Filipenses 1

1Pâàwloh wet Tiimotéwoh, Jweesus Kilíisto laqaawos, 'ithaate 'nolhààmetnah nilhóoqej Yoost'amajkyetes tà 'íihi Kilíisto Jweesus, tà lhaamelh 'íihi Jwiilípos, lhà'ya Yoosqawikyiwos wet 'imaayheywos. 2'Is kyek 'noo'isyaj wet 'nootámsek 'ii'amejen', tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 3'Olhaam 'o'weenhopej tà 'is 'ooqaYos, tsi hàp tà 'olààte tà 'o'aqààjlhih, tà 'ookyowej'inupej'ahilàmhen', 4wet nilhóoqej 'ot'aalhyahay tà 'owóoye wet, 'otíihipej 'ooqàjyaj tà 'o'aa'yalhyenhen', nilhóoqej 'aameyh, 5tsi hàp tà 'aalathatayhlà silààt tà 'is, tâlhe 'ijwaalahte neeky'éleh, yàt hàp 'athaanah. 6Wet 'ohaanejt'at tà Yoos, tà pajkyehte waatanej lakyuumet tà 'is tà yeenlhi'ameyhí kye', hààpqhila-k 'iwaaq'lhatkyà', yàtla-k nikyâàte Jweesus Kilíisto laqaa'ijwála'. 7Wet t'uhaawétej tà màànhyejtso 'ootikyunhayaj tà 'otii 'ameyej, tsi hàp tà lheeyayhit'at 'ot'ootle'. Tà 'o'íihi 'ot'a qaayh, wet tà 'àp 'olhaa'ithatpe silààt tà 'isnah, tà 'oqhaajyenh, wet hàp tà nilhóoqej aamey tà 'aahap'aqay'nóyej, tà 'iyeehit'at Yoos'isyaj. 8Tsi Yoos yahaanejt'at tà wuujw tà 'o'aayahumnhen', nilhóoqej 'aameyh, tà 'otii'ameye 'noohumnhayaj tà máatkye', tà tàlhoot'at Jweesus Kilíisto t'ootle'. 9Wet 'ot'áalheje Yoos kyek lhà'yalhiip 'noohumnhayaj kyek 'ii'ameyhi', hap'áaqej 'noohanhyaj, wet nilhoq 'nootàjw nhayaj, 10hààpqhila-k lahaanayej 'imak tà t'uhaawétej kyek lataakyu mayeh, yàmthila-k 'aahàpehenhna wikyi tà 'isómkye', tà tok 'iihikyela 'imakt'a-k hâàpe-k nii'ísa-k 'notíiyej, kyek tajiila 'ijwáala-k nààm Kilíistoh. 11Wet màànhiyejatso' tha', wuujw tà tapoohla'ameyej 'imak tà 'is'aalhóho', tà tâlhe Jweesus Kilíistoh, wet hàp tà tameenhiyeja-k 'nowuujwyen Yoos, wet 'nowohlalaqààjyajáyeh. 12'Ohuumin kyek lahaanayej, 'ipuuhjwas, tà 'imaayhey tà 'noyeen'nóyeh, tok hàp kyek yaqaasthayen Yoosqasilàt tà 'is, tajlháme tà tameenej tà yikt'aat tà wuujwphà'. 13Tsi hàp tà nilhóoqej 'nooqasthaynhay tà 'íiyej niyaat'wet, wet lhà'ya nilhóoqej wikyi', neky'e hi'ween tà hàp Kilíisto tà tameenej tà 'ot'aqaay'íhi'. 14Wet tà 'nop'oo'nóhi wet, hàp tà tameenej tà wuujwpe lhaapuhjwas tà lhà'yalhiip tà laqhaajyhayahay'íhikye', wet lhaamelh tajmátyaye tà yààmejlhi 'nolhààmet, tà tok 'àp lanoowahyahay'íhikye'. 15Máatkye', 'íikye 'iyhàj tà yààmejlhi Kilíisto' tha', 'itíihi t'iskyeenhyaj wet laqaa'tshayaj. Tha 'iyhàj wet, latiikyunhayahay tà 'isiis tà tameenej tà yààmwethà'. 16'Iyhàj wet, tok máatkye-k yààmejlhi Kilíistoh, tajlháme tà lhaamelh 'itíihi laqaa'tshayaj, tsi latiikyunhayajtso' tha', 'yiisejlhip 'oolhaq'li', tà 'o'íihi 'ot'aqaayh. 17Tha 'iyhààjtso wet, 'itíihi lahuumnhayaj, tsi lhaamelh yahaanej tà Yoos 'itii'nóhi-k 'otààq'ley'pe silààt tà 'isnah. 18Kyihla 'owóoyeh, tà màànhyejtsoh? Tej kyek 'notíihi 'noolàkwyhanhyaj, wok 'àp hàp 'imak tà máatkye', tha hàp Kilíisto tà 'noyààmejlhih, wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'o'aqààjlhih, wet 'àp 'o'aqààjilhinah. 19Tsi ohaanejt'at tà hàp tààjtso tà 'ijwaayhthila'no', tà 'o'isej 'aalhyahayh, lhà'ya 'nooky'otyaj tà Jweesus Kilíisto layaalh hi'ween'nóho'. 20Tsi 'imak tà 'otíikye', wet 'àp 'oniihihlà', wet hàp kyek tok 'iihikyela 'imakt'a-k hâàpe-k tameenhiyeja-k 'oo'nàjwlhi'íhi', mat tajlháme-k 'ooqhajyhayaj'íhi', mànhyejt'alhaampej, hààpqhila-k 'ot'isan', 'àp hààte 'athaanah, tameenej kyek 'nowuujwyen Kilíistoh, kyek 'oo'watshankyeyaj'íhi', wok 'àp 'o'yilh. 21Tsi hàp tà 'olhaam', 'oo'watshankyeyaj hâàpe Kilíistoh. Wet kyek 'o'yilh wet, lhà'yahlalhiip kyek 'is. 22Tha kyek 'oo'watshankyeyaj, tà qamaj 'o'íihi 'ot'isaannah, hi'ween'nóho 'ookyumetlhayh, wet tok 'ohanej'owóoye-k 'ot'âàhi'. 23Tsi hàp tà 'íihi nitàk 'imaayhey tà 'itoonlhi'no'. Tsi 'ohuumin kyek 'oyik, wet 'o'íiyej Kilíistoh. Tsi hàp lham tà maathi kyela-k 'is. 24Tha hàp tà qamaj 'iwaatlà-k 'o'íihi 'ot'isan', tsi hààpet'at 'aameyh. 25Wet tà 'othaatho tà máatkye tà màànhyejtso wet, 'ohaanejt'at tà 'o'iihlaqanah, qamaj 'o'iihla'ameyej, nilhóoqej 'aameyh, hààpqhila-k 'aalakyujwanay'nóyej, wet 'àp lhà'yahlalhiip 'aqààjyaj tà tâlhe 'ekhaahyaj. 26Wet màànhiyejatso' tha', lha'yahlalhiip kyek 'aalakyàjay lhi'nóyej, wet 'aqààjyahay'ihiyejila Kilíistoh, kyek 'oyààpilh'amehen', kyek 'o'ii'ameyej. 27'Athaana wet, tajlháme tà t'uhlà-k lat'aamaj'amejen', màànhyejt'a tà t'uhaawétej Kiliistoqasilàt, hààpqhila-k 'olhaam', kyek 'ohoohla'ameyeh, wolak hàp kyek naamne'ameyej, 'olààthikyela-k 'noyààmej'ameye tà 'aat'unayhíkye', tà 'iwehyáalha 'noohusek tà 'ii'ameyhíkye', wet tà 'àp 'aalathatayejwek tà latààq'leyay'pe 'not'ekhaahyaj tà hâàpe silààt tà 'isnah, 28wet 'àp ky'áhya-k 'aalawahnayej kyek lhaamelh tà tataay 'ahilàmhen' 'aa'istunhen'. Tsi hààpet'at tààjtso 'imak tà 'ipààyne lhaamelh tà lhaamelh tiyâàje 'nootàhyaj, wet tà 'àp 'aamey latiiyàjaye 'noojwahyaj. Wet tààjtso wet, tâlhe Yoos. 29Tsi hàp tà Kilíisto tà tameenej tà 'no'ween'ameyho-k lat'ekhaayayelhaam'; wet tok tajlháme tààjtsoh, mat 'àp hààte kyek 'aap'alitsespe'. 30'Aamey 'ààq'lehyaj wet, màànhyejt'a'iwóye tàjte la'weenay tà 'ii'nóyej; wet tà 'àp lalààtakye', 'athaanah, tà qamaj 'ii'noyejt'at.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\