San Mateo 25

1Wet Jweesus 'àp taahuy' tha yok: - Puuleniyatyaj wet màànhiyeja'iwóye 'atsiinhalhutshay tà 'íihi tijwek, tà lhaamelh takyúuma lakyààkis, wet 'àp 'inuuphalhayis tà yiklà 'nooqa'is. 2Lhaamelh wet, 'íihi 'nookey 'iwehyáalha tà latiikyunhayahay'íhikye', tà 'is, wet 'àp 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'iyhàj tà lajlatiikyunhayahaya'. 3Wet lhaamelh tà lajlatiikyunhayahaya wet, takyúuma lakyààkis, wet tok 'ikyààjlhám-kye 'inààtpe'. 4Tha 'iyhàj tà latiikyunhayahay'íhikye', takyúuma 'inààtpe', wet 'itsâàyhomkye lahiis, wet lhaamelh 'ikyààjlhámkye', hip'áajtej lakyààkis. 5Wet 'nooqa'istso wet, paajlà'. Wet nilhóoqej lhaamelh tà tok tumhlà nahaati', wet 'imààhen'. 6Wet tà honaajkyowej wet, pitsaaje 'noopaq tà 'ààytaji', tà yok: Nààm 'nooqa'is, màhen', màhlà'. 7Wet màànhyejtso' tha', nilhóoqej 'atsiinhalhutshaytsoh, néekyephà', wet yeenwethà lakyààkis. 8Wet lhaamelh tà lajlatiikyunhayahaya', yààme 'iyhàj tà latiikyunhayahay'íhikye' tha yok: 'Wen'nóohomkye kyàle' 'aqaa'inàtpe', tsi hàp tà 'ookyàkis 'yomhen'. 9Tha hàpet' tà màànhyejtso' tha', 'atsiinhalhutshay tà latiikyunhayahay'íhikye', nikyúulho' tha yok: 'Imak tà 'iskye wet, t'uhlà-k 'aamey lat'uuyake', wet kyàj'aameyho', wet hààpqhila-k tok tatààyhla'noyejen', wet 'àp tok tatààyhla'amejen'. 10Tha hàpet' tà lhaamelh yikhen tà t'úuke 'inààtpe tà 'ikyàj, wet nààm 'nooqa'is. Wet 'atsiinhalhutshay tà pajkye waaq'alhkyehkyà wet, yikkye 'nooqa'is, tà tiyààjkyekyàjwi 'noowhayehyaj'wet. Wet 'nop'óohi huppe'. 11Wet tà paaj wet, 'àp nààmhen 'iyhàj; wet lhaamelh yok: 'Iwuuk, 'iwuuk, jwoyeen'ohlàmhen'! 12Tha hàp tà lhaam', nikyúulho lhaamelh tha yok: Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Tok 'otààjwelh'ameyej. 13Wet Jweesus 'àp yaqààttshi lhààmet tha yok: Hàp tà tameenej tà 'oyok: Yej lamààyayhen', tsi hàp tà tok lahaanayej 'ijwáala', wok lawhààyh, kyek nààmhla Hi'noolhàs. 14- Tsi hàp tà puuleniyatyaj wet, màànhyej'iwóye hi'no tà yik tà lhaa'itonitkye'. Wet t'ààne laqaawos, wet yaakyâje 'imak tà laqààyet. 15Wet 'elh lhaamelh wet, lhaam hi'weenho taalentolis 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'eelh wet, hi'weenho nitààkjwas, wet 'eelh wet, hi'weenho 'iwehyáalhah. Wet hi'weenhómkye' tha', 'iyaahnejt'ahlà 'elh 'iwehyáalha 'imak tà yaqáalhi-k 'waawúlheh. Wet tajwaatshi' tha yik, wet lhaa'itonitkye'. 16Wet 'elh tà 'not'et'hi'weenho 'nookey 'iwehyáalha taalentolis wet, yik, wet 'ikyuumhyenlhih, wet 'àp yaqaalhihlà 'iyhàj, tà 'àp 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. 17Wet 'àp mânhyejt'atso 'elh tà takyuumhlà nitààkjwas, 'àp yaqaalhihlà 'iyhàj, tà 'àp 'íihi nitààkjwas. 18Tha hàp tà 'elh tà 'no'weenhót'et' 'iwehyáalhah, wet yik, wet tíjo honhat, wet 'ithaatho', tà 'isqat lawuukqakyinajt'àj. 19Wet tà paajkye la'nààyij wet, nààm lawuuk qawoostsoh. Wet 'iyaahinhlà 'imak tà lhaamelh yeenejlhi laqaakyinajt'àj. 20Wet nààm hi'no tà takyuump'antehlà 'nookey 'iwehyáalha taalentolis, wet 'àp 'ikyààj'alhóho 'iyhàj taalentolis, tà 'àp 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. Wet yààme lawuuk tha yok: 'Iwuuk, la'weente'nóho 'nookey 'iwehyáalha taalentolis; 'iná'we 'aqààyet. 'Àp 'oqaalhihlà 'iyhàj taalentolis, tà 'àp 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, tà 'ii'pe 'iyhààjte la'ween'nóho'. 21Wet lawuuk yààme' tha yok: Wuujw tà 'is, 'aahâpe 'ooqawo tà lajt'aqaanhyája'. 'Olhaam', 'onaahhatte'ámej 'imak tà tok wuujw, wet tok 'aqaanhyaj'íhi'. 'Athaana wet, 'oyomhlawuujw 'imak tà 'onaahhatla'ámej. 'Is kyek latiiyâjo 'Awuukqàjyaj. 22Wet 'àp nààm 'eelh qawoo tà takyuum- p'antehlà nitààkjwas taalentolis. Wet yok: 'Iwuuk, la'weente'nóho nitààkjwas taalen-tolis; 'iná'we 'aqààyet. 'Àp 'oqaalhihlà 'iyhàj taalentolis tà nitààkjwas, tà 'ii'pe 'iyhààjte la'ween'nóho'. 23Wet lawuuk yààme' tha yok: Wuujw tà 'is, 'aahâpe 'ooqawo tà lajt'aqaanhyája'. 'Olhaam', 'onaahhatte'ámej 'imak tà tok wuujw, wet tok 'aqaanhyaj'íhi'. 'Athaana wet 'oyomhlawuujw 'imak tà 'onaahhatla'ámej. 'Is kyek latiiyâjo 'Awuukqàjyaj. 24Tha hàp tà 'àp nààm 'eelh tà takyuump'antehlà 'iwehyáalha taaléntoh. Wet yok: 'Iwuuk, 'otààjwelh'ámej tà 'aahàpet'at hi'no tà jwitsaaj, tà lahuumin kyek lalaanhi yaakyuyajlhay tà 'íihi honhat tà qa'uutkyeyáhi', wet 'àp lataakyúma 'imak tà qatsaatqata'pe honhat. 25Wet hàp tà tameenej tà 'onowaa'ámeh, wet 'oyike 'aqaataléntoh, wet 'osqat, 'o'yuuytho honhat. 'Iná'we 'imak tà 'aalawuk. 26Wet lawuuk nikyúulho' tha yok: 'Aahâpe 'ooqawo tà tok 'is, 'aa'netàjlhih. Lahaanejte'tháyej tà 'ohuumin kyek 'olaanhi yaakyuyajlhay tà 'íihi honhat tà naamtutkyéyhi', wet 'àp 'otkyúuma 'imak tà naamtsatqatpe honhat. 27Wet tà lahaanejt'a'tha tààjtso wet, ky'àj kyip'ante hààte tà qa'weenáho kyiinajt'àjwos 'ooqakyinajt'àj, wet 'onààmhi'ne' tha', 'otkyuumhi'nehlà 'imak tà 'olawuuk, wet lhà'yahi'nelhiip. 28Soyaayej taalénto tà 'íiyej, wet 'wenaayho 'elh tà hi'ween tijwek taalentolis. 29Tsi hàp tà 'o'elh kyek hi'ween 'imaayek wet, lhà'yahlalhiip kyek 'no'weenhomhma 'imak kyek 'íiyej. Tha 'elh kyek 'imaak néeyayej wet, lham 'nosoohiyeja 'imaakjwaj tà 'íiyej. 30Wet 'ooqawotsi tà nii'sa wet, thatho honaatsi tà 'i'aalhotajeh. Wet hààpqhila-k 'íihi-k 'nolhaajwyhayahay'ihihlah, wet 'notsootey tà 'noyookqhilawek. 31- Tha kyek nààmhlah, Hi'noolhàs, kyek nekhiihla laqhaajyhayaj, lhà'ya nilhóoqej Yoost'amajkyetes tà lakyeenhayh, wet tapààhiphàla'pe niyaatwej'wet tà 'isiilataj. 32Wet 'nohuutlawek nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, tà 'notiihikyela tà tataakye lhaam'. Wet 'iyhàj wikyi wet, lhaam 'itiihiyejaqanhiky'oye 'iyhàj, màànhyej'iwóye tsoo'nataswo tà 'itiiyejqanhiky'oye tsoo'natas qaalyalis. 33Wet 'ituumhthiyeja tsoo'natas lajwóomqat; wet qaalyalis wet, 'ituumhthiyeja lats'áam-qat. 34Wet Niyaat yààmhiyela wikyi tà túmej lajwóomqat, wet yohlak: Lhuuyayh, 'aamey tà 'Oojkyah 'aahi'isyenhen'; kyumaayhlà 'nooniyatyaj tà pajkye 'nowaaqlhat'ahilàmhen', tàlheet'at tà neky'e 'noyeenlhi honhat. 35Tsi hàp tà 'olhaam wet, tàjte 'okyuuyu wet, la'weenayte'nóho 'imak kyek 'otujw. Wet tàjte 'okyiim wet, la'weenayte'nóho 'inààt kyek 'oyâàyej. Wet 'ohààpehte hi'no tà la'wet niiqalelhàjáyeh, wet lat'aamajayte'ohilà'. 36'Àp lajte'oo'wúya', wet lawoyayte'oo'wúya'. 'Olhaa'ilàtteh, wet lat'iisiyaqayayte'nóyeh. 'Nop'oohte'nóhi', wet layaahinayte'o'pe'. 37Wet màànhiyejatso' tha', wikyi tà 'iskyee'alhóho', nikyuulhomhma Niyaat tha yok: 'Iwuuk, kyip'ante 'íikye-k 'olhaamelh 'o'aahi'wen kyek lakyuuyu', kyek 'àp 'olhaamelh 'o'aa'ikyunhanh, wok kyek lakyiimh, kyek 'àp 'olhaamelh 'o'ween'ámho 'inààt kyek layâàyej? 38Wet kyip'ante 'íikye-k 'olhaamelh 'o'aahi'wen kyek ha'wet niiqalelhàjáyeh, kyek 'olhaamelh 'àp 'ot'aamaj'ahilà'; wok kyek lajha'wúuya', kyek 'àp 'olhaamelh 'owoha'wúuya'? 39Wok kyip'ante 'íikye-k 'olhaamelh 'o'aahi'wen kyek 'aalalàt, wok 'àp 'nop'oo'ámhi', kyek 'àp 'olhaamelh 'oyaahin'atape'? 40Wet Niyaat nikyuulhomhma' tha yok: Máatkye tà 'ojweelh'ameyho', 'imak tà lheenayejlhihte 'elh 'iwehyáalhah 'oopuhjwa tà niiwújwa', wet 'olhaamt'at tà lheenaylhihte'nóyej 'imaaktsoh. 41Wet Niyaat 'àp yààmhiyela wikyi tà túmej latsáamqat, wet yohlak: 'Aatiyayejqanhi'oky'oye', 'aamey tà 'aaqani'sahen'; màyaayh, tiyààjaye 'iitàj tà nhaanáyej kyek 'yomhiilah, tà 'nowaaq'lhatlà 'ahààttaj wet lakyeenhayh. 42Tsi tàjte 'okyuuyu wet, tok la'weenayte'nóho 'olhàq, wet tàjte 'okyiim wet, tok 'àp la'weenayte'nóho 'inààt kyek 'oyâàyej. 43Wet tàjte 'oo'wet niiqalelhàjáye wet, tok lawoyayte'oo'wéta'. 'Otliiky'ikyehteh, wet tok lawoyayte'oo'wúya'. 'Olhaa'ilàtteh, wet 'àp 'nop'oohte'nóhi', wet tok layaahinayte'o'pe'. 44Wet màànhiyejatso' tha', lhaamelh nikyuulhomhma' tha yok: 'Iwuuk, kyip'ante 'íikye-k 'olhaamelh 'o'aahi'wen kyek lakyuuyu', wok 'àp lakyiimh, wok 'àp ha'wet niiqalelhàjáyeh, wok 'àp 'aatliky'íkye', wok 'àp 'aalalàt, wok 'àp 'nop'oo'ámhi', kyek 'olhaamelh tok 'otky'oot'ámeh? 45Wet hààpqhila-k Niyaat nikyuulhomhma' tha yok: Máatkye tà 'ojweelh'ameyho', 'imak tà 'aamey qa'eenayejlhihte 'o'eelh 'iwehyáalhah, tà niiwújwa', wet 'àp hààte tok 'àp lheenaylhihte'nóyej. 46Wet wikyi tà qanii'satso wet, tiyààjiyela 'nootasnhayaj tà tiyààje'tsih; wet wikyi tà 'iskyee'alhóho', lham tiyààjomhma 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\