Apocalipsis 12

1Wet 'nâle 'noo'nàlitsek tà wuujw, tà 'ipuuléyeh: hàp 'atsiinha tà ta'wúuyhi 'ijwaala', wet t'ààspe 'iwee'lah, tà 'iikyàjwi lapaaky'olh, wet lheetekhi wet, qateetselh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. 2Wet 'atsiinhatso wet, waaplu'. Wet t'àànlhih, tà 'íihi lataajyhayaj, tà taqaapuhtshanh. 3Wet 'àp 'nâle 'eelh 'noo'nàlitsek, tà 'íihi puule'. Wet lhek yahínhyah, 'íikye 'amlhààtaj tà 'ikyààt, tà lheethey 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet laky'uulh 'íihi tijwek. Wet lheetheyh, t'aqaay'íhikye', 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 4Wet lakyàs 'itoonlhámkye lhiip qateetselh tà 'íihi puule', wet 'ithathonhaateh. Wet 'amlhààtajtso wet, taqaasit tà 'íikye tà tataakye 'atsiinha tà taqaapuhtshanhlah, tsi 'itíikye-k tujw ha'nààjwaj, hàpet' kyek nikyààtkyà'. 5Wet 'atsiinha', 'ithaatkyà lhààs tha', hi'no', tà hààpqhila-k 'ii'pe nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat tha', yahàànhiyela laky'u tà kyiinaj; wet lhààstso 'nokyâàjphà', 'nohààne Yoos, wet 'nohààne laqaaniyatwej'wet. 6Wet 'atsiinhatso wet, 'ileethanho ts'ani', tà hàp tà 'íihi tà Yoos pajkye 'iwaaq'lhatkyàhlà la'wet, tà hààpqhila-k 'íihi-k lhàq'íihi', pajla' tha 'ijwáalas 'íihi milh 'ii'pe siyeenlhayis nitàk 'ii'pe tijweeklhayis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah. 7Wet tajwaatshi tààjtso' tha', 'íikye 'nolhààq'lehyaj tà wuujw, tà 'ipuuléyeh. Wet Miiwelh, lhà'ya lakyeenhayh, tataayhlà 'amlhààtaj. Wet 'amlhààtaj, lhà'ya lakyeenhayh, lhaamelh tààq'ley'. 8Tha hàp tà lhaamelh tok tumhlà', wet lhaamelh nemhit' la'weet'íyeji puule'. 9Wet 'nothat'aalhotaje 'amlhààtaj, 'amlhààj tà paajkye', tà lheey 'Ahààttaj wet Saatanas, tà hàp tà 'yaqaanej nilhoq wikyi'. Wet 'nothathonháateh, hap'áaqej lakyeenhayh. 10Wet 'íihi tà 'olààte 'noopaq tà 'ààytaji', tà túmho puule', tà yok: 'Athaana wet, nààm 'noojwahyaj, lhà'ya 'nooqhajyhayaj, lhà'ya lhaaqaYos laniiyatyaj, lhà'ya laqaaKilísto laqhaajyhayaj. Tsi hàp tà pajkye 'nothat'aalhotaje hi'no tà 'ààntsaj, tà t'àànhopmhajwethà lhaapuhjwas, 'ijwaalakyepej wet honaajkyepej, tà 'itiikyepej tà tataakye Yoos. 11Wet lhaamelh 'ituumhatkyà lataahjwah, tà lhaamelh 'isej tsoo'natajlhàs'woyis, lhà'ya 'nolhààmet tà lhaamelh yààmejlhih. Wet lhaamelh tok nowaa'pe la'waatshankyeyahayh, tajlháme tà lakyoowejt'at tà 'yinhen'. 12Tà màànhyejtso wet, woyay'aqààjyája', puulelhayis, lhà'ya 'aamey tà lheeyayhi lhaamelh. La'eey 'aamey tà lheeyay'pe honhat, lhà'ya 'aamey tà lheeyayhi 'inààttsajpe'. Tsi hàp tà 'ahààttaj pajkye 'inuuhkyà', tà yahoo'ameyeh. Wet wuujw tà jwitsaaj, tsi yahaanej tà pitaajit'a lawhààyh. 13Wet 'amlhààtajtsoh, tà nitààjwelhlhámej tà 'nothathonháateh, wet yahàànlhi 'atsiinha tà 'ithaatnajkyà lhààs tà lhoo'íhi'. 14Wet 'atsiinhatso wet, 'no'weenho hat'ààqotajlhejwis tà nitàk, tà 'none'te-k we'yà', kyek lhaa'itonitehohlà' amlhààtaj, wet 'àp tiyâàjo ts'ani', tà hàp tà la'weetlah, tà 'àp 'no'weenhomhma lhàq, yàt pajla' tha tajwaatshi nekkyà 'iwehyáalhah, wet nekkyààmis, wet nekkyààlhota'. 15Wet 'amlhààtaj, 'itààlhetkye lhaayhi' 'inààt, màànhyejt'a'iwóye teewok, tà 'imààlhhatkye la'nààyij 'atsiinha', tà lhaam yahuumin kyek teewoktso 'ikyàj. 16Tha hàp tà honhat wet, taky'óote 'atsiinha'. Tsi honhat hiky'eenhi lhaayhi', wet tim teewok tà 'amlhààtaj 'itààlhetkye lhaayhi'. 17Wet 'amlhààtaj, 'ààytaji lawààk tà 'itíiye 'atsiinha', wet yik tà tataayhlà 'iyhàj lalees, wikyi tà 'iwóoye Yoossukunhyahayh, wet 'àp hi'ween Jweesus Kilíisto lhààmet, tà yààmejlhi 'imak tà máatkye'. 18Wet lhaam taqaasitpe hoolo', tà 'iiwhàye 'inààttsajpe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\