Filipenses 2

1Wet tà màànhyejtsoh, kyek 'íikye 'nooqayàhhayaj tà tâlhe Kilíistoh, kyek 'íikye 'noohumnhayaj tà yuup'at, kyek 'íikye 'Nooyalh tà tameenej tà 'aalap'ajtitaywek, kyek 'íikye 'noohumnhayaj tà máatkye', kyek 'íikye 'noop'attsenhyaj, 2wet màlheetaywek 'ooqàjyaj tà 'ii'nóyej, kyek 'atiikyunhayahay 'waawulhkyà', wet kyek 'àp latii'ameyej 'noohumnhayaj tà 'aalap'ajtitayejwek, wet kyek 'àp 'iwehyáa lha 'imak tà lalààtayeh. 3Hiyej lheenaylhi 'imaayek kyek latíihi 'aqaa'tshayaj; yej lat'uuyake kyek 'iwet 'aalawujwyenayh, tajlháme-k 'aalat'ayhetayhkyà', wet t'uhlà-k lawoyaylaháaya 'aa'yhàj, màànhyejt'a'iwó ye-k hàp tà lhaaménhyah. 4'Aa'elh 'iwehyáalhapej wet, tok 'is kyek tajlháme-k yenlatiikyunhayája 'imak tà lhaam 'isej, mat 'àp hààte 'imak tà 'iyhàj laneeky'ethayaj. 5'Is kyek 'akyoowhay tà 'ii'ameyhíkye' màànhyejt'a'iwóye Kilíisto Jweesus lakyoowej, 6tà lhaamp'anteh, tà màànhyej Yoos t'isaanhyaj, tok lhaahit'unh téji tà hààte'iwóye Yoos, 7tajlhámep'ante tà lhaa'itiyejqanhiky'oye tààjtsoh, wet nààm' tha', lhaa'iteky'ey nejt'a 'nooqawo', tà màànhyejt'a'iwóye 'elht'a-k hâàpe' hi'noolh. 8Wet tà hâàpe hi'no wet, lhaa'yayhetkyà', wet 'iwooyet'at tà 'iwóoye Yoos, paj tha nikyâàte tà 'yilh, tà 'nop'áajtej kuluus. 9Wet hàp tà tameenej tà Yoos 'ineeyhetphà', tà 'itii'pe nilhóoqej, wet hi'weenho 'nolheey tà yààm'pe nilhóoqej 'nolheeyis, 10hààpqhila-k tameenej kyek nilhóo qej lhaamelh tà 'íihi puule', wet lhaamelh tà 'ihonháateh, wet lhaamelh tà 'iikyàjwi honhat, 'itiihihla Jweesuslhey' tà laqaamkyetey hip'oonhlaqatsih, 11wet 'àp nilhóoqej 'nooq'ajlhiky'ulh 'ijweenhla tà Jweesus Kilíisto tà hâàpe 'Noowuk. Wet màànhiyejatso' tha', 'nowuujwyen Yoos tà 'Noojkyah. 12Tà màànhyejtsoh, 'ihuumnhayh, tà 'aahàpehen wikyi tà yahaanej tà 'iwooyepej 'olhààmet, wet tok 'is kyek tajlháme-k 'o'ii'ameyej, tajlháme tà t'uhlà-k lat'iisayejlhip 'athaanah, tà nem'o'ii'ameyej, kyek lheenlhi'ameyej 'ajwaahyaj, tà latiiyayhi 'anoowahyahayh wet 'akyettehyahayh. 13Tsi hàp tà Yoos tà takyuumlhi'ameyhi', wet hàp tà tameen'ameyej tà lahuuminay 'imak tà lhaam yahuumínkye', wet 'àp lheenaylhih. 14'Eenaylhi nilhoq tha tok latiiyayhi 'ajwootqanhyahayh wet 'ààqlehyahayh, 15hààpqhila-k tok 'iwóoye-k 'notii'amejen 'nolhààmett'a-k hâàpe-k nii'ísa', wet tok 'ateesay'ihihlah, tà 'aahàpehen Yoosles tà lajlaky'oohléya', tà lheeyayhi lakyoowej wikyi tà nii'sahen', wet ky'isuukis, tà hàp tà lheeyayhi' tha', 'aalaq'ehen', tà 'aamànhyayej'iwóye puulekyàkis tà yahuutunho honhaatnah, 16tà 'akeelat'unhtayej 'nolhààmet tà 'noo'watshankyeyaj. Wet hàp tà tameenhiyeja-k 'olhaam', kyek tajiila Kiliistoqa'ijwála', 'olhaa'ikyàjiyejlhina tà tok 'iwet tà 'oowumek'iti'pe honhat, wet 'àp tok 'iwet 'otkyuumlhih. 17Wet tej kyek 'oo'woyis nitsàà'pe 'ooqathatkyà', tà 'oyaakyâje Yoos 'ekhaahyahayh, tha hàp tà 'olhaa'yaqànitlhih, wet 'olhaa'yaqànitlhi'ameyej, nilhóoqej aameyh. 18Wet hààte 'aameyh, 'iwóoye-k 'aalat'aqànitwethà', wet 'is kyek 'aalat'aqànitaylhi'nóyej. 19'Ottayet'at 'Oowuk Jweesus kyek niipajiyeja-k 'okyeenhla 'ameye Tiimotéwoh, hààpqhila-k 'àp hààte 'olhaam', 'ookyutthayaj'íhi', kyek 'ohaan'ame yej. 20Tsi hàp tà tok 'íikye 'eelh hi'no-k 'ii'nóyej kyek màànhyejtso lakyoowej, wet kyek 'àp máatkye-k t'uuhla'amehen'. 21Tsi nilhóoqej tà t'úuke laqaa'imayheyh, tok t'úuke 'imak tà 'íiyej Kilíisto Jweesus. 22Tha hàp tà pajkye latààjwelayejt'at 'imak tà 'is tà lhaam hi'nààlitlhámej, tà hap'aaq'nóyej tà takyúuma silààt tà 'is, màànhyej'iwóye 'nolhààs tà taky'óote lajkyah. 23Wet hi'nootso wet, 'ohuumin kyek 'okyeen'ameyeh, tha kyek qaalelhàji yela 'imaayek tà 'noyeenhla'nóyeh. 24Tha 'àp hààte 'olhaam', 'ottayet'at 'Noowuk kyek tok paajiyeja-k 'ohoohla'ameyeh. 25Tha hàp tà 'o'ween tà tok 'iwóoye-k naamkyen'ameye 'Eepa jwolítoh, 'oopuhjwah wet 'ooky'otjwah, tà 'ooqala'yíyej 'olhààq'lehyaj, tà hàp tà lakyeenay'naj'nóyeh, tà lane'te-k 'iteetshan 'imak tà 'owaatlà'. 26Tsi hàp tà lhaam', wuujw tà yahuumin kyek 'aahi'wenayh, nilhóoqej 'aameyh. Wet wuujw lalhaaq'li tà 'íihi', tsi lalààtakye'náji tà lhaa'ilàt. 27Wet máatkye tà lhaa'ilàtnáji', yokméyhya-k 'yilh. Tha hàp tà Yoos 'itíiye lap'aattsenhyaj, wet tok tajlháme lhaam', mat 'àp hààte 'olhaam', Yoos 'itii'nóye lap'aattsenhyaj, hààpqhila-k tok nikyâàte-k lhà'yalhiip 'oojwitahayaj. 28Wet hàp tà tameenej tà nemhit' qoohyaj tà 'owaatlà-k 'okyeen'ameyeh, hààpqhila-k 'aa'aqàswethà-k 'àp la'weenayh, wet 'àp hààte 'olhaam', 'àp 'otjwaahiyeja 'oojwitahayaj. 29Tà màànhyejtso wet, tiyaayhi Lhaawuk kyek lat'aamajayhlahlà', wet 'iwóoye-k 'aamey 'aa'aqàjejlhih. Woyaylaháala wikyi tà màànhyej'iwóye lhaam'. 30Tsi Kilíisto lakyuumet tà tameenej tà yokméyhya-k 'yilh, tsi lhaa'itíkye tà tataakye lawiit'àhyaj, tà 'itíikye-k hi'ween'nóho 'nooky'otyaj tà 'aamey qaqáalhahi-k la'weenay'nóho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\