San Mateo 23

1Wet màànhyejtso' tha', Jweesus 'àp taahú-yej wikyi', hip'áajtej lakyuujwanhayh, wet yok: 2- 'Nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis, tapààkyephà'pe Mooyseswej'wet. 3Wet nilhóoqej 'imaayhey kyek 'isuukun'ameyej kyek lat'aamajayej, wet 'aamajayej, wet 'iwóoye-k lheenaylhih. Tha hàp tok 'iwóoye-k lheenaylhi 'imak tà lhaamelh lakyuumhyahayh; tsi hàp tà lhaamelh 'ijweelh 'imak tà 'is'aalhóho', tha hàp tà lhaamelh tok 'iwóoyeh. 4Tsi hàp tà lhaamelh yààyitpe 'noolhuyis tà kyooyhthen', tà lakyuutshanhyaj'íhi-k 'notilhàj, wet lhaamelh 'ilhuuhyenejen 'iyhàj. Tha hàp tà lhaamelh, ky'ayhthiyejent'a-k lajwuujw kyek lhaamelh taky'óoteje 'iyhàj, kyek tilhàj. 5Lhaamelh t'úuke-k wikyi hi'ween lhaamelh, wet hàp tà tameenej tà yeenlhi lakyuumtes. Lhaamelh yomtseeskye lheetekt'aqayh, wet takeet'aqayh, tà Yooslhàmet'íhi', wet 'àp yompitees la'wuuypeseylhawolh. 6Wet lhaamelh yahuumin 'noowej'wetes tà lhaaménhyah, tà 'íiyej 'nooqàjyahayh, wet 'àp yahuumin 'noowej'wetes tà lhaaménhyah, tà 'iikyàjwi hupuuy tà 'not'aalhyaj'wetes. 7Wet lhaamelh 'àp yahuumin tà wikyi 'iwopejsiilâta', tà 'iihipej 'nooqasthawet, wet 'àp yahuumin tà wikyi yààmepej tha yok: 'Iwuuk, 'Iwuuk. 8Tha hàp tà 'aameyh, tok lawaatayhlà-k wikyi yààmpej'ameye' tha yok: 'Iwuuk. Tsi hàp tà 'iwehyáalha 'Awuukayh, tà hâàpe Kilíistoh, wet nilhóoqej 'aamey wet, 'aahàpehen wikyi tà lhaalapuhjwas. 9Wet tok 'àp 'iwóoye-k lhenay'ajkyáaya hi'not'a-k hâàpe-k 'ihonhaatenah. Tsi hàp tà 'iwehyáalha 'Ajkyaayayh, tà hâàpe Lhaam tà 'ipuuléyeh. 10Wet tok 'àp 'iwóoye-k 'not'àànej'ameye kyek 'aahàpehen 'nookyujwanhyajwos, tsi hàp tà 'iwehyáalha 'Awooyayh, tà hâàpe Kilíistoh. 11'Aa'elh kyek yààm'atapehen wet, hààpet'at 'aqaawoyayh. 12Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k lhayenwúujwa wet, hààpqhila-k 'no'yaayhthilahkyà'. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k lhaa'yayhetkyà wet, 'noyààmethiphàlah. 13'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! Tsi hàp tà lap'ooyayhihlà wikyi' puuleniyatyaj. Tsi hàp tà 'aameyh, tok latiiyàjayho'; wet wikyi tà yahuumin kyek tiyâàjo wet, tok lawaahnayej. 14'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aa-hàpehen wikyi tà 'aqaantses! Tsi hàp tà lasooyayej teesalis nilhoq 'imak tà 'íiyej, wet latiiyayéji 'aalhyahay tà lhomaypitees. Wet tààjtso wet, tameenhla'ameyej tà lataakyumayhlahlà 'nootasnhayaj tà yààm'pe 'iyhàj. 15'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! Tsi hàp tà laluunakye 'inààt tà tsaajpe', wet honhat, tà lat'uuyake 'eelh kyek hààpqhila 'akyuujwanek. Wet tà waaq'alhkyà tà hâàpe 'akyuujwanek wet, lheenaye 'iitàtajlhàs, tà wuujw tà yààm'atapehen'. 16'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'asnaamis tà lhekaykyàjwii wikyi'. Tsi hàp tà lhoyayh: 'Nolhààmett'a-k hâàpe-k 'nomaattéjo Yooswuke', wet 'nolhààmettsoh, tok lahaa'íhi'. Tha 'nolhààmett'a-k hâàpe-k 'nomaattéjo kyiinajqa'tu tà 'iikyàjwi Yooswu- ke', wet 'nolhààmettsoh, lahaa'íhi', wet tok 'àp 'iwóoye-k 'nolhaa'ijwónej. 17'Aaky'isukis, wet 'aa'asnamis! Tsi hàp tà', ky'àj 'àp háats'i 'imak tà lhà'yalhiip tà lawuujwyaj'íhi'? Hà kyiinajqa'tu', p'íiya', wok hàp Yooswuke', tà hàp tà hi'iisyen kyiinajqa'tu tà 'iikyàjwih? 18Wet 'àp hààte lhoyayh: 'Nolhààmett'a-k hâàpe-k 'nomaattéjo 'nooqathatkyà'wet, wet 'nolhààmettsoh, tok lahaa'íhi'. Tha 'nolhààmet-t'a-k hâàpe-k 'nomaattéjo 'nooqathatkyà tà 'ii'pe la'wet, wet 'nolhààmettsoh, lahaa'íhi', wet tok 'iwóoye-k 'nolhaa'ijwónej. 19'Aaky'isukis, wet 'aa'asnamis! Tsi hàp tà', ky'àj 'àp háats'i 'imak tà lhà'yalhiip tà lawuujwyaj'íhi'? Hà 'nooqathatkyà', p'íiya', wok hàp 'nooqathatkyà'wet, tà hàp tà hi'iisyen 'nooqathatkyà'? 20Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k 'imaattéjo lhààmet 'nooqathatkyà'wet wet, hàp tà 'àp hààte 'imaattéjo lhààmet nilhoq 'imak tà 'ii'pe 'nooqathatkyà'wettsoh. 21Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'imaattéjo lhààmet Yooswuke wet, hàp tà 'àp hààte 'imaattéjo lhààmet Lhaam tà 'iikyàjwih. 22Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'imaattéjo lhààmet puule wet, hàp tà 'imaattéjo lhààmet Yooswej'wet, tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi', wet lhà'ya Lhaam tà 'ii'pe'. 23'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! Tsi hàp tà 'aameyh, lawoyaylhiipeya 'nolhaatajlhísqat t à 'noyok méentah, 'eenéloh, wet koomínoh, wet lhaakyàjaye Yoos lhiip tà laqààyet. Wet 'is tà lawooynayejetsoh. Tha hàp tà laleeyayej tà lheenaylhi 'imak tà lhammátkye tà lahaa'íhi', tà 'nooqalelhtshayaj yààmeh, tà hâàpe 'noo'isyaj tà 'is'aalhóho', lhà'ya 'noop'attsenhyaj wet 'not'ekhaahyaj. Wet lham tok 'is tà laleeyayej 'imaayheytsoh. 24'Aahàpehen 'asnaamis tà lhekaykyàjwii wikyi'! Laseekaykyàjwi jwunaataq, wet lamààlhtayhi kaaméyoh. 25'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! Tsi hàp tà tajlhámet' tà túmphà tà laleejaylhi 'nolhààthis wet 'nolhàqhiis. Tha hàp tà tumhkyà' tha', 'eetanhyahayh, wet nilhoq 'imak tà qanii'sa'alhóho', tapoo'amejen'. 26Jwààliséwoh, 'aahâpe 'asnaamh! Kyúnqat tà laléejo 'nolhààthih wet 'nolhàqhiih, wet hààpqhila-k 'àp hààte nojwlhi tà túmphà'. 27'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! Tsi hàp tà 'aamànhyejen'iwóye 'noop'itseyhey'wetes tà 'ipeelas. Tsi hàp tà túmphà' tha', máatkye', 'isiilataj; tha hàp tà tumhkyà' tha', wikyiip'itseyheylhiley tapóoke', wet nilhoq tà qóoq'ayeh. 28Wet 'aameyh, 'aamânhyejent'atsoh. Máatkye', túmphà' tha', 'alhomay'iskyee'alhóho', tà lheeyakye tà tataakye wikyi'. Tha hàp tà tumhkyà' tha', 'aqaanhyahayh, wet 'imak tà qanii'sa'alhóho', tapoo'amejen'. 29'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! Tsi hàp tà lhomay'isiis Yooslhàmetwosp'itseyhey'wetes, wet lasiilatyenayhen 'nolheenhyahay tà tuunte', tà 'notshuupyene wikyiip'ante 'iskyee'alhóho'. 30Wet lhoyayh: Kyek 'olhaamelh 'o'íihikyep'anteh, tàjp'ante 'oojkyalis 'íikye', wet tok 'olhaamtejíyejp'ante Yooslhàmetwos tà 'oojkyalis 'itsày la'wooyis. 31Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'aala'nàlitayej tà 'aahàpehent'at wikyiip'ante 'ilàànhen Yooslhàmetwos lalees. 32Wet 'àp hààte 'aameyh, 'eenaylhit'at 'imak tà 'ajkyaaliskyumhyahayh, pajla' tha lataajay lapes. 33'Amlhààs! 'Aahàpehen 'amlhààjles! Ky'àj kyihla 'iwóoye-k laleethanayky'oye 'nootasnhayaj tà 'iitàtaj? 34Wet tà màànhyejtso wet, lhek yaahináyhyah, 'okyeenhla Yooslhàmetwos, wet wikyi tà yahankye'imáakej, wet 'nootshànhaywos, kyek lhaamelh yahoo'ameyeh. Wet 'iihikyela 'iyhàj kyek lalàànayhen', wet lap'aajtayhiyeja kuluus, wet 'iyhàj wet lataasnayhilawethà', kyek 'iikyekyàjwi 'aamey 'aalhyaj' wetes, wet lat'uuhikehennah, kyek lhaamelh jwetaj 'ileethanhómkye honhaates. 35Wet hààpqhila-k nek'ataapehen nilhoq 'woyiis tà 'is'aalhóho', tà 'notsàà'pe honhaatnah, tâlhe hi'noop'ante 'is'aalhóho', tà lheey 'Aawelh, yàt paj tha nikyâàte Saakalíyas, tà Weelekíyaslhàs, tà latiiyayhi lakyoowej Yooswuke' wet 'Nooqathatkyà'wet tà lalàànayh. 36Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Nilhóoqej 'imaayhey tà 'oyààmetsoh, nekhiila'pe wikyiinah. 37- Jweelusalenh, Jweelusalenh, tà lalàànhen Yooslhàmetwos, wet 'àp lathaatejwethà tuunteyh Yoosqasilàtwos tà 'nokyeen'ámeh! Wuujw tà 'otiikyepej tà 'ohuutwek 'alees, màànhyej'iwóye hoo'oh, tà yahuutwek lalees, tà 'ithaatkyàjwi lhejwiis. Tha hàp tà tok lawóoyeh. 38'Athaana wet, 'nowoomhlaqatsi 'awuuke', wet 'notoolahatlakyàjwih. 39Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Tâlhe 'athaanah, tà tok 'àp la'weenayhla'no', yàt pajla' tha lhoyayh: La'iisyaj'íhi hi'no tà nekhi 'Noowuklhey'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\