San Mateo 20

1- Tsi hàp tà puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye hi'no tà 'noojkyah, tà yik tà neeky'ejwála', tà t'úuke lakyuumhyenhayh, kyek takyúuma laqaa'uwas'wet. 2Wet lakyuumhyenhaytso wet, lhaam 'ijweenho laha' lakyuumet; wet yok: 'O'aatisikyelah, 'o'weenhla'ameyhómkye kyiinajt'àj 'iwehyáalha 'ijwáala 'iwélhkye'. Wet lhaamelh yok: 'Is. Wet neeky'e tà 'ikyeenho lakyuumet lhaamelh. 3Wet tà 'ijwáala 'atoojwphà wet, 'àp 'inúuphà tà yik. Wet hi'ween wikyi tà lajlakyuuméta', tà 'íihi 'nooqasthawet. 4Wet yààme lhaamelh tha yok: 'Is kyek 'àp hààte 'aameyh, latiiyàjayho 'ookyumet. Wet 'o'weenhla'ameyho 'aqaaha tà tájo la'wet. Wet lhaamelh yikhen'. 5Wet tà 'ijwáala yààmho la'wet wet, yaakyâjo tà 'inúuphà', wet tà àp honaj wet, 'àp yaakyâjo tà 'inúuphà', wet 'àp yeenlhi' tha', màànhyejt'a tààjmáthi'. 6Wet tà 'àp honájya wet, 'àp yik tà 'inúuphà'; wet 'àp hi'ween 'iyhàj wikyi tà lajlakyuuméta'. Wet yààme lhaamelh tha yok: Kyi hààte tà nilhoq 'ijwáala tà lheeyayhit'at tààjah, tà tok 'imaak lataakyumayeh? 7Wet lhaamelh yààme' tha yok: Tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikye hi'no-k 'ikyuumhyen'nowethà'. Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: 'Is kyek 'àp hààte 'aameyh, latiiyàjayho 'ookyumet, wet lataakyumayhlahlà 'aqaaha tà tájo la'wet. 8Wet tà nikyâàte tà honaatsi wet, hi'no tà lawuuk 'uuwas'wet, yààme laqaawo tà lhámhya' tha yok: 'Àànhlà kyumhaas, wet 'wenhóomkye laqaaha', kyúnqat tà latis wikyiimat neeky'e', wet yàt pajla' tha nikyâàte wikyiimat t'ikyúunej tà takyuumwethà'. 9Wet nààmhen wikyiimat 'imààlhhen', wet 'eelh 'iwehyáalhah, takyuumpejlà kyiinajt'àj 'iwehyáalhah. 10Wet 'àp hààte nààmhen wikyiimat t'ikyúunej tà takyuumwethà', wet lhaamelh yeenhiye-k laqaaha yààm'pe 'iyhàj tà 'imààlhhen'. Tha hàp tà lhaamelh 'àp hààte takyuumpejlà kyiinajt'àj 'iwehyáalhah. 11Wet lhaamelh takyuumhlà laqaaha' tha', waatanej tà taahúye 'noojkyatsoh. 12Wet lhaamelh yok: Lhaamelhtsi tà 'imààlhkye 'oo'nàyij tà takyuumwethà wet, mâlhtej tha 'inúukephà', wet latiiskye' tha', la'waawulhat'noyejen', tà 'olhaamelh 'oteelàytej nahaayoj wet 'ot'eelaq, tà 'otkyuumwethà' 'ijwámlakye'. 13Wet lhaam nikyúulho 'eelh tha yok: Yaqala'yih, ky'áhya-k 'otii'áme 'imak tà qanii'sa'. Ky'àj kyi hààte wet, lawooyemáthi tà 'aqaaha' màànhyejtsoh. 14Kyúma 'imak tà 'aalawuk, wet mààh. Tha hàp tà 'aa'elh tà 'imààlhkye ha'nààyij wet, 'o'waawulhatt'a'ámhi', tà 'owolaqaaháya'. 15Hà ky'áhya-k 'iwóoye-k 'oyeene 'imakt'a-k hâàpe' 'imak tà 'olawuuk? Hà lalàànej'o'pe' 'aa'elh, tà 'ookyowej'íyeji'? 16Wet màànhiyejatsoh; wikyi tà 'imààlhkyehen wet, hààpqhila-k t'ikyunh. Wet lhaamelh tà t'ikyuuntso wet, 'imààlhhikyehennah. Tsi hàp tà wuujwpe wikyi tà 'not'ààneh, tha hàp tà tok nitàk kyek 'not'âàhi'. 17Wet Jweesus yik tà tiyâàje Jweelusalenh; wet tà 'i'nààyíjkye wet, hi'weenhatqanhi lakyuujwanhayh, wet yààme lhaamelh tha yok 18- Tààjna wet, 'inaamelh 'iyaanuhíphà 'nààyij tà tiyâàje Jweelusalenh, wet Hi'noolhàs 'noyaakyàjiyela 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshànhaywos. Wet lhaamelh yaqaalelhthiyejela latààhyaj. 19Wet lhaamelh yaakyàjiyela wikyi tà qahâàpeya jwuulales, kyek lhaamelh 'ilààkwhilhinah, wet 'àp 'itaasnhilhinah, wet pajla tha', hip'áajtej kuluus. Tha hàp tà 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet 'inuuhiphàlah. 20Wet màànhyejtso' tha', Seewelewolesqoh, lhà'ya lalees, yahóoye Jweesus. Wet laqaamkyetey hip'oonkyàjwi lhaam', tà yahuumin kyek t'áalheje 'imak tà 'iwaatlà'. 21Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà lawaatlà'? Wet 'atsiinha yààme' tha yok: - 'Is kyek lawo'ààmetáyej 'oolestsi tà nitààkjwas kyek 'iwoohiyela-k tapààkyephà'awhàye', kyek 'eelh túmej 'ajwóomqat, wet 'eelh túmej hats'áamqat, kyek lheehihla 'aniiyatyaj. 22Wet màànhyejtso' tha', Jweesus nikyúulho' tha yok: - Tok lahaanayej 'imak tà lat'aalhayky'oye'. Hà 'iwóoye-k layààyayhi 'nolhààthi tà 'oyààhihlah? Wet hà 'àp 'iwoohiyela-k 'nonaahyen'ameyej 'noonahyaj tà 'nonaahyenhila'nóyej? Wet lhaamelh yok: - 'Iwóoyeh. 23Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye', layààyayhihla 'olhààthih, wet 'àp 'nonaahyenhila'ameyej 'noonahyaj tà 'nonaahyenhila'nóyej. Tha hàp tà 'noowej'wetes tà túmej 'oojwómqat wet 'oots'ámqat, 'olawuukhit'a-k 'o'ween'ameyho', tajlhámet' lhaamelh tà 'Oojkya pajkye 'iwaaqlhatejkyà', lhaamenhla-k 'iikye'pe'. 24Wet tà lhaamelh tà 'íihi tijwek, 'ilààte tààjtso wet, nikyuuwéte 'iyhàj tà nitààkjwas. 25Wet màànhyejtso' tha', Jweesus t'ààne lhaamelh tha', yààme' tha yok: - Lahaanayej tà lhaamelh tà niyaateyh, lhayenlawuuhúya wikyi tà 'ihonhaatenah; wet wikyi tà wuus, 'itii'pe laqhaajyhayaj wikyi'. 26Tha mat 'aamey wet, tok 'iwóoye-k 'aalawoynayejehentsoh. Tajlháme-k 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k yahuumin kyek lhayenwúujwa', wet hààpqhila 'aqaawoyayh. 27Wet 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k yahuumin kyek t'ikyuun'ahilàmhen', wet t'uhlà-k hâàpe 'aqaawoyayh. 28Tsi hàp tà 'àp màànhyejt'atso Hi'noolhàs, tà nàmhhonhaatenah; tok hàp kyek yahuumin kyek yenlaqaawósa wikyi', tajlháme tà lhaamt'at tà lhayenwikyiiqawóya', wet 'àp lhaa'iwom'pe wikyi tà wuujw. 29Wet tà Jweesus tâlho Jweeliko wet, wuujw wikyi tà yikkye'. 30Wet 'íikye nitààkjwas 'asnaamis tà tapàà-kyéphà', tà 'iiwhàye 'nààyij. Wet tà lhaamelh 'ilààtkye Jweesus tà 'inúuke 'nààyij tà 'iiwhàye wet, lhaamelh t'ààn'pe' tha yok: - 'Iwuuk, tà 'aahâpe Laawitlhàs, p'aattsen'nohen'! 31Wet wikyi 'nâàyejo' tha yok: - Ky'eethayhen'! Tha hàp tà lhaamelh tajmátyaye tà t'àànhen' tha yok: - 'Iwuuk, tà 'aahâpe Laawitlhàs, p'aattsen'nohen'! 32Wet taqaasitkyà', Jweesus. Wet t'ààne lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà lawaatayhlà-k 'oyeen'ameyeh? 33Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'is kyek la'weehyenkyehen'nohonhat. 34Wet màànhyejtso' tha Jweesus hip'aat-tsenhen'. Wet takyuum'pe lhaamelh tateelhoyh. Wet tháhya' tha', lhaamelh hi'weenkyehenhhonhat. Wet lhaamelh yikkye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\