Apocalipsis 2

1- Tshànhi 'olhààmet, wet thate Yooskyenek tà 'íiyej Yoosqawikyi tà 'íihi 'Eejwesoh. 'Ok: Hi'no tà hi'ween qateetselh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'íihi takey'; hi'no tà 'ilúunhi 'nookyàk'wetes tà kyiinajqa'tu', tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, lhaam wet yookeh: 2'Otààjwélej 'eenhayh, wet 'àp 'akyuumet tà kyooyhet, wet 'ateelàythayaj. Wet 'ohaanej tà lat'uulhan wikyi tà nii'sa'. Pajkye lheelhte wikyi tà 'iwet lhaayenet'at 'aapostolhlhayis, tà tok hâàpe', wet la'ween tà 'iwet yààmwethà'. 3Wet 'ap'aattseyaj'íhi', wet latii'ámej 'nootelàythayaj, wet wuujw tà lataakyumlhih, tà lahuumin 'olheey', wet tok 'aaq'ejwihkyà'. 4Tha 'íikye 'imak tà 'ottayej'ahilà', tà laléekye 'ahuumnhayajte 'ii'ámej tà neeky'enhyáyeh. 5Tà màànhyejtso wet, 'is kyek latiikyunky'oye tàjte lhéehi tà lakyààtkyà'. 'Aa'enlhih, wet 'eenlhi 'akyuumtesmhaj lheenlhih, tà neeky'éleh. Kyek qawooynayejetso wet, 'ohoohla'ámeh, wet 'akyààk'wet 'oyikhaatlaky'oye la'wet tà 'íihi', kyek qaléeyakye 'aqeey'. 6Tha hàp tà 'íikye 'imak tà 'is tà 'ii'ámej, wet hàp tà lataatayhlà Niikolaslhayis lakyuumtes, tà 'àp hààte 'olhaam', 'ottayhlà'. 7'O'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte 'nolhààmet tà 'Nooyalh 'ijweenho Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'. 'O'elhla-k tumhlà 'imak tà nii'sa', wet 'o'weenhomhma 'nolhàq tà tâlhe ha'là tà 'noo'watshankyeyaj, tà 'íihi lakyoowej Yoosqahonhat tà 'isiilataj. 8- Wet tshànhi 'olhààmet, wet thate Yoos-kyenek tà 'íiyej Yoosqawikyi tà 'íihi 'Eesmílnah. 'Ok: Hi'no tà t'ikyunh, wet tà 'àp 'imààlhhen', hi'no tà 'yilh, tà 'àp yaakyâjo tà 'íikye', lhaam wet yookeh: 9'Otààjwélej 'eenhayh, wet 'ap'aattseyaj, wet tà 'àp 'imaakqa'wéna' (tha hàp tà 'aam wet, la'ween 'imaayek). Wet 'otààjwélej 'noolàkwyhanhyaj tà wikyi tà 'iwet lhaayene jwuulales 'itii'ámej; wet lhaamelh tok hâàpe', mat hâàpe Saatanasqawikyi'. 10Hiyej lanoowáye 'ap'aattseyaj kyek 'notiihla'ámej. Tsi 'ahààttaj takyuumhiyela 'iyhàj 'aameyh, wet hip'oohihikyelah, kyek 'noyeelhthila'ameyeh, wet la'weenayhla 'ap'aattseyahayh, yàt pajla' tha 'ijwáalas 'íihi tijwek. Hiyeja laléeyej 'ekhaahyaj tà latii'nóyeh, tejila-k 'no'aa'ilàn'o'pe', wet 'olhaam 'o'weenhla'ámho 'aqaaha', tà hâàpe 'noo'watshankyeyaj. 11'O'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte 'nolhààmet tà 'Nooyalh 'ijweenho Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'. 'O'elhla-k tumhlà 'imak tà nii'sa', wet 'nootàhyaj tà 'imààlhhikyela la'nààyij 'elh tà t'ikyunh, tok 'imaak yeenhiyelah. 12- Wet tshànhi 'olhààmet, wet thate Yooskyenek tà 'íiyej Yoosqawikyi tà 'íihi Péelwamoh. 'Ok: Hi'no tà hi'ween 'noojwajnhat tà lhaayhilh 'íihi nitàk, tà 'yuuyh, lhaam wet yookeh: 13'Otààjwélej 'eenhayh, wet ha'wet tà lhéehi', tà lhéehi honhat tà Saatanasniyatyaj'wet. Tha hàp tà latit''áamej 'olheey', wet tok 'aalajwónej 'ekhaahyaj tà latii'nóyeh, 'yáje 'ijwaalaste 'nolààn 'Aantípas, tà hâàpe 'olhààmetwo tà máatkye', tà 'ii'ameyej, tà lheeyayhi honhat tà Saatanas'wet. 14Tha 'iikyet'at 'iyhàj 'imaayhey tà 'ottayej'ahilà'. Tsi hàp tà 'ii'ámej wikyi tà yikkyeet'at 'nookyujwanhyaj tà tâlhe Walaamh, tà hâàpep'ante hi'no tà 'ikyuujwan Walak, tà ne'te-k 'ithaatho 'nooqey 'Iisla'elhles, yat paj- p'ante' tha lhaamelh tujw 'itshààwet tà 'nooqathatkyà', tà 'not'et'yaakyâje yooslhayis tà 'nookelhénhayh, wet 'àp 'iwolhayisp'antelaqaahi'nohyahaya'. 15Wet hààte 'ii'ámej wikyi tà yikkye Niikolaslhayis lakyuujwanhyaj, tà hàp tà 'okyuuwé-teh. 16T'uhlà-k laléekye 'imaayheytsoh. Tsi kyek qaléeyakye', wet tok paajiyeja-k 'ohoo'ámeh, wet 'ottayhthiyejahlà lhaamelh 'noojwajnhat tà tâlhkye 'olhaayhi'. 17'O'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte 'nolhààmet tà 'Nooyalh 'ijweenho Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'. 'O'elhla-k tumhlà 'imak tà nii'sa', wet 'okyuuhnhiyeja màànà tà 'noosqálhek, wet 'o'weenhomhma tuunte tà 'ipeelaj, tà hàp tà 'notíihi 'nolheey tà neeky'e', tà ky'áhya-k 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k nitààjwélej, tajlháme hi'no-k takyuumhlà'. 18- Wet tshànhi 'olhààmet, wet thate Yooskyenek tà 'íiyej Yoosqawikyi tà 'íihi Tiiyatílah. 'Ok: Yooslhàs, tà tateelhoy màànhyej- t'a'iwóye 'iitàj tà laq'e', wet tà 'àp lapaaky'olh màànhyej'iwóye kyiinaj tà 'nop'o', lhaam wet yookeh: 19'Otààjwélej 'eenhayh, lhà'ya 'ahuumnhayaj, wet 'ekhaahyaj, wet haky'ootyaj tà latíiye 'aa'yhàj, wet 'ateelàythayaj. Wet 'ohaanej tà 'akyuumtes tà 'imààlhhen', yààm'pe 'iyhàj tà t'ikyuun'pe honhat. 20Tha hàp tà 'iikyet'at 'imaayhey tà 'ottayej'ahilà': tà tok lat'uulhan 'atsiinha tà lheey Jweesawelh, tà 'iwet lhaayene tà Yooslhàmetwo', wet 'àp 'yaqaanéjej lakyuujwanhyaj 'ooqawos, wet 'iweetahthen', yàt paj tha lhaa- melh 'iwolaqaahi'nohyahaya', wet 'àp tujw-lhayis 'itshààwet tà 'nooqathatkyà', tà 'no-t'et'yaakyâje yooslhayis tà 'nookelhénhayh. 21Pajkye 'o'weenho la'wet tà 'one'te-k nitiikyunlhih, tha hàp tà lhaam tok yahuumin kyek 'iléekye laqaahi'nohyaj. 22Lhek yahínhyah, 'omààyenhla'pe lamààwet, wet 'o'weenhomhma wuujw lap'aattseyahayh wikyi tà 'iwolaqaahi'nohyajáyej, kyek lhaamelh niiléyakye 'atsiinhatso lakyuumtes. 23Wet laleestso wet, 'otiihiyela latààhyaj; wet nilhóoqhiyeja Yoosqawikyi-k yahaanhiyeja tà 'ohâàpe 'elh tà 'iteetshan 'nootikyunhayahay wet 'not'ootlelis. Wet 'elh 'iwehyáalhapej 'aamey wet, 'oyaakyàjiyela 'imak tà 'waawulhejlà lakyuumtes. 24Mat 'aameyh, lhà'ya 'iyhàj wikyi tà 'íihi Tiiyatílah, nilhóoqej wikyi tà neekákye 'nookyujwanhyajtsoh, wet tok 'àp nitààjwélej 'imaayhey tà 'iyhààjtso yeene tà lhaaménhyah, tà tâlhe Saatanas, wet 'olhaam 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Tok 'othaatla'atapeyay 'eelh 'imaayekt'a-k hâàpe-k kyooyhet. 25Tha 'imak tà 'ii'ameyej wet, 'is kyek lat'aamajayej, yàt pajla' tha 'onààmh. 26'O'elh kyek tumhlà 'imak tà nii'sa', wet 'àp t'aamájej 'olheenhayh, pajla' tha nikyâàte lapes, wet 'olhaam 'o'weenhomhma 'nooqhajyhayaj kyek 'ii'pe wikyi tà 'íihikye honhaates, 27wet 'itiihiyeja'pe laky'u tà kyiinaj, màànhiyeja'iwóye tà 'nopoojthen 'iyààtey tà 'iyhàt, màànhyej'iwóye tà 'olhaam 'otkyuumhlà 'noo- qhajyhayaj, tà tâlhe 'Oojkyah. 28Wet 'o'weenhomhma qateeslhoketaj tà 'ijwaalawo'. 29'O'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte 'nolhààmet tà 'Nooyalh 'ijweenho Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\