olhààs, tà 'one'te-k yikky'ooye 'Eejwíptoh. 16Wet 'Eelóles hi'ween tà 'ahaantsestso 'ijwee'yenlhih, wet wuujw tà jwitsaaj. Wet 'isúuknej laqaakuykolis tà ne'te-k 'ilàànhen nilhóoqej nàà'tshas tà lhoolh'íhikye', tà lhaamelh qamaj tok nikyâàte laqaanekkyà nitààkjwas, tà 'iihilhayis Weelenh, wet lhà'ya 'iyhàj tà 'iikyehen lhiipeyh. Tsi hàp tà 'itààlhte 'ijwaalap'ante 'ahaantses 'ijweenho'. 17Wet màànhyejtso' tha', tájo la'wet 'nolhàà-metp'ante Yooslhàmetwo tà lheey Jweelemíyas yààmeh, tà yok: 18'Nolààte 'noopaq tà túmho Laamah, wuujw 'noolhaq'li', wet 'nolhaajwyhayaj, wet 'noojwitahayaj. Hâàpe Laakelh tà taajwlhi'pe lalees, wet tok 'iwóoye-k 'nojwoonlhih, tsi hàp tà tatày lalees. 19Wet tà tajwaatshíp'ante 'Eelóles tà 'yilh wet, 'Noowukkyenek lhaahi'nàlitej Jwoseh, tà lhaam 'imà', tà 'íihip'ante 'Eejwíptoh. 20Wet yààme' tha yok: Néephà', kyúma ha'nààjwaj wet laqoh; wet mààh, tiyâàje honhat tà lheey 'Iisla'elh. Tsi hàp tà 'yinhen wikyi tà 'itíikye-k 'ilààn ha'nààjwaj. 21Wet màànhyejp'antetso' tha néephà'. Wet takyúuma ha'nààjwaj wet laqoh; wet yik tà tiyâàje honhat tà lheey 'Iisla'elh. 22Tha hàpet' tà yahaanej tà 'Aalhkeláwoh tà niyaat, tà 'ii'pe Jwuuléyah, tà 'ikyeeyájo la'wet lajkya tà lheey 'Eeloles, wet lanoowahyaj'íhi-k yààpnho honhaattsoh. Tha hàp tà 'nojweenho', tà 'notinahaatíhi', tà ne'te-k yik kyek tiyâàje honhat tà lheey Waaliléyah. 23Wet yíkp'anteh, wet nikyâàtho Waalileyalhip tà lheey Naasalet, wet 'íihi'. Wet hàp tààjtso tà tájo la'wet Yooslhàmetwoslhàmet tà yok: 'Nowuunithiyeja Naasaletlhele'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\