San Mateo 26

1Wet tà Jweesus nojw tà yààme nilhóoqej 'imaayheytso wet, yààme lakyuujwanhay' tha yok: 2- Hà lahaanayej tà tatày 'ijwáalas nitààkjwas wet, tajiila lawhàày kyek wikyi 'iwolaqààjyája', tà Pâàskwah. Wet kyek màànhiyejatso wet, 'noyaakyàjila Hi'noolhàs, pajla' tha 'àp 'nop'áajtej kuluus. 3Wet màànhyejp'antetso' tha', 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'nootshànhaywos, wet wikyiiqathànhàyh, lhaayahutwek tà 'íiyej la'wet 'noohusewo tà lhámhyah, tà lheey Kaayjwas. 4Wet lhaamelh 'iwolakyoowhayáyej tà 'iwokyaalayejlhi Jweesus, tsi lhaamelh yahuumin kyek 'itsooqlhih, kyek 'ilàành. 5Tha hàp tà lhaamelh yok: - Tok 'iwóoye-k 'iyaatíhi 'nooqàjyaj. Tsi tok 'is kyek wikyi 'iwolhààq'lehyája'. 6Wet tà Jweesus 'íihi Jwitsuuklhay'wet, tà 'íiyej Siimon'wet, hàp hi'no tà 'noyààméje tà 'amoostaslànek, 7wet nààm 'atsiinha tà 'ikyàj 'noonij tà laniij 'aqààjkye', tà wuujw laha', tà 'íihi lahii tà tuuntemok, tà 'noyok alabastro. Wet 'atsiinhatso yahóoye lhaam', tà tapààphà tà 'íiyej 'nolhàq'wet, wet 'itsàà'pe lheetek 'noonijtsoh. 8Wet tà lakyuujwanhay hi'ween tà màànhyejtso wet, jwitsees. Wet lhaamelh yok: - Ky'àj kyi hààte tà yaqàànkyi 'imak tà wuujw tà lahaa'íhi'? 9Tsi hàp tà 'iwoohiye'ne-k 'iwom' tha wuujw laha'. Wet lahaatso wet, 'iwoohiye'ne-k 'no'weenho wikyi tà p'aliitses. 10Wet Jweesus yahaanej tà màànhyejtso' tha', yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà laseetqataylhi 'atsiinhatsih? Tsi lhaamtsi wet, yeenlhi'nóyej 'imak tà 'is. 11Tsi hàp tà wikyi tà p'aliitses wet, tok tatààyhla'ameyej, tha mat 'olhaam wet, tok taj hààpqhila-k 'o'iihla'ameyej. 12Tsi hàp tà 'atsiinhatsih, tà 'itsàà'pe 'ot'isan' 'noonij tà laniij 'aqààjkye', wet 'iwaaq'lhatej'ohkyà kyek 'nopootla'o'pe'. 13Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Kyek 'íihit' kyek 'íihi-k 'noyààmejlhi 'nolhààmet tà 'isna wet, 'nookyowej'inuhlahlà 'atsiinhatsih, wet 'noyààmhiyejlhina 'imaakne yeenlhih. 14Wet màànhyejtso' tha', hi'no tà lheey Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà hâàpe 'elh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, yíkt'et' tà yahóoye 'noohusewos tà lhaaménhyah, 15wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Háats'i 'imak kyek lahuuminay kyek la'weenay'nóho', kyek 'oyaakyàj'ameye Jweesus? Wet lhaamelh hi'weenho kyiinajt'àhes tà 'íihi laajtumjwáya tijwek. 16Wet hàp tààjtso tà tâlhe tà Jwuulas t'úuke la'nààyij kyek yaakyàj lawuuk. 17Wet tà nikyâàte 'ijwáala tà 'nowaatanej tà 'noyeenlhi 'nooqàjyaj tà 'notujw pààn tà lajlhiisqáta', wet Jweesus lakyuujwanhay yahóoye lhaam', wet yààme' tha yok: - Kyi 'íihi tà lahuumin kyek 'olhaamelh 'otíihi-k 'owaaq'lhatkyà 'imaakla-k latuujw, kyek pâàskwah. 18Wet lhaam yok: - Màyaayh, tiyààjayho wikyi'. Wet la'weenayhla hi'no', wet ààmayelah, 'oyaylak: 'Oowuk yonek: 'Oowhày wet tóott'ah, wet 'ohuumin kyek 'o'íiyej ha'wet kyek 'oyeenlhi pâàskwah, 'olhàà'ya 'ookyujwanhayh. 19Wet 'nookyujwanhaytso wet, 'iwooyet'at tà Jweesus ne'te-k 'iwóoyeh. Wet lhaamelh 'iwaaq'lhat pâàskwah. 20Wet tà taj tà honaatsi wet, lhaam tapààphà', tà 'íiyej 'nolhàq'wet, tà lhà'ya lhaa-melh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. 21Wet tà lhaamelh t'ekheent'a wet, Jweesus yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Iikye 'iwehyáalha 'aa'elhay tà yaakyàjila'no'. 22Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh wuujw tà nilhaaq'alwethà'. Wet 'elhpej wet, ta'yààtshane' tha yok: - Hà 'olhaamhlah, 'Iwuuk? 23Wet nikyúulho lhaamelh tha', yààme' tha yok: - 'Aa'elhla-k hi'waawulhtej 'ookey takey tà 'yuuytho 'nolhàqhiih, hààpqhila-k yaakyàjila'no'. 24Máatkye', Hi'noolhàs wet, yikhiilah, màànhyejt'a tà 'nootshànhay yààmejlà lhaam'. Tha hàp tà lawiit'àhyaj'íhi hi'no tà yaakyàjilah! 'Isiip'antet'at kyek niikyàtahkyà', hi'nootsoh. 25Wet màànhyejtso' tha', lhaam Jwuulas, tà hâàpe hi'no tà yaakyàjilah, taahuy' tha yok: - Hà 'olhaam', 'Iwuuk? Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Aam tà lawooyetsoh. 26Wet tà lhaamelh t'ekheent'a wet, Jweesus takyúuma pàành, wet hi'iisyenh, wet hiky'eesaj, wet hi'weenhómkye lakyuujwanhayh. Wet yok: - Nah, tujwaayh, hàp tààjna 'ot'isan'. 27Wet 'àp takyúuma 'nolhààthih; wet tà pajkye 'iwot'aalhyaja'pe wet, hi'weenhómkye lhaamelh tha yok: - Yààyayhi tààjnah, nilhóoqej 'aameyh. 28Tsi hàp tààjna 'oo'woyis tà yaqhaajyen Yooslhenhyaj tà neeky'e', tà wuujw wikyi tà 'isiiyeja-k 'notsày'. Wet tameenhiyeja-k 'notààyhthihomkyela laqeeyis. 29Wet 'ojweelh'ameyho 'athaanah, tà tâlhe tààjah, tà tok 'àp 'oyààhiyeja 'uuwast'i tà màànhyejnah, yàt pajla' tha taj 'ijwáala tà 'oyààhiyeja 'uuwast'i tà neeky'e', kyek 'àp 'ohap'aaqla'ameyej, kyek 'iyéehi 'Oojkyaniyatyaj. 30Wet tà tajwaatshi tà lhaamelh t'ikyoowethà', tà 'iwolaqààjyajáye Yoos, wet yikhen tà tiyâàje kyeenaj tà 'noyok 'Ooliwokyat. 31Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Nilhóoqej 'aamey tà lawoomhlat'noqátsih, honaajkyenah. Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: 'Olàànhla tsoo'nataswo', wet tsoo'natas wet, 'notsaatqatpehenhlatsoh. 32Tha hààpqhila-k 'onúuphà' tha', 'ot'ikyuunhla'ahilàmhen', kyek latiiyàjayho Waaliléyah. 33Wet Tuuntehen nikyúulho' tha yok: - Tej kyek nilhooqhiyeja 'o'yhàj kyek 'aa'iwomhlat'qátsih, tha 'olhaam', tok 'o'aa'iwomhlaqatsih. 34Wet Jweesus yààme' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ámho': Honaajkyena wet, tok qamaj 'yiphiila hoo'oh, wet 'aalajwonhla'nóyej, 'iihihla laajtumjwáyah. 35Wet Tuuntehen yààme' tha yok: - Tejila-k 'ot'niis'ámej kyek lat'iilh tha', tok 'olhaa'ijwonhla'ámej. Wet 'àp hààte nilhóoqej 'iyhàj 'nookyujwanhayh, 'àp 'iwooyetsoh. 36Wet Jweesus, lhà'ya lakyuujwanhayh, nikyâàtho honhat tà lheey Jweetsemanih. Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Eeyayqanah, pààkyéphà'! 'Olhaamtso' tha', 'otiyààj'ayejqanhih, tà 'ot'aalh. 37Wet 'ikyààjlhámkye Tuuntehen', wet Seewelewoles tà 'íihi nitàk, wet 'íihi tà lhaam lajwiitahayaj'íhi', wet wuujw lalhaaq'li'. 38Wet màànhyejtso' tha', yààme lhaamelh tha yok: - 'Oohusek wuujw tà lalhaaq'li'íhi', yàt pajla' tha 'o'yilh. 'Amààlheyayqanah, wet 'aata'nisitay'nóyej tà naammà'. 39Wet lhaam t'aatshi wet, 'íihi tà taqhoosqatsih, tà 'iwot'aalhyája'. Wet yok : - 'Ijkyah, kyek 'iwóoye wet, 'is kyek 'notiiyejqanhi'oky'oye 'nolhààthi tà 'oop'attseyaj nah, tha tok 'is kyek tàlhet' 'olhaam', tajlháme-k 'aam kyek 'atiikyunhayaj. 40Wet tapiile lakyuujwanhay' tha', 'imààhen'. Wet yààme Tuuntehen' tha yok: - Matqhat tok 'iwóoye-k 'aalata'nisit'nóyejp'at' tà naammà', ky'ayhthiyejent'a-k lateelàythent'a lhímphaj. 41Yej lamààhen', 'aalhen', wet hààpqhila-k tok 'nolheelhtshayaj tiyààj'ameyhómkye'. Tsi hàp tà máatkye', 'nooyalh yahuumínkye', tha mat 'not'isan wet, tok laqhaajyhayaj'íhi'. 42Wet àp yààpilhqanhih, wet 'àp yaakyâjo tà t'aalh. Wet yok: - 'Ijkyah, kyek qaniiwóyaye-k 'notiiyejqanhi'oky'oye 'nolhààthinah, kyek naamyàhihlah, wet 'is kyek tàlht'a'áame 'aam'. 43Wet 'àp tapiile lakyuujwanhay' tha', àp hi'ween tà 'imààhen', tsi hàp tà wuujw tà nahaati'ilànhen'. 44Wet 'àp yaakyâjo tà yikky'ooye lakyuujwanhay tha', neky'e 'íihi laajtumjwáyakye tà 'iwot'aalhyája', wet 'ap 'iwooyet'at tàje 'iwóoyeh. 45Wet màànhyejtso' tha', 'àp yaakyâjo tà yahóoye lakyuujwanhayh. Wet yààme' tha yok: - Lamààyayhent'at, wet 'àp lawoyayt'a'eelaq'wetésa'! 'Athaana wet, nikyâàte lawhàày Hi'noolhàs tà 'noyaakyâjo wikyi tà qeeyislànhayh takeeyeyh. 46Néekyephà', mààh, 'ineekhen'. Toott'a'alhóho' hi'no tà yaakyàjila'no'. 47Wet tà qamaj yikt'aat tà yààmlhi wet, nààm Jwuulas, tà hâàpe 'elh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet wuujw wikyi tà nekkye', tà tàlhkyàjwii 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet wikyiiqathànhàyh. 'Iyhàj 'ikyààjwethà 'noojwajnhates, wet 'iyhàj 'ikyààjwethà ha'lààyh. 48Wet hi'no tà yaakyàjila wet, pajkyet'et' 'ijweenho lhaamelh tha yok: - 'Elhla-k 'ots'u laky'aalo wet, hâàpe'. Kyumaayelah, wet tsoqaaylhinah. 49Wet mâlhtej tha', yahóoye Jweesus, wet yààme' tha yok: - Kyi 'iwóoyeh, 'Iwuuk? Wet hits'u laky'aalo'. 50Wet Jweesus yààme' tha yok: - Yaqala'yih, kyi hààte tà lanààm qaanah? Wet màànhyejtso' tha', wikyi yike Jweesus, wet 'itsooqlhih. 51Tha hàp tà hi'no tà lhàà'ya Jweesus wet, 'itoonhi takeelhele', wet yike 'noohusewo tà lhámhyah laqaawo', wet 'ijwaajkyà laky'oote'. | 52Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme' tha yok: - 'Aakyâjkye lahiih 'ajwaajnhat; tsi hàp tà nilhóoqej lhaamelh tà takyúuma 'noojwajnhat wet, 'àp 'noojwajnhatla-k 'nolàànejen'. 53Kyi hààteh, hà lheene-k tok 'iwóoye p'íiya-k 'ot'áalhe 'Oojkyah, kyek 'ikyeen'nóye niijwo-tas tà wuujw, tà yààm'pe tijwek 'ii'pe nitàk, tà Yooskyenhayh. 54Tha kyek màànhyejtso wet, ky'àj kyihla màànhyej kyek tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yààme tà t'uhaawétej kyek 'íikye 'imak kyek màànhyejnah? 55Wet hàp tà 'íihi tà Jweesus yààme wikyi' tha yok: - 'Omàànhyejt'a'iwóye 'eetantsaj tà laneekay'nóyeh, tà latsooqaylhi'no'. Lakyààjaylhi'nóyej 'noojwajnhates wet ha'lààyh. 'Ijwaalapej tà 'otpààphà', tà 'o'iikyàjwi Yooswuke', tà 'o'aa'ikyujwanhen'. Wet tok lataakyumay'nóye-k latsooqaylhi'no'. 56Tha hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet Yooslhàmetwoslhàmtesp'ante 'íihi Lahiih. Wet hàp tà tameenej 'imaakna tà 'íikye'. Lakyuujwanhay 'ilààte tà 'iwooyetso' tha', nilhóoqej lhaamelh tà yikhen', yikky'ooye' 57Wet wikyi tà 'itsooqlhi Jweesus, lhaamelh yahààne 'noohusewo tà lhámhyah, tà lheey Kaayjwas, tà hàp tà 'nootshànhaywos, wet wikyi tà thàànhàyh, 'íiyejt'et' tà lhaayahutwek. 58Tha hàp tà Tuuntehen', lhaa'itonitého tà 'imààlhkye la'nààyij, yàt paj tha nikyâàte 'noohusewo tà lhámhyah laqaa'alhotaj. Wet tiyâàjo' tha', tapààphà', tà 'iiwhàye kuuykolis tà Yooswukewos, tsi hàp tà yahuumin kyek hi'weenej 'imak tà 'iihikyela-k lapéeseh. 59Wet 'noohusewos tà lhààménhyah, lhà'ya wikyi tà thàànhàyh, wet nilhóoqej 'imaayheywos, lhaamelh t'uuket'at 'not'isuujwqanhyaj tà qaniimatákye', tà 'notíiye Jweesus, tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek yaakyâje latààhyaj. 60Tha hàp tà lhaamelh tok nilhóoqe 'imak kyek lates, tej tà wuujw wikyi tà jwetaj t'isuujwqáneh. Tha hàp tà lapéese' tha', 'íikye nitàk wikyi tà 'àp qaniimatakyehen', tà t'isuujwqáne' tha yok: 61- Lhaamtsi wet yok: 'Iwóoye-k 'owaasthi Yooswuke', wet 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwáya wet, 'àp waaq'alh kyek 'oneeyhetphà'. 62Wet néephàt'et' 'noohusewo tà lhámhyah, wet yààme Jweesus tha yok: - Hà tok 'íikye 'ààmet kyek lhaakyàjlà'? 'Àp háats'i 'imak tà lhaamelhtsi yààmeh, tà lhaamelh 'itii'ámeh? 63Tha hàp tà Jweesus tok taahuy'. Wet màànhyejtso' tha', 'noohusewo tà lhámh-yah, yààme' tha yok: - 'Otii'ámhi tà tataakye Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi', jwelh'noohomhen 'imak tà máatkye': Hà 'aahâpe Meesíyas, tà Yooslhàs? 64Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Aamt'at tà lawooyetsoh. Wet 'àp 'eelh 'imaayek tà 'ojweelh'ameyho': Tâlhe 'athaanah, tà la'weenayhla Hi'noolhàs kyek ta-pààphà', kyek túmej Yoos tà laqhaajyhayaj'íhi' lajwóomqat, wet 'àp la'weenayhlahlà' tha', 'iihla'pe puules. 65'Noohusewo tà lhámhyah, 'ilààtét'et' tà 'iwooyetso' tha', hiky'eesájkye la'wuy'. Wet taahuy' tha yok: - Lalààkwyhanhyaj 'itíiye Yoos! Tok 'àp 'iyaawatlà 'eelh kyek yààmeh. Lhek yaahináyhyah, lalààtayet'at lalààkwyhanhyaj, 'athaanah. 66Ky'àj kyi 'iwóoye 'atiikyunhayahayh, 'athaanah? Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - T'uhaawétej kyek 'yilh. 67Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh 'ijwaats'un'pe Jweesus tatee'pe', wet 'inhààpàjlhih, wet 'íikye 'iyhàj tà 'yáajejpej takey'. 68Wet lhaamelh yààmepej tha yok: - Qaalelhteh, tà 'aahâpe Yooslhàmetwo', 'àp háats'i'ne tà 'aa'yaj? 69Wet Tuuntehen', tapààphàt'at tà 'i'aalhotajeh. Wet 'íikyet'et' 'atsiinha tà 'nooqawo', tà yahóoyeh. Wet yààmét'et' tha yok: - 'Aam wet, 'àp hààte lheeyejnaj Jweesus, tà Waalileyalhele'. 70Tha lhaam wet, lhaa'ijwónejt'et'a', tà 'íikye tà tataakye nilhoq wikyi'. Wet yok: - 'Ohaanhiyéjt'a 'imak tà lhààmeh. 71Wet tà 'inúuphàt'et' tà tâlhkye huppe wet, 'àp 'eelh 'atsiinha tà 'àp hi'weenhlà'. Wet 'atsiinhatso wet, yààme wikyi tà 'íiyej tha yok: - 'Àp hààte hi'nootsih, 'iiyejnaj Jweesus tà Naasaletlhele'. 72Tha hàp tà lhaam', 'àp lhaa'ijwónejt'et'a'. Wet 'ijwiitsenej lhààmet tha yok: - 'Otààjwenhit'ky'oye hi'nootsoh. 73Wet tà paajwaj wet, wikyi tà 'iluunkyehen lhiipeyh, 'àp yahóoyet'et' Tuuntehen'. Wet yààmét'et' tha yok: - Matt'alham wet, 'aahâpe 'elh lhaamelh, tsi hàp tà 'àp hààte 'ààmtes, 'àp 'aayaqalelhàt. 74Wet màànhyejt'et'tso' tha', nemhit' 'is lhààmet tà 'iwom'. Wet yom'ààytaji lhààmet tha yok: - 'Otààjwenhit'ky'oye hi'nootsoh. Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'yip hoo'oh. 75Wet tà màànhyejtso wet, Tuuntehen neky'e lakyoowej'inuhlà 'nolhààmet tà Jweesúst'et' 'ijweenho', tà yok: - Tok qamaj 'yiphiila hoo'oh, wet 'aalajwonhla'nóyej laajtumjwáyakye'. Wet 'inúuphà' tha', wuujw tà lajwiitahayaj'íhi', tà taajwlhih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\