San Mateo 9

1Wet Jweesus tiyâàjot'et' 'noohih. Wet yik tà tiyàj'úujweh, wet nààmho honhat tà la'wet. 2Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'íikye hi'no tà taq'eejwíkye', tà 'ii'pe lamààwet, tà 'nohàànét'et' Jweesus. Wet tà Jweesus hi'ween lhaamelh t'ekhaahyaj wet, yààme hi'no tà taq'eejwíkye' tha yok - 'Aaqhajyenh, yàs. 'Aqeeyis 'notààyhet'ámho'. 3Wet 'íikyet'et' 'iyhàj 'nootshànhaywos tà 'itiilhámhikye latiikyunhayahay tà yok: - Hi'nootsi wet, lalààkwyhanhyaj'itíye Yoos. 4Wet Jweesus nitààjwélej latiikyunhayahay tà 'íihikye'; wet yààme lhaamelh tha yok: Ky'àj kyi hààte tà latiiyay'ameyhíkye 'atiikyunhayahay tà nii'sa'? 5Tsi hàp tà', 'àp háats'i 'imak tà nii'tháya', kyek 'oyààmeh? Hà tok 'athaa' kyek 'oyok: 'Aqeeyis 'notààyhet'ámho'; wok kyek 'oyok: Néephà', wet mààh? 6Tha hàp tà t'uhlà-k lahaanayej tà Hi'noo-lhàs, tà 'ihonhaatenah, laqhaajyhayaj'íhi-k 'itààyhthen 'nooqeyis tà nii'sa'. Wet hàp tà tameenej tà 'oyok (wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus tatshuupíye hi'no tà taq'eejwíkye'): - Néephà', kyúma 'amààwet. Wet mààh, 'ààple ha'wet. 7Wet néephàt'et'a'. Wet yik tà yàpilhla-'wéeteh. 8Wet wikyi hi'wéent'et' tha', 'inúuyejphà'. Wet lhaamelh 'iwuujwyen Yoos, tà lhaam hi'weenho wikyi' 'nooqhajyhayaj tà màành-yejtsoh. 9Wet Jweesus yikt'aat tà 'inúuke wikyi'. Wet yààmqanhi' tha', hi'ween hi'no tà lheey Maatéwoh, tà tàpààphà'pe 'noowej'wet tà 'iiwhàye hup tà hâàpe la'wet wikyi tà takyuumhlà kyiinajt'àj tà 'notiisqanejpe 'noowomhayh. Wet Jweesus yààme' tha yok: Nek'nóoke'. Wet néephà'; wet yikkye'. 10Wet tà Jweesus t'ek, tà 'íiyej la'wet, wet nààmhen wuujwpe wikyi tà kyiinajt'àjwos, wet qeeyislànhayh. Wet tapààkyéphà', tà tataa'pe 'nolhàq'wet, tà 'íiyej Jweesus wet lakyuujwanhayh. 11Wet jwààlisewolhayis hi'ween tààjtso tha', yààme Jweesuskyujwanhay' tha yok: - Ky'àj kyi hààte tà 'awuukay takyuujwíyej wikyi tà kyiinajt'àjwos wet qeeyislànhayh? 12Wet Jweesus 'ilààte tààjtso' tha', yààme lhaamelh tha yok: Wikyi tà lajt'inhaayahaya wet, tok 'iwaatlà qakyaawo'. Tajlháme wikyi tà t'inhaayahay'íhikye', tà hàp tà 'iwaatlhayislà qakyaawo'. 13Màhen', wet 'aakyujwanayej 'imak tà 'nolhààmtesna yààmeh: 'Imak tà 'ohuuminkye wet, 'noop'attsenhyaj, tok hâàpe 'nooqathatkyà', kyek 'owaatlà'. Tsi hàp tà tok 'oneke wikyi tà 'iskyee'alhóho kyek 'ot'ààneh, tajlháme wikyi tà laqeeyis'íhikye'. 14Wet màànhyejtso' tha', Jwàànkyujwanhayh, yahóoye lhaam'. Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Olhaamelh, 'olhàà'ya jwààlisewolhayis, 'olhaa'ikyuyuhthenpej; wet ky'àj kyi hààte 'akyuujwanhayh, tà tok lhaa'ikyuyuhthen'? 15Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: Ky'àj kyi hààteh, hà 'iwóoye-k wikyi tà 'íiyej 'noowhayehyaj, 'itiilhámej lajwiitahayahayh, tà qamaj hi'no tà tawhaayehlah, 'íiyej lhaamelh? Qhaa', tok màànhyejtsoh. Tha hàp tà nekhiila 'ijwáalas tà 'nosoohiyeja lhaamelh laqaala'yitsoh, wet neeky'ehla-k lhaamelh lhaa'ikyuyuhthen'. 16'Iihikyét'a hi'no-k 'iwolaky'aahjwáya weesaj tà lawuumek, kyek hip'óoyeji lhiip tà neeky'eyik. Tsi kyek màànhyejtso wet, lap'ot tà neeky'eyik, 'itoonhihla weesaj tà lawuumek; wet nemhilat' qoohyaj latoowej. 17Wet tok 'àp hàp kyek 'notsâàyho lahii tà lawuumek hat'es tà neeky'e'. Tsi kyek màànhyejtso wet, lahiis 'ipoojhen'. Wet hat'es wet, nitsày'; wet lahiis wet, wáasikye'. Tajlháme-k 'notsâàyho lahiis tà neeky'eyhis hat'es tà neeky'e'. Wet hààpqhila-k tok tawiit'ày hat'es, wet lahiis. 18Wet tà qamaj lhaam yààme 'imaayheytso wet, nààm hi'no tà lhámhyah, tà nààme Jweesus. Wet laqaamkyetey 'itíihi honhat, tà 'íikye tà tataakye Jweesus. Wet yààme' tha yok: - 'Olhààse wet, neeky'éhyane tà 'yilh. 'Is kyek lahóoyeh, wet latii'pe 'akey', wet 'àp 'ilààyhihlah. 19Wet néephà Jweesus. Wet yikkye', tà lhà'ya lakyuujwanhayh. 20Wet 'íikye 'atsiinha tà lhaa'ilàt, 'íihit'et' nekkyààmis tijwek 'ii'pe nitàk, tà 'woyiistaj 'ilàành. Wet lhaamtso wet, tâlhkye tà la-'weekyéhi Jweesus, wet takyuum'pe la- 'wuuypes. 21Tsi hàp tà latiikyunhayájt'et' yok: Kyek tajlhámet' la'wuuypes kyek 'ot-kyuum'pe wet, 'okyeeslah. 22Tha hàp tà Jweesus, nitiilhaqlà la'nààyij tà 'iyaahinhlà' tha', yààme' tha yok: 'Aaqhajyenh, yàseh. 'Ekhaahyaj tà 'aa'ijwayhet. Wet 'atsiinhatso' tha', tháhya' tha 'ikyees. 23Wet Jweesus tiyààjkyàjwi hi'no tà lhámhya lawuuke'. Wet tà hi'ween wikyi tà yaajwut-kyehen lajwoolis, wet tà 'àp yeenlhi huyaaj, 24wet yààme lhaamelh tha yok: 'Aathataykyeqanhih. Tsi hàp tà ha'nààjwaj wet, tok 'yilh. Tajlháme tà 'imà'. Wet lhaamelh 'ilààklhi lhaam'. 25Wet tà pajkye 'nokyenkye'aalhotaje wikyi wet, Jweesus tiyààjkyàjwihup. Wet yahóo- ye ha'nààjwaj tà 'atsiinha', wet takyúuma takey'. Wet màànhyejtso' tha néephà'. 26Wet nilhooqpe honhat tà 'noyààmejlhi 'imaayek tà Jweesus yeenlhih. 27Wet Jweesus tâlhe' tha yikt'aat. Wet 'íikye nitàk 'asnaamis, tà 'imààlhkye la'nààyij, tà lhaamelh t'àànhen' tha yok: Laawitlhàs, p'aattsen'nohen' 28Wet Jweesus tiyààjkyàjwi hup tha', nàà-mhen 'asnaamis tà yahóoyeh. Wet Jweesus ta'yààtshane lhaamelh tha yok: Hà lat'eekhayakye-k 'iwóoye-k 'o'aa'ikyesthen'? Wet lhaamelh yok: - 'Uuh, 'Iwuuk. 29Wet lhaam takyuum'pe lhaamelh tatee-lhoyh. Wet yok: 'Is kyek tájo la'wet 'imak tà lat'eekhayakye'. 30Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh neky'e hi'weenkyehenhhonhat. Wet Jweesus yom'ààytaji lhààmet tà 'ijweenho lhaamelh, tha yok: - Tok 'iwóoye-k lajweelayhomhma hi'not'a-k hâàpe 'imaaknah. 31Tha hàp tà lhaamelh yikhen', wet 'iluun-qatpe nilhoq honhaattsoh Jweesus latooyaj. 32Wet tà lhaamelh yikhen wet, 'nohààne Jweesus hi'no tà ky'isuuk, tà 'nookya tà 'nii'sa' 'íihi'. 33Wet tà pajkye 'nonuuhatphà 'nookyatso wet, neky'e 'iwóoye tà taahuy hi'not'amhaj niitahúya'. Wet wikyi', wuujw tà 'inúuyej-phà'. Wet taahuyhen' tha yok: - Ky'áhyap'ante-k 'no'ween 'imak kyek màànhyejtsoh, kyek 'íihi 'Iisla'elh. 34Tha hàp tà jwààlisewolhayis yok Hààpet'at 'nookyalh tà nii'sa' laqaaniyat tà lhámhyah, tà lhaam 'inuuhtejkyéphà 'nookyalh tà qanii'sa'. 35Wet Jweesus 'ilúunkyep'ante nilhóoqej ho-nhaates, wet 'iwopejlakyuujwanhyája' tha 'iikyàjwi lhaamelh t'aalhyaj'wetes. Wet yàà-mejlhi silààt tà 'is, tà yààme Yoosniyatyaj. Wet 'isóoyej wikyi nilhoq t'inhaayahayh, wet lataajyhayahayh. 36Wet tà hi'ween wikyi tà wuujw wet, lap'aattsenhyaj'itíyej lhaamelh. Tsi hàp tà lhaamelh, maatkyetat tà p'aliitses, màànhyejt'a'iwóoye tsoo'natas tà lajlawóoyah, tà 'itsaatpehentsoh. 37Wet yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Maatkyet'at tà wuujw yaakyuyaj; tha hàp tà wikyi tà 'ilaanhi wet, tok wuujw. 38Tà màànhyejtso wet, 'aalhayéje hi'no tà lawuuk yaakyuyaj, kyek 'ithaat'alhóho 'iyhàj kyumhaas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\