San Mateo 6

1- Tok 'iwóoye-k la'weehyenejen wikyi' 'imak tà 'is'aalhóho-k lheenaylhih. Tsi kyek latiiyakye tà tataakye wikyi wet, tok 'aqaaha tàlhiiyela 'Ajkyaayay tà 'íihi puule'. 2Kyek lawot'awaayhéta wikyit'a-k hâàpe', wet tok 'iwóoye-k lane'te-k 'notíikye tà lataatayakye 'noojwolh kyek 'noyaajwútkye'. Tsi hàp tà màànhyejtso wikyi tà 'aqaantses, tà lhaamelh yahuumin kyek wikyi 'aqààsejwethà'. Wet máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Lhaamelhtso wet, pajkye takyuumhlà laqaaha'. 3Tha kyek 'aam kyek lawot'awaayhéta 'aa'elht'a-k hâàpe', wet 'is kyek 'akey tà ha-ts'áamqat, tok yahaanej 'imak tà 'ajwóomqat yeenlhih. 4Tsi 'is kyek 'aqaathatkyà', tok 'íikye hi'no-k hi'weenkye'. Wet màànhiyejatso' tha', 'Ajkya tà hi'ween 'imak tà 'noosqálhek, lhaam hi'weenhla'ámho 'aqaaha', kyek 'iihikyela tà tataakye wikyi'. 5- Wet kyek lat'aalh wet, tok 'is kyek 'aamànhyej'iwóye wikyi tà 'aqaantses, tà lhaamelh yahuumin tà t'aalhen' tha', taqaasthen', tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wetes, wet 'àp 'íihi hupqaawayhilhtselhàs; tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek wikyi hi'weenh. Wet máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Lhaamelhtso wet, pajkye takyuumhlà laqaaha'. 6Tha 'aam', kyek lat'aalh wet, tiyààjkyàjwi hup, wet p'óohi huppe', wet 'áalhe 'Ajkya tà 'noqnii'wena'pe'. Wet lhaam 'Ajkyah, tà hi'ween 'imak tà nii'nàla'pe', wet hi'weenhla'ámho 'aqaaha', tà 'itiihikyela tà tataakye wikyi'. 7Wet kyek 'aamey lat'aalhen wet, tok 'iwóoye-k 'iwet latuujwlhayayhi 'aalhyahayh, kyek màànhyej'iwóye wikyi tà qaniitàjweláyej Yoos, tà lhaamelh yeene-k lhààmtes tà wuujwpe', tà tameenhiyeja-k 'notky'aahuhiyelah. 8Tok 'iwóoye-k lateenay lhaamelh. Tsi hàp tà 'Ajkyaayay yahaanej 'imak tà lawaatayhlà', tà qamaj 'aamey qat'aalhayáyeh. 9Tha hàpet' tà 'aamey lawoyayhla'aalhyahaya' tha', lhoyayhlakeh: 'Ijkya tà lhéehi puule', 'is kyek 'no'iisyen 'eey'. 10'Is kyek 'Aniiyatyaj 'ii'noyejen'. 'Is kyek 'nowóoye 'imak tà 'atiikyunhayaj tà 'ihonhaatenah, màànhyej tà 'àp 'nowóoye tà 'ipuuléyeh. 11'Wen'nóohomkye 'olhàq 'ijwaalanah. 12Tàyheet'nohómkye 'ootes, màànhyej'iwóye 'olhaamelh tà 'otààyhthómkye 'o'yhàj tà latees'ikye'ohlàmhen'. 13Yej lawaahin'noyejen 'nolheelhtshayaj, mat tiyeejqanhi'oky'oyehen 'imak tà qanii'sa'. Tsi hàp tà 'aalawuk 'noowujwyaj, wet 'nooqhajyhayaj, wet 'noosilatyaj, yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 14Tsi kyek 'aamey latààyhtayhómkye wikyi' 'imak tà nii'sa', tà lhaamelh 'itii'ámeyej, wet 'àp hààte 'Ajkyaayay tà 'íihi puule', 'itààyhthila'ameyhómkye 'imak tà qanii'sa', tà lheenaylhih. 15Tha kyek 'aamey qatààyhtayahómkye wikyi wet, 'àp hààte 'Ajkyaayayh, tok àp 'itààyhthila'ameyhómkye 'imak tà qanii'sa', tà lheenaylhih. 16- Kyek 'aalakyuyuhthen wet, tok 'is kyek latiiyay'pe 'ateey 'ajwiitahayahayh, kyek màànhyej'iwóye wikyi tà 'aqaantses. Tsi hàp tà lhaamelh 'iweelanhthen tatee'pelh, tà ne'te-k wikyi hi'ween tà lhaa'ikyuyuhthen'. Wet máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Lhaamelhtso wet, pajkye takyuumhlà laqaaha'. 17Tha kyek 'aam kyek 'aalakyuyuhat wet, lat'iilen'pe lakya' ha'wooleyh, wet 'àp laleejpe 'atee'pe', 18wet hààpqhila-k tok lapààyne wikyi tà 'aalakyuyuhat, tajlhámet' 'Ajkya tà 'noqnii'wena'pe', tà lapààynhiyelah. Wet màànhiyejatso' tha', 'Ajkya tà hi'ween 'imak tà 'nosqat, hi'weenhla'ámho 'aqaaha', kyek 'iihikyela tà tataakye wikyi'. 19- Tok 'is kyek lahuutay'ameyej 'imak tà wuujw laha', tà 'ihonhaatenah. Tsi hàp tà 'íikye moohot, wet lhà'ya 'iwoos, tà tujw 'imaayheyh. Wet 'àp 'íikye 'eetantses tà 'iwaasthíkye 'imaayheyh. 20Tha 'imak tà 'iskye wet, lahuutay'ameyej 'imak tà lahaa'íhi' qanhi puuléyeh, tà tok 'íikye moohot, wok 'àp 'iwoos, kyek tujw 'imaayheyh; wet tok 'àp 'íikye 'eetantses kyek 'iwaasthíkye 'imaayheyh. 21Tsi 'íkyet' kyek 'íikye 'imak kyek la'weenh, kyek lahaa'íhi', wet 'àp hààte 'ootle', 'iihiyejlhinat'at. 22- 'Nookyàk tà 'íihi 'not'isan wet, hààpet'at 'notteelho'. Wet kyek 'is 'ateelho wet, 'isi' tapoohiyeja nilhoq 'isan'. 23Tha kyek nii'sa 'ateelho wet, nilhoq 'isan tà 'iihihla honaatsi'. Wet kyek 'isi tà 'ii'ámhi', nemhit' 'isi', wet nemhilat' qoohyaj tà wuujw honaatsi tà 'iihla'ámhi'. 24- Ky'áhya-k 'iwóoye-k hi'no yomnitàk lawuuhuyh. Tsi hàp tà yahuumnhila 'eelh, wet 'eelhtso wet, nikyuuwethiyelah. Wok tok 'iwolaháaya 'eelh, wet 'eelhtso wet, 'iwolaháaya'. Tok 'iwóoye-k lataakyumayhoplhi Yoos, kyek 'àp lat'eekhayaye kyiinajt'àj. 25- Wet tameenej tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Hiyéja lhenay'alhaaq'lísa', kyek lhoyayh: 'Àp háats'ihila 'imak kyek 'olhaamelh 'otujw, wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'olhaamelh 'oyâàyej? Wet tok 'iwóoye-k 'àp 'alhaaq'lis'íyeji 'isaanis, kyek lhoyayh: 'Àp háats'ihila 'imak kyek 'olhaamelh 'ot'wúyhikye'? Tsi hàp tà máatkye tà 'oyok: 'Noo'watshankyeyaj yààm'pe 'nolhàq; wet 'no-t'isan' yààm'pe 'noo'wuy'. 26Lhek yaahinay 'ajweenkyey tà 'iikyàjwi puule'. Lhaamelh tok tuutkyeyhen', wet tok 'àp 'ilaanhi yaakyuyaj, wet tok 'àp 'ithaatho lahiih; tha hàp tà 'Ajkyaayay tà 'íihi puule', hi'weenho lhàq. Wet 'aameyh, hà tok lhààmay'pe p'íiya lhaamelh? 27Wet 'àp háats'i 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'iwóo-ye-k lhayompitaaj, tej kyek 'itíikye' tháayej kyek pitaaj? 28Wet kyi hààte tà 'alhaaq'lis'íyej ha'wuuyisayh? Yaahinay ha'lààlhawolh tà 'isiis, tà 'ii'pe honhat. Lhaamelh yikphà', wet tok takyuumwethà'; 29tha hàp tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Ky'ayhthiyejent'a-k hâàpep'ante Saalomonh, kyek la'wuy 'waawúlhe 'elh ha'lààlhawolh tà 'isiis. 30Wet kyek màànhyejtso-k Yoos 'iwola'wúuyisa ha'lààtàlhes tà 'ii'pe honhat, tà 'íikye 'ijwaalanah, wet tà 'ijwaalahila wet, 'nothaatkyàjwi 'noonhonthih, wet hà tok yààmethila'atapehen p'íiyak 'iwoha'wuuyisa', 'aamey tà 'ekhaahyahay niiwújwa'? 31Tà màànhyejtso wet, hiyej latiiyay'ameyej 'alhaaq'lis kyek lhoyayh: 'Àp háats'ihila 'imak kyek 'iyaatujw? Wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'iyaayâyej? Wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'iyaat'wuyhihikyelah? 32Tsi hàp tà wikyi tà qaniitàjweláyej Yoos, hààpet'at tà t'úuke 'imaayheytsoh. Tha hàp tà 'Ajkyaayay tà 'íihi puule', lhaam yahaanejt'at tà lawaatayhlà nilhoq 'imaayheytsoh. 33Tha hàp tà 'aameyh, 'iwaatlà-k lakyúunqat kyek lat'uuyake Yoosniyatyaj, lhà'ya 'imak tà 'is'aalhóho', tà tâlhe lhaam'. Wet kyek lawooyaynhiyejelatso wet, 'ap hààte lataakyumayhlahlà nilhóoqej 'iyhàj 'imaayheytsoh. 34Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Yej 'alhaaq'lis'íyeji-k 'ijwáala'. Tsi hàp tà 'alhaaq'lis tà 'iihikyela kyek 'ijwáala', wet 'iwóoye-k lhenay'atiikyunhayahaya' kyek 'ijwáala'. Wet 'ijwaalana wet, naayat'at 'alhaaq'lis tà 'íihi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\