Apocalipsis 16

1Wet 'olààte 'noopaq tà 'ààytaji' tà túme Yooswuke'; wet yààme Yooskyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk tha yok: - Màhen', tsàyaay'pe honhat Yooswàk, tà 'íihi lahiis tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 2Wet yik 'elh tà t'ikyunh, wet 'itsàà'pe honhat 'imak tà 'íihi 'nolhààthih, tà 'íiyej. Wet nek 'amoostas tà lhà'yalhiip tà nii'sa', wet tà 'àp lataajyhayaj'íhi', wet nekpe wikyi tà 'itshààwettajtetnek'íyej, wet tà 'àp 'iwot'aalhyajáye lapeeyaq. 3Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh, 'itsàà'pe 'inààttsajpe 'imak tà 'íihi 'nolhààthih, tà 'íiyej lhaam'. Wet 'inààttsajpe wet, welan'woyíisa', màànhyejt'a'iwóye 'wo yiis tà tâlho 'noop'itsek. Wet 'yinhen nilhóoqej 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà 'íihi 'inààt. 4Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà nitàk, 'itsàà'pe teewoklis, lhà'ya 'inààtpàjphàlis, 'imak tà 'íihi 'nolhààthih, tà 'íiyej. Wet 'inààtestso wet, welan'woyíisa'. 5Wet 'olààte Yooskyenek tà 'inààteswo', tà taahuy' tha yok: 'Aam wet, 'aa'is'alhóho', 'Iwuuk, 'aahâpe 'elh tà 'íikye', tà 'àp tàlhe'tsi tà 'íikye', 'aahâpe 'elh tà máatkye tà 'is, tsi hàp tà 'aam', lataajtho la'wet 'aqaalelhthayaj, tà latíiye 'imaayheytsoh. 6Lhaamelh 'itsày wikyi tà 'aamajkyetes la'wooyis, wet lhà'ya 'ààmetwos, wet hàp tà tameenej tà 'àp hààte 'aam', layààynejen 'woyiis lhaamelh, tsi lhaamelh t'uhaawétej. 7Wet 'àp hààte 'olààte 'eelh, tà túme 'nooqathatkyà'wet, tà yok: Máatkye', 'Iwuuk, Yoos tà laj'atuumjwáya', 'aqaalelhthayahay wet, maatkyehen', wet 'iskyee'alhóho'. 8Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi laajtumjwáyah, 'itsàà'pe 'ijwaala' 'imak tà 'íihi 'nolhààthih, tà 'íiyej, wet hi'weenho 'ijwaala-k hip'ooyejen wikyi' 'iitàj. 9Wet nahaayojw tà 'ààytaji', hip'oohen wikyi'. Wet lhaamelh lalààkwyhanhyaj'itíye Yoos, tà lhaam laqhaajyhayaj 'ii'pe 'nookyalhtsoh. Wet tok lhaamelh 'iwo'éelha latiikyunhayaj, kyek 'iwuujwyéne Yoos. 10Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi tumwek, 'itsàà'pe 'itshààwettajwej'wet 'imak tà 'íihi 'nolhààthih, tà 'íiyej. Wet honaatsi', hip'oo'pe laniiyatyaj, wet lhaamelh yookajíkye laq'aajlhiky'ulh, tà lataajyhayahay'íhikye'. 11Wet lataajyhayahayh, lhà'ya 'amoostas, tameenej tà lalààkwyhanhyahay'itíye Yoos tà 'ipuuléyeh, wet lhaamelh yikt'aat tà tok 'iléeyej lakyuumtes tà qanii'sa'. 12Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iy hàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, 'itsàà'pe teewokitaj tà lheey 'Eewujwátes 'imak tà 'íihi 'nolhààthih, tà 'íiyej. Wet teewok wet, 'yimh, wet tameenej tà la'nààyij'íhi niyaatey tà tâlhe tà 'ijwaalatâlhkye'. 13Wet 'o'weene 'nooyalhlhayis tà qóoq'ayeh, màànhyej'iwóye pàà'yilis, tà tâlhkye 'amlhààtajlhayhi', wet 'àp 'itshààwettajlhayhi', wet 'àp 'nolhààmetwo tà qaniimáta' lhaayhi'; 'íihi laajtumjwáyah lhaamelh. 14Tsi 'nooyalhlhayistso wet, hâàpe 'nookyalh tà yeenwethà 'noo'nàlitshayh, wet yahóoye nilhóoqej niyaatey tà 'ii'pe honhat, tà yahuumin kyek yahuutejwek lhaamelh 'nooqa'tshayaj tà 'iihikyelah, kyek tajiila 'ijwáala tà wuujwnih, tà Yoos tà lajlatuumjwáya' laqaa'ijwála'. 15- Lhek yahínhyah, 'omàànhiyejat'a hi'no-k 'eetantsaj tà 'onààmhlah. La'iisyaj'íhi 'o'elh kyek qaniimàya', wet 'àp t'úuye laqhààyh, hààpqhila-k tok taliiky'íkye', wet 'àp tok 'no'ween'pe 'imak tà la'nààjwlhi'. 16Wet yahuutwek niyaateyh, tà 'íihi honhat tà 'eewlewolhayhi 'iwolhéeya' tha', 'Aalmajwelonh. 17Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, 'itsàà'pe layaalh 'imak tà 'íihi 'nolhààthih, tà 'íiyej. Wet 'íikye 'noopaq tà 'ààytaji', tà tàlhkyàjwii Yooswuke', tà 'íihi puule', tâlhe niyaatwej'wet. Wet taahuy' tha yok: - Pajkye waaq'alh. 18Wet màànhyejtso' tha', 'íikye tà taleeppeyhíkye', wet pitsaaje 'noopáqas, wet t'aajanwethà'. Wet 'íikye honhaat'wahu tà wuujw tà 'ààytaji', tà nii'wenhíkyep'ante-k 'íikye', tàlheet'at tàjp'ante neky'e wikyi 'ii'pe honhat. 19Wet wikyii'wet tà wuujwtsoh, lhaahiky'esaj tha', lhiipey 'íihi laajtumjwáyah, wet 'iyhàj wikyii'wetes tà 'ii'pe honhat, waaskyehkyà'; wet Yoos tok hip'eethatlà Waawilónyah, wikyii'wet tà wuujw, tajlháme tà hi'weenho 'nolhààthi tà 'uuwast'i 'íihi', tà hâàpe lawààk tà 'ààytaji'. 20Wet nilhóoqej latoolahatshayh, tatààyhen', wet kyeenhas nemhit' 'íikye'. 21Wet nikyààtpe wikyi' tha', qalaatu tà wúustas, tà tàlhpuuléyeh; lakyooyhthayaj màànhyejt'a-k 'íihi taalénto 'iwehyáalhah. Wet qalaatutso wet, hi'weenho wikyi lap'aattseyaj, wet tameenej wikyi tà lalààkwyhanhyahay'ítíye Yoos, tsi 'nookyatso wet, lhammáatkye tà wuujw tà hip'aattsenwethà wikyi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\