San Mateo 4

1Wet tajyààme tààjtso wet, 'Nooyalh yahàànho ts'ani', tà hààpqhila-k 'íihi-k 'ahààttaj yeelhteh. 2Wet 'íihip'ante 'ijwáalas tumwek tijwek, wet honaahay tumwek tijwek, tà lhaa'ikyuyuhat. Wet màànhyejt'et'tso' tha', nikyuuyu'. 3Wet nâàmt'et' 'nolheelhtshayajwo', tà yahóoyeh. Wet yààme' tha yok: - Kyek 'aahâpe Yooslhàs wet, 'aahúye tuuntey'letsih, wet pàànhlah. 4Wet lhaam nikyúulhot'et' tha yok: Iikye 'nootshànhay tà yok: Ts'iilaqhit'a pààn kyek hi'no 'ilâàyej kyek tujw, tajlháme tà 'ilâàyej nilhoq 'nolhààmtes tà tâlhkye Yooslhayhi'. 5Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'ahààttaj yahàànho honhat tà Yoost'amajkyet, tà lheey Jweelusalenh, wet yahààn'pe Yooswuke tà túmphà'; 6wet yààme' tha yok: Kyek 'aahâpe Yooslhàs wet, lhek 'athatlaky'óoyeh. Tsi hàp tà 'íikye 'nootshànhay tà yok: Lhaam 'isuuknhila'ámej lakyeenhayh. Wet yok: Lhaamelh takyuumhiyeja'ahilà takeeyeyh, wet hààpqhila-k tok 'aqààlày ta'naajiyeja tuuntet' kyek hâàpe'. 7Wet Jweesus yààme' tha yok: 'Àp hààte 'íikye 'nootshànhay tà yok: Tok 'iwóoye-k lheelhte 'Noowuk tà hâàpe 'aqaaYos. 8Wet 'ahààttaj 'àp yik tà yahààn'pe kyeenaj tà 'atoojwphà'. Wet 'ipààyne nilhóoqej 'nooniyatyahay tà 'ihonhaatenah, wet lhà'ya lawuujwyahayh; 9wet yààme' tha yok: Nilhoq 'imaayek tà la'weenna wet, 'o'weenhla'ámho', tha kyek 'aqaamkyetey latíihi honhat kyek lhéekye tà 'ottaakye', wet 'àp lawuujwyen'no'. 10Tha hàp tà Jweesus yààme' tha yok: Mààh, 'ahààttaj, mà'oky'ooye'. Tsi hàp tà 'íikye 'nootshànhay tà yok: Lawuujwyenhla 'Noowuk tà hâàpe 'aqaaYos; wet tajlhamhiyela-k lhaam kyek lataakyumhoplhih. 11Wet màànhyejtso' tha', 'ahààttaj 'iléeyej. Wet nààmhen', Yooskyenhayh, wet taky'óoteh. 12Tà Jweesus yahaanej tà 'nop'óohi Jwààn wet, yikky'ooye Naasalet, wet yààpnho Waaliléyah. 13Wet lhaam nikyâàte Kaapelhna'umh, tà hâàpe honhat tà Saawulonh wet Neejwtalih laqaahonhat, tà 'iiwhàye 'inààttsajpe'. Wet hâpp'ante tà 'íihi'. 14Tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmetp'ante Yooslhàmetwo tà lheey 'Iisáyas yààmeh, tà yok: 15Honhat tà Saawulonqahonhat, wet honhat tà Neejwtaliqahonhat, 'nààyij tà tataaye 'inààt tà tsaajpe', tà 'ii'wekyéhi teewok tà lheey Jwoolanh, Waaliléyah, tà hâàpe honhat tà wikyi tà qahâàpeya jwuulales la'wet. 16Wikyi tà 'íihi honaatsi', hi'ween 'isi tà wuujw; wet wikyi tà 'íihikye honhaates tà 'iikyàjwi hupeelh tà hâàpe 'nootàhyaj, wet 'isi' yahuutun'pe lhaamelh. 17Wet hâàpep'ante tà Jweesus 'itààlhteh, tà waatanej tà yààmlhih. Wet taahúypej tha yok: Leyaakye 'aqeeyis tà nii'sa', tsi hàp tà puuleniyatyaj pajkye toott'a'alhóho'. 18Wet Jweesus 'inúuket'et' lhiip 'inààttsajpe tà 'íihi Waaliléya' tha', hi'ween nitààkjwas wikyi tà lhaalapuhjwas, tà hâàpe Siimonh, tà lheey 'eelh Tuuntehen', lhà'ya lapuuhjwah, tà lheey 'Aanles. Lhaamelh 'ithat'inààte lawoot; tsi hàp tà lhaamelh lakyuumet tà t'iwooqyhen'. 19Wet yààme lhaamelh tha yok: Lhuuyayh, nekaay'nóke'. Wet 'o'ayenhla-niwóoqayej wikyi'. 20Wet thahya' tha lhaamelh 'iléeyej t'aajnhates, wet yikkye'. 21Wet yààmqanhi' tha', 'àp hi'ween nitààkjwas wikyi tà lhaalapuhjwas, tà hâàpe Seewelewolhàs tà lheey Jwaakówoh, wet lhà'ya lapuuhjwah, tà lheey Jwàành. Lhaamelh 'iihit'at lahiih, tà lhà'ya lajkyah, tà lheey Seeweléwoh, tà lhaamelh 'itseekwethà t'aajnhates. Wet Jweesus t'ààne lhaamelh. 22Wet lhaamelh mâlhtej tha hi'nààyt'aqatsi lahíih, hap'áaqej lajkyah; wet lhaamelh yik-kye Jweesus. 23Wet Jweesus 'iluun'pe nilhoq Waaliléyah. Wet 'iwopejlakyuujwanhyája', tà 'iikyàjwi lhaamelh t'aalhyaj'wetes. Wet yààmejlhi silààt tà 'is, tà yààme Yoosniyatyaj. Wet 'ikyeestejen wikyi nilhoq t'inhaayahayh, wet lataajyhayahayh. 24Wet 'yaajpe nilhoq Síilyah tà 'noyààmejlhih. Wet 'nohààne lhaam' nilhoq wikyi tà lhaa'ilàthen', wikyi tà t'inhaayahay'íhikye', tà 'weenhakyelhámej, wikyi tà 'nookyalh tà nii'sa' 'íihikye', wikyi tà welaaqlànhayh, wet tsuujwlas. Wet lhaam 'ikyeesthen'. 25Wet wuujwpe wikyi tà yikkye', tà tâlho Waaliléyah, wet 'àp tâlho Leekápolis, wet 'àp tâlho Jweelusalenh, wet 'àp tâlho Jwuuléyah, wet 'àp tàlh'weekyéhi Jwoolanh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\