Filipenses 4

1Wet tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas tà 'o'aalahumnhayh, tà wuujw tà 'otiikyunpejhaky'oye', tà 'aahàpehen wikyi tà 'ooqàjyaj wet 'ooqaha', wet 'is kyek 'aalat'unhtayéji Lhaawuk, 'ihuumnhayh. 2'Ot'áalhe 'Eewólyah wet Síntikeh: 'is kyek lhaamelh latiikyu nhayaj 'waawulhkyà', tà lhaamelh t'ekháaye 'Noowuk. 3Wet 'àp hààte 'aam', qala'yi tà 'aamátkye': 'ot'aalhej'áme-k lataaky' ote 'atsiinhaytsoh, tsi lhaamelh lhayenhte'ooky'otjwása', tà 'iwolhààq 'lehyaja'pe silààt tà 'is, lhà'ya Leeménteh, lhà'ya 'iyhàj 'ooky'otjwas tà lheeyis 'íihi 'noojwukwyenek tà 'noo'watshankyeyajhih. 4'Aa'qànitayejlhit'at 'Noowuk! 'Àp 'oyaakyâjo tà 'oyok: 'Aa'qàni taywethà'! 5'Is kyek nilhóoqej wikyi-k nitààjwélej tà 'aa'atelàythatses. 'Noowuk tok 'atoojweh. 6Yej lhenay'alhaaq'líya 'imakt'a-k hâàpe'. Tajlháme tà t'uhlà-k latààjwnhatayej Yoos nilhoq 'imak tà lawaatayhlà'; 'iwóoye-k lat'aalhenpej wet lawoyaypej'aalhyahaya', wet 'is kyek latiiyayhi 'aqààjyaj, 'oyayh: 'ist'aat. 7Wet 'nootámsek tà tâlhe Yoos, tà hàp 'imak tà yààm'pe nilhoq 'noohanhyaj, t'aamajiyeja 'ootlelis wet 'atiikyunhayahayh, tà 'íihi Kilíisto Jweesus. 8'Ipuuhjwas, nilhooqtshi 'imak tà máatkye', nilhooqtshi 'imak tà lajlaky'oohléya', nilhooqtshi 'imak tà 'is'aalhóho', nilhooqtshi 'imak tà hats'íilaq, nilhooqtshi 'imak tà t'uhaawétej kyek 'nohuuminh, nilhooqtshi 'imak tà la'iisyaj'íhi', kyek 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k lahaa'íhi', lhà'ya 'imak tà t'uhaawétej kyek 'nowuujwyenh, wet 'is kyek latiikyunayejwethà 'imaayheytsoh. 9'Imakte 'aalakyujwanayej wet lataakyumayhlà', 'imakte lalààtaye tà tum'nóoyeh, wet 'àp la'weenay tà 'ohâàpe', hàp tààjtso 'imak tà 'eenaylhih. Wet lhaam Yoos tà 'noo támsek, 'iihla'ameyej. 10'Otíihi 'Noowuk tà wuujw tà 'o'aqààjlhi'ameyej tà neky'e 'àp lhaakyàjayho 'atiikyunhayaj tà lataa ky'otay 'nóyeh. Hààte màànhyejmhajtso 'atiikyu nhayaj, tha hàp tà tok laqáalhayhi', tsi tok ha'weet'ihimháji'. 11Tà 'owooynejetso 'olhààmet wet, tok hàp kyek 'oyok: 'Iikye 'imaayek tà 'owaatlà'. Tsi hàp tà 'ohooyanejt'at tà 'olhaa'yaqànitejlhi nilhóoqej 'imaayekt'a-k hâàpe-k 'ohâàpe'. 12'Ohaanej'íhi tà 'imaaknam'wenh, wet 'ohaanej'íhi tà 'o'ween 'imak tà naaya'. Nilhóoqej 'imaayheytso tà 'ohooyanej. 'Ohaanej tà 'olày', wet tà 'àp 'okyuuyu'. 'Ohaanej tà 'ii'nóyej 'imak tà naaya', wet 'ohaanej tà 'op'aliitsaj. 13Kilíisto tà tameenej tà 'oteelàytej nilhóoqej 'imaayheyh, tsi yaqhaajyenpej'no'. 14Tha hàp tà 'is 'imak tà lheenaylhih, tà 'aalata'nisitay'nóyej, tà 'oop'attseyaj'íhi'. 15'Aameyh, jwiiliposlheleyh, lahaanayej'íhi tàjte neeky'enh yáyeh, tà 'nowaatanej tà 'noyààmejlhi silààt tà 'is. Tàjtékye', tàjte 'oyik-ky'ooye Maaselónyah, wet tok 'íikye Yoosqawikyi-k 'ithaatpej'nóye laky'ootyaj, kyek tameenej kyek 'otshàànhipej tà 'otkyuumhlà', wet tà 'àp 'inúuphà', tajlhámet' 'aameyh. 16Tsi hààte tàjte 'o'íihi Teesalónikah, wet lathaataypej'nóye 'imak tà 'ooneky'ethayaj. 17Tok hâàpe-k 'ot'úuke 'ot'awaayhet, tajlháme tà 'ot'úuke-k lataakyumayhlà 'aqaaha kyek wuujw, kyek tâlhe tà lataaky'otay'nóyeh. 18Tha 'olhaam', 'otkyuumhlà nilhóoqej, wet 'ii'nóyej tà naaya'. Tok 'imaak 'owaatlà', tà pajkye 'otkyuumhlà 'imak tà lakyeenaykyà-jwi 'Eepajwolítoh; hààpet'at 'imak tà lanij 'aqâmjkye', 'nooqathatkyà tà 'is'aalhóho', tà Yoos yahuumínkye'. 19Tha 'ooqaYos, tà wuujw tà hi'ween 'imaayek tà lasiilatyaj'íhi', hààpqhila-k 'itíihi Kilíisto Jweesus kyek hi'weenhla'ameyho nilhóoqej 'imaayhey tà tatàày'ameyej. 20Lhaam Yoos, tà Lhaajkyah, 'is kyek tok lapees'íhi-k 'nowuujwyenh, yàmthila-k tiyààje' tsih. 'Aamen. 21Kyàjaaye 'ooqasilàt nilhóoqej Yoost'amajkyetes tà 'íihi Kilíisto Jweesus. Lhaapuhjwas tà 'ii'nóyej, 'ithaat'ameye laqaasilàtes. 22Nilhóoqej Yoost'amajkyetes 'ithaat'ameye laqaasilàt. Lhaamelh tà 'íiyej Seesalh'wet, hàp tà 'ithatya'ameye lhààmet. 23Lhaawuk Jweesus Kilíisto la'iisyaj, 'is kyek 'íiyej nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\