San Mateo 28

1Wet tà tajwaatshíp'ante 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, tà neeky'ejwámlajwaj, tà hâàpe 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj, wet nààm Maalíya tà Maaklalalhele', lhà'ya 'eelh tà 'àp lheey Maalíyah, tà lhaamelh yahuumin kyek 'àp 'iyaahne 'ahààt'wet. 2Wet 'íihi tà 'waahu honhat, tsi hàp tà Yooskyenek tà tàlhpuuléyeh, nâàmt'et' tha', yikhaatky'oye la'wet tuunte'. Wet tapààphà'pe'. 3Wet lhaam wet, màànhyejt'a'iwóye 'imak tà taleeppelhih, wet la'wuy 'ipeelaj, màànhyej'iwóye jwi'yeett'isan'. 4Wet 'nooqasthaynhay takyettekyehen', tà nowaayhen', yàt paj tha màànhyej'iwóye-k 'yinhen'. 5Tha hàp tà Yooskyenek yààme 'atsiinhay' tha yok: - Yej lanoowayhen', 'aameyh. Tsi hàp tà 'ohaanejt'at tà lat'uuyake Jweesus, hi'noonaj 'nop'áajtej kuluus. 6Lhaam wet, tok 'íikyenah. Tsi hàp tà 'inúuphà', màànhyejt'a tàhaj lhaam yààmlhámeh. Tha lhuuyayh, lhek yaahnaye la'weet-naj 'notíihi'. 7'Athaana wet, màhen', jwelaayho lakyuujwanhayh, tà lhaam pajkye 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. Wet lhaam t'ikyuunt'a'ahilàmhen', tà tiyâàje Waaliléyah. Wet 'iih- laqanhi-k la'weenayhlah. Wet hàp tààjtso 'imak tà 'ojweelh'ámeyho'. 8Wet máatkye', màànhyejtso' tha', 'atsiinhayh 'inuukep'ante'alhóho tà yikhen', tà tâlhe 'ahààt'wet, tà lhaamelh 'ijweele Jweesuskyujwanhayh. Wet wuujw tà lanoowahyahay'íhikye', tha hàp tà 'aqààswethà'. Wet tà qamaj lhaamelh yikheent'at tà yahaanhtej 'nookyujwanhayh, 9wet Jweesus lhaa'ipàyneh, tà yiklà lhaamelh. Wet yààme' tha yok: - Kyi 'iwóoyepa', 'aameyaynah! Wet lhaamélht'et' yahóoye lhaam', wet tatsuujwélejt'et' taqààlàyh. Wet lhaamelh 'iwolaqààjyahayáyej tà 'iwuujwyenh. 10Wet tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Yej lanoowayhen'! Màhen', jwelaayho 'oopuhjwas, 'is kyek lhaamelh tiyâàje Waaliléyah. Wet hààpqhila-k 'íihi-k lhaamelh hi'weenhla'no'. 11Wet tà qamaj 'atsiinháyt'et' yikhen wet, 'íikyet'et' kuuykolis tà 'nooqasthaynhayh, tà yikhen tà 'ijweele 'noohusewos tà lhaaménhyah, nilhóoqej 'imaayheymat hi'weenej, tà 'íikye'. 12Wet lhaamelh lhaayahutwek, tà lhà'ya thàànhàyh, wet 'iwot'et'lakyoowhaya'. Wet tajwaatshi' tha', lhaamelh hi'weenho kuuykolis kyiinajt'àj tà wuujw. 13Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Oyaylak: Lakyuujwanhay neke'mat honáajkye', t'eetane'máthi', tà 'omààhént'et'a'. 14Tha kyek niyaat yahaanej 'imaaktsoh, 'olhaamenhla-k 'olhaa'itumhtejlà'. 'Athaana wet, tok 'iwóoye-k lalhaaq'alwethà'. 15Wet máatkye', lhaamelh takyúumhlà kyiinajt'àj. Wet 'iwooynejet'at tà màànhyej tà 'none'te-k 'iwooynejetsoh. Wet 'nolhààmettso wet, nilhóoqej jwuulales tà 'noluunqáthi', yàt hàp 'ijwaalanah. 16Tha hàp tà Jweesuskyujwanhayh, tà 'íihi tijwek 'ii'pe 'iwehyáalhah, yikhen tà tiyâàje Waaliléyah, tà tiyâàje kyeenaj tà Jweesúst'et' ne'te-k tiyâàjeh. 17Wet tà hi'weenlhayis Jweesus wet, lhaamelh 'iwuujwyenh. Tha hàp tà 'íikye 'iyhàj tà lakyoowhalháhi'. 18Wet Jweesus lhaa'itott'ayného lhaamelh, wet yààme' tha yok: - Pajkye 'no'ween'nóho nilhoq 'nooqhajyhayaj tà 'ipuuléyeh, wet tà 'àp 'ihonhaatenah. 19Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Màhen', 'enay'ookyujwanhaya nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat. Naahyenej 'Noojkyalhey', wet Lhààslhey', wet 'Nooyalh tà 'Isi' lheey'. 20Kyujwaanayej kyek t'uhlà-k t'aamájej nilhóoqej 'imaayhey tà 'olhaam 'osuukun'ameyej. Wet lhek yaahináyhyah, 'olhaam 'o'iihla'ameyej nilhoq 'ijwáalas, yàtla-k taj lapes honhat. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\