Apocalipsis 20

1Wet 'o'weene Yooskyenek tà 'inuuhkyà', tà tàlhpuuléyeh. Wet hi'ween kyowej tà lajit'laky'óoya' lapeekya', wet 'ikyâàji takey' kyiinhas tà wuuskye', tà 'nooket'aqayh. 2Wet 'itsooqlhi 'amlhààtaj, 'amlhààj tà tàlhe'tsih, tà hâàpe 'ahààttaj wet Saatanas. Wet 'inaayhet, 'iihlà nekkyààmis 'íihi milh. 3Wet 'ithaatkye kyowej tà lajit'laky'óoya'. Wet hip'óohi', wet yaqhaajyen'pe', tà ne'te-k tok 'àp 'yaqaanej wikyi tà 'íihikye honhaates, paj tha 'ijwíite nekkyààmis 'íihi milh. Wet kyek tajwaatshi' tha', t'uhlà-k 'nolaanhikyela t'aqaayh, tha tok 'imaak'isila lawhààyh. 4Wet 'o'weene niyaatwej'wetes; wet wikyi tà tapààkyephà'pe wet, 'no'weenho 'nooqhajyhayahay kyek 'iwolaqaalelhthayahaya'. Wet 'o'weene 'noohuseyh, tà hâàpe wikyip'ante 'noyiisthen lheetheyh, tà 'nolàànhen'pe Jweesuslhàmet, lhà'ya Yooslhàmet. Hààpet'at wikyi tà niwoyat'aalhyajáye 'itshààwettaj, wok 'àp lapeeyaq, wet 'àp tok takyuumhlà lateetnek kyek 'notíihi tateelhileyh, wok 'àp 'notíihi takeeyeyh. Wet yaakyâjo tà la'waatshankyeyahay'íhikye', wet 'iwolaniiyatyahaya', tà hap'áaqej Kilíistoh, yiklà nekkyààmis 'íihi milh. 5Tha matt'a 'iyhàj wikyi tà 'yinhen wet, tok yaakyâjo-k la'waatshankyeyahay tapiinhómkye', yàt paj tha tajwaatshi nekkyààmis 'íihi milh. Hàp tààjna 'noonuphàhyaj tà t'ikyunh. 6Laqààjyaj'íhi', wet 'àp la'iisyaj'íhi', 'o'elh kyek 'íihi 'noonuphàhyaj tà t'ikyunh! 'Nootàhyaj tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh, tok laqhaajyhayaj 'ii'pe lhaamelh, tajlháme tà hààpehenhna Yoos, lhà'ya Kilíistoh, laqaahusewos; wet 'iwohlalaniiyatyahaya', tà hap'aaqhiyeja lhaam', yikhiilahlà nekkyààmis 'íihi milh. 7Wet kyek tajwaayhitshila nekkyààmis 'íihi milhtsoh, wet 'nolaanhihla Saatanas, wet 'nonuuhthiphàlah, tà 'nop'óohi'. 8Wet yikhiila-k 'yaqaanhiyeja nilhóoqej wikyi tà 'íihikye honhaattselhàs tà tumwek, 'yáje wikyi tà 'íihi honhat tà lheey Wook, lhà'ya Maawok, tà lhaam yahuumin kyek yahuutejwek 'nolhààq'lehyaj. Wet lhaamelh wet, wuujwpe', màànhyej'iwóye 'inààttsajpeqaholo'. 9Wet lhaamelh tiyààjpe honhat tà tsaajpe', wet hits'úulhaqej wikyi tà Yoost'amajkyetes la'wet, lhà'ya wikyii'wet tà 'noohumnek. Wet 'íikye 'iitàj tà tàlhpuuléyeh, tà tâlhe Yoos, tà yahààmit lhaamelh. 10Wet 'ahààttaj, tà 'yaqaanejmháji lhaamelh, 'nothaatho 'waajtaj tà 'iitàj wet 'aasújwleh, tà hàp tà 'itshààwettaj, lhà'ya 'nolhààmetwo tà niimatákye', 'àp 'íihi'. Wet lhaamelh 'iihihla lataajyhayahay tà lajlapéesa', 'ijwaalapej wet honaajkyepej, yàtla-k tiyààje'tsih. 11Wet 'o'weene niyaatwej'wet tà wuujw, tà 'ipeelaj, wet 'àp 'o'weene lawuuk tà tapààphà'pe'. Wet honhat wet puule', 'ileethanhlà lhaam', wet nemhit' la'weetes'íhikye'. 12Wet 'o'weene wikyi tà pajkye 'yinhen', tà wuus wet 'àp niiwúsa', tà taqaasthen', tà 'íikye tà tataakye Yoos. Wet 'noky'eenkyéphà 'noojwukwyenhayh, wet 'noky'eenhi 'eelh 'noojwukwyenek, tà hâàpe 'Noo'watshankyeyajhih. Wet wikyi tà 'yinheentso wet, 'nowoqaalelhthayajáye' tha', màànhyejt'a tà pajkye 'notshàànhi', tà 'notíihi 'noojwukwyenhayh, 'noyaahnejt'ahlà lakyuumtesp'ante lhaamelh yeenwethà'. 13Wet 'inààttsajpe', yaakyàj 'noop'itseyhey tà 'íihi', wet 'nootàhyaj, lhà'ya laniiyatyaj, yaakyàj 'noop'itseyhey tà 'íihi lhaamelh. Wet 'elh 'iwehyáalha wet, 'nowoqaalelhthayajáyeh, 'noyaahnejt'ahlà lakyuumtes tà lhaam yeenwethà'. 14Wet 'nootàhyaj wet laniiyatyaj, 'nothaatho 'waajtaj tà 'iitàj. Hàp tààjna 'nootàhyaj tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh. 15Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k lheey néeyahi 'noojwukwyenek tà 'Noo'watshankyeyajhih, wet lhaam 'nothaatho 'waajtaj tà 'iitàj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\