Apocalipsis 1

1Hàp tààjna Jweesus Kilíisto la'nààlitsek, tà Yoos hi'weenho', tsi yahuumin kyek 'ipààyne laqaawos 'imaayhey tà tok paajiyeja-k 'íikye'. Wet lhaam 'ikyeen laqaa'ánjwelh, tà ne'te-k 'itààjwnhátej laqaawo', Jwàành. 2Wet Jwààntso wet, yààmejlhi Yooslhàmet, lhà'ya 'imak tà Jweesus Kilíisto yààmejlhih, nilhóoqej 'imaayhey tà lhaam hi'weenhen'. 3La'iisyaj'íhi 'o'elh kyek taahúyhi 'nolhààmetnah, lhà'ya 'iyhàj kyek taky'aahúyeh, wet 'àp t'aamájej 'imaayhey tà 'notíihi 'noojwukwyeneknah, tà yààme 'imaayhey tà 'iihikyelah. Tsi hàp tà tóott'a lawhààyh. 4Jwàành, 'ithaate lhààmetnah Yoosqawikyi tà 'íihi 'Aasyah, tà 'íihikye honhaates tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 'Is kyek 'noo'isyaj wet 'nootámsek 'ii'amejen', tà tâlhe 'Elh tà 'íikye', tà 'àp tàlhe'tsi tà 'íikye', wet tà nààmhlah; wet 'àp tâlhe 'nooyalhlhayis tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'íikye tà tataakye lhaam laqaaniyatwej'wet; 5wet 'àp tâlhe Jweesus Kilíistoh, hi'no tà 'iwóoye-k 'not'ekháaho', tà yààmejlhi 'imak tà máatkye', tà 'àp t'ikyun tà 'inúuphà tà tâlho 'noop'itseyheyh, wet 'àp laqhaajyhayaj 'ii'pe niyaatey tà 'ii'pe honhat. Hi'no tà 'inaayahumnhentsoh, tà 'ileej'inamejen 'ilhaaqeyis, tà yahààne la'wooyis, 6wet 'àp yeen'inamehen niyaateyh wet 'noohusewos tà takyuumhoplhi Yoos tà Lajkyah, wet 'is kyek 'no'weenho 'noosilatyaj wet 'noowujwyaj tà lajlapéesa', yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 7Lhek yahínhyah, nekt'aat, tà nekkye puules, wet nilhooqhiyeja 'nottey kyek hi'weenh. Wet wikyi tà 'itshâànp'anteh, wet nilhóoqej wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà 'ii'pe honhat, lhaajwyhayahay'ihla'pe lhaam'. Màànhiyejatsoh, 'aamenh. 8'Olhaam wet, 'ohâàpe Alfa wet Omega, 'elh tà t'ikyunh, wet 'elh tà 'imààlhhen', yooke Yoos tà 'Noowuk, tà hâàpe tà 'íikye', tà 'àp tàlhe'tsi tà 'íikye', wet tà 'àp nààmhlah, tà Lajlatuumjwáya'. 9'Olhaam', Jwàành, 'aalapuhjwayayh, wet 'aa'elhay tà hap'aaq'ameyej tà 'íihi 'noop'attseyaj, wet 'àp 'nooniyatyaj, wet 'àp 'nootelàythayaj, tà 'íihi Jweesus Kilíistoh; 'olhaam wet, 'o'iihihte latoolahatsek tà lheey Páatmos, tà 'op'aliitsajpe Yooslhàmet, lhà'ya Jweesus Kilíisto lhààmet, tà yààme 'imak tà máatkye'. 10Wet 'o'íihi 'Nooyalh, hàp 'ijwáala tà 'Noowukqa'ijwála', wet 'olààtehte 'noopaq tà 'ààytaji', màànhyej'iwóye 'noojwolh tà 'noyaajwútkye', tà tum'oo'wekyéhi', 11tà yok: - 'Ohâàpe Alfa wet Omega, 'elh tà t'ikyunh, wet 'elh tà 'imààlhhen'. 'Eenlhi 'noojwukwyenek, tíhi 'imak kyek la'weenh; wet thateehenna Yoosqawikyi tà 'íihikye honhaates tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'íihi 'Aasyah, tà 'nowolheeyisa' tha 'noyok: 'Eejwesoh, 'Eesmílnah, Péelwamoh, Tiiyatílah, Sáalwis, Jwiilawéljwiyah, wet Laawoliséyah. 12Wet 'oyahin'oo'wekyéhi', tà 'ohuumin kyek 'o'ween 'noopaq tà taahu'nóyej; wet tà 'otiilhaqlà 'oo'nàyij wet, 'o'ween 'nookyàk'wetes tà kyiinajqa'tu', 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 13Wet 'íikye 'elh tà màànhyej'iwóye Hi'noolhàs, tà 'íihi lakyoowej 'nookyàk'wetestsoh. Wet 'yuukye la'wuuy' tha', yàt paj tha nikyâàte lapaaky'olh, wet hi'ween qawaq tà kyiinajqa'tu', tà hits'úulhaqej lat'ooke'. 14Lheetek wet la'wooleyh, wet wuujw tà 'ipeelaj, màànhyej'iwóye tsoo'nataj'woley tà 'ipeelaj, màànhyej'iwóye jwi'yeett'isan'. Wet tateelhoy wet, màànhyej'iwóye 'iitàj tà laq'e'. 15Wet lapaaky'olh laq'eehen', màànhyej'iwóye kyiinaj tà 'nop'o', paj tha 'ikyààt, tà 'iikyàjwi 'noonhonthih. Wet lapaq wet, màànhyejt'a'iwóye 'inààt tà wuujw, tà lhaayenh. 16Wet takey tà lajwóomqat, qateetselh tà 'íihi', 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet lhaayhi wet, 'íikye 'noojwajnhat tà lhaayhilh 'íihi nitàk, tà tâlhkye'. Wet tatee'pe', màànhyejt'a'iwóye 'ijwaala', tà nikyâàte tà 'ààytaji lhaalh. 17Wet hàpet' tà 'o'ween' tha', 'onikyààtt'akyàjwih, màànhyejt'a-k 'o'yilh. Wet 'itii'o'pe takey tà lajwóomqat, wet yààm'nóye' tha yok: - Yej lanooway'; 'ohâàpe 'elh tà t'ikyunh, wet 'elh tà 'imààlhhen', 18wet 'elh tà 'íikye', wet 'o'yiilhteh, mat lhek yahínhyah, 'àp 'o'íikye', yàtla-k tiyààje'tsih, 'aamenh. Wet 'ii'nóyej 'nootàhyaj wet laniiyatyaj lapeekyalh. 19Tshànhlà 'imaayhey tà la'weenhen', lhà'ya 'imaayhey tà 'íikye 'athaanah, wet 'àp 'iyhàj tà 'imààlhhikyela la'nààyij. 20Tha matt'a qateetselh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà la'ween tà 'íihi 'ookey tà 'oojwómqat, lhà'ya 'nookyàk'wetes tà kyiinajqa'tu', tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, 'imaayhey tà lathaahyahay'ihikyetso wet, yààmejlà tààjnah: Qateetselhtso wet, hâàpe 'ookyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'íiyej 'ooqawikyi'wetes tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk; wet 'nookyàk'wetes tà la'weentso wet, hâàpe Yoos-qawikyi'wetes tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\