San Mateo 22

1Wet Jweesus yaakyâjo tà yààme 'imaayhey tà nikyààtejlà Yoosniyatyaj. Wet yok: 2- Puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye niyaat tà 'iwolaqààjyaja'pe lhààs tà neky'e tawhaaye'. 3Wet 'ikyeen laqaawos, tà ne'te-k t'àànhlà wikyi tà 'notisíikye 'noowhayehyaj. Tha hàp tà lhaamelh tok yahuumin kyek yahóoyeh. 4Wet 'àp 'ikyeen 'iyhàj laqaawos; wet yààme lhaamelh tha yok: 'Ààmaye wikyi tà 'otisíikye', 'oyaylak: Pajkye waaq'alhkyà 'nolhàq tà 'oyeenlhih. Pajkye 'nolàànhen 'oolày ky'uwaaselis, wet 'iyhàj 'itshààtay tà 'àp yààtajen'. Wet nilhóoqej 'imaayhey tà pajkye waaq'alhkyà'. Lhuuyayh, hoyaaye 'noowhayehyaj. 5Tha hàp tà lhaamelh tok taky'aahúyeh. Tajlháme tà yikhen' lhaamelh; 'eelh wet, tiyâàje laqààs'wet, wet 'eelh wet, yahóoye lakyuumet, tà 'iwom 'imaayheyh. 6Wet 'iyhàj wet, takyúuma niyaatqawos wet, 'ilààkwethà', paj tha 'ilàànhen'. 7Wet tà niyaat yahaanej tààjtso wet, jwitsaaj. Wet 'ikyeen laqaakuykolis, tà ne'te-k 'ilàànhen wikyi tà 'nolhiiqoyistsoh. Wet 'iwuun'pe lhaamelh la'wet. 8Wet màànhyejtso' tha yààme laqaawos tha yok: Máatkye', waaq'alhkyà 'noowhayehyaj. Tha hàp tà wikyi tà 'not'àànejlà wet, tok t'uhaawétej kyek 'íiyej 'nooqàjyaj. 9'Athaana wet, màhen', tiyààjayho 'nààyhatetselh, wet 'àànayejlà 'noowhayehyaj wikyit'a-k hâàpe-k la'weenayh. 10Wet yikhen' laqaawos, tà tiyâàjomkye 'nààyhayh, wet yahuutwek nilhoq wikyi tà hi'weenhlà', 'iyhàj tà nii'sa', wet 'iyhàj tà 'is. Wet neky'e wikyi tapóoyej hup tà 'noowha-yehyaj 'iikyàjwih. 11Wet niyaat wet, tiyààjkyàjwihup, tà 'iyaahne wikyi tà 'notisíikye'. Wet hi'ween hi'no tà niit'wuyáhi la'wuy tà 'isiilataj. 12Wet yààme' tha yok: Yaqala'yih, ky'àj kyi'ne 'iwóoye tà latiiyàjkyàjwi hupnah, tà tok la'ween ha'wuy kyek 'isiilataj. Tha hàp tà lhaam wet, tok taahuy'? 13Wet màànhyejtso' tha', niyaat yààme laqaa-wos tha yok: 'Ààythen taqààlàyh, wet takeeyeyh, wet thatho honaatsi tà 'i'aalhotajeh. Wet hààpqhila-k 'íihi-k wikyi taajwkyehkyà', wet 'àp yookajlawek latsooteyh. 14Tsi hàp tà wuujwpe wikyi tà 'not'ààneh, tha hàp tà tok nitàk kyek 'not'âàhi'. 15Wet jwààlisewolhayis yikhen tà 'iwolakyoowhaya', wet yààmlhamele' tha yok: - 'Is kyek 'iyaat'úyejkye Jweesus lhààmett'a-k hâàpe-k qaanii'sa', wet 'iyenhlalatéesayej kyek 'iyaatsoqlhih. 16Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh 'ikyeen lakyuujwanhayh, lhà'ya 'iyhàj tà 'Eeloleslhayis, tà 'ikyeene Jweesus. Wet lhaamelh yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ohaanej tà lahuumin 'imak tà máatkye', wet 'akyuujwanhyaj hààpet'at 'imak tà máatkye', tà lhààme 'nààyij tà Yoos'nàyij. Wet 'àp 'olhaamelh ohaanej tà tok lanoowákye tà lanúuke', tsi hàp tà 'aam', tok la'weenhthíkye wikyi'. 17'Athaana wet, ky'àj kyi lawóoyeh: Hà 'iwóoye-k 'no'weenho Séesalh kyiinajt'àj tà laqaawikyi t'aalhehen wikyi', wok tok 'iwóoyeh? 18Tha hàp tà Jweesus yahaane lhaamelh latiikyunhayahay tà qanii'sa'. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lahuuminay kyek lheelh-tay'nóyeh? 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! 19Lhek pàyeen'nóye kyiinajt'àj. Wet lhaamelh 'ipààyne 'iweyháalha kyiinajt'àj. 20Wet tà màànhyejtso wet, yààme lhaamelh tha yok: - Ky'àj 'àp háats'i tà lapeeyaq tààjnah, wet 'àp háats'i tà latshàànhay tààjnah? 21Wet lhaamelh yok: - Hâàpe Séesalh. Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Wenho Séesalh 'imak tà lawuuk Sée-salh. Wet 'wenho Yoos 'imak tà lawuuk Yoos. 22Wet tà lhaamelh 'ilààte tà 'iwooyetso wet, 'inúuyejphà'. Wet lhaamelh 'iléeyej, wet yikhen'. 23Wet 'ijwaalahtetso wet, nekhen sààlusewolhayis tà yahóoye lhaam'. Wikyiitso wet, yopej: Wikyi tà 'yinhen wet, tok 'íikye-k 'inúuphà kyek tâlho 'noop'itseyheyh. Wet lhaamelh ta'yààtshane Jweesus tha yok: 24- 'Iwuuk, Mooysesp'ante yok: Kyek 'íikye hi'no-k 'yilh, kyek 'àp lajlhâàsa', wet t'uhaawétej kyek laky'iinij yààple laqaatesa', wet màànhiyejatso' tha', 'eelh tà 'yilh, neky'e lalees'ihihlah. [Màànhyejp'antetso Mooyseslhàmet.] 25Wet 'íihi 'olhaamelh wikyi tà lhaalapuhjwas, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet 'eelh tà t'ikyun wet, tawhaaye', wet 'yilh. Wet tà tok lhààs'íhi wet, laky'iinij tà 'imààlhkye la'nààyij, yààple laqaatesa'. 26Wet 'àp hààteh, tok lhààs'íhi'. Wet 'àp 'eelh wet, 'àp hààteh, paj tha nikyâàte 'elh tà lapéeseh. 27Wet tà tajwaatshi nilhóoqej lhaamelh tà 'yinhen wet, 'àp hààte 'atsiinha', 'àp 'yilh. 28Wet ky'àj kyihla màànhyej kyek tajiila 'ijwáala-k 'inuuhikephàla wikyi tà 'yinhen'? Ky'àj 'àp háats'ihila 'elh kyek 'iihiyejah? Tsi hàp tà lhaamelh, pajkye nilhóoqej tà 'íiyej. 29Wet màànhyejtso' tha', Jweesus nikyúu-lho lhaamelh tha yok: - 'Aamey laweetahen'. Tsi hàp tà tok la-tààjwelayej 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, wet tok 'àp lahaanayej Yoosqhajyhayaj. 30Tsi kyek wikyi tà 'yinhen 'inuuhikephàla wet, tok 'àp 'iihikyela hi'no' wok 'atsiinha-k 'àp tawhaaye'. Tajlháme tà lhaamelh màà-nhiyeja'iwóye Yooskyenhay tà 'íihi puule'. 31Tha matt'a tà 'inaamelh 'iyààme wikyi tà 'yinhen tà 'inuuhikephàlah, hà tok lateetshanaye Yooslhàmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: 32'Ohâàpe WikyiijkyayisqaYos, wet 'IisakqaYos, wet JwaakopqaYos. Yoostso wet, tok hâàpe wikyi tà 'yinhen' kyek laqaaYos, tajlháme tà hâàpe wikyi tà qa'niilahen' tà laqaaYos. 33Wet wikyi 'ilààte tà 'iwooyetso' tha', wuujw t à 'inúuyejphà lakyuujwanhyaj. 34Wet jwààlisewolhayis 'ilààtkyét'et' tà sààlusewolhayis tok yahanej'iwóoye-k nikyuulhlà Jweesus. Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh lhaa'ithatwek, wet yikhen tà yahóoye Jweesus. 35Wet 'eelh 'iwehyáalha lhaamelh, tà hâàpe hi'no tà yahaanej tà yaqaalelhàt Mooysesqalelhtshayajp'anteh, yahuumin kyek yeelh te Jweesus, wet ta'yààtshane' tha yok: 36- 'Iwuuk, 'àp háats'i Yoossukunhyaj tà lhámhyah, tà 'íihi 'nooqalelhtshayaj? 37Wet Jweesus yààme' tha yok: Humiin 'Awuuk tà 'aqaaYos, lhoqon 'ootle', wet lhoqon 'ahuusek, wet 'àp lhoqon 'atiikyunhayaj. 38Hàp tààjtso Yoossukunhyaj tà t'ikyuun'pe honhat, tà wuujw tà lahaa'íhi'. 39Wet 'eelh tà 'imààlhkye la'nààyij wet, 'àp màànhyejt'a'iwóye 'eelhtsoh; wet yok: Humiin 'aa'elh, màànhyej'iwóye 'aam tà 'aalahuminh. 40Wet nilhoq Mooysesqalelhtshayaj, lhà'ya Yooslhàmetwosp'ante lakyuujwanhyahayh, nilhóoqho 'noosukunhyahay tà nitààktsoh. 41Wet tà qamaj jwààlisewolhayis nilhooqwek wet, Jweesus ta'yààtshane lhaamelh tha yok: 42- 'Aameyh, kyi màànhyej 'atiikyunhayahay tà latiiyaye Meesíyas? 'Àp háats'i tà lheenaye-k tâlheh? Wet lhaamelh yok: - Laawit. 43Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - Wet ky'àj kyi hààte tà 'Nooyalh tameenej Laawit tà yààméje Meesíyas tha yok: 'Oowuk. Tsi hàp tà 'íihi Lahiih lhààmet tà yok: 44'Noowuk yààme 'Oowuk tha yok: Pààphà', túmej 'oojwómqat, yàtla-k 'otiikyàjwi 'apaaky'olh 'ataahjwas. 45Wet tà Laawit yààme Meesíyas tà lawuuk wet, ky'àj kyi 'iwóoye-k Laawitlhàs? 46Wet jwààlisewolhayistso wet, tok 'íikye 'eelh kyek yahanej'iwóoye-k yaakyàjlà'. Wet tâlhe 'ijwaalatso tà tok 'àp 'íikye 'eelh kyek tee'ktsháne-k ta'yààtshanéje Jweesus 'imakt'a-k hâàpe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\