San Mateo 8

1Wet tàjp'ante Jweesus tàlhpe kyeenaj tà 'inuuhkyà wet, wúujwp'ante wikyi tà nekkye'. 2Wet nààm hi'no tà 'amoostaslànek, tà yahóoye Jweesus. Wet laqaamkyetey 'itíihi honhat tà 'íikye tà tataakye', wet yààme' tha yok: - 'Iwuuk, kyek lawóoye wet, lahanejlawooynéje-k laleej'nóyej 'ookya tà qooq'ayenah. 3Wet Jweesus takyuumejpe takey', wet yok: 'Owóoyeh. 'Is kyek 'aanojwéjkye 'aqooq'hayaj. Wet tháhya' tha', laqaa'mos tatâàyej. 4Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme' tha yok: 'Athaana wet, tok 'iwóoye-k lajweenho 'aa'elht'a-k hâàpe'. Tajlháme tà mààh, 'aapàyne 'noohusewo'. Wet thatkyà 'aqaathatkyà', tà màànhyej tà Mooysesp'ante ne'te-k màànhyejtsoh, wet hààpqhila-k wikyi ya-haanej tà nojw 'aqooq'hayaj. 5Wet tàjp'ante Jweesus tiyâàjo Kaapelhna'um wet, nààm kuuykoqaniyat tà yahóoye; wet 'iniityen' tha yok: 6- 'Iwuuk, 'ooqawo wet, 'imàt'qáatsih, tà 'i-'oo'wéteh. Lhaa'ilàt, wet tok 'iwóoye-k lhaa'iwalayenlhih. Wet wuujw lataajyhayaj tà 'íihi'. 7Wet Jweesus yààme' tha yok: 'Ohoohiyelah, 'okyeesthilah. 8Wet kuuykoqaniyat nikyúulho' tha', yààme' tha yok: 'Iwuuk, tok 'ot'uhaawétej kyek latiyààjkyàjwi 'oowuke'. Tajlhámet' 'ààmet kyek lawom wet, 'ooqawo 'ikyeeslah. 9Tsi hààte 'olhaam', 'ohâàpe hi'no tà 'iikyàjwi 'iyhàj niyaateyh. Wet 'àp hààte 'íikye kuuykolis tà 'iikyàjwi 'ooqhajyhayaj. Wet kyek 'oyààme 'eelh 'iwehyáalha-k 'oyok: Mààh, wet yik; wet 'eelh wet, kyek 'oyok: Lhuuh, wet nek; wet kyek 'oyààme 'ooqa- wo-k 'oyok: 'Eenlhi 'imaaknah, wet yeen-lhih. 10Tà Jweesus 'ilààte tààjtso wet, 'inúuyejphà'. Wet yààme wikyi tà yikkye' tha yok: Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Ky'ayhthiyejent'a-k hâàpe-k 'íihi 'Iisla'elh, kyek 'o'ween 'not'ekhaahyaj kyek màànhyejtsoh. 11Wet 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Wuujwla'pe wikyi tà tàlhiikyela tà 'ijwaala tâlhkye', wet 'àp wuujwla'pe wikyi tà tàlhiikyela tà 'ijwaala tataakye', tà tapààhikyephàlawhàye Wikyiijkyayis, wet 'Iisak, wet Jwaakop, tà 'iwohlalaqààjyaja-k t'ekhen', tà 'iihihla puuleniyatyaj. 12Tha mat wikyi tà 'noqaalelhtéje Yoosniyatyaj wet, lham 'nothaathomhma honaatsi', tà 'i'aalhotajeh. Wet hààpqhila-k 'íihi-k 'nolhaajwyhayahay'ihihlah, wet 'nootsotey kyek ' noyookqhilawek. 13Wet Jweesus, tajwaatshi tà 'iwooyetso' tha', yààme kuuykoqaniyat tha yok: Mààh, wet 'noyeenhilhina'ámej 'imak tà lat'eekhákye'. Wet hàpet' tà Jweesus 'iwóoyetso' tha', kuuykoqaniyat laqaawo', 'ikyees. 14Wet Jweesus yahóoyep'ante Tuuntehen'wet. Wet hi'ween Tuuntehenqatelah, tà 'imàà'pe lamaawet, tà t'àj kyaayo'. 15Wet Jweesus takyúuma takey'; wet tatày t'àj tà kyaayo'. Wet 'atsiinhatso wet, néephà'. Wet 'itiihlà lhaamelh lhàq. 16Wet nikyâàtet'et' tà honaatsi' tha', 'nohààne Jweesus wuujwpe wikyi tà 'nookyalh tà nii'sa' 'íihikye'. Wet lhaam 'inuuhtejkyéphà lhààmet 'nookyalh tà nii'sa', wet 'ikyeesthen nilhóoqej lhaamelh tà t'inhaayahay'íhikye'. 17Tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet-p'ante Yooslhàmetwo tà lheey 'Iisáyas yààmeh, tà yok: Lhaamt'at tà takyúuma 'ilhaat'inhayahayh, wet 'ikyàj 'ilhaatajyhayahayh. 18Wet Jweesus hi'wéenp'ante wikyi tà wuujw tà hits'úulhaqej tha', yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Mààh, 'inatiyàj'úujweh. 19Wet nâàmt'et' 'nootshànekwo', wet yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, tej kyek latiiyâjit' kyek latiiyâji' tha', 'oyikt'a'aamkye'. 20Wet Jweesus yààme' tha yok: 'Imaawolis wet, lhookey'íhikye', wet 'ajweenkyey tà 'iikyàjwi puule', 'àp lhuupis'íhikye'. Tha hàp tà Hi'noolhàs, 'iihikyét'a 'imak kyek 'itiikyàjwi lheetek. 21Wet 'eelh lakyuujwanek, yààme' tha yok: 'Iwuuk, waahin'ayej'nóyej kyek 'otjhàànky'oye 'oojkyah. 22Wet Jweesus yààme' tha yok: Nek'nóoke'. Ky'ahlháaye wikyi tà 'yinhen', kyek tajhàànkyeky'oye 'iyhàj tà 'yinhen'. 23Wet lhaam tiyâàjot'et' 'noohih, wet lakyuujwanhay yikkye'. 24Wet màànhyejtso' tha 'íikye layaalhtaj tà 'ààytaji'. Wet p'ààjp'àjtasqa'inàt, nitsàà'pe 'noohih. Wet Jweesustso' tha 'imà'. 25Wet lakyuujwanhay yahóoyet'et' lawuuk tà hi'noomhatlhih; wet yààmét'et' tha yok: - 'Iwuuk, jwayheet'nohen'. Tsi hàp tà 'iyaahokehkyà'. 26Wet lhaam', yààme lhaamelh tha yok: Kyi hààte tà lanoowayhen'? 'Aahàpehen wikyi tà tok wuujw t'ekhaahyaj. Wet màànhyejtso' tha', néephà'. Wet yaqaasthayen layaalhtaj, lhà'ya p'ààjp'àjtas. Wet 'iwolatáamseka', 'inààt, wet neky'e 'imaakjwast'ákye lhaamelh. 27Wet lhaamelh wuujw tà 'inúuyejphà', wet yok 'Àp háats'it'et' hi'nootsih? Tsi hàp tà 'yájet' layaalh, wet 'inààt, tà taky'aahúyeh. 28Wet tà lhaamelh nikyàtt'et''úujweh, tà nikyâàtho honhat tà lheey Jweelásah, wet 'íikyet'et' nitàk wikyi tà 'nookyalh tà nii'sa' 'íihikye', tà tàlhkyàjwii 'ahààtwukeyh, tà yiklhaayislà lhaamelh. Wet wuujw tà lajwiitseyahay'íhikye'; wet tok 'íikye hi'no-k 'inúukeh, tà lhaamelh 'íihi'. 29Wet lhaamelh t'àànhen' tha yok: Tok 'iwóoye-k 'aalat'uuyit'noyehen', Jweesus, tà 'aahâpe Yooslhàs? Hà laneek'noyehen tà lap'aattsen'nowethà', tà qamaj niikyàtáye lawhààyh? 30Wet 'íikyet'et' kuutsilis tà wuujwpe', tà 'íihi tà màànhyej'letsih, tà t'ekweethà'. 31Wet 'nookyalh tà nii'sa', t'ààlhe Jweesus tha yok: Kyek lanuuhatphà'nohen wet, waahin'noyejen kyek 'otiyààjolhayis kuutsilis'lenih. 32Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: Màhen'. Wet lhaamélht'et' 'inúukephà', wet tiyààjolhayis kuutsilistsoh. Wet màànhyejt'et'tso' tha', nilhóoqej kuutsilistso tà tiyàjkye'inâàteh, tà tàlhpe kyeenaj. Wet nilhóoqej tà tatâyhi 'inààt. 33Wet wikyi tà hit'eekyenwethà wet, yikhen'. Wet tà lhaamelh nikyâàtho wikyi wet, lhaamelh 'ijweenho nilhoq 'imak tà lhaamelh hi'weenh, hap'áaqej 'imak tà 'noyeene wikyi tà 'nookyalh tà nii'sa' 'íihikye'. 34Wet nilhóoqej wikyi wet, yikhen tà yiklà Jweesus. Wet tà lhaamelh nikyuutej wet, 'iniityen tà ne'te-k yikky'ooye laqaahonhatlhayis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\