Filemon 1

1Pâàwloh, tà 'nop'oohi'pe Jweesus Kilíistoh, wet 'noopuhjwa tà lheey Tiimotéwoh, 'olhaamelh 'othaate 'olhààmetnah Jwiilemonh, tà 'oohumnek, wet 'àp 'olhaamelh 'ooky'otjwah. 2Wet 'àp hààte 'othaate 'olhààmet 'atsiinha tà lheey 'Aapyah, tà hâàpe lhaapuhjwa tà lhaahumnek, lhà'ya 'Aalhkípoh, tà hap'aaq'inámej tà 'iyawo'ilhààq'lehyája', lhà'ya Yoosqawikyi tà lhaayahutpejwek tà 'íiyej ha'wet. 3'Is kyek 'noo'isyaj wet 'nootámsek 'ii'amejen', tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 4'O'weenho tà 'is 'ooqaYos, wet tà 'owopej'ot'aalhyája wet, 'ookyowej'inupej'ahilà', 5tsi 'olààtkye 'ahuumnhayaj wet 'ekhaahyaj tà latíiye 'Noowuk Jweesus, lhà'ya nilhóoqej Yoost'amajkyetes, 6wet 'ohuumin kyek 'ekhaahyaj 'iwolakyuuméta', tà lhéeyej lhaamelh, yàt pajla' tha wuujw tà latààjwelayej nilhoq 'imak tà 'is tà 'ii'ameyhíkye', tà tâlhe Kilíisto Jweesus. 7Tsi hàp tà 'ahuumnhayaj hi'ween'nohomhen tà wuujw 'ooqàjyaj wet 'ooqhajyhayaj. Tsi hàp tà 'aam', 'ipuuhjwah, tà lataamenej Yoost'amajkyetes tà t'ootlelis laqhaajyhayahay'íhikye'. 8Wet tà màànhyejtsoh, tej tà wuujw tà 'oo'wet'íyeji Kilíistoh, kyek 'osuukun'ámej 'imakt'a-k hâàpe-k 'iwóoye-k lheenlhih, 9tha hàp tà tajlháme tà 'otíihi 'noohumnhayaj 'imak tà 'ot'aalhej'ámeh, tà 'omàànhyejnah, tà 'ohâàpe Pâàwloh, hi'no tà thalàk, tà 'àp 'nop'oohi'pe Jweesus Kilíistoh. 10'O'yaalhyen'áme 'olhààs tà 'o'nààlit tà 'o'iihinah, tà 'nop'oo'nóhi', tà lheey 'Oonésimoh. 11Lhaam wet, hààpemháji hi'no tà 'aaqnisáyej, tha hàp tà 'athaana wet, 'aam', wet 'olhaam', 'inaa'isej. 12Wet hàp tà 'oyaakyàj'ámeh, wet 'is kyek lataakyumhlà', màànhyejt'a-k 'olhaam kyek lataakyum'ohlà'. 13Máatkye', 'olhaam 'ot'uhi'nehlà-k lhaam 'it'nóyej, tà qahâàpeya-k 'aam ha'weet'íhi-k lhee'nóyej, hààpqhi'ne-k takyuumlhi'nóho', tà 'nop'oo'nohi'pe silààt tà 'is, 14tha hàp tà', 'ohaanhiyéjt'a-k lahuumínkye', wet màànhyejtso' tha', tok 'ohuuminnáji-k 'oyeenlhi 'imakt'a-k hâàpe'; tsi 'imak tà 'is kyek lawóoyeh, wet tok 'is kyek tàlht'a'nóoye 'olhaam', tajlháme-k tàlht'a'áame 'aam'. 15Tsi hàp tà', 'is'aalhóho wet, hààpet'at tààja 'imak tà tameenéjp'ante tà lhaam yik'ayejhaky'ooye', hààpqhila-k taj'iihlat''ámej, 16wet nemhilat' màànhyej'iwóye-k qawoo', tajlháme-k yààm'pe qawoo', màànhyej'iwóye 'noopuhjwa tà 'noohumnek. Wet hààpet'at 'oopuhjwa tà wuujw tà 'ohuuminh; tha hàp tà 'aam wet, lhà'yalhiip tà 'ahuumnek, tsi tâlhe 'not'isan tà 'apuuhjwah, wet 'àp hààte tà 'íihi 'Noowuk. 17Wet tameenej tà 'oyok: Kyek 'aam lheen'nóye-k 'ohâàpe 'uunjwah, wet 'iwóoye-k lat'aamajlà', màànhyej'iwóye-k 'olhaamt'at kyek lat'aamaj'ohlà'. 18Tha kyek 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k yeenp'ante'ámeh, wok kyek laqaapi'à-k 'ii'ámej, wet 'iwóoye-k lathaat'o'pe'. 19'Olhaam', Pâàwloh, 'ookelhenekt'at 'nootshànhaynah, 'olhaamhla-k 'otiisqan'pe'. Naamt'uhit'là-k 'ojweelh'ámho 'aqaapi'à tà 'ii'nó-yej, tsi 'aqaapi'àtso wet, 'aamt'at. 20'Eeh, 'ipuuhjwah, waahin'nóyej kyek 'o'isiila'ámej lhímphaj, tà 'iyéehi 'Noowuk. Qhaajyen 'ot'ootle', tà 'iyéehi Kilíistoh. 21Tà 'ot'ekhaa'ámho tà lawoohiyela tà 'owóoyeh, wet 'othaat'áme 'olhààmetnah; wet 'ohaanejt'at tà lhààmethila'pe 'imak tà 'ot'aalhej'ámeh. 22Wet 'eelh 'imaayek wet, waaq'lhat'ohlà 'oo'wethila-k 'o'iihlakyàjwih, tsi hàp tà 'ottaayet'at 'aalhyahay kyek tameenej kyek 'àp la'weenayhla'no'. 23'Eepajwas, 'o'elh tà hap'aaq'nóyej, tà 'àp 'nop'oohi'pe Kilíisto Jweesus, hàp tà 'ithaat'áme lhààmet, 24lhà'ya Mâàlhkos, lhà'ya 'Aalistálhkoh, lhà'ya Léemas wet Lúukas, tà lhaamelh hâàpe 'ooky'otjwas. 25Lhaawuk Jweesus Kilíisto la'iisyaj, 'is kyek 'íiyej 'ayaalhayh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\