Apocalipsis 19

1Tà tajwaatshi 'imaayheytso wet, 'olààte 'noopaq tà 'ààytaji', tà tâlhe wikyi tà wuujw, tà tumpuuléyeh, tà yok: 'Aalelúyah! 'Noojwahyaj, wet 'noowujwyaj, wet 'noosilatyaj, wet 'nooqhajyhayaj, lawuukt'at 'Noowuk tà lhaaqaYos. 2Tsi hàp tà laqaalelhthayahay wet, maatkyehen', wet 'iskyee'alhóho'. Tsi pajkye 'itíiye laqaalelhthayaj 'atsiinha tà lhámhyah tà qaahi'nóyah, tà yaqaasoyéji laqaahi'nohyaj honhat, wet lhaam Yoos 'iwolahaayahlà'péyej laqaawos'woyis 'atsiinhatsoh. 3Wet lhaamelh yaakyâjo' tha yok: 'Aalelúyah! Wet 'atsiinhatso latuutsaj yikphààt'at, nek-kyààmis nekkyààmis, yàtla-k tiyâjet'tsih. 4Wet thàànhày tà 'íihi nitàk tijwek 'ii'pe tum-wek, lhà'ya 'imaayhey tà 'íihi tumwek tà la- 'waatshankyeyahay'íhikye', taqhooskyeqat sih, wet 'iwot'aalhyahayáye Yoos, tà tapààphà' - pe niyaatwej'wet. Wet lhaamelh yok: 'Aamenh! 'Aalelúyah! 5Wet 'íikye 'noopaq, tà tâlhe niyaatwej'wet, tà yok: Woyay'aqààjyajáye lhaaqaYos, nilhóoqej laqaawos, 'aamey tà lanoowayayeh, tà 'aawus, wet tà 'àp 'aaqniwúsa'. 6Wet 'olààte 'imak tà màànhyej'iwóye wikyi tà wuujw lapaq, màànhyej'iwóye 'inààtes tà wuus tà lhaayenh, wet 'àp màànhyej'iwóye peelhay tà t'aajanlhih, tà yok: 'Aalelúyah! Tsi hàp tà 'Noowuk tà lhaaqaYos, tà Lajlatuumjwáya', 'iwolaniiyatyája'. 7'Is kyek 'iyaalhanit'aqànitwethà', wet 'àp 'iyaa'wen'inámho lhaaqàjyaj, wet 'is kyek 'àp 'iyaa'wenho tà 'iyaawujwyen lhaam'. Tsi hàp tà taj lawhàày Tsoo'natajlhàs lawhaayehyaj, wet laqaa'is wet, pajkye lhaa'iwaq'lhatkyà'. 8Wet lhaam wet, 'no'weenho tà 'yuukye weesaj tà 'ipeelaj, tà lajlaky'oohléya', wet 'àp 'ijwaaq'anh. Tsi weesaj tà 'ipeelaj wet, hâàpe Yoost'amajkyetes lheenhay tà 'iskyee'alhóho'. 9Wet Yooskyenek yààm'nóye' tha yok: - Tshànhi tààjah: La'iisyahay'íhikye wikyi tà 'not'àànéje-k takyuujwíyej Tsoo'natajlhàs, tà yeenlhi lawhaayehyaj. Wet yààm'nóye' tha yok: - Hàp tààhestso Yooslhàmtes tà maatkye-hen'. 10Wet 'otqhoosqatsih, tà 'o'íikye tà tataakye lapaaky'olh, tà 'ohuumin kyek 'owuujwyenh. Wet lhaam yààm'nóye' tha yok: - Qhaa', tok 'is kyek lawooynejetsoh. Tsi 'olhaam wet, 'ohààtet'lawóyeh, 'otkyuumhoplhi Yoos, màànhyejt'a 'apuuhjwas, tà lhaamelh tok 'iléeyej Jweesuslhámet. Wuujwyenna Yoos. Tsi hàp tà Jweesuslhàmet wet, hâàpe 'nooyalh tà 'iwolhààméta Yooslhàmetwos. 11Wet 'o'weene puule tà tajwóokye', wet lhek yahínhyah, 'nâle 'laataj tà 'ipeelaj. Wet hi'no tà 'ii'pe wet, lheey Máatkye', wet lheey 'Is- 'aalhóho', wet lhaam laqaalelhthayahayh wet lhààq'lehyaj, hààpet'at 'imak tà 'is'aalhóho'. 12Tateelhoy wet, màànhyej'iwóye 'iitàj tà 'yú-ho'. Wet lheetek wet, 'aloos t'aqaay tà 'íihi'. Wet 'notíihi 'nolheey tà 'notshàànhi', tà tok 'íikye 'elh kyek nitààjwélej, tajlhámet' lhaam tà nitààjwélej. 13Wet ta'wúuyhi la'wuy tà 'notààlhtho 'woyiis. Wet lheey wet, Yooslhàmet. 14Wet niijwotas tà 'ipuuléyeh, tà la'wuuyis wuujw tà lasiilatyahay'íhikye', tà 'ipeelas, wet 'àp tok laky'oohle'íhi', lhaamelh 'imààlh-kye la'nààyij, tà 'iikye'pe 'laatas tà 'ipeelas. 15Wet tâlhkye lhaayhi' tha', 'noojwajnhat tà 'yuuyh, tà hààpqhila-k yahààne kyek 'iwo-'imáakayej wikyi tà 'íihikye honhaates. Wet yahàànhiyela laky'u tà kyiinaj, kyek 'iihla'-pe lhaamelh. Wet lhaam', t'âsi 'uuwashih, tà hàp tà 'uuwast'i tâlho', tà hâàpe Yoos tà Lajlatuumjwáya' lawààk tà 'ààytaji'. 16Wet 'notíihi la'wuy', wet 'àp lheekye', 'no-lheey tà yok: Niyaat tà Lhámhyah, wet 'Noowuk tà Lhámhyah. 17Wet 'o'weene Yooskyenek tà taqaasit tà 'íihi 'ijwaala'. Wet yom'ààytaji lapaq tà t'ààn'pe nilhóoqej 'ajweenkyey tà we'yààhen', tà 'íihi puule', tha yok: - Lhuuyayh, 'aahutayej 'nolhàq tà wuujw, tà Yoos 'ijweelh'ameyho', 18tà ne'te-k latuujway niyaatey tà lhaaménhyah t'isaanis, lhà'ya t'isaanis 'iyhàj niyaateyh, lhà'ya wikyi tà taqhaajyhen' t'isaanis, lhà'ya 'laatast'isanis, wet wikyi tà 'iikye'pe 'laatas t'isaanis, lhà'ya nilhóoqej wikyi t'isaanis; 'yáje wikyi tà tok qawoos, wet qawoos, wet wikyi tà niiwúsa', wet wikyi tà wuus. 19Wet 'o'weene 'itshààwettaj, lhà'ya niyaatey tà 'ii'pe honhat, wet laqaanijwotas. Lhaamelh lhaayahutwek tà 'itíikye-k tataayhlà hi'no tà 'ii'pe 'laataj, lhà'ya laqaanijwotaj. 20Wet 'notsooqlhi 'itshààwettaj, hap'áaqej 'nolhààmetwo tà niimatákye', tà hààpemhaj tà yeenlhi la'nààlitshayh, tà 'itíikye tà tataakye 'itshààwettaj, wet tà 'àp 'yaqaanejejmhaj wikyi tà takyuumhlà 'itshààwettajtetnek, lhà'ya wikyi tà 'iwot'aalhyajáye 'itshààwettajpeyaq. Wet lhaamelh tà nitààktso wet, 'nomààlhtej la'waatshankyeyahay' tha', 'nothaatho 'waajtaj tà 'iitàj, tà 'yuyéejo 'aasújwleh. 21Wet 'iyhààjtso wet, 'yileejen 'noojwajnhat tà tâlhkye hi'no tà 'ii'pe 'laataj lhaayhi'. Wet nilhóoqej 'ajweenkyeyh, 'ilààyejen lhaamelh t'isaanis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\