San Mateo 7

1- Yej lawo'aqaalelhthayajáye 'aa'yhàj, hààpqhila-k Yoos tok 'iwolaqaalelhthayaja'ameyeh. 2Tsi hàp tà 'nooqalelhthayaj tà laqaalelhtayéje 'aa'yhàj wet, 'àp 'noqaalelhthiyeja'ameyeh. Wet 'nooqa'walhlhanhat tà la'waawulhtayej 'imak tà la'weenayho 'aa'yhàj, wet hààpqhila-k 'no'waawulhthiyeja 'imak tà 'no'weenhla'ameyho'. 3Wet ky'àj kyi hààte tà layaahin ha'lààlhiphaj tà 'íihi 'aa'elhtelho', wet tok layaahin ha'là tà wuujwkye', tà 'íihi 'ateelho'. 4Wok kyihla 'iwóoye-k lhààme 'apuuhjwah, kyek lhok: Waahin'nóyej kyek 'olaanhi ha-'lààlhiphaj tà 'íihi 'ateelho', wet 'aamtso' tha', ha'là tà wuujwkye', tà 'íihi 'ateelho'? 5'Aahâpe 'elh tà 'aqaantsaj! Kyúnqat tà lalaanhi ha'là tà wuujwkye', tà 'íihi 'ateelho', wet neeky'ehla-k 'is kyek la'weenkyehonhat, wet neeky'ehla-k 'àp 'iwóoye-k lalaanhi ha-'lààlhip tà 'íihi 'aa'elhtelho'. 6Yej la'weenayho 'asiinhàs 'imak tà Yoost'amajkyet, wet tok 'àp 'iwóoye-k lasqoonayhlà kuutsilis tuuntey tà lahaalh'íhikye'; kyek hààpqhila-k lhaamelh tok t'àsiikyelah, wet màànhiyejatso' tha', tapiilh'atapehen', wet 'iwohla'iipeya'. 7- 'Aalhayky'oye 'imak tà lawaatayhlà', wet 'no'weenhla'ameyho'. 'Uuyake 'imak tà tatàày'ameyej, wet lalhooqayhiyelah. 'Aajaylhi huppe', wet 'nojwooynhila'ahilàmhen'. 8Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k t'áalhky'oye 'imak tà 'iwaatlà', wet takyuumhlahlà'; wet 'o'elh kyek t'úuke 'imak tà tatâàyej, wet nilhooqhiyelah; wet 'o'elh kyek 'yaajlhi huppe wet, 'nojwooynhilahlà'. 9Hà 'íikye p'íiya 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k lhààs t'áalheje pàành, wet lhaam hi'weenho tuunte'? 10Wok kyek lhààs t'áalheje 'waahat; hà lhaam hi'weenhomhma p'íiya 'amlhààj? 11Wet kyek 'aameyh, tà 'aahàpehen wikyi tà qanii'sa', lahaanayej tà la'weenayho 'alees 'imak tà 'is, wet hà tok 'Ajkyaayay tà 'íihi puule', lhà'yahlalhiip tà hi'weenhomhma 'imak tà 'is lhaamelh kyek t'áalhejeh. 12Tà màànhyejtso wet, nilhoq 'imak tà lahuuminay kyek 'aa'yhàj 'iwooyej'ameyeh, wet hààte 'àp woyaayéje 'aa'yhàj. Tsi tààjtso wet, hâàpe 'imak tà Mooysesp'anteh, lhà'ya Yooslhàmetwosp'anteh, 'ikyuujwan'inámej. 13- Tiyààjakye huppe tà niitsajákye'. Tsi hàp tà tsaajkye huppe', wet 'àp tsaajkye 'nààyij, tà tiyâàje 'nootàhyaj; wet wuujwpe wikyi tà tiyâàjkye'. 14Tsi hàp tà tok tsaajkye huppe', wet 'nààyij wet, tok 'àp tsaajkye', tà tiyâàje 'noo'watshankyeyaj. Wet tok wuujwpe wikyi kyek 'inúukeh. 15- 'Omay'aahi'nohlà 'nolhààmetwos tà qaniimatakyehen', tà lhaamelh yahoo'ameyeh, tà màànhyej'iwóye tsoo'natas; tha hàp tà tumhkyà' tha', hâàpe t'owaalhas tà 'noqotsees. 16Tha hààpqhila lhaay kyek tameenej kyek latààjwelayhiyejah. Ky'àj kyi hààteh? Hà 'iwóoye-k lataakyúma 'úuwas kyek latààlhtho ky'uthaanis? Wok àp 'asuuslhàq kyek latààlhtho 'istaak? 17Tsi hàp tà nilhóoqej ha'làày tà 'is wet, 'àp 'is lhaayh. Tha mat ha'là tà nii'sa wet, tok 'àp 'is lhaayh. 18Ha'là tà 'is, tok 'iwóoye-k lhaay nii'sa'. Wet ha'là tà nii'sa', tok 'àp 'iwóoye-k lhaay 'is. 19Nilhóoqej ha'làày kyek qanii'sa lhaay tà 'iwóoye wet, 'noyiisit; wet 'nothaatho 'iitàj. 20Wet hààpqhila lhaay kyek tameenej kyek latààjwelayhiyejah. 21- Tok nilhooqhiyeja lhaamelh tà yààm'nóye' tha yok: 'Iwuuk, 'Iwuuk, kyek tiyààjomhma puuleniyatyaj. Tajlháme 'elh kyek yeenlhi 'imak tà 'Oojkyah, tà 'íihi puule', yahuumínkye'. 22'Ijwaalani wet, wuujwla'pe wikyi tà yohlak: 'Iwuuk, 'Iwuuk, 'olhaamelh 'oyààmejlhimháji 'eey', wet 'eey wet, hààpemhaj tà 'olhaamelh 'onuuhtejkyéphà 'nookyalh, wet 'àp hààte 'oyeenejlhimháji 'eey 'nooqàpjwayahayh. 23Tha hàp tà 'olhaam', 'oyààmhiyela lhaamelh tha', 'oyohlak: Ky'áhya-k 'otààjwelh'ameyej. 'Aathatayejqanhi'oky'oye', tà 'aahàpehen 'imak tà nii'sa' lawoos. 24- 'O'elht'a-k hâàpe-k 'ilààte 'olhààmtesnah, wet kyek 'àp 'iwóoyeh, wet 'o'waawulhtéje hi'no tà yahan'imáakej, tà 'itii'pe kyeenaj tà tuunte' lawuuke tà yeenlhih. 25Wet nààm peelhayh, wet t'iilis 'ilààjwelhkyehen', wet nek layaalh tà 'yaajlhi hup. Tha tok nikyààtkyà', tsi hàp tà t'uunhi', tà 'ii'pe tuunte'. 26Tha 'o'elht'a-k hâàpe-k 'ilààte 'olhààmtesnah, wet kyek niiwoyáyeh, wet 'o'waawulhtéje hi'no tà lajlakyoowéja', tà 'itíihi hoolo' lawuuke tà yeenlhih. 27Wet nààm peelhayh, wet t'iilis 'ilààjwelhkyehen', wet nek layaalh tà 'ààytaji', tà 'inúuye hup. Wet nikyààtkyà', wet wáasi'. 28Wet tà nojw tà yààmlhi Jweesus wet, wikyi 'inúuyejphà lakyuujwanhyaj. 29Tsi hàp tà lhaam', wuujw laqhaajyhayaj tà 'íihi', tà 'ikyuujwan wikyi'. Wet tok màànhyej'iwóye 'nootshànhaywos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\