Apocalipsis 11

1Wet 'no'ween'nóho qaanohih, tà màànhyej'iwóye 'nootsut tà 'nooqa'walhlhanhat, wet 'noyààm'nóye' tha 'noyok: - Néephà', wet wo'aqaa'walhlhanhatáyej Yooswuke', lhà'ya 'nooqathatkyà'wet; wet tetshaanhlà wikyi tà 'iwot'aalhyahaya', tà 'iikyàjwi Yooswuke'. 2Tha tà 'aalhotaje wet, téjtsih, yej lawo'aqaa'walhlhanhatáyej. Tsi hàp tà pajkye 'noyaakyâje wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet lhaamelh t'àsiikyela wikyii'wet tà Yoost'amajkyettsoh, yàt paj tha 'iwee'lalis 'íihi tumwek tijwek 'ii'pe nitàk. 3Wet 'olhààmetwos tà nitààkjwas, wet 'o'weenhomhma la'wet kyek lhaamelh 'ijweelh 'olhààmet, pajla' tha 'ijwáalas 'íihi milh 'ii'pe siyeenlhayis nitàk 'ii'pe tijweeklhayis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, kyek lhaamelh 'yuuhikyehenna weesaj tà tsoo'nataj'wole'. 4'Nolhààmetwostso wet, hâàpe ha'làày tà 'oolíwos, tà 'íihi nitààkjwas, wet 'àp hâàpe 'nookyàk'wetes tà nitààkjwas, tà taqaasthen' tà 'íikye tà tataakye Yoos tà honhaatwuk. 5Kyek 'íikye wikyit' kyek hâàpe-k 'itíikye-k 'iyaatyenhen', wet 'iitàj tàlhiikyela lhaamelh lhaayhilh, wet yahààmithila wikyi tà lataahjwastsoh. Wet hi'not'a-k hâàpe-k yahuumin kyek 'iyaatyen wet, t'uhlà-k màànhiyejatso lawiit'àhyaj. 6Wet 'nolhààmetwostsoh, 'ijwaalasla-k qamaj lhaamelh 'ijweelh 'nolhààmet, wet laqhaajyhayahay'ihihla-k hip'óohi puule', hààpqhila-k tok 'iwoomhkyà'. Wet laqhaajyhayahay'ihla'pe 'inààtes, kyek 'iweelanhthíkye' tha 'woyiis, wet 'àp yahanhiyeja'iwooynéje-k 'iwolawiit'àhyajáyeje honhat 'nookyalht'a-k hâàpe', kyek lhaamelh 'itiikyepejt'a-k 'iwooynejet'tsoh. 7Wet kyek lhaamelh nojwiila-k yààmejlhi 'nolhààmet wet, 'itshààwettaj tà tàlhiikyela kyowej tà lajit'laky'óoya', tataayhlahlà lhaamelh, wet 'ituumhthilahkyà', wet 'ilàànhenhnah. 8Wet lap'iitseyhey wet, 'iihihlat'at wikyiiqasthawet, tà 'íihi wikyii'wet tà lhámhyah, tà 'nooyalh 'iwolhéeya' tha yok Soolómah, wet 'àp 'Eejwíptoh, tà 'àp hààpet'at tà 'notíihi tà 'nop'áajtej kuluus lhaamelh lawuuk. 9Wet wikyi tà 'weehnhíkye', tà tàlhóomkye wikyiilhayis tà 'weenhakyelhámej, 'nolhaayhilh, honhaates, hi'weenhla lap'iitseyheytsoh, paj tha 'ijwáalas 'íihi laajtumjwáya 'ii'pe lhoota', wet tok 'iwaahnhila-k 'notjhàànkyeky'oye'. 10Wet wikyi tà 'ii'pe honhat, 'iwohlalaqààjyaja'pehen', wet 'aqààslawethà', wet 'ithaatkyehlalhamele 'not'awaayhtes. Tsi 'nolhààmetwos tà nitààktsoh, hàp tà 'ilhaaq'lithen wikyi tà 'ii'pe honhat. 11Tha hàpet' tà tajwaatshi 'ijwáalas 'íihi laajtumjwáya 'ii'pe lhoota', wet 'Nooyalh tà hâàpe 'noo'watshankyeyaj, tà tâlhe Yoos, tiyâàjomkye lhaamelh. Wet néekyephà'. Wet wikyi tà hi'ween tààjtso wet, wuujw tà lanoowahyahay'íhikye'. 12Wet lhaamelh 'ilààte 'noopaq tà 'ààytaji', tà tàlhpuuléyeh, tà yok: - Lhuuyayh, hoyaayqanah. Wet lhaamelh yikkye puule', tiyàjpuuléyeh. Wet lataahjwas, hi'weenkye'. 13Wet tháhya' tha 'íikye honhaat'wahu tà 'ààytaji'. Wet lhiip wikyii'wet wet, waaskyà', wet 'imààlhéhit' lhiipey 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe tumwek. Wet 'íihi milhlhayis 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk wikyi tà 'yílej honhaat'wahu'. Wet 'iyhàj wikyi wet, wuujw tà lanoowahyahay'íhikye', wet 'iwuujwyen Yoos tà 'íihi puule'. 14Wet tajwaatshi la'eey tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh. Lhek yahínhyah, nekt'aat 'eelh la'eeyh. 15Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet yaajwútkye lajwoolh. Wet pitsaaje 'noopáqas tà 'ààytesíkye', tà tumpuuléyeh, tà yok: 'Nooniyatyahay tà 'ii'pe honhat, nikyâàte tà neky'e laqààyett'at Lhaawuk, lhà'ya Laqaalelhtsek, Kilíistoh. Wet laniiyatyaj'ihiyejah, yàtla-k tiyààje'tsih. 16Wet thàànhày tà 'íihi nitàk tijwek 'ii'pe tumwek, tà tapààkyephà'pe niyaatey'wetes, tà 'íikye tà tataakye Yoos, lhaamelh tateelhiley'itíhikye honhat, wet 'iwot'aalhyajáye Yoos 17tha yok: 'Olhaamelh 'o'aqààjlhi'ámej, 'Iwuuk, Yoos tà laj'atuumjwáyah, tà 'aahâpe 'Elh tà 'íikye', tà 'àp tàlhe'tsi tà 'íikye', wet tà 'àp hààpqhila-k nààmh. Tsi hàp tà lataakyúma 'aqhaajyhayaj tà wuujw, wet lakyâàte tà 'aahâpe niyaat. 18Wet wikyi tà 'ii'pe honhat wet, 'iwolajwiitseyája', wet taj lawhàày 'awààk, tà la'weenhihomkyela 'aqaalelhthayaj wikyi tà 'yinhen', wet lawohlalaqaaháya 'aqaawos tà 'ààmetwos, wet 'aamajkyetes, wet lhaamelh tà lanoowahyaj'itíye 'eey', wikyi tà niiwúsa', wet wikyi tà wuus. Wet lawaasthihikyela wikyi tà 'iwaasthi honhat. 19Wet Yooswuke tajwóokye', tà 'íihi puule', wet 'nâle Yooslhàmethih, tà 'iikyàjwi Yooswuke'. Wet taleeppelhih, wet t'aajanlhih, wet 'íikye 'noopáqas, wet honhaat'wahu', wet qalaatu tà wuujw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\