Apocalipsis 10

1Wet 'o'weenhlà 'eelh Yooskyenek tà taqhaajay', tà 'inuuhkyà' tà tàlhpuuléyeh. Lhaam wet, 'yuukye puule', wet lawoo' 'ii'pe lheetek. Wet tatee'pe', màànhyej'iwóye 'ijwaala', wet lapaaky'olh wet, màànhyej'iwóye ky'uutey kyek 'iitàj. 2Wet 'ikyâàji takey' 'noojwukwyeneklhàsaj, tà tajwoo'pe'. Wet 'itii'pe 'inààttsajpe' lapaaky'o tà lajwóomqat, wet 'elh tà lats'áamqat, lham 'itii'pe 'uujw. 3Wet t'ààn' tha', yom'ààytaji lapaq, màànhyej'iwóye t'owaalhataj kyek 'yip. Wet tajwaatshi tà t'ààn' tha', 'íikye peelhay tà t'aajanwethà', wet pitsaaje lapáaqas tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 4Wet tà tajwaatshi peelhaypaqastsoh, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet 'otíikye-k 'otshàànhi'. Tha hàp tà 'olààte 'noopaq tà tàlhpuuléyeh, tà yààm'nóye' tha yok: - P'o'pe nilhóoqej 'imaayhey tà peelhaylhayis yààmehen', wet yej latshàànhlà'. 5Wet Yooskyenek tà 'o'weeneh, tà taqaasitpe 'inààttsajpe wet honhat, wet 'ipiiynho takey' puule', 6wet 'iwom lhààmet tà 'imaattéji 'Elh tà tok lapees'íhi tà 'íikye', tà hâàpe tà lhéenek puule', wet 'imaayhey tà 'íihi', lhà'ya honhat, wet 'imaayhey tà 'ii'pe', lhà'ya 'inààttsajpe', wet 'imaayhey tà 'íihi'; wet lhààmettso yok: - Nemhilat' 'íikye lawhààyh, nojw, 7tajlháme tà', kyek nikyààthiyela 'ijwáalas tà pitsaajiyela lapaq hàp Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet kyek 'àp waata- nhiyeja-k yaajwútkye lajwoolh, wet tajoomhma la'wet Yoos latiikyunhayajp'ante lasqáalhek, màànhiyejat'at tàjp'ante 'ijweenho la-qaawos tà lhààmetwos. 8Wet 'noopaqne 'olààteh, tà tàlhpuuléyeh, yaakyâjo tà yààm'nóye' tha yok: - Mààh, màye 'noojwukwyeneklhàsaj tà tajwoo'pe', tà 'íihi takey' Yooskyenek tà taqaasitpe 'inààttsajpe', wet tà 'àp taqaasitpe honhat. 9Wet 'oyik, 'ohóoye Yooskyenek. Wet 'oyààme' tha 'oyok: 'Wen'nóoho 'noojwukwyeneklhàsaj. Wet lhaam yààm'nóye' tha yok: - Ná'we', tujw. 'Ipaahyenhomhma 'aqaakyowej, tha 'aayhi wet, haq'oonekhomhmah, màànhiyejat''iwóye 'aqààyek. 10Wet màànhyejtso' tha', 'otkyúuma 'noojwukwyeneklhàsaj tà 'íihi Yooskyenek takey', wet 'otujw. Wet haq'óonekho 'olhaayhi', màànhyejt'a'iwóye 'aqààyek. Tha tà tajwaatshi tà 'otujw wet, tapáayho 'ooqakyowej. 11Wet lhaam yààm'nóye' tha yok: - 'Iwaatlà-k lhaakyâjo-k lajweelh 'nolhààmet tà Yoos yààmejlà wikyi tà wuujwpe', tà 'weehnhíkye', lhà'ya honhaates, wet 'nolhaayhilh, wet niyaateyh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\