San Mateo 3

1Wet 'ijwaalasp'antékye wet, nààm hi'no tà lheey Jwàành, tà 'noonahyajwo'. Wet lhaam yààmlhipej, tà 'íihi ts'ani', tà 'íihi Jwuuléyah. 2Wet yopej: - Leyaakye 'aqeeyis tà nii'sa', tsi hàp tà puuleniyatyaj toott'a'alhóho'. 3Wet hàp tààjtso hi'no tà Yooslhàmetwop'ante lheey 'Iisáyas yààmeh, tà yok: 'Noopaq tà túmho ts'ani', tà yok: Waaq'lhatayhkyà 'Noowuk'nàyij, 'omay'is'aalhóho la'nààyhitas. 4Wet Jwààn 'yuukye 'itshààwet'woleyh; wet laqaawaq tsàànt'àj, tà hits'uulhqatlhámej. Wet lhàqp'ante kyoolh wet 'aqààyek tà tâlho taayhi'. 5Wet wikyi tàlhoopej Jweelusalenh, wet nilhoq honhat tà lheey Jwuuléyah, wet honhaates tà 'iikyehen lhiipeyh teewok tà lheey Jwoolanh, wet lhaamelh yahóoyepej lhaam'. 6Wet tà lhaamelh lhaa'ijwelejen laqeeyis wet, Jwààn 'inaahyenhen', tà 'íihi Jwoolanh. 7Wet wuujwpe wikyi tà 'noyok jwààlisewolhayis wet sààlusewolhayis, yikhen tà ya-hóoye lhaam', tà lhaamelh yahuumin kyek 'nonaahyenhen'. Wet hi'ween lhaamelh tha yok: 'Aahàpehen 'amlhààjles! 'Àp háats'i'naj tà 'ikyuujwan'ameyej tà laleethanayhlà 'noowàk tà tataay'alhóho'? 8'Nàliitay'ámej 'aay tà t'uhaawétej wikyi tà 'ijwiitajwethàlhamelej tà 'iwóoye 'imak tà qanii'sa'. 9Tok 'iwóoye-k latiiyay'ámhikye 'atiikyunhayahay tà yok: 'Olhaamelh 'ohâàpe Wikyiijkyayisp'ante lalees. Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Yoos 'iwóoye-k yeene Wikyiijkyayisles tuuntey'letsih. 10Wet pajkye hoosan 'íiyej ha'lààytetselh'; tsi hàp tà nilhoq ha'là-k lhaay qanii'sa', wet 'noyiisit; wet 'nothaatho 'iitàj. 11'Olhaam', máatkye', 'onaahyen'ameyej 'inààt, kyek laleeyakye 'aqeeyis tà nii'sa'. Tha 'o'eelh tà 'imààlhkye 'oo'nàyij, tà tok 'ot'uhaawétej kyek 'ot'âsi laniisàhes, lhaam laqhaajyhayaj yààm'pe 'ooqhajyhayaj. Wet lhaam 'inaahyenhila'ameyej 'Nooyalh tà 'Isi', wet lhà'ya 'iitàj. 12Wet lasaapthih 'íihi takey', wet 'ileejla'pe la'wet huplhaayh, wet takyuumhiyela huplhaay tà laqààyet, wet 'ithaathomhma lahiih. Wet takyuumhiyela t'àhees, wet 'ithaathomhma 'iitàj tà ky'áhyahla-k yahaanej'íhi-k 'yomhiilah. 13Wet màànhyejp'antetso' tha', Jweesus tâlho Waaliléyah, tà yahóoye Jwàành, tà 'iiwhàye teewok tà lheey Jwoolanh; tsi hàp tà yahuumin kyek Jwààn 'inaahyenh. 14Tha hàp tà Jwàành, tok yahuumínkye'. Wet yààme' tha yok: 'Olhaam tà 'owaatlà-k lanaahyen'no'; wet 'aam lahoo'nóyeh, tà lane'te-k 'o'aa'inahyenh. 15Tha Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: 'Is kyek lawóoyeh. Tsi 'iwaatlà-k 'iyaa-tajtho la'wet nilhoq 'imak tà 'is'aalhóho'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jwààn 'iwóoyeh. 16Wet tajwaatshíp'ante tà 'nonaahyen Jweesus wet, lhaam 'inúuphà tà tâlho 'inààt. Wet 'íihi tà puule tajwóokye', wet lhaam hi'weenhlà Yoosyalh tà 'inuuhkyà', tà màànhyej'iwóye hookinaj, tà nekpe lhaam'. 17Wet túmho puule' 'noopaq tà yok: - Hàp tààjtsi 'olhààs tà 'oohumnek, tà hàp tà 'o'aqààjejlhih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\