Apocalipsis 14

1Wet 'oyooke' tha', lhek yahínhyah, 'i'ni Tsoo'natajlhàs tà taqaasitpe kyeenaj tà lheey Siiyonh, wet lhà'ya wikyi tà 'íihi ciento cuarenta y cuatro mil, tà 'notíihi tateelhileyh Tsoo'natajlhàslhey', wet 'àp Lajkyaalhey', tà 'notshàànhíkye'. 2Wet 'olààte 'noopaq tà túmho puule', màànhyej'iwóye 'inààt tà wuujw, tà lhaayenh, wet 'àp màànhyejt'a'iwóye peelhay tà wuujw, tà t'aajanlhih. Wet 'noopaq tà 'olààtetso wet, màànhyejt'a'iwóye tà tâlhe ky'itiittas tà 'no'yáajikye'. 3Wet lhaamelh 'iteen 'nootenek tà neeky'e', 'íikye tà tataakye niyaatwej'wet, wet 'àp 'íikye tà tataakye 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà 'íihi tumwek, wet lhà'ya thàànhàyh. Wet ky'áhya-k 'íikye 'elht'a-k hâàpe-k yahanej'iwooynéje-k lhaa'ikyujwanej 'nootenektsoh, tajlhamet'at lhaamelh tà 'íihi ciento cuarenta y cuatro mil, tà pajkye 'nojwaayhthen', tà tâlho 'iyhàj tà 'ihonháateh. 4Wet lhaamelhtso wet, hâàpe wikyi tà lhaaqaniky'oyhtayejen 'atsiinhayh, tsi ky'áhya-k yahaanej'íhi 'atsiinhayh. Wikyiitso wet, hààpet'at tà yikkye Tsoo'natajlhàs, tiyâàjkyet' kyek tiyâàjkye'. Wet lhaamelh 'nojwaayhthen', tà tâlho wikyi', màànhyejen'iwóye 'nookyunqatshay tà 'noyaakyâje Yoos wet Tsoo'natajlhàs. 5Wet ky'áhya-k 'íikye lhààmett'a-k hâàpe-k qaniimáta', kyek tâlhkye lhaayhilh. Tsi hàp tà lhaamelh tok laky'oohle'íhi', tà 'íikye tà tataakye Yoosqaniyatwej'wet. 6Wet 'o'weene 'eelh Yooskyenek tà we'yààlhih, tà 'íihi puule'. Wet 'nolhààmet'íyej, tà nhaanáyej kyek tatày', tà hâàpe silààt tà 'is, tà t'uhlà-k 'ijweenhómkye wikyi tà 'ii'pe honhat, 'yáje nilhóoqej honhaates, wet wikyiilhayis tà 'weenhakyelhámej, wet 'nolhaayhilh, wet wikyi tà 'weehnhíkye'. 7Wet taahuy' tha', yom'ààytaji lapaq tha yok: - Nowaayaye Yoos, wet wuujwyenayeh, tsi taj lawhàày laqaalelhthayaj. Woyay'aalhyajáye Lhaam tà lhéenek puule', wet honhat, wet 'inààttsajpe', wet 'inààtpàjphàlis. 8Wet yahààn la'nààyij tha', 'eelh Yooskyenek, tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh; wet taahuy' tha yok: - Waaskyà', waaskyà', Waawilónyah, wikyii'wet tà wuujw. Tsi hàp tà laqaahi'nohyahay tà tameenej nilhóoqej wikyi tà t'uhlà-k 'iyâàyej 'uuwast'i tà hâàpe 'noowàk. 9Wet 'àp 'eelh Yooskyenek, tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà nitàk, wet yahààn lhaamelh tha', yom'ààytaji lapaq tha yok: - Kyek 'íikye 'o'elh kyek 'iwot'aalhyajáye 'itshààwettaj, wok 'àp lapeeyaq, wet kyek 'àp takyuumhlà lateetnek, kyek 'notíihi tateelhile', wok 'àp takey', 10wet lhaam', 'àp hààte 'iyààhiyeja 'uuwast'i tà Yooswàk, tà hats'íilaq, tà 'notsâàyho Yooswàkhih. Wet 'nop'aattsenhiyejlhina 'iitàj wet 'aasújwleh, 'iihikyela tà tataakye Yooskyenhay tà t'aamajkyetes, wet 'àp 'iihikyela tà tataakye Tsoo'natajlhàs. 11Wet tuutsaj tà tâlho lap'aattseyaj, yikphààt'at, nekkyààmis nekkyààmis, yàtla-k tiyààje'tsih. Wet wikyi-k 'iwot'aalhyajáye 'itshààwettaj, wok lapeeyaq, wok 'àp takyuumhlà lateetnek tà hâàpe lheey', tok hi'weenlhayis t'eelaq'wet, 'ijwaalakyepej wet honaajkyepej. 12Wet hàp tààja Yoost'amajkyetes lateelàythayahayh, lhaamelh tà t'aamájej Yoossukunhyahayh, wet 'àp 'not'ekhaahyaj tà 'notíiye Jweesus. 13Wet 'olààte 'noopaq tà tumpuuléyeh, tà yààm'nóye' tha yok: - Tshànhi', 'ok: Tâlhe tààja tà la'iisyaj'íhi wikyi-k 'yinhen', kyek lhaamelh 'itíihi 'Noowuk kyek 'yinhen'. Wet 'Nooyalh yok: 'Eeh, lhaamelh 'iwohlat'eelaq'wetesa', tà takyuumwethà'. Tsi hàp tà lakyuumtes, 'iwot'uunhjwáya lhaamelh. 14Wet 'oyooke' tha', lhek yahínhyah, 'i'ni puule tà 'ipeelaj, wet 'íikye hi'no tà tapààphà'pe puule', tà màànhyej'iwóye Hi'noolhàs. Wet lheetekhi'íhi', tà kyiinajqa'tu', wet 'ikyâàji ta key' ho'naalhkya tà 'yuuyh. 15Wet tàlhkyàjwii Yooswuke' tha', 'eelh Yooskyenek. Wet yom'ààytaji lapaq tà t'ààn'pe hi'no tà tapààphà'pe puule', wet yok: - Taanej, jwajeejphà 'aqaaho'nalhkya' yaakyuyaj, tsi taj lawhàày kyek 'nolaanhi yaakyuyaj, tsi waaq'alh yaakyuyajlhayh, tà 'ii'pe honhat. 16Wet hi'no tà tapààphà'pe puule', yahàànejpe honhat laqaaho'nalhkya', wet 'ilaanhi yaakyuyajlhay tà 'ii'pe honhat. 17Wet 'àp 'inúuphà 'eelh Yooskyenek, tà tàlh-kyàjwii Yooswuke tà 'íihi puule'; wet 'àp hàà-te hi'ween ho'naalhkya tà 'yuuyh. 18Wet tâlhe 'nooqathatkyà'wet tha', 'àp 'eelh Yooskyenek, tà lhaam laqhaajyhayaj 'ii'pe 'iitàj. Wet yom'ààytaji lapaq, tà t'ààn'pe 'elh tà hi'ween ho'naalhkya tà 'yuuyh, wet yok: - Taanej, 'iistejen 'aqaaho'nalhkya tà 'yuuyh 'uuwaslhaylhiley tà 'ii'pe honhat, tsi hàp tà 'uuwastso' tha 'yohen'. 19Wet Yooskyenek waatanej tà yahàànejpe honhat laqaaho'nalhkya', wet 'ilaanhi 'úuwas tà 'ii'pe honhat. Wet 'ithaatho lahii tà 'nots'íijnhi', tà hâàpe Yooswàk lahiih, tà tsaajo'. 20Wet 'not'âàsi 'uuwashitsoh, tà 'ilhíipe wikyii'wet. Wet 'woyiis tà tâlho 'uuwashih, yíkphà', paj tha nikyâàte tà 'waawúlhe 'laatas lhaayhilheleyh, tà 'íihikye lhaayhilh; wet t'uulhpe honhat, paj tha 'ijwíite estadios tà 'íihi milh 'ii'pe siyeenlhayis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\