Apocalipsis 17

1Wet nààm 'eelh Yooskyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà lhaamelh hi'ween 'nolhààthis tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk; wet taahu'nóyej tha yok: - Lhuuh, 'opààynhila'áme 'nootasnhayaj tà 'notiihiyeja 'atsiinha tà lhámhyah tà qaahi'nóya', tà tapààphà'pe 'inààtes tà wuus, 2tà hàp 'atsiinha tà niyaatey tà 'ii'pe honhat 'iwolaqaahi'nohyajáyej, wet 'àp wikyi tà 'ii'pe honhat lhaahi'wokwyenejen 'uuwast'i tà hâàpe laqaahi'nohyaj. 3Wet Yooskyenek yahààn'nóye ts'ani', tà 'o'íihi 'Nooyalh. Wet 'o'weene 'atsiinha tà ta- pààphà'pe 'itshààwettaj tà 'ikyààt, tà 'nolhee- yis tapóoyej, tà hâàpe 'noolàkwyhanhyahay tà 'notíiye Yoos. 'Itshààwettso wet, lheethey 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet la-ky'uulh 'íihi tijwek. 4Wet 'atsiinhatsoh, 'yuukye weesaj tà 'awas, wet 'àp 'ikyààt, wet lhaa'isilatyenej kyiinaj-qa'tu', lhà'ya tuuntey tà 'isiis tà 'weenha-kyelhámej, tà wuujw tà lahaalh'íhikye'. Wet 'ikyâàji takey' 'nolhààthi tà kyiinajqa'tu', tà tapóoyejej 'imaayhey tà ky'átyayej tà nii'sa', lhà'ya laqaahi'nohyahay laqooq'hayaj. 5Wet tateelhile wet, 'notíihi 'nolheey tà 'no- tshàànhi'; wet hâàpe 'imak tà lathaahyaj'íhi', tà yok: Waawilónya tà wuujw, 'atsiinhay tà qaahi'noyalis laqoh, lhà'ya 'imak tà ky'átyayej tà nii'sa', tà 'iipe honhat. 6Wet 'o'weene 'atsiinhatso tà 'wooknájej Yoos-t'amajkyetes la'wooyis, lhà'ya la'wooyis hàp wikyi tà 'nolàànhen'pe Jweesus. Wet tà 'o-'weene wet, lhà'yalhiip tà 'ot'iséelitej. 7Wet Yooskyenek yààm'nóye' tha yok: - Kyi hààte tà lat'iisélitej? 'Olhaamhla-k 'oqaalelhàt'ámho 'imak tà lathaahyaj'íhi', tà 'íiyej 'atsiinha', wet tà 'àp 'íiyej 'itshààwettaj tà 'atsiinha 'ii'pe', tà lheethey 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet tà 'àp laky'uulh 'íihi tijwek. 8'Itshààwettajne la'weeneh, hààpet'at 'elh tà 'iikyehteh, mat 'athaana wet, tok 'àp 'íikye'. Tàlhiikyela kyowej tà lajit'laky'óoya', wet tiyààjet'at latààhyaj. Wet wikyi tà 'ii'pe honhat, 'iyhàj tà lheeyis tok 'notshàànhíkye-k 'íihi 'noojwukwyenek tà 'Noo'watshankyeyajhih, tàlheet'at tàjp'ante honhat neky'e 'íikye', 'inuuhiyejkyephàla-k hi'ween 'itshààwettaj tà 'iikyehteh, tà tok 'àp 'íikye', wet tà 'àp 'iihikyelah. 9'Imaakna wet, 'iwaatky'oye 'noohanhayaj wet 'nootikyunhayaj kyek 'is. 'Nolheetheyh, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, hâàpe kyeenhas tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà hàp tà 'atsiinha' tapààphàkye'pe', 10wet 'àp hâàpe niyaatey tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 'Iikye 'iyhàj tà pajkye naatkyehen', 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'iwehyáalha 'eelh tà 'íikye'; wet 'eelh wet, qamaj tok nààmh. Wet kyek nààmhla wet, tok pitaajiyela la'nààyij. 11Wet 'itshààwettaj tà 'iikyehteh, tà tok 'àp 'íikye', wet hâàpe 'eelh niyaat, tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk; tej tà ha'wóoye' tha', hâàpe 'eelh lhaamelh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet tiyààjet'at latààhyaj. 12Wet 'nooky'ulh tà 'íihi tijwek tà la'weeneh, wet hààpet'at niyaatey tà 'íihi tijwek. Qamaj tok laniiyatyahay'íhikye', mat takyuumhlah- là laqhaajyhayahayh, wet hààpqhihenna niyaateyh, yàt pajla' tha 'ijwáala la'wet 'iwehyáalhah, kyek hap'aaqhiyeja 'itshààwettaj. 13Lhaamelhtso wet, 'iwehyáalha 'imak tà latiikyunhayáje-k yeenhilhinah. Wet lhaamelh yaakyàjiyela laqhaajyhayahayh wet laniiyatyahayh 'itshààwettaj. 14Lhaamelh tataayhlahlà Tsoo'natajlhàs, wet Tsoo'natajlhàs 'ituumhthilahkyà lhaamelh, tsi hàp tà lhaam hâàpe 'Noowuk tà Lhámh-yah, wet 'àp Niyaat tà Lhámhyah. Wet wikyi tà 'íiyej lhaam', hààpet'at 'iyhàj tà Yoos t'ààneh, laqaalelhtshayh, tà maatkyehen'. 15Wet 'àp hààte yààm'nóye' tha yok: - 'Inààtesne la'weeneh, tà 'íikye tà tapààphà 'atsiinha tà qaahi'nóya', wet hààpet'at wikyi tà 'weehnhíkye', wikyi tà wuujwpe', wikyi tà 'íihikye honhaates, wet 'nolhaayhilh. 16Wet 'nooky'ulh tà 'íihi tijwek tà la'weeneh, lhà'ya 'itshààwettaj, nikyuuwethiyela 'atsiinha tà qaahi'nóya'. Wet lhaamelh 'isoohilhinah, wet 'iliik'yenhikyelah, wet tujwiila t'isan', wet hip'oohiyeja 'iitàj. 17Tsi hàp tà Yoos 'ithaathómkye t'ootlelis 'imak tà lhaam ne'te-k lhaamelh yeenlhih, wet hi'weenho tà 'waawulhkyà lhaamelh latiikyunhayaj, tà lhaamelh 'iwaatlà-k hi'weenho laniiyatyaj 'itshààwettaj, yàt pajla' tha tajóomkye la'weetes Yooslhàmtes. 18Wet 'atsiinha tà la'weene wet, hâàpe wikyii'wet tà wuujw, tà laniiyatyaj 'ii'pe niyaatey tà 'ii'pe honhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\