Filipenses 3

1Hàp tààjtso 'imaayek tà 'oyààmeh, ipuuhjwas, wet 'àp 'oyok: 'aa'qànita yejlhi 'Noowuk. 'Olhaam wet, tok kyuutshánej kyek 'oyaakyâjo-k 'àp 'oyààme 'imaayhey tà pajkye 'ojweelh'ameyho'. Wet 'aamey wet, 'aa'isayej. 2'Omay'aahi'nohlà lhaamelh 'asiinhàs, 'omay'aahi'nohlà kyumhaas tà nii'sahen', 'omay'aahi'nohlà wikyi tà yahaanej tà yiisit 'not'isan'. 3Tsi wikyi tà máatkye tà 'nolhiijtsek'íyej, wet hààpet'at 'inaamelh, tà 'iyaatíhi 'nooyalh tà 'iyaatkyumhoplhi Yoos, wet 'àp 'iyaalhanikyàjejlhi Kilíisto Jweesus, wet 'àp tok 'iyaa t'ekháye 'not'isan'. 4Tej tà hààte 'olhaam', 'iwoohíye-k 'ot'ekháaye 'ot'isan'. Kyek 'íikye hi'no-k yeene-k 'iwóoye-k t'ekháaye t'isan' tha', 'olhaam', lhà'yalhiip. 5Tsi hàp tà', tàjte 'o'íihi 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe lajtumjwáya' tha', 'noyiisit 'olhookyàs. 'Otâlhe 'Iisla'elh, 'ohâàpe 'elh wikyi tà Weenjwaminlhayis, 'o'eewléwoh, 'otâlhe wikyi tà 'eewléwoh, 'owooyemháji 'nooqa lelhtshayaj, tsi 'ohâàpe jwaaliséwoh. 6Wet tà wuujw tà 'owolaháaya 'ot'ekhaahyaj wet, 'olhaayene hi'no tà 'itaasnhen wikyi tà t'ekháaye Kilíistoh. Kyek 'iyààme 'noo'isyaj tà tâlhe 'nooqalelhtshayaj wet, 'olhaam 'o'is'aalhóho'. 7Tha nilhóoqej 'imaayheymhaj 'o'isej wet, tok 'àp 'owolaháala', tà 'ohuumin Kilíistoh. 8Máatkye', nilhóoqej 'imaayheytsoh, tok 'àp 'owolaháala'. Tsi tà 'otààjwélej Kilíisto Jweesus, tà hâàpe 'Oowuk, wet hàp tà wuujw tà yààm'pe 'imaayheytsoh. Wet tà 'ohuumin lhaam wet, 'owom nilhóoqej 'imaayheytsoh, wet 'oyen'iwet'imaayhéya', tsi 'ohuumin kyek 'oqáalhi-k 'ii'nóyej Kilíistoh, 9wet 'ot'uhlà-k 'no'ween'no tà 'ohap'áaqej, tà tok 'otiilhámej 'olhaamt'at 'oo'isyaj, tà tâlhe 'nooqalelhtshayaj, tajlháme 'noo'isyaj tà tâlhe 'not'ekhaahyaj tà 'otíiye Kilíistoh, tà hààpet'at 'noo'isyaj tà Yoos 'itíiye wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye'. 10'Ohuumin kyek 'otààjwélej lhaam', lhà'ya 'nooqhajyhayajp'ante tameenej tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 'Is kyek 'oop'attse-yaj màànhyej'iwóye lap'aattseyaj, hààpqhila-k 'omàànhyej'iwóye lhaam', kyek 'ootàhyaj màànhyej'iwóye latààhyaj, 11hààpqhila-k 'osaaqanej p'íiya-k 'onúuphà', kyek 'otâlho 'noop'itseyheyh. 12Qamaj tok 'oqáalhi', wet 'àp qamaj tok 'o'is'aalhóho'. Tajlháme tà 'olhaayaqhajyenh, tà 'owaatlà-k 'osaaqanej 'imaayek tà hàp tà tameenej tà Kilíisto Jweesus 'isaaqante'nóyej. 13'Ipuuhjwas, tok 'onóqte-k 'oyok: pajkye 'oqáalhi'. Tha 'íikye 'iwehyáalha 'imak tà 'owóoyeh: 'op'eethatlà 'imaayhey tà 'imàlhe 'oo'nà'yíji', wet 'oyikt'aat tà 'olhaa'inityene 'imak tà 'íikye tà 'ottaakye'. 14'Owolààjwyhayajáye 'ooqapes, yàtla-k 'okyâàte-k 'otkyuumh là 'ooqaha', tà 'iiphà', tà Yoos t'àànej'inámeh, tà 'itíihi Kilíisto Jweesus. 15Wet tameenej tà 'oyok: Nilhóoqej 'inaamelh tà 'inaa'iskye'alhóho', 'is kyek màànhyejtso lhaatikyunhayaj. Tha kyek 'íikye 'eelh 'atiikyunhayaj kyek 'weenhalhámej, wet Yoos 'àp hààte hi'nààlhthila'ameyej tààjtsoh. 16Tha tok 'iwóoye-k 'iyaalékye lhaa'nàyij tà yahààn'ináme tààjnah, 'is kyek 'iyeekkyet'at 'imak tà pajkye 'iyaaqatej. 17'Ipuuhjwas, 'is kyek 'aalateky'eyenay'nóyej, wet tetshaanay lhaamelh tà yikkye 'ookyujwanhyaj, tsi 'olhaamelh 'opààyen'ameye 'imak tà t'uhaawétej kyek lawóoyeh. 18Tsi hàp tà wuujw wikyi tà 'iluun'pe honhat, tà 'olhaam 'oyààméje 'imak tà 'ojweelhpej'ameyho', wet 'athaana wet 'o'íihi 'olhaajwyhayaj tà 'àp 'oyaakyâjo tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: lhaamelh yenlataahjwáya Kiliistoqakulus. 19Lapeeshiyela' tháayej, lhaamelh 'íihi latààhyaj. Laqaayost'at lats'ee', wet lhaa'ikyàjejwethà la'nààjwlhis; tajlhamet'at 'imak tà la'wet honhaatnah, tà lhaamelh yenpejlatiikyunhayája'. 20Tha maat 'inaamelh wet, lhaa'wet 'ipuuléyeh. Wet hàp tà tàlhiiyela Lhaajwayhthih, Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, tà 'iyaanihihlà'. 21Lhaamhla-k 'ineeky'eynhi lhaat'isanis tà lap'aattseyaj'íhi', yàtla-k màànhyejen'iwóye t'isan', tà lasiilatyaj'íhi'. Hààpqhila-k yeenejlhi laqhaajyhayaj, tà hààpet'at tà tameenej tà 'àp hààte yahanej'iwooynéje-k 'itiilakyàjwi nilhóoqej 'imaayheyh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\