Apocalipsis 18

1Wet tà tajwaatshi 'imaayheytso wet, 'o'weene 'eelh Yooskyenek tà 'inuuhkyà', tà tàlhpuu-léyeh, tà wuujw tà laqhaajyhayaj'íhi'. Wet lasiilatyaj yahuutun'pe honhat. 2Wet yom'ààytaji lapaq, tà t'ààn' tha yok: Nojw Waawilónyah, nojw, tà hààpemháji wikyii'wet tà wuujw. Welaanet'at tà 'nookyalh la'wet, neky'e nilhoq 'nookyalh tà qóoq'ayeh tà yenla'wéeta', wet 'ajweenkyey tà 'nokyuuwetehen', tà ky'átyayej tà qooq'ayehen', 'iwolhuupisáhi'. 3Tsi hàp tà lhaam laqaahi'nohyahay tà tameenej tà nilhóoqej wikyi tà 'íihikye honhaates, 'iyâàyej 'uuwast'i tà 'noowàk; wet niyaatey tà 'ii'pe honhat, 'iwolaqaahi'nohyajáyej lhaam', wet lhaamelh tà takyààjanhen' wet tawoomhanhen', tà 'ii'pe honhat, hààpet'at lhaam laqhaajyhayaj, tà tàlheet'at lasooytayaj, tà tameenej lhaamelh tà hi'ween 'imaayek. 4Wet 'olààte 'eelh 'noopaq tà tumpuuléyeh, tà yok: Màyaayky'oye lhaam', 'aamey tà 'o'aalaqawikyi', hààpqhila-k tok lat'aawayayho laqeeyis, wet tok 'àp lataa'nisayej lawiit'àhyaj, tà nikyààtpe'. 5Tsi hàp tà laqeeyis wet, nikyàtpuuléyeh, wet Yoos lakyoowej'inuhatlà 'imak tà nii'sa', tà 'noyeenlhih. 6Woyay'ahaayahlà', 'aakyàjaye 'imak tà lhaam hi'ween'ameyho', tiisqan'pe nitàkkye 'imak tà lhaam yeenlhih. 'Wenaayho 'nolhààt tà lhà'yalhiip tà 'ààytaji', 'ààmetay'pe tàjpej lhaam yeenhoplhi 'iyhàj, tà latsààyayho lhààthih. 7'Wenaayho 'nootajyhayahayh wet 'nolhaajwyhayahayh, 'waawulhtejt'ahlà lawuujwyahaymhaj 'itiilhámej, lhà'ya laqààjyahaymháji'. Tsi hàp tà lhaam 'itiilhámhi latiikyunhayaj tà yok: 'Olhaam wet, 'otpààphà', tà 'ohâàpe niyaattsinha'; tok 'ohâàpe teesa', wet tok 'olhaajwyhayaj'ihihlah. 8Wet hàp tà tameenej tà 'ijwáala 'iwélhkye' tha', 'nookyalh nikyààtla'pe', lhà'ya 'nootàhyaj, wet 'nolhaajwyhayaj, wet neehlà', wet 'nop'oohiyeja 'iitàj, tsi hàp tà Yoos laqhaajyhayaj'íhi', tà 'Noowuk, tà hâàpe 'elh tà 'itíiye laqaalelhthayaj. 9Wet niyaatey tà 'ii'pe honhat, tà 'iwomhajlaqaahi'nohyajáyej lhaam', wet 'àp lhaa'yaqànitejlhimháji', wet taajwhikyelahkyà', wet 'iwolhaajwyhayaja'pe', kyek lhaamelh hi'weenhiyela tuutsaj tà tàlhpe-k 'yúho'. 10Wet lhaamelh taqaasthenhna' tha', lhaa'itonitehohlà', tsi lhaamelh nowáaye lataajyhayaj, wet yohlak: La'eeyh, la'eeyh, wikyii'wet tà wuujw, tà lheey Waawilónyah, tà hààpemhaj wikyii'wet tà taqhaajay'; tsi hàp tà mâlhtajej tha', 'notii'áme 'nooqalelhthayaj. 11Wet wikyi tà takyààjanhen' wet 'àp tawoomhanhen', taajwkyehkyà', wet 'àp 'iwolhaajwyhayaja'pe lhaam'; tsi tok 'àp 'íikye 'elht'a-k hâàpe-k 'ikyàj lawoomhayh, 12tà hâàpe 'imak tà kyiinajqa'tu', wet kyiinaj tà 'ipeelaj, wet tuuntey tà 'weenhakyelhámej tà lahaalh'íhikye', wet weesas tà tâlho líinoh, tà 'ipeelaj, lhà'ya weesas tà 'ikyààt, wet 'àp 'awas, wet 'iyhàj tà 'ijwaaq'ankye'pe', tà 'noyok seda, lhà'ya nilhoq ha'làày tà lanhiis'íhikye', wet nilhóoqej 'imaayhey tà tâlho 'eelejwanteqatsajwelh, wet nilhoq 'imak tà 'noyeenejlhi ha'làày tà lahaalh'íhikye', wet 'àp kyiinaj tà 'ikyààt, wet 'àp 'eelh kyiinaj, wet 'àp tuuntey tà t'uunhen', tà 'isiis, 13wet lhà'ya kaanélah, wet 'imaayhey tà lanhiis 'aqààskyehen', wet 'imaayhey tà latuutsajnij 'aqààjkye', wet nilhóoqej 'noonhis tà lanhiis 'aqààskyehen', tà 'no'yiilenlhámkye', lhà'ya 'uuwast'i', wet lape', wet huplhaaymhoy tà 'weenhakye- lhámej, lhà'ya ky'uwaaselis, wet tsoo'na- tas, wet 'laatas, wet latoonhayh, wet kyumhaas, wet wikyi tà lahuusey'íhikye'. 14'Imaayhey tà 'ahuusek t'aqàànhyaj 'itíyeh, - lhaa'itiyejqanhihaky'oye'; wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'isiis, wet 'àp 'imaayhey tà 'ijwaaq'nhen', tatàày'ámej, wet ky'áhyahla-k 'àp 'íikye-k lalhóoqeh. 15Wikyi tà yenlawoomháya 'imaayheytsoh, tà hààpet'at lhaam Waawilónyah tà tameenej tà hi'ween 'imaayek, taqaasthenhna' tha', lhaa'itonitehohlà', tà lhaamelh nowáaye lataajyhayaj; wet taajwhikyelahkyà', tà yahoowatshanh. 16Wet yohlak: La'eeyh, la'eeyh, wikyii'wet tà wuujw, tà ta'wuuyhimháji weesas tà 'isiis, 'ipeelas, 'ikyààt, 'awas, wet tà 'àp lhaa'isilatyenejmháji kyiinajqa'tu', wet tuuntey tà wuujw tà lahaalh'íhikye', wet 'nolhaamsilis tà 'isiis. 17Tsi hàp tà 'ijwaalat'ay' tha', 'íihi la'wet 'iwehyáalhah, wet wuujw 'imaayhey tà wáasikye', tà lahaalhnaj'íhikye'. Wet nilhóoqej wikyi tà yikkyàjwii 'noohis, wet nilhóoqej wikyi tà yikkye 'noohis tà 'inuu'pe 'inààt, wet 'noohiwos, wet 'iyhàj kyumhaas tà takyúuma 'noohis, lhaamelh taqaasthen' tha', lhaa'itonitehohlà wikyii'wettsoh. 18Wet tà lhaamelh hi'weene latuutsaj tà tâlho', wet t'àànhen' tha yok: Ky'áhya- p'ante-k 'íikye 'eelh wikyii'wet kyek hààte'iwóye wikyii'wet'letsih, tà wuujw! 19Wet lhaamelh 'ipootejwethà honhat lheetheyh, wet t'àànwethà', wet taajwkyehkyà', wet taahuyhilhi laqaa'inàt tha yok: La'eeyh, la'eeyh, wikyii'wet tà wuujw; tsi honhaattsoh, tà wuujw 'imaayhey tà 'íihi', tameenej tà nilhóoqej wikyi tà lahiis'íhikye', tà 'inuu'pe 'inààt, hi'ween 'imaayek. Wet 'athaana wet, mâlhtajej tha', 'nowaasthi'. 20Wet 'aam', puule', hap'áaqej 'aamey tà 'aahàpehen Yoost'amajkyetes, wet laqaa'apostolhlhayis, wet lhààmetwos, woyay'aqààjyaja'pe lhaam'. Tsi hàp tà Yoos pajkye 'itíiye laqaalelhthayaj, wet 'iwolaháayayej 'imak tà yeen'amehen'. 21Wet Yooskyenek tà taqhaajay', takyúuma tuunte tà wúujwtaj, tà màànhyej'iwóye 'nookyojwajekkya', wet 'ithaatho 'inààttsajpe' tha yok: Mânhiyejat'tso 'nooqhajyhayaj tà 'iwaasthihla Waawilónyah, tà hâàpe wikyii'wet tà wuujw, wet ky'áhyahla-k 'àp 'iihikyela-k 'no'weenhlah. 22Wet ky'áhyahla-k 'àp 'iihikyela-k tumhiila'ámho lapáaqas wikyi tà ky'itiittaswos, lhà'ya 'noojwoliswos, wet qaanohiwos, wet jwoolistaswos. Wet ky'áhyahla-k 'àp 'iihla'ámhi hi'not'a-k hâàpe-k yeenlhi lakyuumet, wet tok 'àp pitsaajiyela jweelhek kyek tumhiila'ámho'. 23Wet nemhilat' 'nànhiiyela'ámhi 'nookyàk kyek 'yúho', wet tok 'àp tumhiila'ámho lapáaqas wikyi tà yeenlhi lawhaayehyaj. Tsi wikyi tà takyààjanhen' wet tawoomhanhen', tà 'íi'ámhi', hààpep'antet'at wikyi tà lhaaménhyah, tà 'ii'pe honhat. Tsi hàp tà 'aam lat'aaqanéjej 'ahiiyawuhyaj nilhóoqej wikyi tà 'íihikye honhaates. 24Wet wikyii'wettso wet, hààpehte tà Yooslhàmetwos wet Yoost'amajkyetes la'wooyis 'íihi', lhà'ya nilhóoqej wikyi tà 'nolàànhen', tà 'ihonhaatenah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\