San Mateo 21

1Wet lhaamelh toott'áye Jweelusalenh; wet tà lhaamelh nikyâàtho 'Asuuslhàq'wet, tà 'iiwhàye kyeenaj tà 'noyok 'Ooliwokyat, wet Jweesus 'ikyeen lakyuujwanhay nitààk-jwas. 2Wet yààme lhaamelh tha yok: - Màhen', tiyààjaye wikyii'wet tà 'iyaat-tayhlà'. Wet la'weenayhla 'aasno tà 'atsiinha', tà 'nonaayhet, lhà'ya lhààs tà 'iiwhàye'. Laanakyelah, wet kyàjaayla'nóyeh. 3Wet kyek 'íikye hi'not'a-k hâàpe-k 'ijweelh'ameyho lhààmett'a-k hâàpe', wet 'oyaylak: 'Noowuk tà 'iwaatlà lhaamelh. Wet hààpqhila-k hi'nootsoh 'iwaahnhilah. 4Wet nilhóoqej 'imaayheytso tà 'íikye', tsi hàp tà t'uhlà-k tájo la'wet Yooslhàmetwolhàmet tà yok: 5'Ààme Siiyonlhàse', 'ok: Lhek yahínhyah, 'aqaaniyat yahoo'ámeh, Lajwiihyaj'íhi', 'ii'pe 'aasno tà 'atsiinha', Wet 'àp 'ii'pe 'aasnolhàs, tà hâàpe 'itshààwet tà 'noolhuhyenek lhààs. 6Wet lakyuujwanhaytso wet, yikhen'; wet 'iwooynejet'at tàje Jweesus ne'te-k 'iwooynéjeh. 7Wet lhaamelh 'ikyààj'alhóho 'aasno', wet lhààs. Wet lhaamelh 'ithaatkye'pe la'wuuyis, wet lhaam tiyààjpe', wet 'ii'pe'. 8Wet wikyi tà wuujwtso wet, hiky'eenkyehen la'wuuyis 'nààyij. Wet 'iyhààjtso wet, yiisthen ha'lààpesey tà la'wooley'íhikye', tà hiky'eenkye 'nààyij. 9Wet wikyi tà t'ikyuunhlà', wet 'iyhàj tà 'imààlhkye la'nààyij, t'àànhen' tha yok: Hosánnah! Lawuujwyaj'íhi Laawitlhàs! La'iisyaj'íhi hi'no tà nekhi 'Noowuklhey'! Hosánnah! Lawuujwyaj'íhi', tà 'íihi tà túmphà'! 10Wet tà nikyâàtho Jweelusalen wet, nilhoq wikyi tà 'noméeji'. Wet lhaamelh taahuyhen' tha yok: - 'Àp háats'i lhaamnih? 11Wet 'noyààméje' tha 'noyok: - Hàp tààjní'we Jweesus, tà Yooslhàmetwo', tà la'wet Naasalet, tà Waalileyalhip. 12Wet Jweesus tiyààjkyàjwi Yooswuke'. Wet 'ithat'aalhotaje nilhóoqej wikyi tà 'iwom 'imaayheyh, wet 'iyhàj tà 'àp 'ikyàj 'imaayheyh, tà 'iikyàjwi Yooswuke'. Wet 'itiilhqatkyehkyà kyiinajt'àjwos laqaamesalis, lhà- 'ya wikyi tà 'iwom hookinhas laweej'wetes. 13Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Nop'ante'itshàànhi 'nolhààmet tà yok: 'Oowuke wet, 'noyààmhiyejela hup tà 'not'aalhyaj'wet. Tha hàp tà 'aameyh, lhenay'eetantses'wéta'. 14Wet tà lhaam 'iikyàjwi Yooswuke wet, nekhen 'asnaamis wet tsuujwlas, tà yahóoyeh, wet lhaam 'ikyeesthen'. 15Tha hàp tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshànhaywos, hi'ween 'noo'nàlitshay tà 'isiis tà Jweesus yeenlhih, wet 'àp 'ilààte 'nàà'tshas tà t'àànhen', tà 'iikyàjwi Yooswuke', tà yopej: Hosánnah, lawuujwyaj'íhi Laawitlhàs! Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh lajwiitseyahay'íhikye'. 16Wet lhaamelh yààme Jweesus tha yok: - Hà lalààte tà lhaamelhtsi yààmeh? Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Uuh. Tha hà ky'áhya-k lateetshanaye 'nolhààmet tà yok: 'Aam la'weenho nàà'tshas, lhà'ya 'iyhàj tà tiphen', kyek lhaamelh hi'ween'ámho 'nooqàjyaj tà tájo la'wet. 17Wet lhaam yikky'ooye lhaamelh. Wet yik tà tâlho wikyii'wet, wet tiyâàjo Jwitsuuklhay'wet. Wet hàp tà 'íihi', tà honaatsi'. 18Wet tà neeky'ejwála wet, yik tà yààpnho Jweelusalenh; wet tà 'i'nààyíjkye wet, 'ilààte tà nikyuuyu'. 19Wet hi'weene 'asuuslhàqlhile', tà 'iiwhàye 'nààyij. Wet yik tà 'iyaahneh, tha tok hi'ween lhaay kyek 'íihi', tajlhámet' la'wooleyh. Wet yààme ha'lààtso' tha yok: - Ky'áhya-k 'iihikyela-k 'àp 'aay'ihihlah. Wet tháhya' tha', tamkyày', asuuslhàqlhiletsoh. 20Wet lakyuujwanhay hi'ween tà màànhyejtso' tha', 'inúuyejphà'. Wet lhaamelh yok: - Ky'àj kyi màànhyej, tà mâlhtej tha tamkyày'? 21Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Kyek 'ekhaahyahay'íhikye', wet kyek 'àp qa'akyoowhaylhayáhikye', wet tok hats'íilaq 'asuuslhàqlhile kyek lawooynayejetsoh, tajlháme tà kyek 'àp lhààmaye kyeenajni kyek lhoyayh: Màky'ooye ha'wet, 'aathatho 'inààttsajpe', wet 'àp màànhiyejatsoh. 22Wet nilhoq 'imak kyek lat'aalhayky'oye-k latiiyayhi 'ekhaahyahayh, wet lataakyumayhlahlà'. 23Wet Jweesus 'àp tiyààjkyàjwi Yooswuke'; wet tà qamaj yikt'aat tà 'iwolakyuujwanhyája', wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya wikyiiqathànhàyh, yahóoye lhaam', wet yààmelhayis tha yok: - 'Àp háats'i 'nooqhajyhayaj tà lheenejlhi 'imaayheyh? Wet 'àp háats'i tà hi'ween'ámho 'nooqhajyhayajtsoh? 24Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Hààte 'olhaam', 'iikyet'at 'imak tà 'ohuumin kyek 'ot'yààtshanej'ameyeh. Wet kyek 'aamey lajweelay'nóho 'imak tà 'ot'yààtshanhiyeja'ameyeh, wet 'àp hààte 'olhaam', 'ojweenhla'ameyho 'nooqhajyhayaj tà 'oyeenejlhi 'imaayhey tà 'oyeenlhih. 25Wet Jweesus ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - Ky'àj kyip'ante tâlhi 'noonahyaj tà Jwààn yeenlhih? Hà tàlhpuuléyeh, wok tâlhe wikyi'? Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh yààmlhamele' tha yok: - Kyek 'iyok: Tàlhpuuléyeh, wet lhaam yohlak: Ky'àj kyip'ante hààte tà qa'eekhayayáyeh? 26Wet kyek 'iyok: Tâlhe wikyi', wet tok 'isiila'ináme wikyi'. Tsi hàp tà nilhóoqej wikyi', yeene Jwààn tà hâàpe Yooslhàmetwo'. 27Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh nikyúu-lho Jweesus tha yok: - 'Olhaamelh 'ohaanhiyéjt'ah. Wet 'àp hààte lhaam yok: - Hààte 'olhaam', tok 'ojweelh'ameyho 'nooqhajyhayaj tà 'oyeenejlhi 'imaayhey tà 'oyeenlhih. 28- Tha ky'àj kyi 'iwóoye 'atiikyunhayahayh? 'Iikye hi'no tà lalees 'íihi nitààkjwas. Wet yahóoye 'eelh 'iwehyáalhah, wet yààme' tha yok: Yàs, 'athaana wet, mààh, tiyâàje 'uuwas'wet, kyumlhih. 29Wet lhààs nikyúulho' tha yok: Qhaa', 'owoohiyét'ah. Tha hàp tà páajt'et' tha', 'àp 'eelh latiikyunhayaj, wet yik tà tiyâàje 'uuwas'wet. 30Wet 'àp yahóoye lhààs 'elh, wet 'àp yààme' tha', màànhyejt'a tàje 'ijweenho 'eelhne t'i-kyunh. Wet lhaam nikyúulho' tha yok: 'Uuh, 'Iwuuk, 'oyikhiilah. Wet tok yik. 31'Àp háats'i lhààs 'elh kyek 'yeenlhi 'imak tà lajkya ne'te-k yeenlhih? Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - 'Elh tà t'ikyunh? Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Kyiinajt'àjwos wet atsiinhay tà qaahi'noyalis, t'ikyuunhla'ahilàmhen kyek tiyâàjo Yoosniyatyaj. 32Tsi hàp tà Jwàành, nààmte'ameyeh, wet 'ipààyente'ameye 'nààyij tà 'is'aalhóho', wet 'aamey tok lat'eekhayayeh. Tha hàp tà kyii-najt'àjwos, wet 'atsiinhay tà qaahi'noyalis, lhaamelh t'ekháayeh. Wet 'aamey la'weenay tà màànhyejtsoh, wet tok hàp kyek lawoyay'éelha 'atiikyunhayaj kyek lat'eekhayayeh. 33- Ky'ahuuyay'nóye tà 'oyààme 'eelh 'ot'iittsek: 'Iikye hi'no tà 'noojkyah, tà yeenlhi 'uuwas'wet. Hip'oolhih, wet 'àp tíjo kyowej tà 'itíihi', tà yenla'wéeta 'úuwas tà hits'íijnhi'. Wet yeenlhi hup tà 'atoojwphà', tà 'íihi'. Wet waaq'alh tha', yaakyàje'ayej kyumhaas, tà ne'te-k takyúumah. Wet yik tà lhaa'itonitkye'. 34Wet tà tóott'a lawhàày tà 'nolaanhi lhaay wet, takyúuma laqaawos, wet 'ikyeene kyumhaas, tà ne'te-k lhaamelh takyuumhlà lhaayh. 35Tha hàp tà kyumhaas takyúuma 'nooqawostsoh, wet 'eelh wet, 'ipààjlhilhayis, wet 'eelhtso wet, lhaamelh 'ilàành, wet 'àp 'eelh wet, lhaamelh 'ithaatejlhi tuunteyh. 36Wet lhaam 'àp 'ikyeen 'iyhàj laqaawos, yààm'pe 'iyhàj tà t'ikyuun'pe honhat. Wet kyumhaas wet, 'àp 'iwooynejet'at tàhaj 'iwooynéje 'iyhààjnaj neeky'éleh. 37Wet tà lapéese wet, 'ikyeen lhààs. Tsi hàp tà yok: Lhaamelh 'iwohlalaháaya 'olhààs. 38Tha hàp tà kyumhaas, hàpet' tà lhaamelh hi'ween 'nolhààstso wet, yààmlhamele' tha yok: Hàp tààjtsi hi'no tà lawuuklah lajkyaaqàyet. T'uhlà-k 'iyaalành, wet 'iyenhlalhaaqàyéta 'imak tà lajkya hi'weenh. 39Wet lhaamelh takyúumah, wet 'itiiwhàye 'uuwas'wet tà 'ilàành. 40Wet kyek nààmhla 'uuwas'wetwuk, wet 'àp háats'ihila 'imak kyek yeenhiyela kyumhaastsoh? 41Wet lhaamelh nikyúulho Jweesus tha yok: - Tok lap'aattsenhyaj 'itiihiyela wikyi tà nii'satsoh, tajlháme tà 'itààyhthenhlah. Wet hi'weenhomhma 'iyhàj kyuumhas laqaa-'uwas'wet, kyek lhaamelh yaakyàjiyepeja 'úuwas, kyek tajpej lawhàày tà 'nolaanhi'. 42Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Hà ky'áhya-k lateetshanaye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: Tuunte tà hupwoos 'itiiyejqanhih, nikyâàte tà hâàpe tuunte tà lhámhyah, tà 'íihi latseelhà'. 'Noowuk tà yeenlhi 'imaaktsoh, wet hààpet'at 'imak tà lasiilatyaj'íhi', tà 'notíikye tà tataakye lhaatteyh. 43Wet tameenej tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: 'Nosoohla'ameyej Yoosniyatyaj, wet 'no'weenhomhma wikyi tà 'iwóoye 'imak tà lhaam ne'te-k 'iwóoyeh. 44Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k nikyààtpe tuuntena wet, 'ikyààhikelah. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'àp tuuntena nikyààtpe wet, waasihlah'. 45Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya jwààlisewolhayis, tà lhaamelh 'ilààte Jweesust'ittshaytso wet, yahaanejt'at tà lhaam yààme lhaamelh. 46Wet lhaamelh yahuumin kyek 'itsooqlhih, tha hàp tà nowaayelhayis wikyi'. Tsi hàp tà wikyi', yenYooslhàmetwóya'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\