Apocalipsis 13

1Wet 'o'weene 'itshààwettaj tà 'inúuphà tà tâlho 'inààttsajpe'. 'Itshààwettso wet, lheethey 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet laky'uulh 'íihi tijwek. Wet laky'uulhtso wet, t'aqaay 'íihi tijwek. Wet 'iikye'pe lheethey' tha', 'nolheeyis, tà hààpet'at 'noolàkwyhanhyaj tà 'notíiye Yoos. 2Wet 'itshààwettaj tà 'o'weene wet, màànhyej'iwóye ha'yàj. Wet lapaaky'olh wet, màànhyej'iwóye suulajpaky'olh. Wet lhaayhi wet, màànhyej'iwóye t'owaalhatajlhayhi'. Wet 'amlhààtaj hi'weenho lawuujwyaj, lhà'ya laqaaniyatwej'wet, lhà'ya 'nooqhajyhayaj tà wuujw. 3Wet 'eelh lheethey wet, màànhyejt'a'iwóye-k lanheete'íhi', tà yààmho', tà màànhyejt'a-k tok hi'noohlah. Tha hàp tà lanheetetso wet, 'ikyees. Wet nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, wuujw tà 'inúuyejphà', wet yahuuminlhayis, wet yikkye'. 4Wet lhaamelh 'iwuujwyen 'amlhààtaj tà hi'weenho laqhaajyhayaj 'itshààwettaj. Wet lhaamelh 'iwuujwyen 'itshààwettaj tha yok: - 'Àp háats'i 'eelh kyek 'íikye-k màànhyej'iwóye 'itshààwettaj? Wet 'àp háats'ihila-k yahanej'iwooynéje-k tataayhlà'? 5Wet 'no'weenho 'nooq'aj kyek yààmejlhi 'imaayhey tà wuus, wet 'noolàkwyhanhyahayh. Wet 'no'weenho laqhaajyhayaj kyek takyuumlhih, yàt paj tha 'iwee'lalis 'íihi tumwek tijwek 'ii'pe nitàk. 6Wet 'itààlhetkye lhaayhi' lalààkwyhanhyahay tà 'itíiye Yoos, wet 'iwolalààkwyhanhyajáye Yooslhey', lhà'ya lawuuke', wet lhaamelh tà 'íihi puule'. 7Wet 'nowaahnej kyek tataayhlà Yoost'amajkyetes, yàt paj tha 'ituumhatkyà lhaamelh. Wet 'àp 'no'weenho-k laqhaajyhayaj 'ii'pe nilhóoqej wikyiilhayis tà 'weenhakyelhámej, wikyi tà 'weehnhíkye', wet 'nolhaayhilh, wet honhaates. 8Wet nilhoq wikyi tà 'ii'pe honhat, 'iwot'aalhyajáyeh, 'yáje lhaamelh tà lheeyis tok 'notshàànhíkye-k 'íihi 'noojwukwyenek tà 'Noo'watshankyeyajhih, tà 'íiyej Tsoo'natajlhàs tà 'nolàành, tàlheet'at tàjp'ante honhat neky'e 'íikye'. 9Kyek 'íikye 'o'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte tààjnah. 10'O'elh kyek yahàànkyàjwi 'noop'onthih 'iyhàj kyek 'nop'óohikye', wet lham 'nop'oohihlat'at. Wet 'o'elh kyek 'ilàànej 'noojwajnhat 'iyhàj, wet 'nolàànhiyejat'at 'noojwajnhat. Wet hàp tààjna Yoost'amajkyetes lateelàythayahayh wet t'ekhaahyahayh. 11Wet 'o'weene 'eelh 'itshààwettaj tà 'inúuphà' tà tâlho honhat. Wet laky'uulh 'íihi nitàk, tà màànhyej'iwóye tsoo'natajlhàsky'ulh. Wet taahuy' tha', màànhyej'iwóye 'amlhààtaj. 12Wet 'ikyuumhyenlhi nilhoq 'nooqhajyhayaj tà tâlhe 'itshààwettaj tà t'ikyuun'pe honhat, tà 'íikye tà tataakye lhaam'. Wet ne'te-k nilhoq honhat, lhà'ya wikyi tà 'ii'pe', 'iwot'aalhyajáye 'itshààwettaj tà t'ikyunh, tà lanheete tà yààmho', pajkye 'ikyees. 13Wet yeenlhi 'noo'nàlitshay tà 'ààytesíkye', yàt paj tha 'itààlhtho puule' 'iitàj, tà 'ithathonháateh, tà 'itíikye tà tataakye wikyi'. 14Wet wikyi tà 'ii'pe honhat, wet lhaam 'yaqaanéjej 'noo'nàlitshay tà 'nowaahnej kyek yeenlhih, tà 'íikye tà tataakye 'eelh 'itshààwettaj. Wet 'isúuknej wikyi tà 'ii'pe honhat, tà ne'te-k yeenhoplhi 'noopeyaq 'itshààwettaj tà 'nojwáajej 'noojwajnhat, tà tok 'yilh. 15Wet 'nowaahnej tà 'ithaatho 'nooyalh 'itshààwettajpeyaq, yàt paj tha taahuy', wet 'itshààwettajpeyaqtso wet, ne'te-k 'nolàànhen nilhóoqej wikyi-k niwoyat'aalhyajáye lhaam'. 16Wet ne'te-k nilhóoqej wikyi-k 'nowoteetnekayejen', 'yáje wikyi tà wuus, wet wikyi tà 'àp niiwúsa', wikyi tà hi'ween 'imaayek, wet wikyi tà 'àp nii'wéna 'imaayek, wikyi tà qawoos, wet 'àp wikyi tà tok qawoos, kyek 'notíihi 'nootetnek takey tà lajwóomqat, wok tateelhile'. 17Wet ne'te-k tok 'íikye hi'not' kyek hâàpe-k 'ikyàj 'imakt'a-k hâàpe', wok 'àp 'iwom 'imakt'a-k hâàpe', tajlháme hi'no-k 'itshààwettajtetnek'íyej, wok 'àp 'itshààwettajlhey', wok 'àp lheey laqaanúmeloh, kyek 'íiyej. 18Tààjna wet, 'iwaatky'oye 'noohanhyaj. 'O'elh kyek lahaanhyaj'íhi', wet 'iwóoye-k 'inuuhatphà núumelo tà 'íiyej 'itshààwettaj, tsi hàp tà hi'no' laqaanúmeloh. Wet nuumelotso wet, siyeenlhayis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet 'àp 'ii'pe tijweeklhayis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet 'àp 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\