Apocalipsis 15

1Wet 'o'weene 'eelh 'noo'nàlitsek tà wuujw, wet 'àp 'istájyah, tà 'íihi puule': Yooskyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà hi'weenlhayis 'nookyalh tà 'ikyelapeeseyeh, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 'Nookyalhtso wet, tajlháameh, tsi hàp tà 'itaajte lapes Yooswàk. 2Wet 'àp hààte 'o'weene 'imak tà màànhyejt'a 'inààttsajpe tà 'isaathi', tà 'iitàj lháayej. Wet 'àp 'o'weene wikyi tà yaqáalhi tà 'ituumhatkyà 'itshààwettaj, wet lapeeyaq, wet lateetnek, wet núumelo tà lheey'. Lhaamelh taqaasitpe 'inààttsajpe tà 'isaathi', wet Yoosqaky'itittas tà 'íiyej lhaamelh. 3Wet lhaamelh 'iteen 'nootenek tà Mooysestenek, hàp Yoosqawop'anteh, wet 'àp Tsoo'natajlhàstenek, tà yok: Wuus 'akyuumtes, wet lhà'yalhiip tà lasiilatyahay'íhikye', 'Iwuuk, Yoos, tà laj'atuumjwáyah. Ha'nààyhay wet, 'iskyee'alhóho', wet maatkyehen'; 'aahâpe nilhóoqej wikyi laqaaniyat. 4'Àp háats'ihila-k niinowaya'ámeh, 'Iwuuk, wet 'àp háats'ihila-k niiwujwyéna 'eey'? Tsi hàp tà 'aam wet, 'aa'iwehyálha tà 'aahâpe 'elh tà máatkye tà 'is. Wet tameenej tà nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, nekheenhnah, wet 'aa'iwujwyenhilah. Tsi hàp tà 'nàl 'aqaalelhthayahayh. 5Wet tà tajwaatshi 'imaayheytso wet, 'oyooke' tha', lhek yahínhyah, tajwóokye hupqaakyowej tà Yooslhàmet'wet, tà 'iikyàjwi Yooswuke', tà 'íihi puule'. 6Wet tàlhkyàjwii Yooswuke' tha', Yooskyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'ikyààjlhamelhkye 'nookyalh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet 'yuukyehen weesas tà 'ipeelas tà 'ijwaaq'ankye'pe'; wet qawaaqay tà kyiinajqa'tu', hits'uulhaqejen lat'ookelis. 7Wet 'eelh lhaamelh 'imaayhey tà tumwek tà la'waatshankyeyahay'íhikye', hi'weenhómkye Yooskyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk 'nolhààthis tà kyiinajqa'tu', tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà Yoos lawààk tapóoke', tà lhaam hâàpe tà la'waatshankyeyaj'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih. 8Wet tuutsaj tapóoyej Yooswuke', tàlheet'at Yoossilatyaj, wet laqhaajyhayaj. Wet ky'áhya-k 'íikye hi'not' kyek hâàpe-k 'iwóoye-k tiyààjkyàjwi Yooswuke', yàt pajla' tha tajóomkye la'weetes 'nookyalh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà Yooskyenhay 'ikyààjlhámkye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\