San Mateo 27

1Wet tà neeky'ejwála wet, nilhóoqej 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya wikyiiqathànhàyh, lhaayahutejwek Jweesus tà tataayhlà', tà lhaamelh yahuumin kyek yaakyâje latààhyaj. 2Wet lhaamelh 'inaayhetlhít'et' Jweesus, wet yahàànét'et' niyaat tà lheey Póonsiyo Piilátoh. 3Wet Jwuulas, tà hâàpe hi'no tà yaakyâjt'et' lawuuk, tà lhaam hi'ween tà 'noyaakyâje latààhyaj wet, tawààkàlhilhámej. Wet takyúumat'et' kyiinajt'àj tà 'no'weenho', tà 'íihit'et' laajtumjwáya tijwek, wet yaakyâje 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet wikyi tà thàànhàyh. 4Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Wuujw tà 'ootes'íhi', tà 'oyaakyàj 'woyiis tà lajlatéesa'. Tha hàp tà lhaamelh yok: - Tok 'yaaj'noyehen', 'aalawukt'at. 5Wet lhaam tajwóomejt'et' kyiinajt'àhes, tà 'iikyàjwi Yooswuke'. Wet 'inúuphàt'et'a'. Wet yik, wet lhaa'ijwuhatlhih. 6Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, takyúu-mat'et' kyiinajt'àjtsoh. Wet lhaamelh yok: - Tok la'nààyij kyek 'iyaathate 'nooqathatkyà', tsi hàp tà 'noo'woyis tà laha'. 7Wet tà pajkyet'et' lhaamelh 'iwolatiikyunhayahaya wet, lhaamelh 'ikyâjt'et' honhat tà 'noyok 'Iyhààtwoqahonhat, tà hààpqhila-k 'íihi-k 'notjhàànkyeky'oye lap'iitseyheyh wikyi tà tâlho 'eelh honhat. 8Wet hàp tààjtso tà tameenej tà honhaattsoh, 'nowolhéeya' tha', 'Woyiis'wet, yàt hàp 'ijwaalanah. 9Wet hàp tà tájo la'wet lhààmet Yooslhàmetwop'ante lheey Jweelemíyas, tà yok: Wet lhaamelh takyúuma kyiinajt'àhes tà 'íihi laajtumjwáya tijwek, tà hâàpe laha' hi'no tà 'notíihi laha'. 10Wet lhaamelh 'ikyâàjej honhat tà lheey 'Iyhààtwoqahonhat, màànhyej tà 'Noowuk 'isuukun'nóyej. 11Wet Jweesus taqaasitt'at tà 'íikye tà tataakye niyaat, wet lhaam ta'yààtshanét'et' Jweesus tha yok: - Hà 'aahâpe jwuulalesqaniyat? Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: - 'Aamt'at tà lawooyetsoh. 12Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya wikyi tà thàànhàyh, lhaamelh 'àp t'àànhoplhih. Tha hàp tà lhaam', tok nikyúulho lhaamelh. 13Wet màànhyejt'et'tso' tha', Piilátoh ta'yààtshane' tha yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà tok lalààte 'imaayhey tà lhaamelh 'ayenlatéesa', tà yààmej'ámeh? 14Tha hàp tà lhaam', tok nikyúulho', ky'ayhthiyejent'a-k 'iwehyáalha lhààmet. Wet taméenejt'et' tà niyaat, wuujw tà 'inúuyejphà'. 15Wet tà nikyâàte 'ijwáala tà 'nooqàjyaj wet, niyaat lakyuumhyaj tà 'inuuhatphà 'elht'a-k hâàpe wikyi tà 'nop'óohikye', tà wikyi t'áalhejeh. 16Wet 'íikyep'ante hi'no tà 'nop'óohi', tà wuujw tà 'noyààmejlhih, tà lheey Wààlàwàs. 17Wet tà wikyi lhaayahutwek wet, Piiláto ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i hi'no tà lahuuminay kyek 'onuuhatphà'ameyho'? Wok Wààlàwàs, wok Jweesus, tà 'noyok Meesíyas? 18Tsi hàp tà Piilátoh, yahaanejt'at tà wikyi t'ààytenhyaj tà tameenej tà lhaamelh yaakyâje Jweesus. 19Wet tà tapààphà', tà 'íihi 'nooqalelhthayaj'wet, wet laky'eejwah, 'iwolakyeenekáye' tha yok: - Ky'áhya-k 'iwóoye-k 'aalat'uytho hi'no tà 'is'aalhohotsoh, tsi hàp tà wuujw 'oop'attseyaj tà 'otjwiilhanmatlà lhaam'. 20Tha hàp tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet thàànhàyh, lhaamelh 'iniityenej wikyi kyek t'áalhe Wààlàwàs; wet Jweesus wet, lham t'uhlà-k 'nolàành. 21Wet niyaat nikyúulho lhaamelh tha', yààme tha yok: - 'Àp háats'i 'eelh kyek lahuuminay kyek 'onuuhatphà'ameyho'? Wet lhaamelh yok: - Wààlàwàs. 22Wet Piilátoh ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - Wet 'àp háats'i 'imak kyek lawaatayhlà-k 'oyeene Jweesus, tà 'nowolhéeya' tha', Meesíyas? Wet nilhóoqej lhaamelh nikyúulho' tha yok: - 'Is kyek 'nop'áajtej kuluus! 23Wet niyaat yààme lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i'naj 'imak tà nii'sa', tà yeenlhih? Tha hàp tà lhaamelh tajmátyaye tà 'àp t'àànhen' tha yok: - 'Is kyek 'nop'áajtej kuluus! 24Wet tà Piiláto hi'ween tà tok yaqáalho wikyi', tajlháme tà yikt'aat tà 'iwuunit lhààq'lehyaj, wet takyúuma 'inààt wet 'ileejejkyehen lajwuus, tà 'itíikye tà tataakye wikyi'. Wet yok: - 'Olhaam wet, tok 'ootes 'iihlà la'wooyis hi'no tà 'is'aalhohotsih. 'Aameyayt'at tà 'aalawuhuyh, 'athaanah. 25Wet nilhoq wikyi', nikyúulho' tha yok: - Máatkye', la'wooyis wet, 'olhaamelh 'othaatlatape', 'olhàà'ya 'olhaamelh 'ooles. 26Wet màànhyejtso' tha', Piilátoh 'inuuhatphàhlà wikyi Wààlàwàs. Wet ne'te-k laqaawikyi 'itaasinlhi Jweesus, wet tajwaatshi' tha', 'àp yaakyâje kuuykolis, tà ne'te-k lhaamelh hip'áajtej kuluus. 27Wet màànhyejtso' tha', niyaatqakuykolis takyúuma Jweesus, wet yahààne niyaat'wet, wet yahuutt'et'wek nilhóoqej 'iyhàj kuuykolis, wet lhaamelh 'iwolahíiyayej Jweesus. 28Wet lhaamélht'et' 'iliik'yenkye', wet 'ithaatpe weesaj tà 'ikyààt. 29Wet 'notiit'et'pe lheetekhih, tà ky'uthaanis, wet 'itíihi takey tà lajwóomqat ha'là tà niyaattsut. Wet lhaamelh laqaamkyetey 'itiikyet'apej tà tataakye', wet 'ilààklhilhayis tha yopej: - Kyi 'iwóoyeh, jwuulalesqaniyat? 30Wet lhaamelh 'ijwaats'unlhít'et'a', wet yiket'apej ha'là tà 'íihi takey', wet 'yáajej lheetek. 31Wet tà tajwaatshít'et' tà lhaamelh 'ilààklhi wet, 'àp 'ilaanhi 'noo'wuy tà 'ikyààttsoh, wet 'àp 'yuuhyenkye la'wuuyis. Wet lhaamelh 'ikyâjt'et'a', tà hip'áajtej kuluus. 32Wet tà lhaamelh 'inúukephà', tà yikhen', wet hi'weenhlà hi'no tà lheey Siimonh, tà Siilenelhele'. Lhaamtso wet, lhaamelh 'iniityenej kyek 'ikyàj kuluus. 33Wet tà lhaamelh nikyâàte honhat tà lheey Woolwotah, tà 'inúuphà' tha yok: 'Nolheeteklhile'wet, 34wet lhaamelh hi'weenho 'uuwast'i', tà 'noqaasóyej 'imak tà tapaay', tà lhaamelh ne'te-k 'iyâàyej. Wet tà lhaam yeelhte wet, tok yahuumin kyek 'àp 'iyâàyej. 35Wet tà waaq'alh tà 'nop'áajtej ha'là wet, lhaamelh yaqóoyej la'wuuyis, wet hi'weenlhamenhómkye'. Tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmetp'ante Yooslhààmetwo yààmeh, tà yok: Lhaamelh yaqóoyej 'oo'wuyis, wet hi'weenlhámenhómkye'. 36Wet lhaamelh tapààkyephàt'at, tà t'úuyeh. 37Wet 'notii'pe lheetek 'nootshànhay tà yaqaalelhàt 'imak tà tameenej tà 'nolàành, tà yok: HÀP TÀÀJI JWEESUS, TÀ JWUULALESQANIYAT. 38Wet 'àp 'nop'áajtej kuluus nitààkjwas 'eetantses, tà hap'áaqej lhaam', 'eelh túmej lajwóomqat, wet 'eelh túmej lats'áamqat. 39Wet wikyi 'inuukepej lhiip tha', 'ilààklhih, wet 'ilaanwethà lheetheyh. 40Wet lhaamelh yok: - 'Aam tà lhok: 'Iwóoye-k 'owaasthi Yooswuke', wet 'ijwáalas laajtumjwáya wet, 'àp waaq'alh kyek 'oneeyhetphà'; 'athaana wet, 'aajwayhet! Kyek 'aahâpe Yooslhàs wet, nuhkyà', tà lhéehi kuluus. 41Wet 'àp mânhyejt'atso 'noohusewos tà lhaaménhyah, tà lhaamelh 'àp 'ilààklhih, lhà'ya 'nootshànhaywos, wet jwààlisewolha-yis, wet thàànhàyh. Lhaamelh yok: 42- 'Iyhàj wet, 'ijwaayhthen', wet lhaam tok 'iwóoye-k lhaa'ijwayhet. Kyek hâàpe 'Iisla-'elhqaniyat wet, t'uhlà-k 'inuuhkyà', 'athaa-nah, tà 'íihi kuluus. Wet neeky'ehla-k 'olhaa-melh 'ot'ekháayeh. 43Lhaam wet, t'ekháaye Yoos. 'Athaana wet, 'is kyek Yoos 'ijwaayhet, kyek Yoos yahuu-minh. Tsi hàp tà lhaam yonaj: 'Ohâàpe Yooslhàs. [Yooke lhaamelh.] 44Wet 'àp mânhyejt'atso 'eetantses tà taahuye Jweesus, tà lhaamelh hap'áaqej lhaam', tà 'nop'áajtej kuluus. 45Wet tà 'ijwáala yààmho la'wet wet, 'íikye honaatsi', tà 'ii'pe nilhoq honhat, yàt paj tha honaajlà'. 46Wet tà nikyâàte tà honaajlà wet, Jweesus 'ijwiitsenej lhààmet tà yok: - Elí, elí, lama, sabactani? 'Nolhààmettso wet, 'inúuphà' tha yok: YaqaaYos, yaqaaYos, kyi hààte tà lawoom'no'? 47Wet 'iyhàj wikyi tà 'ilààte tà 'iwooyetso wet, yopej: - Hi'nooni wet, t'àànky'oye 'Eelíyas. 48Wet mâlhtej tha', 'íikye 'elh tà naqeel tà yike 'noohus. Wet 'yuuytho 'uuwast'i tà tapaay', wet 'ithaatho qaanohih, wet 'yuuyte lhaayhi', tà ne'te-k 'iyâàyej. 49Tha 'iyhàj yok: - Téejih, lhek 'inaatetshant'a-k nààm 'Eelíyas, kyek 'ijwaayhthilah, p'íiya'. 50Tha lhaam Jweesus, yaakyâjo tà lhaa'ijwitsenej tà t'àành, wet màànhyejtso' tha', yaakyàj layaalh. 51Wet 'íihi tà weesaj tà 'iikyàjwi Yooswuke', tà 'notuumhtejlà laqaakyowej tà Yoost'amajkyet tà lhámhyah, hik'eeskye', tâlhe tà túmphà', yàt paj tha nikyàthonháateh. Wet honhat wet, 'waahu', wet tuunteyh, 'ipoojhen'. 52Wet tajwookyehen 'ahààt'wetes, wet wuujwpe wikyi tà Yoost'amajkyetes, tà pajkye-p'ante 'yinhen', 'àp néekyephà', 53wet 'inúukephà', tà tâlho 'not'oolis. (Wet tà tajwaatshi tà Jweesus 'àp 'inúuphà wet, lhaamelh nekho honhat tà Yoost'amajkyet, tà lheey Jweelusalenh, wet lhaa'ipàyne wuujwpe wikyi'.) 54Wet kuuykoqaniyat, lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej lhaam', tà lhaamelh t'úuye Jweesus, wet tà lhaamelh hi'ween honhat tà 'waahu', wet 'iyhàj 'imaayhey tà 'íikye', wet wuujw tà lanoowahyahay'íhikye'. Wet lhaamelh yok: - Matqhat máatkye p'at'a', tà hâàpe Yoos-lhàs, hi'noonih. 55Wet 'íikye wuujwpe 'atsiinhay tà 'iyaahin' tha 'atoojwého', tà hâàpet'et' 'atsiinhay tà nekkyét'et' lhaam', tà tâlho Waaliléyah, tà lhaamelh hi'weenhopej laky'ootyaj. 56Wet lhaamelhtso wet, 'íikyet'et' 'eelh tà lheey Maalíyah, tà 'noyok Maaklalalhele', wet 'eelh tà lheehjwah, tà Jwaakówoh wet Jwoseh lhaamelh laqoh, wet 'eelh tà Seewelewolesqoh. 57Wet tà honaatsi wet, nààm hi'no tà 'Aalimateyalhele', tà lheey Jwoseh, tà hâàpe hi'no tà hi'ween 'imaayek, tà àp hààte hààpemháji Jweesuskyujwanek. 58Wet hi'nootso wet, yahóoye Piilátoh, wet t'áalheje Jweesusp'itsek. Wet Piilátoh ne'te-k 'no'weenho'. 59Wet Jwoseh, takyúuma Jweesusp'itsek, wet yaqààjwléjkye weesaj tà nojwi'. 60Wet 'ithaatkyàjwi 'ahààt'wet tà neeky'e tà waaq'alh, tà 'not'et'tíjo kyeenaj, tà lawúukt'et' lhaam'. Wet tà tajwaatshi tà yahuutho lape' tuunte tà wuujw, wet yik. 61Wet Maalíya tà Maaklalalhele', wet 'eelh tà lheehjwah, tapààkyephàt'at tà 'íikye tà tataakye 'ahààt'wet. 62Wet tà 'ijwáala', tà tajwaatshi 'ijwáala tà 'nowaaq'lhatkyà 'imaayheyh, wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet jwààlisewolhayis, lhaayahutt'et'wek tà 'íikye tà tataakye Piilátoh. 63Wet lhaamelh yààmét'et' tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ookyowej'inuhlà hi'no tà 'aqaantsajtsoh, tàjmhaj qamaj 'iluunlhih, tà yààmlháme' tha yok: Kyek tajwaayhitshila 'ijwáalas 'íihi laajtumjwáya wet, 'onuuhiphàlah. 64'Athaana wet, sukúunej 'aqaakuykolis kyek t'úuye 'ahààt'wet, pajla' tha 'ijwáalas laajtumjwáyah. Tsi 'isiila'alhóho wet, nààmhen lakyuujwanhay kyek honaatsi', kyek t'eetane lawuukt'isan'; wet yààmhiyela wikyi' tha yok: Jweesus wet, 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. Wet lapeesiyela' tha', lhà'yahlalhiip tà tok 'is. 65Wet Piiláto taahúyejt'et' lhaamelh tha yok: - 'Itsí'we kuuykolis tà t'uuhiyelah. Màhen', 'is kyek lat'aamajayej kyek laqhaajyenay lape'. 66Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh yikhen'. Wet yaqhaajyen 'ahààt'wetpe'; wet 'àp 'iwolateetnekáyej tuunte', kyek tok 'iwóoye-k 'nowaalayneh. Wet lhaamelh hi'nâàyejt'et' 'nooqasthaynhay kyek t'úuyeh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\