San Mateo 24

1Wet Jweesus 'inúuphà tà tàlhkyàjwii Yooswuke', wet tà yik wet, lakyuujwanhay yahóoyeh, wet lhaamelh 'ipààyne hupuuy tà 'íiyej Yooswuke'. 2Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha', yààme tha yok: - Hà la'weenay nilhóoqej hupuuynih? Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Ky'áhya-k 'iihikyela tuunte kyek 'ii'pe 'eelh, kyek 'noqniiwasthilahkyà'. 3Wet tà tapààphà', tà 'ii'pe kyeenaj tà 'Ooliwokyat, wet lakyuujwanhay yahóoyeh; wet tà tajlhámet' lhaamelh tà 'íiyej lhaam wet, lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: - Jwelh'nóohomkye', kyihla hààte-k màànhiyejatsoh? Wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'nâleh, kyek 'olhaamelh 'ohaanej tà lanààmhlah, wet kyek 'àp tajiila lapes? 4Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Omay'aahi'nohlà 'not'aqaanhyahayh. 5Tsi hàp tà wuujwla'pe wikyi tà nekhiihla 'olheey', wet yohlak: 'Ohâàpe Kilíistoh. Wet lhaamelh 'yaqaanhiyeja wuujwpe wikyi'. 6Wet lalààtayhiyela niijwotaj, wet 'noyààmhiyejlhina 'nolhààq'lehyahay tà 'ii'pe honhat. Tha tok 'iwóoye-k lanuuhat'ameyho', tsi hàp tà nilhoq 'imaayheytso wet, t'uhaawethiyeja-k 'íikye', tha hàp tà qamaj tok tajiila lapes. 7Tsi hàp tà wikyi', neehikyephàlalhamelej tà tataayhlawek, wet 'noniyaatyahay tataayhikyelalahilà'. Wet 'iihikyela 'not'inhaayahay tà 'ààytesíkye', wet neehlà', wet 'àp honhaat'wahu', tà 'iihihikyela honhaates tà 'weenhakyelhámej. 8Wet hààpqhila tààhestso 'nootajyhayahay tà t'ikyuunhla'pe honhat. 9Wet 'no'weenhla'ameyho hap'aattseyahayh, wet 'no'aa'ilànhen'. Wet nilhooqhiyeja wikyi', nikyuuwethiyeja'atapehen 'olheey'. 10Wet kyek màànhiyejatso wet, wuujwla'pe wikyi-k naatkyehen', wet 'iyhàj yaakyàjila 'iyhàj, wet wikyi nikyuuwethilalhameleh. 11Wet neehikyephàla wuujwpe 'nolhààmetwos tà tok maatkyehen'. Wet lhaamelh 'yaqaanhiyeja wuujwpe wikyi'. 12Wet tà wuujwphà 'imak tà qanii'sa wet, wuujwla'pe wikyi tà nemhilat' lahuumnhayaj'itíye 'iyhàj. 13Tha hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k niileyáyej t'ekhaahyaj, yàt pajla' tha taj lapes, wet lham hààpqhila-k tajwaayh. 14Wet silààt tà 'isnah, tà yààme Yoosniyatyaj, wet nilhooqla'pe honhat kyek 'noyààmhiyejlhinah, yàt pajla' tha nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat kyek nikyâàte-k nitààjwélej 'imak tà máatkye'. Wet kyek màànhiyejatso wet, neeky'ehla-k taj lapes. 15Tha kyek la'weenaye 'imaayek tà nii'sákye', kyek 'iwiit'àyen 'imaayheyh, kyek 'íihi 'noo'wet tà Yoost'amajkyet, tà hâàpe 'imak tà Laanyelhp'ante yààmeh ('o'elh kyek taahúyhi tààjna wet, 'is kyek 'ilààteh), 16wet màànhiyejatso' tha', lhaamelh tà 'íihi Jwuuléyah, t'uhlahlà-k yikhen', kyek 'ileethane kyeenhas. 17Wet 'elh kyek 'ii'pe hup, tok 'iwóoye-k 'inuuyejkyà 'imakt'a-k hâàpe-k 'iikyàjwi hup. 18Wet 'elh kyek 'i'aalhotaje wet, tok 'iwóoye-k yààpnhen', kyek yààple la'wuy'. 19Tha la'eey 'atsiinhay kyek waapluhen', lhà'ya lhaamelh kyek 'itiijqathen lalees, 'ijwaalas'lenih! 20Tha hàp tà 'aalhayéje Yoos kyek tok lhekaayhi 'ijwáalas kyek jwi'yeetilh, wok 'ijwáala-k 'not'eelaq'wet. 21Tsi hàp tà 'ijwaalas'leni wet, 'iihikyela 'noop'attseyaj tà wuujw, tà ky'áhyap'ante-k yahaanej kyek 'íikye', tâlhe tàjp'ante neeky'éleh, tà 'noyeenlhi honhat, yàt hàp 'athaanah; wet tok 'àp 'iihikyelah. 22Wet kyek 'noq'naayhthihot'at 'ijwaalas'leni wet, tok 'iihíkye hi'no-k hâàpe-k tajwaayh. Tha hàp tà wikyi tà 'nooqalelhtshayh, hàp tà tameenej tà 'no'yaayhtho 'ijwaalasnih. 23Tha 'ijwaalasnih, kyek 'íikye 'o'elh kyek hâàpe-k 'ijweelh'ameyho kyek yok: Lhek yaahináyhyah, 'i'leetsí'we', Meesíyas, wok kyek yok: 'Iiqanhí'we', wet yéjay lat'eekhayakye'. 24Tsi hàp tà 'iihikyela meesiyaslhayis tà qamaatakyehen', wet 'nolhààmetwos tà 'àp qamaatakyehen'. Wet lhaamelh hi'nààlithenhna 'nooqàpjwayahayh, wet 'àp 'imaayhey tà 'noqnii'wenhíya-k 'no'nààlit, yàt pajla' tha 'àp 'yaqaanej wikyi tà Yoosqalelhtshayh, kyek 'iwoohiyet'a-k màànhyejtsoh. 25Wet 'athaana wet, pajkye 'ojweelh'ameyho 'imaayheytso tà 'iihikyelah, tà qamaj niikyàtáye lawhààyh. 26Wet kyek 'nojweelh'ameyho-k 'noyok: Lhek yaahináyhyah, 'íihi ts'ani'; wet tok 'iwóoye-k latiiyàjayeh. Wok kyek 'noyok: Lhek yaahinayhyah, 'iikyàjwi hupqaakyowej 'elh; wet yej lat'eekhayakye'. 27Tsi kyek nààmhla Hi'noolhàs wet, màànhiyeja'iwóye 'imak tà taleeppéyhi', tà tàlhiikyela tà 'ijwáala tâlhkye', wet tiyààjikyela tà 'ijwáala tiyâàjkye'. 28Tsi kyek 'íihit' kyek 'íihi 'noop'itsek wet, tseetwos 'íiyej tà lhaayahutej. 29- Wet hààpqhila-k tajwaatshi 'ijwáalas tà 'noop'attseyajtso wet, tháhya' tha', 'ijwáala 'yomhiilah, wet 'iwee'lah, tok 'àp lhaalh'ihihlah, wet qateetselh naathikyelahkyà', kyek tâlho puule', wet 'nooqhajyhayahay tà 'íihi puule', 'waahuhiyehennah. 30Wet màànhiyejatso' tha', 'nànhiiyela 'imak kyek 'no'nààlit, tà 'iihihla puule', tà yààméje Hi'noolhàs tà nààmhlah. Wet nilhóoqej wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà 'ii'pe honhat, lalhaaq'lis'ihihikyelah. Wet 'no'weenhlahlà Hi'noolhàs kyek nek, tà 'iihla'pe puules, tà wuujw laqhaajyhayaj wet lasiilatyaj. 31Wet pitsaajiyela 'noojwolh tà 'ààytají lapaq, wet lhaam 'ikyeenhla laqaawos tà lakyeenhayh, tà ne'tehla-k lhaamelh yahuutwek Yoosqalelhtshayh, kyek 'itààlhthiyela layaalhtas'nàyhay tà 'íihi tumwek, tàlhiiyela puulelhip, yàt pajla' tha táje lhiip 'elh. 32Tetshaanaye 'asuuslhàqlhile', wet 'aakyujwanayej: Kyek lhaakyalh 'waatshanh, wet kyek 'àp la'wooley tàlhíikye', wet lahaanayej tà tóott'a 'inaawop. 33Wet 'àp mânhyejt'atsoh; kyek la'weenay 'imaayhey tà màànhiyejatso wet, hààpqhila-k latààjwelayej tà tóott'a lhaam', 'iihit'at huppe'. 34Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Wikyiina wet, tok tajwaayhitshilah, yàt pajla' tha nilhóoqej 'imaayheytso-k tájo la'wet. 35Puule' wet honhat, tajwaayhitshilah, tha mat 'olhààmtes, tok tajwaayhitshilah. 36Tha hàp tà 'ijwaalanih, wet lawhààyh, ky'áhya-k 'íikye hi'no-k yahaanej, ky'ayhthiyejent'a-k hâàpe Yooskyenhay tà 'íihi puule', kyek yahaanej; tajlhámet' 'Oojkyah, tà yahaanej. 37Tha kyek nààmhla Hi'noolhàs wet, màànhiyeja'iwóye 'ijwaalasp'ante Noweh 'íikye'. 38Tsi hàp tà 'ijwaalasp'ante tóott'a peelhay tà wuujw wet, wikyi t'ekheentajt'at, wet lhaamelh 'iyàà', wet tawhaayehen hi'noolh wet 'atsiinhayh, yàt paj tha taj 'ijwáala tà Noweh tiyâàjo lahiih. 39Wet lhaamelh tok yahaanej, yàt paj tha nààm peelhayh, tà 'ilààn nilhóoqej lhaamelh. Wet 'àp mânhiyejat'tsoh, kyek Hi'noolhàs nààmhlah. 40Wet 'iihikyela nitàk wikyi-k 'íihi taayhi'; wet 'eelh wet, 'notkyuumhiyelah, wet 'eelhtso wet, 'nomààlhthilahkyà'. 41Wet 'iihikyela nitàk 'atsiinhay kyek 'íiyej laqaajwelhek; wet 'eelh wet, 'notkyuumhiyelah, wet 'eelhtso wet, 'nomààlhthilahkyà'. 42Wet tà màànhyejtso wet, yej lamààyayhen', tsi hàp tà tok lahaanayej 'ijwáala-k nààmhla 'Awuukayh. 43Tha hàp tà hanaayej tààjah: Kyek 'noojkya yahaanhíyej lawhàày 'eetantsaj kyek nààmhlah, wet tok 'imààhi'. Wet tok 'iwaahnhíyej 'eetantsaj kyek tiyààjkyàjwi lawuuke'. 44Wet tameenej tà 'oyok: 'Àp hààte 'aameyh, t'uhlà-k 'aawaq'alhkyehkyà'. Tsi hàp tà', kyek 'aamey tok latiiyayhiyeja-k nààm Hi'noolhàs wet, hààpqhila-k nààmh. 45Ky'àj 'àp háats'i qawoo tà nhaanáyej kyek 'iléeyej lawuuk, wet tà 'àp yahanhhonháatej, tà lawuuk ne'te-k hi'weenho lhàq wikyi tà 'íihi la'wet, kyek tájpej lawhààyh? 46La'iisyaj'íhi qawootsoh, kyek nààmhla lawuuk, kyek lawuuk hi'ween tà yeenlhit'at 'imak tà 'none'te-k yeenlhih. 47Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Lawuuk 'ithaatla'pe nilhoq laqààyet. 48Tha kyek hâàpe qawoo tà nii'sa', kyek 'itiilhámhi latiikyunhayaj kyek yok: Qamaj 'atoojwe lawhàày 'Oowuk kyek nààmhlah, 49wet kyek 'àp waatanej tà 'itaasinwethà 'iyhàj qawoos, wet kyek 'àp t'ek wet 'iyàà', kyek takyuujwíyej 'iyhàj tà 'wooknhas, 50wet qawootso wet, 'ijwáala-k lhaam niinihiyaky'oye lawuuk, wet lawhàày kyek lhaam 'àp niitàjweláyej, wet nààmhla lawuuk. 51Wet lawuuk yomhlat'uunkye-k hi'weenho lataasnhayaj, wet 'ithaathiyela wikyi tà 'aqaantses. Wet hààpqhila-k lhaamelh 'iihihla-k taajwkyehkyà', wet yookajhilawek latsooteyh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\